JEZUS EN DE ZONDAARS

 

JEZUS EN DE ZONDAARS

 

clip_image002

 

Door onderzoek in de schriften tekenen wij vandaag een beeld van Jezus tegenover Zondaren, mensen die niet op Hem vertrouwen. Wij stellen ons vragen: Had Jezus omgang met de zondaren? At en dronk Hij met hen? Wat deed Hij voor hen? Werd Hij ook niet verweten ook zondaar te zijn? Werd Hij afgewezen? Hoe was zijn houding? Hoe moet de onze zijn? Hoe meer vragen wij stellen, hoe beter wij een gedachte kunnen vormen van onze Heiland en Verlosser uit de Bijbel.

WAT WAS JEZUS LEVENSDOEL?

1 Tim.1:15

15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is

om zondaren te behouden, onder welke ik (Paulus) een eerste plaats inneem.

Het bijzonderste is wel te weten dat Jezus naar deze aarde kwam om zondaren te behouden of te redden. Ieder mens is geboren als zondaar en heeft in de staat of toestand waarin hij zich bevindt vergeving nodig. Door de ongehoorzaamheid van eerste mensen aan Gods gebod, is de zonde in de wereld ingekomen, en door de zonde, ziekte en uiteindelijk de dood. Deze lichamelijke dood is tot iedereen doorgedrongen. Zondaren gaan voor eeuwig verloren, wanneer ze niet vertrouwen op Jezus woorden! Er is een keerpunt nodig in het leven van iedere mens: geloof in Gods genade, door het offer van het Lam Gods, Jezus!

Joh.3

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

16 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

17

HOE GING JEZUS MET ZONDAREN OM?

Matth.9

10 En het geschiedde toen Hij in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. 11 En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? 12 Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn.

10 Later gingen Jezus en Zijn discipelen bij Mattheus thuis eten. Er waren ook verscheidene tolontvangers te gast en andere mannen met een slechte naam.

11 De Farizeeërs zagen dat. “Waarom gaat uw meester met dat soort mensen om?” vroegen zij aan Zijn discipelen.12 “Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieke wel!” antwoordde Jezus.(BOEK-vertaling).

Wij kunnen al vaststellen dat Jezus met zondaren at, in hun huis. Tevens bij mensen met een slechte faam, dit kunnen dieven, moordenaars, dronkaars, hoeren, fraudeurs,enz. zijn geweest.

Mattheus was tot geloof gekomen, en nodigde al zijn vrienden uit. Hij gebruikte dit etentje om hen te laten luisteren naar Jezus. Ze hadden wellicht wel goed eten verwacht, maar toch geen preek! Let op de reactie van de farizeeërs. Wat zeggen ze? Hoe dachten ze?

Maken wij geen fouten als de farizeeërs?

Lukas7

34 De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en gij zegt : Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars!

34 Ik eet en drink heel gewoon en u zegt: ‘Die Jezus is een veelvraat en een drinker! Mooie vrienden heeft Hij: tollenaars en slechte mensen!’

KREEG JEZUS KRITIEK VAN DE ZONDAREN?

Hebr.12

2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft , de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

clip_image004Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God. Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan; Hij heeft verdragen dat slechte mensen de lelijkste dingen van Hem zeiden.(boek) Inderdaad, Jezus kreeg veel negatieve kritiek. Iedereen die Hem correct volgt, zal dit ook wel ervaren. Doch Hij liet niet na, om verder te spreken, ondanks alle kwaadsprekerijen en tegenspraak.

Er bestaat natuurlijk een groot gevaar, dat christenen gaan zwijgen over het evangelie, niet getuigen, of onverschillig zouden gaan worden.

Wij moeten ons versterken omwille van ons toekomstperspectief welke ons als bijbelgetrouwe christenen te wachten staat, en voor velen een geheimenis blijft.

DE TWEEDE DOOD

clip_image001

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Openbaring 20:14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

Openbaring 21:8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

 

clip_image003Toen ik voor het eerst in de Bijbel las, ontdekte ik iets waarvan ik nog nooit hoorde, “de tweede dood”. Ik vond het sterven op zichzelf al een triestig gegeven en voor de mens iets dat een leven lang pijnlijk kan zijn, zijn familie of medemens te moeten verliezen.

God spreekt driemaal over een tweede dood. Eerst tot hen die gered zullen worden. En tweemaal daarna tot hen die voor de eeuwigheid verloren gaan.Niet alle mensen zijn nieuwsgierig om te weten wat er is na de dood. Zulke mensen zal een tweede dood helemaal niet interesseren. Crematie bewijst dit genoeg.Doch wij als christenen mogen in waarheid beweren dat dit eigenlijk het ergste kan zijn wat een mens kan overkomen, de tweede dood. Anderzijds worden de mensen allerlei verdichtsels wijsgemaakt aangaande het leven na de dood. Een reïncarnatie, daarbij denk men aan een tweede leven. De hel wordt verzwegen, of door sekten afgewezen en van de tweede dood wil de mens niet horen. Niettegenstaande God duidelijk zegt :

Hebreeën 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Hier wordt het lichamelijk sterven bedoeld.

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren. Op.20

Slechts één tekst is voor de christenen, de andere twee voor de onbekeerde, ongelovige, of staatskerkganger.

Allen die Jezus volgen en Hem blijven volgen zullen gelukkig zijn.

CRISIS?

Slechts wedergeboren christenen hebben nog een toekomst een ware hoop!

Een geweldig vooruitzicht mag Johannes hier beschrijven. Onder de regering van het Beest (lees keizer) waren ze trouw gebleven aan Christus. Niet alleen schenkt Hij hun eeuwig leven, maar ze mogen met Hem later regeren. Ze hebben gedeeld in Zijn vernedering; ze mogen ook delen in Zijn verheerlijking.

Bij deze eerste opstanding behoort de opname.

Het volgen van Jezus is zeer belangrijk. Want wie Jezus niet volgt zoals Hij wil, (enkel volgens de Bijbel) is een kandidaat voor de tweede dood.

Mattheus 8

clip_image00519 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 21 Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot Hem: Here, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 22 Maar Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. 23 En toen Hij in het schip ging, volgden zijn discipelen Hem.

Wie Jezus werkelijk volgt houd zich bezig met het leven, het eeuwige leven. Wie Hem niet wil volgen, om welke reden ook, houd zich bezig met het vergankelijke of het afgestorvene. Met deze uitspraak heeft Jezus heel duidelijk gemaakt, waar het in het leven om gaat. Je maakt een keuze tussen leven en dood. Hemel of hel, het vagevuur is een oude leugen!

Wie Jezus niet volgt, en andere levensovertuigingen volgt, is iemand die zijn eigen zinnen volgt, is een dode die een dode volgt, en kan wel tevergeefs goede bedoelingen hebben. Afwijken van Gods Woord is afwijken naar de dood en de tweede dood. Jezus waarschuwde voor de komende valse profeten! Ze groeien vandaag als paddenstoelen! Wie Jezus niet volgt is geestelijk dood, enkel Jezus kan geestelijk leven bij de mens ontwikkelen. Vele kerkdeuren geven vandaag toegang een restaurant of naar de hel!

Wat is geestelijk dood zijn?

In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen Col.2

Hier leren wij duidelijk wat het betekent om geestelijk dood te zijn. Hier worden twee redenen opgegeven.

· Overtredingen

· Onbesnedenheid.

Overtreding.

Wij moeten begrijpen dat het hier gaat over in welke “ toestand “ de mens kan leven. Wie leeft zonder rekening te houden met Gods Woord, Gods geboden, leeft in overtreding. Meestal gaat dit bewust of ook onbewust. Mensen leven zoals ze opgevoed worden. Volgen de godsdienstige tradities van hun volk. Ze denken dat ze goed bezig zijn.

Onbesnedenheid

Dit heeft te maken met het hart. Het denken van de mens moet als het ware besneden worden, of het verstand dienst geopend worden. Het geestelijk dood zijn heeft te maken met een vorm van gescheiden zijn. De eerste dood is een scheiding die komt tussen het lichaam en de geest.

Maar een kind in de wieg is al een gescheidene, want zijn ziel is gescheiden van God door onbesnedenheid van hart, en niet door overtredingen. Het heeft de H.Geest nog niet ontvangen. Dus niemand wordt als een christen geboren!

DE TWEEDE DOOD HEEFT GEEN MACHT OVER ONS.

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

Leven in zonde of leven in Hem! Dit is het waar het hier op aan komt. God heeft ons levend gemaakt, geestelijk leven gegeven, wanneer wij onze zondeschuld aan Hem hebben bekendgemaakt met spijt.Iemand die tot geloof komt is iemand die met spijt zijn zonden heeft beleden bij de Heer. Zonder dit is er geen nieuw geestelijk leven ontstaan in het hart van deze mens.

Jeremia 17:10 Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Goede werken doen, was als een check, een bekentenis dat wij in de schuld stonden bij God. God heeft dan de check gescheurd, omdat wij geloofden in Jezus die voor ons betaalde met zijn leven!

Omdat het bewijsstuk er niet meer is van onze schuld zal de tweede dood geen macht hebben over de ware kinderen van God.

clip_image007Het scheuren van de check, gebeurde duidelijk op Golgotha toen Jezus stierf.

7 Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. Openbaring 21

LEES DE BIJBEL ! EEN OPROEP VAN BIBLESPACE VLAANDEREN

20160726_101219

JEZUS OF DE MAYAKALENDER?

clip_image001

 

 

Vele mensen geloven vandaag in bepaalde toekomstverwachtingen. Zo geloven er vandaag mensen in de Mayakalender, waarbij men denkt dat in december 2012 de wereld zou kunnen vergaan.

clip_image005Zo waren er mensen, bedrijven en banken, die ernstige voorzorgen namen aan het begin van het jaar 2000! En we kunnen nog wel doorgaan met al die valse profetieën, en uitspraken van dwaze geldzuchtige waarzeggers. Dit getuigt alleen maar van geestelijke blindheid!

Ook Israël had zijn toekomstverwachtingen en grote hoop toen Jezus op aarde was. Doch wanneer men tegen een Jood zegt dat hun Messias al eens is gekomen, dan geeft hij u als antwoord: Waar is dan het beloofde vrederijk welke Hij zou vestigen? Vele mensen hebben daar geen antwoord op, en het ander probleem stelt zich: Joden geloven niet alles wat er staat geschreven in Jesaja! (Jes.53). Hoe komt dat toch?

clip_image003Tenslotte vinden wij in de profeet Jesaja aanwijzingen waarom destijds Gods volk in Jezus niet geloofde, dat Hij werkelijk de Messias was. Het werd geprofeteerd door de profeet en die profetie moest zich vervullen. De apostel Johannes haalt dit gegeven het aan.

Joh 12:38 Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard? 39 Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

Gods volk kon maar niet geloven dat Jezus, die toen bij hen was, werkelijk hun komende Messias was. Ze waren verblind en wilden niet in hem geloven.

Joh_12:37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Jezus had wonderen gedaan, en de blindgeborene zonder ogen, als tegenbeeld van Israël, had hij genezen, door hem te laten zien, wie Jezus Christus was! Die genezingswonderen waren geen garantie dat de mensen, die getuige waren, tot geloof in Jezus zouden komen, en dat is vandaag niet anders! Hij toonde hierdoor dat Hij de Messias was volgens de profetieën!

Ze begrepen niet, en hadden geen inzicht waarom het duizendjarig vrederijk van de Messias er niet kwam. Ze leefden onder de Romeinse bezetting, en hoopten.

Wanneer christenen niet verder geloven in de geheime opname, welke werd geprofeteerd en beschreven door de apostel Paulus, dan is dat een teken van geestelijke blindheid, waarvan ze in de eerste plaats genezen dienen te worden.

De profeet sprak tot het volk Israël:

Isa 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Toen was die profetie nog niet vervuld. Uiteindelijk zal Gods volk genezing ontvangen, en ziende worden, en hun Messias erkennen. Dat is wat vandaag gebeurt, er komen Joden tot geloof in Jezus, ze krijgen dan een nieuwe visie, nieuwe ogen, en beginnen nu pas te begrijpen, door in Jezus te geloven, dat Zijn komst nu nabij is, waarbij Hij het duizendjarige rijk op aarde zal oprichten.

Doch eerst komt er nog de zeven jaar benauwdheid van Jacob, lees Israël!

Ze beginnen nu te begrijpen dat ze genezing van blindheid en vrede kunnen ontvangen,door het lijden en het sterven van hun Messias!

En hun Messias was Jezus, de Vredevorst.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jes.53:5

Israël leeft nog in onwetendheid, dus blindheid, ze zoeken en streven eigenmachtig naar vrede. Ze geven onnodig land prijs omwille van vrede, dit komt door hun blindheid waarvan ze dienen genezen te worden. Deze genezing waarover de profeet schrijft gaat over niets anders dan over genezing van hun slecht profetisch inzicht en begrip.

Jezus vermaande ook de Emmausgangers, omdat ze niet alles geloofden van de schrift!

Welke vrede brengt Jezus?

Wij lezen in de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de psalmen dat Israël eens veilig en in vrede zal wonen, en dat de Zoon van David zal regeren. (Openbar.19:15) Dwaze theologen dachten dat de “kerk” in de plaats van Israël was gekomen! Die gedachte leeft nog altijd.

Er komt met Jezus een vrede, geen wapenstilstand zoals men deze plechtig ondertekende in 1918 en enkel voor 20jaar! Doch vooraleer die vredestijd er komt, hebben wij nog de laatste wereldoorlog met nucleaire wapens, zoals de profeet Joel ze zag tijdens Armageddon.

DE LEEFTIJD VAN DE MENS OP AARDE HERSTELD

19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. 20 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.Jes.65

24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.Jes.33

Dan zal er geen kindersterfte meer zijn. Ook wie dan nog zal zondigen zal leven als een honderdjarige. Wij stellen dus een diepgrondig herstel vast in Gods schepping op aarde.

Niemand zal er dan nog ziek zijn! Een wereld zonder ziekenhuizen, zonder artsen, zonder pijn en verdriet enz. Dan pas zal vervuld zijn de profetie van Jesaja 53:5!

Er zal een complete klimaatsverandering zijn.

Wij denken vandaag al dat er iets aan het veranderen is, en dat kan, wij zien wel. Maar, wij lezen in de Bijbel in Amos 9:13

Amo 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; 12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. 13 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten. Ook Joel 3:18.

Dit betekent dat er daar zeer goede en grote oogsten zullen zijn. Dit zal op zichzelf al een grote zegen worden voor al de mensen en het land Israël.

Vrede onder de dieren!

6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.Jes.11

Dan zal het gedaan zijn met de gruwelijke taferelen, waarbij wij zien dat de leeuw een jong dier aanvalt, en levend verscheurd. Dan is er ook vrede gekomen tussen mens en wild dier! Dit spreekt van een diepgrondige wijziging in de natuur zelf. Enkel de schepper kan zulke wijzigingen maken, dat is pas echt vrede tot onder de dieren!

GEEN OORLOG MEER!

clip_image0073 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Micha 4

Er komt slechts vrede door Jezus Christus! Doch vandaag maakt men meer en meer gevaarlijke wapens, massavernietigingswapens. Landen komen in conflict met elkaar. Oorlog staat voor de deur, en dit is geen doemdenken, maar het werk van mensen die vechten en strijden voor hun overtuigingen. Als God niet zou ingrijpen, dan zou de mens zichzelf vernietigen!

Dan zal men werkelijk luisteren naar God. De satan is dan gebonden, en kan geen mensen meer verleiden, maar hij is dan nog niet in de hel.

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.Openbar.20

ELAM IRAN UPDATE

SOEDAANSE FABRIEK PRODUCEERDE IRAANSE SHEHAB RAKETTEN!

iran_fire_missiles2

 

Soedan beschuldigde Israël van de aanval en verklaard dat het zich het recht voorbehoudt om te reageren op een tijdstip en omstandigheden van haar keuze. Israëlische functionarissen weigerde commentaar te geven in antwoord op vragen.
Als inderdaad Israël verantwoordelijk was voor het bombardement, is het mogelijk om postuleren de volgende doelstellingen:
1. De luchtmacht vloog 1,800-1,900 kilometer naar de Soedanese wapenfabriek, een afstand langer dan de 1.600 kilometer naar het Iraanse ondergrondse verrijking site van Fordo te bereiken. Deze operatie kan zijn bedoeld om Teheran laten zien dat afstand geen belemmeringen oplevert voor een Israëlische aanval op zijn nucleaire programma.
2. De IAF heeft een efficiënte in-flight tanken vermogen.
3. De inval zou gedegradeerd Iran in staat is om wraak te nemen voor een mogelijke Israël of Amerikaanse aanval.
Als het werd uitgevoerd door Israël, het zou een derde item toe te voegen aan de lijst van achterdeur aanvallen waarin Iran en Israël lijkt te worden betrokken in de afgelopen drie maanden.

(Bron.debka)

Commentaar Biblespace

Profetie over Elam door de profeet Jeremia!

34 De HEER richtte tot de profeet Jeremia de volgende woorden over Elam, in het begin van de regering van koning Sedekia van Juda:

35 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik zal Elams bogen breken,

het wapentuig waarop zijn macht berust.

36 Ik laat vier stormen over Elam komen,

uit alle vier de hoeken van de hemel.

De profetie hierboven is nog niet vervuld, waarbij God de “bogen” lees “raketten” van Iran

zal vernietigen. Iran stelt zijn vertrouwen op hun “wapentuig” m.a.w. zijn leger, zijn invloed op anderen, door wapenleveringen.

Door het boven geschreven artikel wat betreft de vernietiging van de fabriek in Soedan, wijst in de richting van een “militaire oefening” wellicht wel door Israël en Amerika?

Wij leven aan de vooravond van oorlogsgeweld, daarom wordt er vandaag veel geïnvesteerd in wapens en minder in de economie!

Wij lezen vandaag de Bijbel naast de krant!

UIT GOD GEBOREN

clip_image001

 

 

clip_image003

 

DOCH ALLEN DIE HEM AANGENOMEN HEBBEN, HUN HEEFT HIJ MACHT GEGEVEN OM KINDEREN GODS TE WORDEN, HUN , DIE IN ZIJN NAAM GELOVEN.

13. DIE NIET UIT BLOED, NOCH UIT DE WIL DES VLEZES, NOCH UIT DE WIL EENS MANS, DOCH UIT GOD GEBOREN ZIJN.Joh.1

De wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Wij zijn er en wij hebben nog geen besef van het gebeuren in de onzichtbare wereld. Precies zoals wij naar het vlees geboren waren.

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt willen aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen in geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te zien als God niet zou gelogen hebben !

Het Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Een mens KAN Gods Woord aannemen , als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden ( Lucas 24:45)

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid uit zijn hart. Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,van wat God eigenlijk wil.

Het ontrukt de mens aan de duistere en demonische machten waaraan hij onderworpen was. Zijn ziel wordt genezen !

Een mens wordt VER – ANTWOORD – DELIJK !

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier in zijn leven op aarde. Zijn antwoord kan zijn:

A / Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

God, en dat alle godheid in Jezus woont! Dat Hij mijn zondestraf droeg.

B / Ik geloof niet wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet

dat Jezus, als God op aarde leefde.

Het aannemen van Gods Woord, de Bijbel, zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God heeft aangenomen op de manier zoals God wil, deze mens heeft God NU al aangenomen. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag van CHRISTUS, dan zal Hij Zijn kinderen aannemen of opnemen!

Zie Matth 24: 4O

DAN ZULLEN ER TWEE IN HET VELD ZIJN, EEN ZAL AANGENOMEN WORDEN EN EEN ZAL ACHTERGELATEN WORDEN.

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis haalt!

Johannes 3 : 5 – 7

Nikodemus was een godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een theoloog, paus, of bisschop. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst voor collega’s. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart.

Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde om wedergeboren te worden.

Nikodemus moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.

Deze man zal ingezien hebben hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, en zich moesten bekeren!

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

EEN NIEUWE SCHEPPING

2 CORINTHIERS 5 : 17

Zo is iedere christen als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping. Een nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping. Ze worden geboren uit water en Geest. Het water is de Bijbel, Gods Geest overtuigt zelf de mens! Verkoopspraktijken of dwang om kerken te vullen zijn uit de boze! Het begint bij een INNERLIJKE OPRECHTE BEKERING. Een vernieuwing van denken. Een kinderdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid, een bevestigen van de persoonlijke wedergeboorte!

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS?

A . EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

Romeinen 12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus.

Efeze 4 : 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van hedendaagse misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

HEBREEEN 4 : 12 – 13

De Bijbel is levendig , het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de waarheid van en in het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en begrijpen al de dingen die hij deed , en dat God niet wilde!

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker en scherper dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zielenleven van de mens; vruchten van gewetenloze mensen zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar, en niet 100 % betrouwbaar.

Het geweten is sterk afhankelijk van onze Bijbelkennis. Het verwerpt onnodige schuldgevoelens, wat ook belangrijk is.

B. BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in” Christus zijn.

Dit is een uitspraak en persoonlijke bevestiging in het denken van de mens door onze goddelijke rechter.

Wij komen niet meer als beschaamde zondaars bij de vader, maar als

zijn zonen.Toch blijven wij “denken” dat wij zondaars zijn,

door ons falen, en ook de ongelovige denkt zo over een Bijbelgetrouw christen, want hij kan het niet begrijpen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal anders naar ons!

ALS VOORBEELD :

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan “ WITTE OLIFANTEN “ !

Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten !

Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons voortaan als zijn kinderen!

Wij zijn wel kinderen die ons voorbereiden om naar huis te gaan, als de verloren zoon.

Mattheüs 7 : 21

Niet ieder die tot mij zegt :

HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS.

Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die beweert christen te zijn komt in de hemel! Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen. Jonge kristenen moeten beslissingen nemen om bijvoorbeeld naar de samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26). Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak van het hart.

GODS WIL VINDEN

clip_image001

 

clip_image002

Vele mensen hebben vandaag helemaal niet meer de behoefte om de wil van God te vinden in hun leven. Als je God niet persoonlijk kent in uw leven is daar ook weinig verlangen naar, vandaar ook dat mensen als zonder God leven.

Wedergeboren christenen vinden het van groot belang de wil van God te kennen in hun persoonlijk leven, telkens je een grote beslissing in je leven moet maken, is het goed te weten wat er achteraf zal komen, een beslissing kan meevallen maar ook tegenvallen.

Met wie ga ik huwen?

Welk beroep zal ik kiezen ?

Waar zal ik wonen ?

Moet ik wel kinderen krijgen?

Laat ik mij opereren of niet?

Doe ik mijn wil of Gods wil, als ik Gods wil ken?

Maak ik schulden, zal ik lenen?

Hindernissen om Gods wil te kunnen vinden ?

Ons geweten.

16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. (handelingen 24)

Een slechte relatie tussen een broeder of zuster, in het gezin, kan een hindernis vormen, het

brengt ons geweten in onrust. Een onbeleden zonde kan het moeilijk maken.

Leven in een zondige toestand, opzettelijk ongehoorzaam blijven aan Gods geboden, die je kent en begrijpt. Geen gemeenschap hebben met andere christenen.

Een slecht gebedsleven. Wie nooit meer bidt. Haat en bitterheid in het hart. Dwaalleer volgen…

DE BEREIDHEID HEBBEN JEZUS OP DE EERSTE PLAATS TE ZETTEN.

1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen. R o m.12

Onze bereidheid om God op de eerste plaats te zetten, is een voorwaarde. Zolang er in feite een beperking optreedt, is dat hinderlijk om de wil van God te ontdekken. Het regelmatig verzuimen van de samenkomsten, zoals Bijbelstudies, is een hinder om Gods wil te vinden.

Als wereldse zaken belangrijker zijn dan de gemeente, dan verwijderen wij ons van de Heer, en de Heer verwijdert zich van ons.

GEEN INNERLIJKE VERDEELDHEID IN ONS HART, ONS DENKEN.

8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. ( Jacobus 4 )

Dan is het : Uw wil geschiede, …en de mijne ook ! Zo vindt men nooit Gods wil.

Als wij verder gelijkvormig leven als de wereld, dan zullen wij Gods wil niet vinden,

wij zullen tegenslagen ondervinden, verdriet, depressie, door eigenzinnigheid. God kan zijn kinderen laten voelen dat wij dichter bij Hem moeten leven

De wereld is altijd bezig met vanalles, als wij als christenen ook zo gelijkvormig zijn als deze wereld, dan zullen wij grote moeite hebben om Gods geboden en advies, te begrijpen, en laat staan Gods wil te vinden in onze persoonlijke aangelegenheden.

Wij moeten proberen te begrijpen welke weg God met ons wil gaan. De satan zal ook wel inspireren, je knipt de ogen dicht en wacht tot u iets hoort of ziet! (sjamanisme)

GODS WIL STAAT IN DE BIJBEL

clip_image004

 

104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Psalm 119.

Wij moeten niet voor alles bidden om een teken. Vele dingen staan duidelijk in Gods woord. Ons verstand moeten wij ook gebruiken tot eer van God! Er wordt wel eens verkeerdelijk gebeden om een teken.

Voorbeeld.

Het meisje dat naar de voorganger ging, en sprak: ik heb mijn jongen gevonden, en het is zeker Gods wil ! De voorganger vroeg, of die jongen geloofde. Ze zei: dat nog niet!

Ze had wel een teken! Tekens zijn hier uit den boze.

Deze wereld wordt voorgesteld als de duisternis, wij wandelen hierin, en kunnen ons behoeden voor veel verdriet. Uw woord is een lamp voor mijn voet, MAAR ZE MOET BRANDEN !

Om licht te maken, had men een lamp nodig, maar de lamp brandt maar met OLIE ! Dit wijst erop dat men OOK moet vervuld zijn met de H.Geest.

Dit wijst erop dat een goede Bijbelkennis en toepassen daarvan de gevaren van deze wereld kan ontwijken!

Altijd je eigen wil doen en zonder gebed, kan ons veel verdriet brengen, kan ons geld kosten, kan ons leven kosten. De Bijbel leert duidelijk bijvoorbeeld geen borg te staan voor anderen die willen lenen, wie het wel doet, loopt risico schade te kunnen lijden!

EEN HUWELIJKSPARTNER KIEZEN NAAR GODS WIL !

2 En Abraham zeide tot zijn knecht, de oudste in zijn huis, die alles wat hij had bestuurde: Leg toch uw hand onder mijn heup, 3 Opdat ik u doe zweren bij de Here, de God des hemels en der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters der Kanaanieten, in wier midden ik woon. 4 Maar gij zult naar mijn land en naar mijn maagschap gaan om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. GEN 24

Abraham is een voorbeeld van een vader die Gods wil boven alles zet. Hier omwille van zijn zoon. , omwille van het beloofde land. Omwille van Gods beloften. Geen kanaanitische vrouw of anders gezegd geen ongelovige vrouw. Ongelovige vrouwen trokken ook koning Salomo verder weg van de Heer; zijn mooie vrouwen verleiden hem tot afgodendienst !

14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken; dat Gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.

De knecht van Abraham bad om een teken, om Gods wil te vinden voor de zoon van zijn baas. Die man was een diepgelovig mens, en zal dit meermaals hebben gedaan In vers 12 bad hij op God Abraham genadig zou zijn. Deze knecht betoonde medeleven!  Het gevraagde teken was zeer normaal, en leert ons geen bovennatuurlijke dingen te laten gebeuren, maar in alle eenvoud. In het teken lag ook iets moois te zien, namelijk het teken toonde aan dat het innerlijk van het meisje naarstig en gedienstig was.

Het zal geen bazige vrouw zijn geweest, geen geëmancipeerde, maar wel een onderdanige en gelovige? Om een vreemde gedienstig te zijn! Ze noemde Rebekka zij was nog maagd.

Ze was onzelfzuchtig en bereidvaardig. En zelfs schoon van uiterlijk.: Een uitstekende vrouw , God wist dat natuurlijk!

Bij Rebekka vinden wij eenzelfde doen als Abraham : Geroepen zijn en gaan , ze ging in geloof.

In vergelijking met de jonge meisjes vandaag is er een schril contrast, weinigen zijn er nog maagd voor ze trouwen. Jongens maken een eigenzinnige keuze meestal.

Het kiezen door de knecht sloot uit dat Isaac een vooroordeel zou kunnen maken bij zijn keuze.

Wij kiezen nog graag zelf, en doen graag onze eigen wil ! Maar dat is niet altijd de beste weg of keuze. God leefde hier mee met die mensen! God mocht hier meeleven en een rol spelen.

Vers 21 Toont dat de man haar zwijgend gade sloeg om te zien of God zijn moeite zou zegenen !

Als wij hebben gebeden moeten wij ook stil letten op de dingen die de Heer doet door de omstandigheden, en aandachtig onze gebeden opvolgen.

Deze man kreeg zienderogen zekerheid van zijn teken dat hij had gebeden! Wat een geloofservaring voor die man!

HALLOWEEN

De Bijbel en Halloween

clip_image002

 

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. (1 Thessalonicenzen 5:21-22)

Een viering van het kwaad

Halloween is een religieuze dag, maar het is niet christelijk. Tom Sanguinet, een ex-hogepriester in wicca zei: “Deze moderne feestdag, die we Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar van de heksen. Het is een tijd waarbij de geesten (demonen) op hun krachtigst zijn en de aarde herbezoeken. Halloween is door en door kwaad en er is niets dat we ooit zullen doen of gedaan hebben dat het aanvaardbaar zal maken voor de Here Jezus.

Dag des doods Halloween heeft sterke wortels in het heidendom en de hekserij. Het begon als het Druïdenfestival Samhain. The Kelten zagen 1 november als de dag des doods omdat, in het noordelijke halfrond, deze dag het begin van de winter was, de bladeren vielen, het werd vroeger donker en de temperatuur daalde. Ze geloofden dat hun zonnegod aan kracht verloor en dat Samhain, de god der doden, de zonnegod overheerste. De druïden leerden ook dat op 31 oktober, op de vooravond van het feest, Samhain de geesten verzamelde van allen die het afgelopen jaar gestorven waren om een bezoek af te leggen aan hun huizen om de levenden te bezoeken.

Menselijke en dierlijke offers Op Halloween, gedurende duizenden jaren, leidden druïden duivelse aanbiddingsceremoniën waarin katten, paarden, schapen, ossen, mensen en andere offergaven verzameld werden, in wicca kooien opgesloten en levend verbrand. Deze menselijke en dierlijke offers waren schijnbaar vereist om Samhain gerust te stellen en de geesten te verhinderen hen te pijnigen.

Trick or Treat

Om deze offers te verkrijgen gingen de druïden van deur tot deur om gemeste kalveren, zwarte schapen en mensen te vragen. Diegenen die gaven, werden voorspoed beloofd en diegenen die weigerden, werden bedreigd en vervloekt. Dit is de oorsprong van “trick or treat”.

Jack-O-Lantern De Jack-O-Lantern vindt zijn oorsprong in de pompoen of schedel met een aangestoken kaars erin. Deze dienden als een teken om de boerderijen en huizen die de religie van de druïden ondersteunden, en dus de “treat” zochten, aan te duiden als de terreur van Halloween begon. De Wereld Boek Encyclopedie zegt: “Het schijnbaar onschuldige, verlichte pompoengezicht van de Jack-O-Lantern is een oud symbool van een verdoemde ziel.

Dans des doods Terwijl mensen en dieren schreeuwden van pijn terwijl ze levend verbrandden, kleedden de druïden en hun volgelingen zich in dierenhuiden en –hoofden. Ze zongen, dansten en sprongen door het vuur in de hoop boze geesten af te schudden.

Spookhuis Een van de populairste helden van Halloween, baron Dracula, was ook een echte persoon. Dracula leefde van 1431 tot 1476. Gedurende de 6 jaar van zijn heerschappij, vermoordde baron Dracula meer dan 100 000 mannen, vrouwen en kinderen op de meest verschrikkelijke manieren. Hij stelde een plan op om zijn land te bevrijden van de last van bedelaars, gehandicapten, zieken en ouderen door hen uit te nodigen voor een feest in zijn paleis. Hij gaf hen goed te eten en maakte hen dronken. Dan vroeg hij: “Wil je zonder zorgen zijn, en geen gebrek lijden?” Als de gasten “ja!” schreeuwden, beval Dracula het kasteel af te sluiten en in brand te steken. Niemand ontsnapte aan dit oorspronkelijke “Spookhuis”.

Het woord van God

Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.
(Deuteronomium 18:9-14)

Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein.
(Leviticus 10:10)

Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met mij vertrouwd maken, daarom wil ik niets meer met jou te maken hebben: je zult mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen.
(Hosea 4:6)

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
(Spreuken 22:6)

Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!
(Mattheüs 18:6-7)

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
(Romeinen 12:9)

Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
(Romeinen 13:12)

U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen.
(1 Korintiërs 10:21)

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen.
(2 Korintiërs 6:14-17)

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist.
(Efeziërs 5:11)

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Filippenzen 4:8)

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid.
(1 Timoteüs 4:1-2)

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. (Jakobus 1:27)

Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.
(3 Johannes 11)

Deelnemen aan het heidendom

In plaats van deel te nemen aan het heidendom, bezig te zijn met Wicca, in harmonie zijn met Halloween, onze kinderen wreedheid te laten vieren en rondscharrelen in een dag des doods, zouden we onze familie en gemeente moeten richten op het vieren van de dag van de Reformatie op 31 oktober.

Reformatie dag versus Halloween

Op 31 oktober 1517 nagelde Luther de 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg, Duitsland. Zijn gewaagde uitdaging tegen de on-Bijbelse gebruiken van het middeleeuwse roomse pausdom, inspireerde de Protestantse Reformatie. Elke Bijbelgetrouwe kerk zou deze grootste opwekking van geloof en vrijheid ooit moeten vieren. De Reformatie was een van de belangrijkste keerpunten in de wereldgeschiedenis. De energie die werd ontketend door de herontdekking van de bijbel in de gesproken taal, leidde tot de meest buitengewone geestelijke opwekking in de geschiedenis. De Reformatie bevrijdde de mensen uit noordelijk Europa van de decadentie van het renaissance heidendom en leidde tot de grootste vrijheden en wetenschappelijke ontdekkingen in de geschiedenis. Elke Bijbelgetrouwe Christen zou de Reformatie moeten vieren. Geen enkele christen zou deel moeten nemen aan de feesten rond het occulte Halloween.

We zijn in een geestelijke wereldoorlog. Wreedheid tegenover dieren, vandalisme en zelfs moord gebeurd met een veel hogere frequentie tijdens Halloween. Iedere Halloween worden duizenden dieren en zelfs mensen, geofferd in satanische rituelen wereldwijd, terwijl miljoenen anderen, inclusief christenen die het goed voorhebben, deelnemen aan Halloween feesten. Halloween is de beste rekruteringstijd voor heksen en satanisten. Veel mensen getuigen dat ze werden geïntroduceerd aan het occulte tijdens een Halloween feestje. Halloween is heel religieus, maar niet christelijk.

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
(Romeinen 12:21)

Kies het leven

Neem de volgende 31 ste oktober een standpunt in tegen Halloween door je familie en gemeente te mobiliseren de Reformatie te vieren, mee te doen aan de geestelijke oorlog, ernstig gebed, de Psalmen te bidden, en het Evangelie te delen met vrienden en buren. In het bijzonder de mensen die onnadenkend deelnemen aan dit occulte feest van waarzeggen, tovenarij, menselijke offers en wreedheid tegenover dieren.

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
(Efeziërs 6:10-18)

Overgenomen en vertaald van Africa Christian Action (www.christianaction.org.za)

DE OPNAME EN GOG

WANNEER KOMT DE OPNAME,

VOOR OF NA DE OORLOG VAN GOG UIT MAGOG?

clip_image002

Het meer en meer bekende Bijbelse thema, “De oorlog van Gog uit Magog”, komt meer en meer in de belangstelling voor de Bijbelgetrouwe christenen. Een uitgebreide studie is te vinden op onze site: https://biblespace.wordpress.com/Over die komende oorlog in het nabije Oosten te schrijven of spreken komt wel eens negatief over. Daarom begint de grote vraag over die geheime opname meer en meer te leven.

Over het tijdstip van de opname, het plotse wegnemen van wedergeboren christenen van de aarde, is bijna onmogelijk te beantwoorden. Paulus sprak niet voor niets dat het een geheimenis is. Sommigen verliezen al hun hoop, en geloven niet verder in “The Rapture”. Ze vinden het niet in hun Bijbel, toch staat het er in! (Zie onze studie). (Letterlijk in de Vulgata). Anderen verwarren die oorlog welke Rusland en Iran e.a. voorbereiden met Armageddon.

Vele uitleggers spreken elkaar tegen.

Laten wij eenvoudig eens luisteren naar onze Here, Jezus in Mattheus 24.

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Matth.24

Alle landen ter wereld kan men vandaag bereiken met het evangelie, de blijde boodschap. De hedendaagse techniek breekt alle grenzen. Bijbels worden nu digitaal doorgegeven. Dit betekent dat het einde in zicht is gekomen waarover Jezus het hier had. Dit kan betekenen dat het tijdstip van de opname er elk moment kan komen. Doch wij als mensen kunnen niet denken zoals God denkt. Wij kunnen enkel Gods bedoelingen naspeuren door Zijn woorden in de Bijbel, te geloven en te begrijpen onder leiding van Gods Geest, welke woont in de Bijbelgetrouwe christenen.

Voor mensen die denken dat God dood is, komt er een verrassing welke hun ongeloof kan breken.

God wil zich opnieuw aan de mensen openbaren, nu op een andere wijze. Wanneer wij luisteren naar de profeet Ezechiël, dan kunnen wij lezen dat God de gedachtewereld letterlijk zal doen beven, op het ogenblik dat Rusland, Iran en hun alliantie, Israël zal binnenvallen. Vele landen zullen dan die God van Israël, de enige levende God, opnieuw leren kennen. Een God die Zijn volk niet in de steek laat, maar vasthoudt aan Zijn woord. Dat is dus Gods bedoeling!

18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19 en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20 Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. Ezechiel 38

Dan staat er het volgende, waarbij die aanvallende volkeren, het gebeuren onbegrijpelijk zullen moeten aanvaarden dat er maar één God is, Jahweh, en niet Alah!!!!

23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. Ezech.38

Iedereen zal dan weten dat God leeft. Dat het bestaan van God geen theorie is, zoals de leugenachtige theorie van Darwin. Zal men dan nog doorgaan met leugenachtig onderwijs? Zal men blijven Israël in een leugenachtig daglicht stellen? Zal de media dan toch eens de waarheid over Israël schrijven?

Wie zal dan aan de kant staan van de God van Israël?

Doch wanneer de opname, de hoop der laatste christenen, zal hebben plaats gevonden, en de Geest van God deze aarde zal hebben verlaten, dan zal de goddeloze, de wetteloze wellicht de wereld kunnen regeren.

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9  (2 Thess.2)

Wat zal God doen? De gemeente van Christus wegnemen, voor de hel losbarst in het M.O. of zal Hij wachten? Zal Hij wachten tot de laatste ziel zich bekeert? Zal Hij blijven uitnodigen? God is eeuwig, enkel niet Zijn geduld!

Vandaag gaan er al vijandige stemmen op om in de toekomst Jeruzalem in te nemen!

Dan sprak Jezus: 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Luc.21

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen Zach.12

Wij hebben een sterk vermoeden dat de laatste profetische gebeurtenissen zich snel zullen volvoeren. De perfecte tijdslijn zal God zelf wel voor Hem houden, als een geheimenis. Discussie over de rangschikking is dus overbodig.

Wij heffen onze hoofden omhoog en bidden: Kom Here Jezus!

KERK OF GEMEENTE?

Bijbelstudie over

DE KERK – KYRIAKON

VEURNE

kuriakon

Als je een christen op zondagochtend vraagt: “Waar ga jij naar toe?” is de kans groot dat hij zal zeggen: “Ik ga naar de kerk”, ongeacht van welke denominatie hij is. Zelfs christenen die geen lid zijn van een officiële kerk, maar van een vrije gemeente, heb ik doorgaans horen zeggen dat ze naar ‘de kerk’ gaan. Weten ze eigenlijk wel waarover ze het hebben? Ik vrees van niet! Nu zult u waarschijnlijk zeggen: “So what? Wat is daar dan mis mee?” Wel, daar is juist een heleboel mis mee, maar alleen staat daar blijkbaar bijna niemand meer bij stil. Weet u, mensen die naar de kerk gaan zijn er vanzelfsprekend van overtuigd dat ze daarmee aan een bijbelse opdracht voldoen, maar kunt u mij misschien de tekst aanwijzen waarin staat dat wij op zondag naar de kerk moeten gaan? Ik heb die tekst namelijk tot op heden nog niet kunnen vinden, en u kunt van mij rustig aannemen dat ik mij echt rotgezocht heb naar een tekst met een dergelijke strekking. Maar ja, ik kan er wel naar zoeken totdat ik een ons weeg, maar dat heeft geen enkel nut want het staat er gewoon niet! Nergens in de bijbel staat dat de gelovigen op zondag naar de kerk moeten gaan. Men doet het wel, maar dat staat er niet! In de bijbel worden de gelovigen weliswaar opgeroepen om naar de synagoge te gaan (Hnd 15:21) omdat daar elke week de Tora en de Profeten gelezen worden, toch dat is niet op zondag, maar op zaterdag, op Shabat. Dus de dag klopt al niet, maar dat wist u natuurlijk allang, want daarover heb ik reeds in eerdere studies het een en ander geschreven. Maar de dag waarop men naar de samenkomst gaat is niet het enige wat hier niet klopt. Ook de naam van de plaats waar die samenkomst gehouden wordt, klopt niet, want nergens staat geschreven dat u naar de kerk moet gaan. In Hebreeën 10:25 lezen wij weliswaar dat we onze eigen bijeenkomsten niet moeten verzuimen, maar daar staat echt niet bij dat die in een kerk zouden plaats vinden. Dat kan ook niet, want volgens andere teksten, die we later zullen bestuderen, was hier sprake van huissamenkomsten. Dus als er nergens in de bijbel staat dat de gelovigen naar de kerk moeten gaan, waarom doet men dat dan? En waar komt het woord ‘kerk’ eigenlijk vandaan? Dit woord heeft namelijk geen bijbelse oorsprong en dus is de vraag wel voor de hand liggend waar de oorsprong van de kerk te vinden is. Weet u, daarover zijn de meningen verdeeld, want sommigen zijn van mening dat het Nederlandse woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse woord ‘kyriakon’ (tot de Heer behorend), anderen zien de oorsprong van het woord ‘kerk’ in Kirke ofwel Circe, de dochter van de Griekse zonnegod. Weer anderen vinden dat het woord ‘kerk’ afkomstig is van het Latijnse woord ‘quercus’ (eik) en tenslotte zijn er ook geleerden die een verband leggen tussen het Nederlandse woord ‘kerk’ en het Keltische woord ‘cyrch’ dat evenals het Latijnse woord ‘circum’, hetgeen ‘rond’ betekent en waarvan ook het woord ‘circus’ is afgeleid. In deze studie wil ik al deze theorieën de revue laten passeren en nader toelichten.

Kyriakon

Door verreweg de meeste theologen en taalwetenschappers wordt aangenomen dat het woord ‘kerk’ van het Griekse woord ‘kuriakon kyriakon’ komt. Letterlijk vertaald betekent het: ‘behorende tot de Heer’, ‘van de Heer zijnde’ ofwel ‘hetgeen van de Heer is’. Het cruciale zelfstandige naamwoord ontbreekt weliswaar, namelijk ‘het gebouw’, toch in het toenmalige taalgebruik schijnt het zo ingeburgerd geweest te zijn dat iedereen wist wat ermee bedoeld was, ongeveer vergelijkbaar met de Nederlandse uitdrukking ‘patat met’, waar eveneens het zelfstandige naamwoord ontbreekt en toch iedereen weet dat daar de frietsaus mee bedoeld is. ‘Kyriakon’ ofwel ‘Kerk’ had dus de oorspronkelijke betekenis van: ‘het aan de Heer toebehorende gebouw’, het ‘huis van G’d’ (kurioV kyrios = heer, heerser, kuriakh kyriake = aan de Heer toebehorend). Er bestaan echter slechts twee voorbeelden waarin dit woord in de Bijbel toegepast wordt, en wel in verband met twee andere zelfstandige naamwoorden, namelijk: kuriakon deipnon kyriakon deipnon = de maaltijd des Heren (Mt.26:26 en 1 Kor.11:20) en kuriakh hmera kyriake hemera = de dag des Heren (Openbaring 1:10), maar juist het woord waar het in deze studie om gaat, kuriakon oikoV kyriakon oikos = het huis des Heren zoeken wij tevergeefs in de Bijbel, want dat staat er niet. Pas vanaf de derde eeuw werd het woord kuriakon kyriakon of kuriakh kyriake algemeen toegepast als informele naam voor het gebouw en ook voor de samenkomst van de christenen, de zogenaamde ‘kerkdienst’. In de traditie werd de kerk, het ‘huis van G’d’, al gauw een soort christelijke versie van de tempel. Deze ontwikkeling is niet verrassend. In de laat-Romeinse periode werd namelijk elke religie met haar tempels in samenhang gebracht, inhoudelijk, maar ook in taalkundig opzicht. Zowel de Messiasbelijdende Joden alsook de gelovigen uit de volken kwamen weliswaar aanvankelijk in hun privé-woningen bij elkaar als huisgemeenten, terwijl zij op de Shabat voor het lezen van de Tora en de Haftara naar de synagoge gingen, maar zodra het christendom zich van haar Joodse roots ontdaan had, werden de eerste kerken gebouwd. Zo werd geleidelijk aan het idee ontwikkeld van een geloofsgemeenschap die georiënteerd is op een bepaald gebouw. In de daaropvolgende periode van de wereldgeschiedenis werd het kerkgebouw steeds meer het kenmerk van de kerk zelf! Een christen is sindsdien dus lid van de kerk en hij gaat naar de kerk. Het gebouw en de gemeente zijn dus synoniem aan elkaar. Toch wil ik er nogmaals met nadruk op wijzen dat wij het woord kuriakoV kyriakos, dat Sha’ul [Paulus] verscheidene keren gebruikte, niet één keer in combinatie met het ‘huis van G’d’ in de Bijbel tegenkomen! Nada! En toch werd vanaf de derde eeuw het woord ‘kerk’ de belichaming van de institutionele kerk, die met de oorspronkelijke Messiasbelijdende Joodse gemeente uit het boek Handelingen en de brieven van Paulus nogal weinig te maken had. Helaas ging de ‘kerk’ een andere kant op dan Yeshua en Zijn volgelingen voor ogen hadden. De eerste kerkgebouwen in de vorm van basilieken werden omstreeks 313 AD gebouwd toen het christendom onder keizer Constantijn een soort staatsgodsdienst begon te worden. Constantijn de Grote gaf persoonlijk opdracht om een prachtige basiliek in Rome te bouwen boven het vermoedelijke graf van Petrus, een voorloper van de huidige Sint-Pieterskathedraal. Het is bijzonder tragisch dat daardoor de oorspronkelijke betekenis van de nieuwtestamentische gemeente steeds meer naar de achtergrond werd verdrongen en de echte kern van de gemeenschap van gelovigen in de Mashiach Yeshua ofwel Christus Jezus zoals Hij door de christenen genoemd wordt, onherkenbaar is gemaakt. De christenen ruilden hun huizen als ruimte voor hun samenkomsten in voor speciaal daarvoor opgerichte sacrale gebouwen en ontwikkelden daardoor een soort tempelchristendom in plaats van het plaatselijk lichaam van Yeshua en zo werd van het organisme een organisatie, wat dus nooit G’ds bedoeling was! De gemeente zoals de Eeuwige die bedoeld heeft, is een Mishpacha, een gezin bestaande uit broertjes en zusjes, kinderen van één vader, en niet een geregistreerd kerkgenootschap met een vaste lidmaatschap en een eigen vaste gebouw. Voor G’d is niet het gebouw belangrijk, maar de mensen, en ook niet het lidmaatschap, dat we evenals de kerk nergens in de Bijbel tegen komen, maar de onderlinge liefdesband zoals Yochanan schrijft: “Ieder die gelooft dat Yeshua de Mashiach is, is uit G’d geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit Hem geboren zijn. Dat wij G’ds kinderen liefhebben weten we doordat we G’d liefhebben en Zijn geboden naleven. Want G’d liefhebben houdt in dat we ons aan Zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit G’d geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.” (]nxvy Yochanan alef [1 Johannes] 5:1-5). Vanaf het begin was het dus de bedoeling dat de gemeente net als een gezin bij elkaar zou komen in huiskamers, als huisgemeenten, niet in kerkgebouwen. Maar om zo een kerk dan ook nog het ‘huis van G’d’ te gaan noemen is al helemaal onbijbels, want nooit heeft G’d ons gevraagd om een huis voor Hem te bouwen. Nooit! Zelfs de tempel was niet eens Zijn bedoeling! Het was de mens die voor Hem een huis wilde bouwen, maar Hij zelf gaf daar nooit de opdracht toe. U gelooft mij niet? Laten we dan maar TeNaCH daarover raadplegen: In b lavm> Sh’mu’el bet [2 Samuël] 7:1-12 lezen wij dat David voor de Eeuwige een huis, een tempel, wilde bouwen. David had zonder twijfel de beste bedoelingen, want hij wilde Adonai daarmee eren. Interessant is echter het antwoord van G’d bij monde van de profeet Natan: “Dit zegt de Eeuwige: Wil jij voor Mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen?” (vers 5-7). De Eeuwige heeft nooit gevraagd om een huis voor Hem te bouwen. Het was het idee van de mens om een tempel te bouwen zoals ook de andere volken doen evenals de wens van het volk Israël om een koning te hebben zoals alle andere volken. Ook dat was nooit G’ds bedoeling! De opdracht om de Mish’kan [tabernakel] te bouwen was daarentegen wel van G’d afkomstig evenals de opdracht voor het bouwen van de ark. Beide keren was het duidelijk Zijn wil en Zijn opdracht. Maar in het geval van de tempel was dat niet het geval! G’d heeft nooit de opdracht gegeven om voor Hem een huis te bouwen. Geen tempel, maar zeer zeker ook geen kerk! Vlak voordat Stefanus gestenigd werd heeft ook hij in een toespraak door het citeren van vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 66:1-2 geprobeerd duidelijk te maken hoe de Eeuwige denkt over de tempel als zijnde het huis van G’d: “Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Moshe [Mozes] sprak, naar het ontwerp dat Moshe had gezien. Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Yehoshua [Jozua] het land veroverden van de volken die G’d voor hen verdreef; dit duurde tot in de tijd van David. David werd door G’d begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Ya’aqov [Jakob]. Maar het was Sh’lomo [Salomo] die voor G’d een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: ‘De hemel is Mijn troon, de aarde Mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor Mij kunnen bouwen’ zegt de Eeuwige, ‘een plaats waar Ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?’” (tvlipm Mif’alot [Handelingen] 7:44-50). De Eeuwige wil niet, dat wij bepaalde gebouwen zoals tempels, kerken en kathedralen de eer geven, maar slechts aan Hem. Het laten bouwen, aankopen en onderhouden van kerkgebouwen kosten handen vol geld, sommige zelfs miljoenen. Daar gaan dus de tienden van ontelbare kerkgangers naartoe in plaats van naar de armen, de weduwen en de wezen zoals de Bijbel zegt. Dat kan nooit G’ds bedoeling zijn, en dat is het ook niet! G’d wil in ons wonen. Wijzelf zijn het huis waarin Hij wil wonen, niet de kerk. G’d woont niet in een kerk en ook niet in een tot kerk omgebouwde sportzaal of in een evangelisatietent. Nee, G’d woont in ons lichaam. Wij zijn G’ds tempel! Ons lichaam is nu een tempel van Ruach haQodesh [de Heilige Geest] die in ons woont (1 Korintiërs 6:19). Als het dus nooit G’ds bedoeling was dat wij voor Hem een huis zouden bouwen, dan is het niet zo verwonderlijk dat wij kuriakon oikoV kyriakon oikos ofwel ‘het huis des Heren’ nergens in de Bijbel kunnen vinden. Dat lijkt mij nogal logisch. Maar indien het Nederlandse woord ‘kerk’ inderdaad afgeleid zou zijn van het Griekse kuriakon kyriakon, dan is dit woord, dat betrekking heeft op een gebouw, in elk geval niet Bijbels gefundeerd. Een ander Griekse woord, dat we daarentegen in dit verband wel in de Bijbel tegenkomen is ekklesia ekklēsia, en maar liefst 115 keer! Toch dat woord heeft geen betrekking op een gebouw, maar op de mensen, de gelovigen, en is in totaal 112 keer vertaald met ‘gemeente’ en 3 keer met ‘samenkomst’ of ‘vergadering’. En toch zijn er velen die het verschil niet kunnen of willen zien tussen de kerk en de gemeente en dus kuriakon kyriakon en ekklesia ekklēsia als synoniemen van elkaar beschouwen. Daarom wordt er in vele landen één van deze beide Griekse woorden gebruikt als basis voor de benaming van zowel de christelijke geloofsgemeenschap alsook voor het gebouw waarin deze samenkomt. In de ene taal kreeg het eerste woord de overhand en in de andere taal het tweede. Voor de Germaanse taalfamilie is dat bijvoorbeeld in het Nederlands en Afrikaans ‘kerk’ en in het Duits ‘Kirche’, in het Engels ‘church’, het Schots ‘kirk’, het Deens ‘kirke’, Zweeds ‘kyrka’, Fries ‘tsjerk’, alsook in de Slavische talen zoals Russisch ‘tserk’ en Tsjechisch ‘cirkev’, enz. In de Latijnse taalgroep daarentegen vindt je het Latijnse grondwoord “ecclesia” b.v. terug in het Franse église, het Spaanse ‘iglesia’ en het Portugese ‘igreja’. Maar vindt u het niet vreemd, dat het Griekse woord kuriakon kyriakon met betrekking tot de kerk uitsluitend terug te vinden is in de Germaanse en Slavische talen, maar in geen enkele Latijnse taal en zelfs niet in het hedendaagse Grieks? Hoe kan dat? Wel, er wordt gezegd dat de bekeerde Goten destijds het woord kyriakon te Constantinopel, waar het gebruikt werd, hebben overgenomen en eerst langs de Donau hebben verspreid onder de Slavische volken en daarna onder de Germaanse stammen. Zo ontstond volgens sommige geleerden geleidelijk aan de overgang van kyriakon via kiriaka, kirieka, kirika en kirk naar kerk. Toch heb ik er sterke twijfels bij of het Nederlandse woord ‘kerk’ daadwerkelijk vanuit het Grieks ontleend, via het Gotisch, in de Germaanse talen geïntegreerd zou zijn. Als dat zo was dan zou het toch ook in de Slavische en Romaanse talen terecht zijn gekomen, hetgeen niet het geval is. Daar koos men voor het Bijbelse woord ekklesia ekklēsia en het zou dus voor de hand moeten liggen dat dit ook in het Germaanse taalgebied het geval had moeten zijn. Nader onderzoek doet vermoeden dat het woord ‘kerk’ dus niet vanuit het Griekse kyriakon via het Gotisch in West-Germaanse talen terechtgekomen is, en zeker niet niet via de beroemde eerste Germaanse bijbelvertaling van de Gotische bisschop Wulfila is gegaan, want daarin wordt in Efezen 5:23 namelijk het Griekse woord ekklēsia ontleend en vertaald tot aikklesjon: “A unte wair ist haubiþ qenais swaswe jah Xristus haubiþ aikklesjons, jah is ist nasjands leikis.” [want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt]. Maar als het zelfstandig naamwoord ‘kerk’ niet van het Griekse bijvoeglijk naamwoord ‘kyriakon’ afstamt, dan zitten we nog steeds met de vraag waar het dan wel vandaan komt. Weet u, ik heb zo een sterk vermoeden dat het woord ‘kerk’ of beter gezegd een voorloper daarvan, waarschijnlijk al door Germaanse stammen gebruikt werd vóór hun kerstening en dus helemaal niets met de Bijbel, niets met de G’d van Israël en ook niets met Yeshua te maken heeft en ik ben blijkbaar niet de enige die daar zo over denkt.

Cyrch ofwel circum

Met betrekking tot de oorsprong van het Engelse woord ‘church’ en dus ook het Nederlandse woord ‘kerk’ staat in de ‘Ebenezer Cobham Dictionary of Phrase and Fable’ uit 1898 het volgende: “Over het algemeen wordt aangenomen dat het woord ‘kerk’ etymologisch van het Griekse Kuriou oikos [huis van G’d] stamt.. Dit is hoogst onwaarschijnlijk omdat lang voordat het Grieks geïntroduceerd werd, het woord al in alle Keltische dialecten bestond. Ongetwijfeld betekend het woord ‘cirkel’. De heilige plaatsen van de Germanen en Kelten waren altijd cirkelvormig. (Welsh cyrch, Frans cirque, Schots kirk, Grieks kirkos, etc). Vergelijk het Angel-Saksische circe [kerk] met circol [cirkel]. Maar als het woord ‘kerk’ afstamt van het woord ‘cirkel’, hoe heeft het Griekse woord ekklēsia dan kunnen veranderen in ‘kerk’ of ‘cirkel’? Heidense religieuze samenkomsten vonden door heel Engeland in cirkels plaats. De Druïden met hun Stonehenge, evenzo hadden de Kelten en Saksen hun steencirkels om de goden te aanbidden. Vele van deze steencirkels bestaan nog steeds, en achtentwintig ervan werden gevonden in het Yorkshire van Wyclife. Menig christelijk G’dshuis werd op de plaats van deze cirkels gebouwd, of de stenen ervan werden gebruikt voor de gebouwen. Juist door deze associatie bleven de mensen uit de dagen van Wyclife deze gebouwen ‘kirk’ (Schots), ‘cirice’ (Oud Engels) of ‘chirche’ (Wyclife’s versie) noemen. Elke variatie betekent ‘cirkel’ en beschrijft een plaats -occult- en niet de mensen.” Tot zover de ‘Ebenezer Cobham Dictionary of Phrase and Fable’ uit 1898. Eigenlijk vind ik deze uitleg zo gek nog niet, want het is inderdaad bekend dat de oudste kerkgebouwen rond waren naar het voorbeeld van de θόλος tholos, de Griekse ronde tempel. De oudste ronde kerk schijnt volgens de overlevering de Grafkerk in Jeruzalem te zijn uit 335 van de gewone jaartelling. Andere bekende ronde kerken zijn de Santo Stefano Rotondo uit de 5e eeuw in Rome, de Tempio di San Michele Arcangelo in Perugia, eveneens uit de 5e eeuw, alsook talrijke ronde kerken in Denemarken, waarvan alleen al op het eiland Bornholm maar liefst vier voorbeelden te zien zijn. Ook in Hongarije en Transylvanië komt men heel veel ronde kerken uit de 11e eeuw tegen, die in het Hongaars Körtemplom [ronde tempel!!!] genoemd worden. Toeval? Ik dacht het niet. Hoe dan ook, het Keltische woord ‘cyrch’, dat veel weg heeft van het Engelse ‘church’, heeft de betekenis van ‘het middelpunt, waarom zich iets verzamelt’, en het werkwoord daarvan is cyrchu, ‘het verzamelen om een middelpunt’. De ‘cyrch’ is dus een cirkel. Het Latijnse woord voor cirkel is ‘circulus’. Hierin herkennen wij het woord ‘circus’, hetgeen ‘loopbaan’ ofwel ‘renbaan’ betekent, afgeleid van ‘circum’ [rondom]. Enkele andere voorbeelden zijn ‘circuit’ van het Latijnse circuitus [rondgang], ‘circulaire’ van het Latijnse ‘circularis’ [rond] en het werkwoord ‘circuleren’, dat afgeleid is van het Latijnse woord ‘circulare’ en ‘rondgaan’ betekent. U ziet dus dat het idee nog niet zo gek is dat het Nederlandse woord ‘kerk’ misschien verband kan houden met ‘cirkel’, want zoals gezegd waren de meeste heilige plaatsen bij de Kelten en Germanen cirkelvormig, alsook veel Griekse en Romeinse tempels en oude kerken. Toch was dit niet overal zo. In grote delen van Noord-Europa maakte men geen steencirkels, maar offerde men bij de eik, en dan komen we meteen bij het volgende woord, waarvan ‘kerk’ zou kunnen zijn afgeleid.

Quercus

Op onze speurtocht naar de oorsprong van het woord ‘kerk’ zijn we nog niet veel verder gekomen. Wij hebben gezien dat het niet erg waarschijnlijk is dat ‘kerk’ afgeleid zou zijn van het Griekse woord kyriakon [des Heren], omdat hierbij het zelfstandig naamwoord ontbreekt en het bovendien erg twijfelachtig is dat dit Griekse leenwoord uitsluitend in Noord- en Oost-Europa in allerlei vormen werd toegepast, maar niet in Zuid-Europa en vreemd genoeg niet eens in Griekenland zelf. Daarom is het aannemelijker te veronderstellen dat het woord ‘kerk’ of iets wat erop lijkt in onze streken reeds lang in gebruik was voordat het christendom hier verspreid werd en derhalve niet met de G’d van de Bijbel, maar met andere goden verbonden was. Zo kan het woord ‘kerk’ dus ook afkomstig zijn van het Latijnse woord voor eik, ‘Quercus’ omdat de rituele samenkomsten van de Germanen onder eiken plaatsvonden en waarschijnlijk om deze reden de eerste christelijke gebedshuizen in het Germaanse gebied van eikenhout werden gemaakt. Toch niet alleen hier, maar ook in Zuid-Europa was de eik in voorchristelijke tijden een heilige boom. Bij de Grieken leefde bijvoorbeeld de oppergod Zeus in een eikenboom, die bekend staat als het orakel van Dodōni, dat dateert van vóór 2000 v.Chr. en daarmee het oudste heiligdom van Griekenland is. Na het orakel van Delphi genoot dat van Dodōni het hoogste aanzien. Het orakel bestond uit een heilige eikenboom, omringd door een kring van bronzen ketels, zodanig opgehangen dat ze tegen elkaar konden kletteren. Voorspellingen werden gedaan aan de hand van de geluiden die de ketels maakten, in harmonie met het ruisen van de eikenbladeren en het gekir van de zwarte duiven die in het heiligdom leefden en in de boom nestelden. De macht van de eik werd zo groot geacht, dat Jason een van zijn takken kwam halen om ze aan zijn schip, de Argo, te bevestigen alvorens te vertrekken op zijn zoektocht naar het Gulden Vlies. Aan de cultus van Dodōni kwam echter een definitief einde met de verspreiding van het christendom: in 392 liet keizer Theodosius I de heilige eik omhakken en de wortels verwijderen. (Wikipedia). De Romeinse geschiedschrijver Maximus van Tyrus schrijft in de tweede eeuw dat ook de Kelten Zeus vereerden als een grote eikenboom, want de meest heilige boom van de Kelten was de eik. Alles wat op eiken groeide, was in Keltische ogen heilig en een bewijs dat hun oppergod deze boom had uitgekozen en daarom vereerden de Kelten hun oppergod Dragda in een eikenboom. Dragda was de vader van godin Brigid, de hoogste van alle godinnen, die ook in bomen werd vereerd. Maar wat de vergelijking met Zeus aangaat zou het ook kunnen gaan om de Kelto-Romaanse dondergod Taranis, die in inscripties weer gelijk was gesteld aan Jupiter. Taranis moet overigens ook wel iets te maken hebben met de Hittitische dondergod Taru, die ook weer terugkomt bij de legendarische of mythische eerste Romeinse koningen. In de namen Taru en Taranis herkennen wij ook vrij makkelijk de Skandinavische dondergod Thor, die bij de Westgermaanse stammen bekend stond als Donar. En inderdaad was de eik hier in Nederland en Duitsland bij onze voorouders aan Donar gewijd. Vanuit de Kaspische Zee trokken Keltische stammen in oostelijke richting naar India en Perzië. Hun verhalen, mythen en liederen gaven zij mondeling door want het geschreven woord kenden zij niet. Wat wij van hen weten, komt voort uit de geschriften van Romeinse geschiedschrijvers zoals Maximus van Tyrus en Plinius. Zo bestond er volgens Strabo in Klein-Azië een Keltisch heiligdom dat ‘drunemeton’ werd genoemd, wat ‘eikheiligdom’ betekent. Van het Germaanse woord ‘dru’, dat ‘eik’ betekende, schijnt ook het woord ‘druide’ afgeleid te zijn. Plinius daarentegen zegt dat ‘druide’ van het Griekse woord voor eik, ‘drus’ komt. Maar eigenlijk doet het er niet toe of het nou onder invloed van het Grieks of van het Germaans van eik werd afgeleid, feit is echter dat het een eikcultus betrof en dat de Romeinen voor de eik het Latijnse woord Quercus gebruikten. Na of tijdens de kerstening van Europa zijn op een gegeven moment de heilige eikenbossen overal omgehakt en is dit hout veelal gebruikt om kerken van te bouwen. Nog steeds bestaat het interieur van veel oude kerken uit eikenhout. Zoals u weet was de kerkelijke taal in vroegere tijden het Latijn en alles met betrekking op de Bijbel en de kerk werd in het Latijn geschreven. Zo is wellicht destijds door het vele gebruik van eikenhout de Latijnse naam Quercus aan het heilige gebouw gegeven, die in de loop der tijden verbasterde tot kerk.

Circe

Het laatste woord dat wij zullen bestuderen op onze zoektocht naar de oorsprong van het Nederlandse woord ‘kerk’ is ‘circe’. Het Angel-Saksische woord ‘circe’, dat tussen 600 en 1000 g.t. werd toegepast voor de kerk, heeft zich rond 1100 g.t. via het oud-Engelse ‘chirche’ verder ontwikkeld tot het huidige Engelse woord ‘church’. Ook het Schotse woord ‘kirk’ en het Duitse woord ‘Kirche’ vinden wij hierin terug. Maar als ons woord ‘kerk’ afgeleid is van ‘kirke’ ofwel ‘circe’, dan blijven we nog steeds zitten met de vraag, waar ‘circe’ op haar beurt dan weer vandaan komt. Wel, daarvoor moeten we nog verder teruggaan in de tijd en komen uiteindelijk toch weer bij het Grieks terecht, want ‘circe’ komt namelijk uit de Griekse mythologie. Circe of op z’n Grieks kirkh Kirke, dochter van de zon, was in de Griekse mythologie een tovenares, die leefde op het eiland Aeaea. Circe’s vader was Helios, de zonnegod, en haar moeder was Perseis, één van de Oceaniden. Ze was een getalenteerd tovenares en veranderde haar vijanden in beesten door middel van toverdranken. Circe en haar eiland zijn vooral bekend van Homerus’ Odyssee, waarin Odysseus na veel omzwervingen op Aeaea terechtkomt. Zijn bemanning doet zich tegoed aan het feestmaal van Circe, die hen allemaal in zwijnen verandert. Alleen Eurylochos ontsnapt en vertelt Odysseus wat er is gebeurd. Toen Odysseus zijn reisgenoten wilde gaan redden, kwam de god Hermes tot hem, die hem aanraadde een speciaal kruid, moly, te eten dat hem zou beschermen tegen Circe’s magie. De tovenares was nu gedwongen om de mannen hun menselijke lichaam terug te geven. Later wordt ze verliefd op Odysseus. Volgens Hesiodus baarde ze hem drie zonen: Agrius, Latinus en Telegonus. Telegonus zou later de koning van de Etrusken worden. Latere schrijvers noemen alleen Telegonus als zoon van Odysseus en Circe. Volgens een andere mythe veranderde Circe Glaucus in een specht omdat hij haar liefde afwees, en ook transformeerde ze het meisje Scylla in een zeemonster met zes hondenkoppen, omdat Glaucus, op wie Circe verliefd was, verliefd was op Scylla. (Wikipedia). De naam Circe ofwel Kirke komt van het Griekse woord ‘kirkō’, dat de betekenis heeft van ‘omringen’ of ‘zich in een kring om iets bewegen’. Volgens de Webster’s Dictionary is hiervan ook het woord ‘cirkel’ afgeleid en we zien meteen de overeenkomst met het Latijnse woord ‘circum’, dat we reeds eerder hebben behandeld. Ook hier is namelijk weer sprake van een kring. Circe, de dochter van de zonnegod, werd in de oudheid namelijk door haar priesters en priesteressen aanbeden in een kring, een cirkel, waarin soms ook mensenoffers werden gebracht. Ook de Kelten aanbaden hun zonnegod in een cirkel, die zij ‘kirch’ noemden, waar het huidige woord ‘Kirche’ vandaan komt. U ziet hier dus duidelijk dat het woord ‘Kirche’ veel ouder is dan het christendom. De cirkels voor de heidense aanbiddingdiensten en offerdiensten moesten de ronde vorm van de zon symboliseren. De Griekse zonnegod Helios en zijn dochter Circe werden ook in het oude Rome aanbeden. De Romeinen kenden Helios als Mithra. Tijdens de regeringstijd van Septimus Severus (193-211 g.t.) breidde de aanbidding van de zonnegod zich uit over het hele Romeinse Rijk. De verering van de zonnegod nam dermate toe dat men de eerste dag der week officieel tot een vrije dag ter ere van de zonnegod verklaarde en hem om deze reden ook zondag noemde. Een ieder die op deze dag werk verrichtte, riskeerde de doodstraf. Toen keizer Elagabalus regeerde (218-222 g.t.), voerde hij in het jaar 220 g.t. de cultus van ‘Sol Invictus’ [de onoverwinnelijke zon] in. Twee jaar later, in het jaar 222 g.t., introduceerde Elagabalus een feest om de verjaardag van ‘Sol Invictus’ te vieren op 25 december. De priesters die keizer Constantijn de Grote (306-337 g.t.) vóór zijn zogenaamde bekering tot het christendom in zijn dienst had, stonden bekend als ‘de cirkel’. Zij kwamen in een kring bij elkaar om de zonnegod te aanbidden. Keizer Constantijn vermengde het vroege christendom met het Romeinse heidendom, waaruit uiteindelijk de rooms-katholieke kerk ontstond. Door zijn verering van de zonnegod verklaarde hij in het jaar 321 ook voor de christenen en Joden de zondag tot rustdag in plaats van de Shabat, en dit heeft ertoe geleid dat men kerstmis op 25 december, het feest van de zonnegod ging vieren en daarmee rukte deze Romeinse keizer de Joodse Messias Yeshua niet alleen los van het Joodse volk om de Gemeente daardoor haar oorspronkelijke Joodse identiteit te ontnemen, maar hij koppelde de geboorte van Jezus Christus nu ook nog aan het door de Romeinen gevierde populaire feest van “Sol invictus” [de onoverwinnelijke zon]! De dochter van deze zonnegod is Circe ofwel Kirke waarvan mogelijk het woord ‘kerk’ is afgeleid.

Conclusie

Hebben we nu eindelijk de oorsprong van de kerk gevonden? Welke is het? Kyriakon, Circum, Quercus of Circe? Ik denk een combinatie van allen, want de oorsprong blijft Heidens en wij zagen bovendien de onderlinge overeenkomsten en raakvlakten. In elk geval heeft de kerk geen Bijbels fundament, maar wel de gemeente, de Ekklēsia! Samenvattend moet ik toch wel even kwijt, dat ik het ronduit schokkend en verbazingwekkend vind, hoe naïef miljoenen goedgelovige christenen door een gebrek aan kennis in de heilige Schriften door de eeuwen heen elke zondag, de dag van de zonnegod, naar een samenkomst gaan in een gebouw dat de naam draagt van de dochter van de zonnegod, lid zijn van een organisatie die eveneens de naam draagt van de dochter van de zonnegod, en dan bovendien op 25 december ook nog de geboorte vieren van de zonnegod zonder dat zelf te beseffen omdat hen is wijsgemaakt dat ze met Bijbelse dingen bezig zijn. Daarom wil ik eenieder van harte aanbevelen om zelf de Bijbel te gaan lezen. Niet zomaar lezen als een boek, maar zorgvuldig doornemen, bestuderen en memoriseren zoals de gebruiksaanwijzing voor heel ingewikkelde apparatuur! Ga niet zomaar af op hetgeen anderen voor u reeds voorgekauwd hebben (en dat geldt natuurlijk ook voor mij), maar ga zelf op onderzoek, begin tekst met tekst te vergelijken en geef gehoor aan de vele waarschuwingen in de Bijbel om u niet te laten misleiden. Neem de woorden van Sha’ul [Paulus] ter harte: “Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie G’d ongehoorzaam is, wordt getroffen door Zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Eeuwige. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Eeuwige is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en de Mashiach zal over u stralen.’ Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Eeuwige wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Ruach [Geest] u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Ruach u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Eeuwige en dank G’d, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Yeshua haMashiach.” (Efeziërs 5:6-20). Amen!

Bron: Werner Stauder

GELOVEN OF TWIJFELEN

clip_image001

 

clip_image003

Vandaag bewijst de ganse wereld, dat het zijn vertrouwen in het kapitalisme heeft verloren. Het lijkt wel een gesprongen ballon, die men wil oppompen, mensen gaan twijfelen. Het vertrouwen in de politiek is ziek of dood! Vele Mamongelovigen worden teleurgesteld. Het communisme faalde gisteren, vandaag het kapitalisme!

Men verwacht nu een man van wonderen om niet ten onder te gaan!

Barroso: ‘We blijven samen overeind of gaan samen ten onder’

Tweeduizend jaar geleden schreef de apostel Johannes de komst van deze man op onder de naam “de antichrist”.

Deze morgen wil ik het hebben over wat geloven of vertrouwen echt betekent. Een goed voorbeeld om te leren wat geloven is, leren wij uit hetgeen wat de apostel Petrus mocht ervaren met zijn Meester. Wij lezen Mattheus 14: 22-33.

Na de wonderbare spijziging, een welvaartsdaad, wilde Jezus alleen zijn. Hij zond zijn toehoorders weg en ook zijn discipelen. Hij wilde alleen zijn en bidden op de berg, aan de overkant van het meer. Men bracht Hem daar, en men vaarde terug

Zo leven wij ook in een tijd waarin wij Jezus niet zien, wij moeten enkel vertrouwen dat Hij aan de overkant zit, en Hij zorgt voor hen die op Hem vertrouwen, en bouwt ons een onvergankelijke woonplaats.

Vele mensen in de geschiedenis hebben hun vertrouwen gesteld op Jezus alleen, en zijn nooit bedrogen uitgekomen zij zongen:

Ps 94:22 Maar de HERE was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht

(23) Hij ging naar de overkant bij het vallen van de avond, toen het duister werd. Ook dit is iets waar wij niet te vlug mogen overlopen. Ook vandaag wordt het duister in deze wereld, duisternis is in de Bijbel onwetendheid. Wel deze wereld leeft in een onwetendheid, de mensen vragen steeds meer : Waar gaan wij naartoe? Zie naar de natuur, zie naar de wereldproblemen, zie naar al die oorlogsdreigingen en geruchten van oorlogen. Zou het einde van wereld er nu toch komen? Ieder die niet gelooft in Jezus bouwt zijn huis op zand. (Mt.7) Jes 26:4 Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots.

(24) Het schip met de discipelen kwamen op de terugweg, terecht in een storm op het meer. Je kunt zeggen het geloof de christenen in de eindtijd, wordt beproefd, door allerlei winden van valse leer. ( Efeze 4:14, Hebr.13:9) Stormen zijn een beeld van oordeel. Stormen kunnen zeer angstaanjagend zijn, net zoals vandaag. De cijfers geven genoeg aan dat er vele mensen in problemen zitten van allerlei aard, en het leven niet meer zien zitten. Deze groep groeit angstaanjagend. Deze discipelen leefden dag na dag, met hun Meester, en wisten hoe machtig Hij was. Dit gebeuren is opgeschreven voor de christenen van nu, inderdaad ze hebben meer inzicht op het wereldgebeuren en hebben een toekomstperspectief, de wederkomst van Jezus. Toch zijn ze nog angstig, de grote vraag is : Wanneer komt Jezus terug? Jezus roept ons: Waar zit uw vertrouwen? Kleingelovigen!

Waar is er hoop te vinden?

De discipelen zaten ook in de zware moeilijkheden, ook al waren het ervaren vissers. Rond drie uur in de nacht worden ze plots opgeschrikt, alsof het gevaarlijke weer nog niet genoeg was!

Wat zagen zij?

Iets heel onverwachts! Hun Meester wandelende over het water! Hij was er plots terug!

Wie gelooft het? Voor velen eindigt hier alles, want over het water wandelen is fabelachtig. Ongelovigen zien dan spoken in plaats van Jezus. Zo zijn er vele mensen die ook niet geloven in de wederkomst van Christus. Het gaat boven het verstand en de natuur. Ook de discipelen schreeuwden uit angst! Zij droomden niet, ze sliepen niet, de storm hield hen wakker.

(27) Jezus neemt hun angsten ogenblikkelijk weg met de woorden: Ik ben het!

Zijn aanwezigheid ervaren was voldoende.

Ze herkenden Hem niet terstond, vandaar de vraag van Petrus:

28 Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water.

Zouden ook wij die vraag stellen? Waarom wilde Petrus, Hem benaderen? Petrus wilde zekerheid dat die man Jezus was. Zo is het ook met de Bijbel, wat er staat is waarheid. De beloften die er staan, daarop kun je rekenen.

Voor Petrus was het voldoende de woorden te horen van Jezus, hij geloofde en handelde. Dat was zo typisch bij Petrus. Hij vertrouwde erop, om te handelen tegen de natuur in. Men noemt dit “stappen in geloof” zetten.

Wie tot Jezus komt, en op Hem vertrouwt, zijn eerste stappen zijn wonderlijk en hij ontdekt nieuw leven.

(29) Wie de woorden van Jezus gehoorzaamt, ook al lijkt het, met het verstand niet te aan te nemen, zal nooit meer aan de Bijbel twijfelen.

Als Jezus roept: Kom! Zet dan maar stappen in Zijn richting. Zie op Hem alleen, als je Hem nog niet zou kennen: Hij roept je NU, terwijl je het leest!

Zolang Petrus op Jezus zag, kon hij wandelen over het water. Zolang wij op Jezus zien, zijn wij in staat, stappen te zetten in ons leven, die ons geloof een wereldvreemde standvastigheid geven.

Stappen zetten in zelfvertrouwen kunnen erg teleurstellend zijn. Je kunt maar goed jezelf kennen, als je, uw Schepper eerst leert kennen.

Wanneer kreeg Petrus een geloofsinzinking?

Toen Petrus zijn visie veranderde, en opkeek vanwaar de wind en de golven kwamen, dan zonk hij en ging ten onder , door niet verder te vertrouwen. Hij verloor Christus uit het oog. Wie enkel vertrouwt of gelooft als alles goed gaat, diens christelijk geloof is nog niet bewezen. Wie een geloofsinzinking krijgt, die is dringend aan “Bijbel lezen” toe. Daarin zal hij de vaste beloften vinden, welke Jezus deed. Hij mag zeker Jezus op Zijn woord nemen.

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 1 Pe.1

Wanneer wij als christenen, onze gedachten laten beïnvloeden door alle negatief werelds gebeuren, zonder te kijken of te luisteren wat Jezus en de profeten ons openbaarden, dan pas stellen wij de deuren van ons hart open voor allerlei onnodige angsten en zorgen!

Veel nieuws over het wereldgebeuren zijn vandaag, vervullingen van de profetieën en wijzen op de naderen terugkomst van Christus, onze hoop!

Wie dan echt in het geloof zal staan, komt niet in de oordelen welke klaar staan.

Lu 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Jezus bedoelde HET geloof in Hem! Natuurlijk zullen er nog allerlei kerken op aarde zijn, de valse wereldkerk en alle allianties onder staatstoezicht.!

Opb 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Een correcte vertaling luidt: Ik kom plots!

Petrus gered van de ondergang!

Waarom? Hij riep op Jezus! Jezus laat ook niemand in de steek, die op Hem roept in zijn grote nood. Zo hebben vele mensen Jezus leren kennen in hun leven. Maar niemand moet wachten tot het water aan zijn lippen staat, om te bidden en te vertrouwen op Hem. Waarom zijt gij gaan twijfelen sprak Jezus tot Petrus, maar redde hem. Weet dat God uw twijfelen wil vergeven!

WAT SCHREEF HENOCH?

clip_image004

 

clip_image002

Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zich en verzamelde het meer kennis. Dat is de gedachte althans. Maar wie de Bijbel én de geschiedenis bestudeert komt tot een heel andere conclusie: de mens heeft kennis verloren.

Wie de moderne wereld van vandaag wil begrijpen, zal de geschiedenis moeten bestuderen. In dit artikel gaan we ver, héél ver terug: naar de tijd van Noach. De tijd dat er reuzen op aarde rond wandelden, meer dan vijfduizend jaar geleden.

clip_image006De geweldigen uit de voortijd
We gaan terug naar Genesis¸ het eerste boek in de Bijbel dat ons bepaald bij het begin van alle dingen. De mensen vormden toen nog één grote familie, van volkeren en culturen was eigenlijk nog geen sprake. In Gen. 6:1-4 lezen wij vervolgens hoe de ‘zonen Gods’ de vrouwen der aarde huwden. De kinderen die uw deze huwelijken voortkwamen waren reuzen. De NBG51-vertaling noemt hen de ‘geweldigen uit de voortijd’. Maar dit is allerminst positief bedoeld, want toen de Heere dit alles zag, berouwde het Hem dat Hij de mens op aarde gemaakt had.

Het is een mysterieus tekstgedeelte, want wie waren deze ‘zonen Gods’ en wat heeft er nu werkelijk plaatsvonden? Het is de moeite van het onderzoeken waard, anders had de Bijbel er waarschijnlijk geen melding van gemaakt. Bovendien betreft het hier een gebeurtenis van zo’n grote omvang, dat de Heere besloot al het leven op aarde te vernietigen. Alleen Noach vond genade in de ogen van God.

Met de ‘zonen Gods’ worden in deze tekst de gevallen engelen van de Satan bedoeld (zie bijv. Job 1:6, 2:1 en 38:4-7). Zij hebben dus gemeenschap gehad met de vrouwen der aarde. De reuzen die hieruit voortkwamen, worden in de Hebreeuwse grondtekst Nefilim genoemd. Dit betekent zoveel als ‘de gevallenen’, wat ons wederom bij hun duistere oorsprong bepaald.

Het boek van Henoch
Om meer te weten te komen over deze bijzondere geschiedenis, wil ik u meenemen naar het apocriefe boek van Henoch. Een boek dat weliswaar niet tot de Bijbelse canon behoort, maar waar wél naar verwezen wordt in de Bijbel. Jozua citeert bijvoorbeeld een profetie (!) uit “het Boek des Oprechten” (10:13). Dit is het eerste boek van Henoch, dat beter bekend is als het boek “Jasher” (naar de oorspronkelijke Hebreeuwse titel). Ook Samuël citeert uit dit boek (2 Sam. 1:18).

In het Nieuwe Testament wordt opnieuw Henoch geciteerd, nu door Judas: “En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben” (vs. 14,15). Deze profetie vinden wij nergens terug in de Bijbel zelf, maar is letterlijk geciteerd uit het tweede boek van Henoch (1:9). Petrus was eveneens bekend met de inhoud van dit boek, want hij wist van het oordeel dat over de gevallen engelen is uitgesproken (2 Petr. 2:4). De schrijvers van de verschillende Bijbelboeken waren dus bekend met de werken van Henoch en hebben er geen moeite mee gehad hier uit te citeren.

In dit artikel citeren wij enkele gedeelten uit het tweede boek van Henoch, omdat wij hierin meer informatie vinden over de tijd vóór de zondvloed. Zo wordt in het zesde hoofdstuk verteld hoe Satan’s engelen de vrouwen der aarde begeerden en een plan bedachten: “Kom, laat ons vrouwen kiezen uit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken” (vs. 2). Tweehonderd engelen dalen vervolgens neer op de berg Hermon waar zij zweren het plan uit te zullen voeren. Zij “namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen…” (Hen. 7:1-3).

Occulte kennis
Satan’s engelen hebben de wereld voorgoed veranderd! Wat zij hebben gedaan in de tijd van Henoch, is nog altijd van invloed op de wereld van vandaag de dag.

Zo leerden deze engelen ‘het insnijden van wortels’. Nu zegt u dit misschien niets, maar dit betekent dat de mens voor het eerst kennismaakte met drugs! Hij leerde de verborgen krachten (stoffen) in de natuur kennen. De geestelijke wereld en de stoffelijke wereld zijn meer met elkaar verbonden dat wij in de gaten hebben. Drugs zijn daar een voorbeeld van. Deze stoffen hebben een grote invloed op onze geest. Tegenwoordig speelt drugs een grote rol in onze samenleving, zowel in negatieve als positieve zin (medicijnen).

Azazel, één van de leiders van gevallen engelen, leerde vrouwen ‘het verfraaien van de oogleden’ door antimoon (een metaalachtige stof) te gebruiken (Hen. 8:1). Ook leerde hij de vrouwen hoe zij zich konden versieren  Ik heb mij lange tijd afgevraagd waarom vrouwen zich opmaken en versieren, tot ik het boek van Henoch las. Gevoelsmatig wist ik al dat er een ‘betovering’ uitging van een mooi opgemaakte en versierde vrouw. Dankzij Henoch weten we waarom: ook dit heeft een geestelijke werking.

Diezelfde Azazel deed de mensen “de metalen van de aarde kennen en de kunst om deze te bewerken”. Ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen hoe belangrijk metaal is voor de mens! Zeker in onze moderne samenleving kunnen wij niet zonder metaal.

Zo kreeg de mens dankzij de gevallen engelen kennis van zaken die oorspronkelijk voor hem verborgen waren gehouden (Hen. 9:6). De mens leerde o.a. tovenarij, banspreuken, astrologie, de constellaties, het insnijden van wortels, het gebruik van kruiden en kostbaar gesteente en het bewerken van metaal. Ook kreeg het veel kennis van de natuur en het weer.

De mens kwam in aanraking met het occulte. Nu zijn wij als gelovigen vaak geneigd om alles wat occult is te verwerpen als zijnde afkomstig van de duivel. Ten onrechte, want ‘occult’ betekent niets meer dan ‘verborgen’. Al deze zaken hebben zelfs een hemelse oorsprong (Hen. 16:3) en kunnen ook wel degelijk ten goede gebruikt worden! En daarmee verwijs ik niet naar ‘witte magie’ of ‘wicca’, waarbij heksen magie zogenaamd op een positieve manier gebruiken. Nee, de Bijbel veroordeelt dergelijke praktijken. Maar denk eens aan de sterrenbeelden? Zij geven een machtig getuigenis van Gods heilsplan (2) en wat zou het geweldig zijn als wij daar acht op slaan! Kennis van de sterren kan echter ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om de toekomst te voorspellen. De Bijbel veroordeelt dat.
Er valt heel veel te schrijven over dit onderwerp, maar daarvoor is de ruimte te beperkt. In elk geval zijn deze occulte zaken niet afkomstig van de satan, maar van God zelf! Zij worden echter door satan gebruikt om kwaad te bedrijven. Inmiddels zal u wel duidelijk zijn dat heel veel in onze samenleving, ten diepste is gebaseerd op verborgen kennis. Nogmaals: de geestelijke wereld is veel meer met de stoffelijke wereld verweven dan wij vaak in de gaten hebben.

Reuzen in Israël
Terug naar de reuzen. “Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op” (Hen. 7:3-5). Wat een onvoorstelbare geschiedenis! De aarde was vol bloed en ongerechtigheid en “de zielen van degenen die gestorven zijn roepen en vragen om gehoor tot aan de hemelpoorten” (vs. 10). Hierop besluit God uiteindelijk om het leven op aarde te vernietigen middels een zondvloed.

Toch bleven er reuzen op aarde bestaan (Gen. 6:4). Zij wisten de twaalf verspieders die Kanaän moesten verkennen, grote angst aan te jagen: “Dat land, door hetwelk wij doorgegaan zijn, om het te verspieden, is een land, dat zijn inwoners verteert; en al het volk, hetwelk wij in het midden van hetzelve gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen” (Num. 13:32,33). De Enakieten waren “een groot en lang volk” en woonden in steden die “groot en tot in den hemel gesterkt” waren(Deut. 9:1,2). Niets en niemand leek tegen hen opgewassen. Het volk was berucht vanwege haar wreedheid en verdorvenheid. Er was sprake van kinderoffers en tempelprostitutie.  Overigens leefden er nog andere reuzenvolken in Kanaän, maar het voert te ver om daar nu uitgebreid op in te gaan. Zij stammen echter allemaal af van de reuzen uit de ‘voortijd’, de tijd vóór de zondvloed.

De strijd die de Israëlieten moeten voeren om het land Kanaän in bezit te nemen is dus geen gewone strijd, het is ten diepste een geestelijke strijd. Gods volk (uit het zaad van Abraham) moet het opnemen tegen het volk van Satan (uit het zaad van de demonen). In dit licht valt ook beter te begrijpen waarom God de opdracht geeft om alle inwoners van Kanaän te doden, óók vrouwen en kinderen. Onder leiding van Jozua worden dan ook alle Enakieten in Kanaän gedood. Maar er bleven reuzen bestaan: in Gaza, Gath en Asdod (Joz. 11:22). Het is zeer waarschijnlijk dat ’s werelds bekendste reus – Goliath – in de verte van hen afstamt (1 Sam. 17:4). Ook in de geschiedenis van David en Goliath zien we de geestelijke strijd terug tussen het licht en de duisternis. En we weten hoe dat afliep. Een kleine steen – een symbool van Christus, de Overwinnaar – maakte voorgoed een einde aan het schrikbewind van de grote reus.

Groot en sterk
Dat de reuzen machtige en sterke wezens geweest zijn, is wel duidelijk. Logisch ook, want de engelen die hen oorspronkelijk hebben verwekt worden “sterke helden” genoemd (Ps. 103:20) en zijn “in sterkte en macht” meerder dan de mensen (2 Petr. 2:11; Amos 2:9). Dit verklaart overigens ook waarom mensen die door demonen (dit zijn gevallen engelen) bezeten zijn, over zoveel lichamelijke kracht bezitten, maar dat terzijde.

Maar hoe groot zijn deze reuzen nu werkelijk geweest? De Bijbel geeft ons enkele aanwijzingen. Zo wordt over het ijzeren bed van koning Og van Bazan, de laatste afstammeling van de Refaïeten (het oorspronkelijke reuzenras), vermeld: “Negen ellen is haar lengte, en vier ellen haar breedte, naar de elleboog van een man” (Deut. 3:11). Nu is een el ongeveer 50 cm. Het bed van de reus Og was dus ca. 4,5 bij 2 meter! Over Goliath lezen wij in 1 Sam. 17:4: “zijn hoogte was zes ellen en een span”. Hij was dus ongeveer 3,25 meter!

Archeologische vondsten
Dit alles klinkt ongelofelijk, maar archeologische vondsten bevestigen deze cijfers. Zo zijn eind jaren vijftig in Turkije twee dijbenen gevonden van ong. 120 cm! Deze reus was dus waarschijnlijk meer dan vier meter lang. Mijnwerkers in de Amerikaanse staat Nevada vonden in 1931 diverse mummies. De langste mat iets meer dan 3 meter, de kleinste 2,5 meter. Wereldwijd zijn beenderen gevonden van mensen die minstens 2,5 á 3 meter lang moeten zijn geweest!

Naast reusachtige beenderen zijn er ook bijzondere bouwwerken opgegraven, die volgens de overlevering zouden zijn gebouwd door reuzen. Het meest bekende voorbeeld is Stonehenge in Engeland. Een soortgelijke plek vinden we ook in Israël: Gigal Refaïm (de ‘cirkel der Refaïeten). Naar schatting zijn beide bouwwerken zo’n vijfduizend jaar oud. En er zijn meer bijzondere bouwwerken op de wereld die worden toegeschreven aan de reuzen.

Vele volken geloofden dat er voor de zondvloed reuzen bestaan hebben, van de Zuid-Amerikaanse Inca’s en Maya’s tot aan de Grieken en Romeinen. In de Griekse mythologie werden zij Titanen genoemd, dit waren zonen en dochters van de god Uranus (de hemel) en de godin Gaea (de aarde). Wij denken vaak dat dergelijke mythes verzinsels zijn, maar deze overgeleverde verhalen staan dus dichter bij de waarheid dan wij vaak beseffen. De goden die in vele oude godsdiensten werden vereerd waren in werkelijkheid de gevallen engelen en de reuzen van de voortijd!

Eindtijd
Omdat de Heere Jezus in Mattheus 24 zegt dat het in de eindtijd zal zijn “zoals het was in de dagen van Noach” (vs. 37, NBG51), geloven sommigen dat er in de laatste dagen ook weer reuzen zullen zijn. Of dit daadwerkelijk zo zal zijn, weet ik niet. Vooralsnog heb ik geen echte aanwijzingen hiervoor kunnen vinden. Wel zal de geestelijke wereld in de eindtijd meer dan ooit met deze stoffelijke wereld verweven zijn. Dan zal echter ook voorgoed een einde worden gemaakt aan de invloed van Satans engelen.

Dit is info aangaande het boek des oprechten van Henoch geschreven voor de zondvloed. Het verwijst ook naar de dagen van Noach.

BENT U BESCHERMD TEGEN ALLE KWAAD UPDATE UW BEVEILIGING !

clip_image001

 

 

Bij deze vraag kunnen er allerlei gedachten bij u opkomen. Beschermen spreekt al voldoende dat men zich tegen iets veilig wil stellen.

Wanneer het hard regent, dan neemt men ook zijn paraplu. In de oudheid streed men met pijl en boog, en men gebruikte dan een schild om zich te beschermen. Vandaag gebruikt men een kogelvrije vest, of om een land te beschermen, een rakettenschild.

Doch er bestaat ook een ander soort van gevaarlijk kwaad, waartegen men zich moet gaan beschermen. Zo sprak men in vroegere jaren over een beschermengel, bewaarengel enz.

God liet ons weten dat het in de eindtijd zeer gevaarlijk zou gaan worden op aarde, door het gedrag van de mensen, veroorzaakt door felle demonische activiteiten.

God sprak in het Hebreeuws: “acharit-hayamim”, de eindtijd, of beter gezegd de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Messias Jezus Christus, en wij vinden dit terug in onderstaande Bijbeltekst:

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.2 Tim.3

8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 1 Petr.5

Openbaring 12:12 juicht daarom hemelen, en die er in woont! wee echter de aarde en de zee! want de duivel is tot u neergedaald; hij is ziedend van woede: want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

Wij leven nu in die dagen! Zware tijden, zijn gevaarlijke tijden. Dus is waarschuwen en beschermen een noodzaak zoals wij vandaag ongerechtigheid, wetteloosheid en valse godsdiensten zien aangroeien!

clip_image003Wanneer het huis van een gezin plots en snel in brand staat, en er slapen nog twee kinderen boven, dan zal de vader of moeder toch alles doen uit liefde om hun kinderen te redden uit die brand! Ze zetten soms hun leven op het spel, ze roepen en tieren om de kinderen wakker te maken, en ze sleuren ze snel mee, opdat ze niet zouden omkomen, in de vlammen, en brengen ze in bescherming.

Zo moeten zij die wedergeboren christen werden, met aandrang mensen wakker maken opdat ze niet in een bestaande hel terechtkomen waar Jezus over sprak! Zij die prediken vandaag dienen te waarschuwen, voor de gevaren van het soms onbegrijpelijk en listig kwaad, niet alle kwaad komt dagelijks op TV, krant of Internet.

HOE WORDT MEN BESCHERMD TEGEN ALLERLEI KWAAD?

Uit de geschiedenis leren wij dat mensen goden aanbaden, en hen offerden uit angsten. Men probeerde de goden gunstig te stemmen, en de weergoden omwille van een goede oogst enz.

Het is opmerkelijk dat wij veel teksten vinden in de psalmen. Wie uit angsten is gered, kent een grote blijdschap, een aanleiding om te zingen van blijdschap en God te danken.

Wie of wat kan bescherming geven tegen allerlei kwaad welke een mens kan overkomen?

Sommigen zoeken het in het dragen van amuletten, afgodenbeelden in huis brengen, of alles wat men denkt waarbij boze geesten buiten bleven, en allerlei bijgeloof zoals ons landje dat kent.

PSALM 91 LICHT UIT GODS WOORD!

Om zich te beschermen hebben wij hulp nodig. Een God boven alle (af)goden! Dat staat al in Psalm 91:1 Daar is de schuilplaats bij de “De Allerhoogste”. Een God boven alle goden. (Eng.Vert.) In die schuilplaats kun je slapen op je twee oren zoals men dat zegt.

Maar wat is of betekent die schuilplaats? ( Ps.37,40 / 57,2 / 34,23 )

Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver.

Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.2 Sam.22

clip_image005De Bijbel is als een paraplu, dat kan beschermen tegen de wind en regen. Maar als je hem thuis vergeet, of niet wil gebruiken, dan ben je onbeschermd. Je kunt thuis een Bijbel, (Vaders paraplu) hebben in de kast, maar hem niet gebruiken, nooit opendoen of lezen. God geeft gratis goede raad! Dan loop je soms in een regenvlaag van het hedendaagse onverwachte kwaad!

Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; Ps. 118,8

1 wie onder de hoede van den allerhoogste verblijft, en in de schaduw van den almachtige woont,2 mag zeggen tot Jahweh: “mijn toevlucht en sterkte, mijn GOD, op wien ik vertrouw! Ps.91

Mensen die samenwonen, leren elkaar elke dag beter en beter kennen. Zo is het ook wie elke dag met de Here samenleeft, die begint Hem te begrijpen. Hij begint te begrijpen wat God wil! Wel het zijn die mensen zegt God die op Mijn bescherming kunnen rekenen, en mogen in waarheid zeggen: De Here is mijn schuilplaats, mijn abri!

Maar wie op mensen zijn vertrouwen gaat stellen zullen beschaamd worden. Menselijke bescherming is zeer beperkt en stelt teleur!

De profeet Jesaja sprak op dezelfde wijze tot Gods volk:

Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad.Jes.30,3.

Zo sprak Jesaja tot Israël, maar ook vandaag spreekt de Here tot Zijn kinderen, vertrouw niet op volksleiders zoals op de Farao, president van Egypte. Vetrouw niet op mensen met wereldse macht of invloed.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,

van de verderfelijke pest.Ps.91

Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen!Ps.124,7

clip_image007Wanneer wij hier lezen over een strik, dan doet dat ons denken aan de sluwheid en listigheid van de duivel. Wie vogels heeft gevangen, heeft een aantrekkelijk lokaas gebruikt, voor mensen is dit iets dat de ogen streelt en de begeerlijkheid opwekt.

De vogel ontdekt dat hij zijn vrijheid heeft verloren, als hij het aanlokkelijke (geld, succes, enz) heeft geproefd. Zo is de vrijheid van de mens die leeft zonder rekening te houden met wat God zegt, een slaaf geworden, zonder privacy. Hij zal de biochip of het merkteken van de antichrist, een strik, aannemen en dat kwaad als goed verkondigen! Zij zullen zich een vloek over zich trekken. ( Jes.5,20)

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Tim.6,9

Wie zou niet rijk willen worden? Iedereen zou dat willen worden, maar er zijn mensen die de strik van de vogelvanger hebben ontdekt door het lezen van de Bijbel. Die mensen hebben een andere vorm van rijkdom ontdekt, een onvergankelijke rijkdom. (Efeze3,8.)

Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen;Ps.37,16

De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.Matth.13,22

clip_image009Het ziet er naar uit dat de welvaart in onze maatschappij stilaan aan het wegkwijnen is door een opgezette economische crisis, welke zal leiden tot een roep en schreeuw om een reddende wereldleider en wereldregering. Opnieuw rijk en arm? Vrije en slaaf?

Veel mensen hebben al wel eens het evangelie gehoord, maar het had geen enkele invloed op hun leven.

Als het vogelnet na een bepaalde tijd, plots valt, en men plots sterft dan zijn die mensen de gevangen vogels. Denk aan de rijke dwaas uit Lucas 12. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

God riep de mensen op allerlei wijzen, maar er kwam geen verandering meer in hun denken. Geen tijd voor de Bijbel, geen tijd om naar God te luisteren, ook geen bescherming dus!

WIE OP GOD VERTROUWT KRIJGT BESCHERMING!

4 hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.Ps.91

11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

23 PSALM

clip_image001

JEZUS CHRISTUS

Psalm 23.

Dit is “het” bijzondere lied van koning David, die geschiedenis schreef onder zijn volk en alle Bijbelgetrouwe christenen! Sommigen konden het lied nog zingen staande op een brandstapel, omdat in die woorden een geestelijke kracht zit voor de menselijke geest. Het is een lied dat men zingen moet, in moeilijke en pijnlijke situaties, het brengt de menselijke geest tot innerlijke rust. David schreef niet zijn eigen woorden maar gewoon Gods woorden op, voedsel voor de geest! (Joh.6:63)

1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;3 Hij verkwikt mijn ziel.

herder2

Koning David zelf een schapenherder geweest, wist heel goed dat de Here God, Jahweh, zijn herder was. Hij begreep het heel goed, en zong dit lied met hart en ziel! David ging zelf door water en vuur voor zijn schapen, hij hield veel van zijn schapen, hij riskeerde zijn leven voor hen, omdat ze zo hulpeloos waren in hun levensomgeving en zij een herder broodnodig hadden. Hij zorgde op tijd voor hun drinkwater. Ons water zijn alle woorden in de Bijbel, alleen zo kan onze geest tot rust komen, en kan beproevingen verwerken, in deze woelige en gevaarlijke wereld van vandaag!  David was geen huurling, herder zijn was meer dan een beroep of een gewone job! God zorgt voor onze menselijke noden. God kent de nood van ieder schaap afzonderlijk. Schapen die niet drinken, zijn of worden ziek. Het drinken zal “verkwikken” Dat verkwikken in het Hebreeuws “Shuv” komt van “terugkeren”, hier in dit geval betekent het:

“Terugkeren naar God met spijt en berouw”! Wie wil zijn geest niet verkwikken, veranderen van gedachten? Zo kwamen duizenden mensen tot geloof in Jezus!

De verkwikking van de verloren zoon, lag in zijn vergeving, want daarna kwam het grote feest, de geestelijke verkwikking! Christenen die geen tijd maken om in de Bijbel te lezen, of onderricht te volgen, worden even onrustig als een ongelovige. Ze hebben ook geen profetisch inzicht meer, die hun geloof levendig kan houden! Ze kennen de gave van profetie niet, of zijn vervallen tot een vorm van Sjamanisme! Anderen vervallen soms tot waarzeggerij in plaats van profetie! De naam van de H.Geest VALSE PROFETENkan worden misbruikt, velen worden misleid.

Sommigen verlangen niet naar de wederkomst, en beginnen sterk te twijfelen of geloven niet meer in het geheimenis van de opname. De opname best te vergelijken met het oude “roofhuwelijk”.Anderen worden zwak in het geloof, en hebben de neiging te spotten. Toch is en blijft het zeer gevaarlijk te spotten met de Bijbel! Dat men lacht met een afgodengodsdienst is niet erg, denk aan de profeet Elia, de vuurprofeet!

(1 Kon. 18:27 Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeide: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. )

 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.2 petr.3

Schapen komen tot rust in de grazige weiden! Zo lief heeft ook God de mensen, Zijn gemeente Israël en Zijn gemeente uit de heidenen. Ongelovigen komen niet tot dit soort rust zegt God: Jes. 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Als de wereld begreep dat God, de Schepper, hard zal optreden ten gunste van zijn volk Israël, dat Hem zal aanroepen, dan zouden ze vandaag vrezen om Israël enig kwaad te doen! Let op het tijdstip dat Israël zich bekeert en zal roepen op Jezus, hun koning! Luister wat God sprak door zijn profeten:

Ezechiël 34:12 zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ps.23

Ieder mens moet zich laten leiden door de rechte Bijbelse richtlijnen, wil hij ongeluk vermijden. Telkens wanneer men een beslissing neemt zonder rekening te houden, wat Gods wil zou zijn, dan loopt men een groot risico die rechte sporen te verlaten, en geen zegen te ontvangen! Het is een gezond denken telkens eens te vragen: Wat zou Jezus doen in mijn geval? Wie dit principe toepast luistert naar de stem van de goede herder, en niet naar zijn eigen stem! De H.Geest wijst telkens naar de Bijbel!

Ps. 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

Joh.10:3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.

Wanneer de herders vroeg in de morgen, hun schapen gingen ophalen, dan riep iedere herder op beurt al zijn eigen schapen bij name, en dan pas kwamen zij een voor een naar de opening of deur waar de deurwachter de nacht had doorgebracht. Allen die Jezus persoonlijk kennen die luisteren naar die stem van de goede herder, die Bijbelgetrouw blijft. Daarom verboden destijds satans knechten vroeger om de Bijbel te lezen omdat ze naar zijn leugenstem en levensbeschouwingen onder dwang zouden luisteren! Johannes noemde ze in zijn tijd, antichristen, afvalligen.

David zong : Ik vrees geen kwaad, hij had enkel een vreze des Heren! U ook?

Vandaag zijn er vele redenen voor de ongelovige om angstig te worden, het klimaat verandert en brengt rampen, je wandelt niet meer veilig op straat, aanslagen, kernrampen, instabiele banken kunnen uw spaarcenten in rook laten opgaan, landen in crisis, oorlog op komst enz. Wie zal morgen nog zingen als koning David? God zegde nooit dat wij als christenen geen zware beproevingen zouden kennen. Maar laat ons wel weten dat hij voor ons zorgt met een stok en herdersstaf. Een goede vader dient wel eens streng te zijn uit zorgzaamheid. De stok of de roede zijn soms nodig.

31 indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, 32 dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen; 33 maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, 34 mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.Ps.89

Die stok en die staf zijn instrumenten die de herder gebruikt, voor schapen die niet willen luisteren en niet in de rechte Bijbelse sporen willen lopen, maar die steeds willen afdwalen, en zich laten afleiden, en raken soms verloren. Sommigen luisteren enkel als het aangenaam is voor hun oren en hun eigen wil. Wij kunnen soms leren uit onze beproevingen, en dit kan ons troosten, weten dat God met ons bezig is!(Hebr.12:6) David had geleerd, trouw te blijven, en zijn persoonlijke relatie met God gezond te houden. Hij wist door ervaringen, dat God bij hem was, ook in zijn moeilijkste levenssituaties.herder

5 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

De ongelovige kan opmerken, dat God zorgt voor zijn kinderen. David had niets tekort, en had geen angst. Alle ogen die hadden gezien hoe David, Goliath tegemoet ging met een gewone stok en een slinger, en hem overwon, hadden het niet vergeten, dat God met David was. Goliath werd onthoofd met zijn eigen zwaard! Alle vijandig gezinde landen tegenover Israël, vormen vandaag precies een Goliath. Wee onze soldaten die later naar Jeruzalem zullen optrekken!

Het zalven van de gasten met olie gebeurde ook telkens voor een feest begon. Zo worden alle mensen die zijn ingegaan op Gods uitnodiging, gezalfd met de H.Geest.(olie) Met “mijn beker” bedoelde David, zijn hart; Zijn hart was overvol van Gods Geest, door Gods genade!

 

Johannes 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

David had kunnen denken dat hij door God verworpen was, maar hij zingt hier het tegenovergestelde! Hij had Gods liefde ervaren. Daarom was hij een en al een danklied voor zijn God. Om God te loven met hart en ziel, daarom moet God zelf, eerst het menselijk hart veranderen, dat is zijn denken! Hij doet het ook vandaag nog! Christen zijn is Gods liefde ervaren in je leven! Je bent geen christen omdat je op een kerkbank zit en zingt!

Biblespace Vlaanderen

clip_image011

EEN BRUILOFT

 

clip_image001

 

HUWELIJK ISRAEL

 

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar;2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd.Joh.2

Het opgaan naar een bruiloftsfeest is toch altijd een vreugdevol gebeuren, of het zou het toch moeten zijn. In Israël duurde zo’n trouwfeest zeven dagen! Feesten zonder einde bijna,en om nooit te vergeten. Feestmaaltijd, muziek, prachtige klederen, vaten wijn en dansen, zo was het ook in de tijd van Jezus. Ook Jezus werd uitgenodigd op zo’n huwelijksfeest, en Hij en zijn leerlingen gingen er op in.

Het huwelijk is een instelling door God zelf ingesteld. Waar Jezus niet wordt uitgenodigd bij een huwelijksfeest, zal de vreugde en de liefde met de jaren wel eens een einde kennen. Een huwelijksverbond wordt gesloten met drie! ( Pre 4:12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.)

De derde dag is de dinsdag. In de Joodse kalender gebruikt men niet de namen van afgoden voor hun weekdagen. De dinsdag, is de derde dag genoemd in het Hebreeuws, volgens de scheppingsorde. De derde scheppingsdag bracht vruchtbaarheid, daarom trouwen vele joden op de dinsdag!

Een trouwfeest is eigenlijk ook een nieuw en vreugdevol begin in iemands leven. Toch kan het wel eens anders zijn. Ook hier loopt het al iets fout. 3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.

De bruidegom zal een slechte inschatting hebben gemaakt over de hoeveelheid wijn die er nodig zou zijn. Een feest zonder wijn, het Joodse volk zou er jaren schande van spreken in die tijd. Wijn is in de Bijbel een beeld van vreugde. Zo was er hier op dit feest een risico dat de feestvreugde vlug voorbij zou zijn. Ook dit komt nog al eens voor in onze dagen. Het huwelijksleven zou vreugdeloos worden. Enkel nog “een elkaar verdragen” betekenen, een beeld van water, verwateren en smakeloos worden!

De moeder van Jezus, zag het probleem vroeger dan de ceremoniemeester, en bracht dit probleem bij Jezus. Het leek of haar gebed niet in goede aarde viel bij Jezus. Hij laat haar begrijpen: Uw bezorgdheid, is niet als de mijne.

Bij bezorgdheid en kommer, werd er nog al eens gebeden, en het lijkt of God wel doof is. Had de bruidegom hier geen koopkracht genoeg? Was hij arm? Waarom gaf Maria geen geld, om wijn bij te gaan kopen? Maar Maria vind alles spijtig, maar geeft niet op, achter de rug van Jezus, gaat ze naar de bedieners. Maria voelde zich verantwoordelijk, en daarom is er het vermoeden dat het familie van haar was. Ze blijft geloven dat Jezus ook meeleeft met de mensen! Hij liet toch niemand in de steek, die op Hem vertrouwde!

5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat!

Om wonderen te zien, is geloof nodig. Geloof is luisteren naar Jezus en Zijn raad toepassen! Maria kende Hem, u ook? Maria wees de weg van gehoorzaamheid, zoals iedereen die Jezus persoonlijk kent! Ze wil niet aanbeden worden, want dan moet je alle Bijbelgetrouwe christenen aanbidden! Zij is de koningin des hemels niet, en nog minder de moeder van God!!

HET EERSTE WONDER VAN JEZUS

6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand.8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het.9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was (en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het) riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem:

10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. 11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.

De zes vaten met reinigingswater voor de rituele reiniging stonden daar leeg. Water staat als symbool voor Gods woord, de Bijbel. Vele mensen vinden de Bijbel maar saai, godsdienstige wetten, goed voor religieuze mensen en kerkgangers tot op het ogenblik dat die waterachtige woorden veranderen in wijn. Deze woorden veranderen maar wanneer men ze gelooft en aanneemt. Wie de Schrijver ontvangt, zal een hemelvreugde ervaren welke alles overtreft! Wie eerst de Bijbel wil begrijpen en dan pas wil geloven zal de nooit de vreugde van deze geestelijke wijn proeven in zijn leven.

Wijn verheugt het hart!

De reactie van Jezus was niet: Drinken jullie nu allemaal maar water, de vaten zijn op, dus het is genoeg geweest! NEEN !

Jezus, de Schepper van wijn en vreugde liet zoete wijn drinken, maar niet om zich te bedrinken!

Jezus zou nooit deelnemen aan een avondmaal met druivensap!

Ps 104:15 en wijn, die het hart des mensen verheugt,

Pre 9:7 Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild.

De wijnschenkers, deden wat Jezus vroeg!

Ze vulden die vaten met water boordevol, ze schepten, en zagen voor hun eigen ogen het wonder gebeuren! Gratis wijn van de beste soort! 80 of 120 liter per vat!

Het is nooit te laat om Gods wonderen te zien, enkel doen wat Hij zegt, dat brengt opnieuw blijdschap en vreugde in het hart van de mensen, net als de beste koninklijke wijn. De wedergeboorte van een mens is ook een wonder, dan pas kan hij zingen en bidden tot God met hart en ziel! Waar Jezus actief is in het leven van de mens, daar komt vreugde bij het begin van een nieuw Bijbels leven, en de beste wijn of de grootste vreugde zal een hemels leven zijn, bij Zijn geheime wederkomst! Dan begint de bruiloft van het Lam Gods. Mt 26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.Openbar.19

EEN HEMELSE BRUILOFT STAAT VOOR DE DEUR!

En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide:

2Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.}12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.Matth.22

God zend mensen uit om uit te nodigen tot dit bruiloftsfeest van zijn Zoon, Jezus. Maar zoals hierboven, hadden de mensen het te druk, geen tijd! Anderen maakten zich kwaad, en sloegen, ja vermoorden de profeten die in Gods naam uitnodigden.  De koning (God) liet Jeruzalem en de tempel opbranden! (7) God zend vandaag evangelisten uit in de ganse wereld, velen worden vervolgd.

Op het laatst is iedereen welkom die wil, ook de heidenen dan. Mensen van goede wil! De bruiloftszaal in de hemel werd plots overvol. Daaronder waren er die profiteerden, maar ontzag voor de koning hadden zij niet.

Het bruiloftsmaal kon beginnen wanneer de koning de zaal binnenkwam. Iedereen die er kwam, had als naar gewoonte een wit prachtig bruiloftskleed gekregen, bij zijn aankomst. Dit wit kleed kreeg iedereen die de genade van Christus heeft aangenomen, en vergeving van God heeft gekregen. Je kunt het vergelijken met uw doopskleed, wit zonder vlek of rimpel. Ieder kleed hetzelfde model, niet zoals op deze aarde.

Toch een schijnheilige op de bruiloft in de hemel?

schijnheiligeDoch de koning (God) merkte aan de tafel iemand op, die geen bruiloftskleed had aangedaan. Die man had de genade van Jezus afgewezen. Hij dacht door zijn eigen ongelovige of religieuze levenswijze in de hemel te komen. Hij droeg zijn eigen klederen, en vond het niet nodig de principes van de koning aan te nemen. Die man toonde zijn gezindheid door zijn eigenwijs handelen. Het was een man die beweerde christen te zijn, maar zijn handelen maakte geen verschil met een ongelovige. Hij wist alles beter dan de Bijbel! Hij dacht altijd: ik ben een goed mens en doe goede werken. Hij beledigde de koning door het geschenk te weigeren, dit geschenk was het wit bruiloftskleed, gekregen uit genade.

Opb 3:5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Jes 61:10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

WIE IS GELUKKIG?

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

clip_image001clip_image002

 

De ene mens is al vlugger tevreden en gelukkig dan de andere. Sommige stervelingen zijn nooit tevreden en gelukkig, en willen altijd meer! Toch gaan we even de vraag stellen vandaag: Wie kan gelukkig zijn?

We weten dat iedere religie of filosofie, mensen wijst om te tonen wanneer ze echt gelukkig kunnen zijn, doch enkel de waarheid kan triomferen.

Om deze vraag te beantwoorden gaan wij ten rade bij Hem die in de hemel woont en die weet wat hemels en zalig is voor de mens. Wij luisteren naar Hem die nooit liegt, maar die eens zei:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Geen mens kan gelukkig zijn, zonder eerst te weten wat geluk betekent. Een mens verwart vlug geluk met aards levensgenot of voorspoed. Geluk heeft te maken met de hemel. Wanneer Jezus over geluk sprak…

View original post 1.200 woorden meer

GOD SPRAK

 

clip_image002

clip_image004

Deze korte Bijbelstudie heeft tot doel beter inzicht te krijgen, in Gods bedoelingen en daarom is het nodig de Here goed te begrijpen, want slecht begrijpen, is ook slecht toepassen, en dit brengt verwarring onder de christenen en ontneemt hun een zegen. Wij plukken hier NU enkele begrippen uit de Bijbel.

Een eerste woord: Heilig, heiligen, heiligheid. . .

De heiligingswetten in het oude verbond.

Le 11:45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.

Le 20:7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.

God zonderde Zijn volk Israël af, opdat het Hem zou leren kennen en aanbidden! Dat wil hij met ieder mens doen die wil! Verlossen uit de slavernij van zonde en ongerechtigheid, zoals Egypte daarvan een symbolisch beeld was. Egypte het beeld van de huidige wereld.

Dit is een wet die duidelijk maakt dat Gods volk zich zou onthouden van de afgoden en paganisme. God heeft zijn volk uitverkoren, en zal niet verdragen dat zijn volk andere goden zou dienen. Israel zal er voor zijn God alleen moeten zijn.

Het is als in het huwelijk, de bruidegom verdraagt niet dat de bruid naar andere mannen gaat of begerig lonkt.

De afgodendienst was en is nog steeds gekend onder de heidenen.

2 Tot de Israelieten zult gij zeggen: Iedere Israëliet en iedere vreemdeling die in Israel vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen.

Deze moloch was een afgod met een vuuroven, afgebeeld als een stierekop, dit was bij de tempelprostitutie in gebruik bij de kaananieten en andere volkeren.Lev.20

Molech = “koning” de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden of zo door het vuur lieten gaan, in de Hinnom-vallei.

Wat zijn nu afgoden?

Ps 115:4 Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;

Ps 135:15 De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden.

clip_image006

Goud en zilver is een beeld van geld. Geld is gemaakt door mensenhanden.

Afgoden zijn alle dingen die ons afhouden om te doen wat God van ons vraagt.

Denk aan het gouden kalf, waarbij men naakt danste met zware drums, was afgoderij… Als voetbal, TV, of een zangidool, mij afhoudt van de samenkomsten, dan pas zijn die dingen een afgod.

Wij mogen ons niet laten besmetten of verleiden door de goddeloze mens, wij behoren God toe die heilig is, daarom zijn wij heilig in Christus. Wij behoren God toe .

Persoonlijke heiligheid kunnen wij niet uit onszelf opbrengen, want we zijn van nature kinderen des toorns. Wedergeboren christenen zijn ook zondaars, maar wel “behouden” zondaars door geloof in de genade!

20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.Efeze 4

Wij zijn herschapen in heiligheid! Heiligheid ontstaat niet door een verklaring, maar door een handelen van God zelf in de mens tijdens zijn leven.

(bij de bekering) God wil dat wij leven vanuit een heilige positie, een gezond denken. Het zondig denken van de mens, kan slechts genezen door de Bijbelse gedachten te volgen. Het zijn de denkpatronen van God!

Mt 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

Het is de wens als wij bidden dat ieder mens Gods naam zou heiligen. Hem de hoogste plaats in het hart zou geven. Aanbidden. Wie Jezus of de God van Israël in een rij plaats tussen de andere goden, omwille van een eenheid tussen alle kerken of godsdiensten die ontheiligt God!

Een tweede woord: Bezoeking.

4 gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is;

5 gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,

Dit is een moeilijk begrip, omdat er in het Nederlands weinig woorden zijn om dit beeld aan te tonen. Om de betekenis van dit woord te begrijpen moeten wij naar andere talen, de grondtekst bekijken.

De Joodse vertaling van Hebreeuws naar het Nederlands door Rashi klinkt ronduit als « straffen ». Men kan denken aan een “vogelvrij verklaarde”, het “bezoek” kan plots gekomen zijn.

Er zit wel nog een diepere betekenis achter. De Leidse vertaling gebruikt een woord als «  verhalen ». Dit in een betekenis te illustreren door een voorbeeld.

Voorbeeld.

Een winkelier heeft schulden aan iemand gemaakt, en om zijn schuld te vereffenen, mag de schuldeiser dit « verhalen » door producten uit de winkel te nemen voor een tegenwaarde van de schuld .

Wij moeten steeds voor ogen houden dat God hier staat tegenover zijn volk Israel, en Hij staat klaar met straf of barmhartigheid, genade.

De zondeschuld die een mens op zich kan laden, door ophoping van zonden over zoveel jaren, kan catastrofaal zijn, niet meer te dragen.

God wacht op de bekering en is genadig en laat de schuld overlopen naar het derde en vierde geslacht in de hoop dat men zich gaat bekeren.

Een uitstel van oordeel in feite. De zonde hier bedoeld gaat wel over alle vorm van afgoderij van de heidenen waaraan Israel zich liet vangen. Zoals men vandaag opnieuw de gebeden tot Maria en andere heilig verklaarden, wil invoeren op scholen!

Voorbeeld:

God is onze bruidegom. Wanneer wij zien dat in een nieuw huwelijk, de bruid in de eerste week al met iemand anders overspel pleegt, blijft het oordeel van de man wellicht niet lang uit. Hij kan overgaan tot scheiding, doodslag uit jaloersheid enz. De gevolgen gelijken meestal op een vloek en geen zegen .

Wij leren dat God lankmoedig is.

Zijn lankmoedigheid beperkt zich tot aan het vierde geslacht, steeds in de hoop op bekering. Zonde moet gestraft worden.

Daarom is er in het N.T. de genadetijd. Jezus droeg voor ons de straf, en wie gelooft en leeft dat geloof krijgt genade, en ligt niet langer onder de vloek

Van zijn voorouders, de bekering is werkzaam als een bevrijding.

Allerlei invloed door het voorgeslacht, hetzij via traditie van afgoderij onder gelijk welk volk stopt.

Een leven van zegen kan beginnen.

Een derde woord: Gruwel.

Ook dit woord is beter te begrijpen na het lezen van enkele teksten.

Lev.18

22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.

Deut 22

5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

Deut 23

17 Er zal onder de dochters van Israel geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israel geen aan ontucht gewijde man zijn.

18 Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Here, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte, want deze beide zijn de Here, uw God, een gruwel.

Lucas 16

Lu 16:15 En hij zeide tot hen: Gij doet u in de ogen der mensen als braven voor, maar God kent uw hart; want wat hoog is onder de mensen is een gruwel in Gods oog.

Hier moeten wij Gods gedachten begrijpen hoe God denkt over dit soort van zonden. Onze Vader wil hiermede aantonen welk een AFKEER Hij heeft tegenover dergelijk zonden. Hij wil Israel daartegen beschermen. Ook Zijn gemeente, een pedofiel in de gemeente dient zich te bekeren of uit de gemeente te worden gezet.

Wij bedenken de afkeer welke God heeft tegenover de zonde van homofilie, travestie, tempelprostitutie, bestialisme, naaktdansen, enz.

WAT HOOG IS BIJ DE MENSEN, DAAR heeft God een afkeer van.

clip_image007Hier moeten wij alles bedenken wat hoogmoedigheid veroorzaakt bij de mensen

Eer, rijkdom, macht enz. Ons materialisme hier in het westen mag de christenen niet van levensstijl doen veranderen? Het is soms een weg naar werelds succes, doch een gevaar voor afvalligheid! Bemin God bovenal!

JEZUS CHRISTUS WAS ONGEHUWD

 

WAS JEZUS GETROUWD?

vals papyrusfragment

Op een plotseling opgedoken papyrusfragment met daarop een Koptische tekst zou het bewijs te vinden zijn dat de Here Jezus getrouwd zou zijn geweest. Het fragment is nauwelijks de aandacht waard, maar wordt logischerwijs door allerlei figuren aangegrepen om Jezus’ rol op aarde opnieuw in een twijfelachtig daglicht te brengen.
Het papyrusfragment dat afkomstig zou zijn uit de vierde eeuw n. Chr., werd op 18 september op een wetenschappelijk congres in Rome gepresenteerd door prof. Karen L. King, hoogleraar aan Harvard Divinity School in de Verenigde Staten. Het stukje tekst meet 3,8 bij 7,6 centimeter en bevat onder andere de regels: „Jezus zei tegen hen: „Mijn vrouw…”” en: „…zij zal mijn discipel kunnen zijn…” . Lekker duidelijk dus allemaal. Er bestaat geen enkele oude traditie waarin wordt aangetoond dat Jezus getrouwd zou zijn geweest en ook de Bijbel zwijgt hierover op alle fronten.
Volgens professor Francis Watson van de Universiteit in Durham bestaat er voldoende bewijs dat het bij het papyrusfragment om een vervalsing gaat. Deze professor is gespecialiseerd in het Nieuwe Testament zegt dat het een tekstdeel betreft, afkomstig uit het echte Koptische Evangelie van Thomas. Ook daarin worden Jezus woorden over Maria van Magdala en  uitspraken over Zijn „ware moeder” in de mond gelegd. Het Evangelie van Thomas is overigens qua genre geen echt evangelie omdat het geen levensverhaal van de Here Jezus bevat maar alleen losse uitspraken. Hier zijn delen uit gekopieerd en weer in een andere volgorde achter elkaar gezet, waarmee de suggestie werd gewekt van een origineel document.
In een online gepubliceerd artikel stelt Watson dat al de fragmenten van zinnen die aangetroffen zijn op  het papyrusfragment gekopieerd zijn, soms met kleine veranderingen, uit de gedrukte versie van het Evangelie van Thomas. “Ik denk dat het redelijk onbetwistbaar is met de wijze waarop ik heb laten zien hoe het ding in elkaar  is gezet”, zei hij. “Het zou mij heel erg verbazen als het geen moderne vervalsing was, hoewel het theoretisch mogelijk is dat het op deze manier in de vierde eeuw in elkaar is gezet”.
Ook Dan Brown heeft zich voor zijn “De da  Vinci Code” door Gnostische evangelies laten inspireren en beweert dat Jezus met Maria uit Magdala getrouwd was. Hoewel enkele van dit soort evangelies vermelden dat Jezus een hechte relatie met haar had, stelt geen enkele van hen specifiek dat Jezus met haar gehuwd was of op de een of andere manier een verhouding met haar had. De gnostieken zijn een vroege kult – een perverse verdraaiing van de waarheid- een aanval op Gods Woord. Het gnostische geschrift Het  Evangelie van Thomas is afkomstig uit Nag Hammadi in Egypte, wat in de vroege eeuwen n. Chr., een broeinest van ketterij en fanatisme was. Vele andere door de duivel geïnspireerde vreemde ‘evangeliën’ ontstonden daar eveneens.
Vreemde ideeën over Jezus’ leven zijn er door de eeuwen altijd geweest maar de laatste jaren nemen de aanvallen toe en is het goed voor je geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in Jezus in twijfel trekt of beter nog, totaal verwerpt. Zo zegt Jan van Friesland in de documentaire Het evangelie van Caesar dat het historisch nooit aangetoond is dat Jezus als kindje in Bethlehem is geboren. Nee! “Jezus was in werkelijkheid de Romeinse keizer Julius Caesar”. Van Friesland beweert dat de geboortegeschiedenis van Jezus teruggaat op het leven van Caesar. In het boek met de titel “Jezus van Nazareth” schrijft Paul Verhoeven, regisseur van een aantal bekende films dat “Jezus de Zoon van Maria en een Romeinse soldaat was die haar  verkrachtte tijdens de Joodse opstand in Galilea.” Verhoeven meent met zijn boek het meest realistische portret beschreven te hebben dat ooit van Jezus gemaakt is. En zo zijn er talloze voorbeelden.
Met het geloof in de persoon van Jezus Christus is de wereld de mist in gegaan, zo beweert men. Door de eeuwen heen is de opstanding van Jezus beredeneerd als iets dat onmogelijk is. Een sprookje met een slechte afloop voor Jezus. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Men doet er alles aan om de waarheid over het bestaan van Jezus te verdraaien en zelfs volledig te ontkrachten. Maar Here Jezus was de volmaakte mens en zijn bestaan is voor de ware gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt.
Men wil Gods onfeilbare Woord gewoon niet geloven en daarom overspoelen ze de wereld met Godslasteringen. Wie  volhardend, opzettelijk en willens en wetens de uitnodigingen van het evangelie trotseert, die verhardt en verduistert de Here uiteindelijk zijn hart dermate, dat de grootste dwaasheid hem als zijn persoonlijk geluk schijnt. Hij kan zijn  dwaasheid niet meer herkennen. God selecteert voor Zichzelf een volk die ondanks alles in Hem blijft geloven en die niet wankelen bij iedere aanval op hun geloof.
Er zijn lieden, die al worden ze honderdmaal overtuigd van het tegendeel, toch niet ophouden de waarheid op allerlei wijze te bestrijden.
Toegevoegd: 29 september 2012

Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
Bron: www.eindtijd.nl
Vrede zij u,

GOD TOETST ONS GELOOF!

GOD TOETST ONS GELOOF!

clip_image002

 

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,:7 opdat de echtheid van uw geloof,

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 1 Petr.1

 

Vandaag zijn er vele mensen die beweren dat ze geloven of gelovig zijn. Velen beweren ook christenen te zijn. Wij gaan vandaag eens nadenken over wat het eigenlijke vertrouwen betekent, vertrouwen op God, in alle omstandigheden. Wanneer een ziel zich bekeert en zich laat dopen, dan is God bezig met deze mens. Iedere dag opnieuw. God wil weten of ons geloof wel echt is.

Het is natuurlijk zeer belangrijk om te weten of ons geloof wel echt, want het is door geloof in Jezus dat de gelovige Bijbelgetrouwe christen zal behouden worden!

Lukas 7:50 En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!

Lukas 17:19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden.

Lukas 17:5 En de apostelen zeiden tot de Here: Geef ons meer geloof.

Door een paar voorbeelden in de Bijbel kunnen wij zien hoe God werkt. Een goddelijke manier om te weten of iemand gelooft of niet. Voor vele mensen betekent dit slechts of ze naar een kerk of gemeente gaan, gedoopt zijn enz.

Een eerste test als voorbeeld. Abraham werd een offer gevraagd.

1 En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! 2 En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal. 3 Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongeren met zich, en Izak zijn zoon; en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de plaats, die God hem gezegd had. Gen.22

Waar gaat het hier eigenlijk over?

God wilde weten waarvoor Abraham zou kiezen, voor Hem of voor zijn kind, zijn eigen bloed. Doen wat God wilt of doen wat je zelf goed vind of wat u het dierbaarst is.

Izak lag nauw aan het hart van Abraham.

Wat gaat er boven je eigen kinderen?

Abraham had niets gezegd aan Sara! Was dat goed? Zou Sara het aankunnen? Was dat eerlijk van Abraham? Hoe zou Sara gereageerd hebben? Hoe was haar houding tegenover Abraham?

1 Petrus 3:6 zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen.

En ging s morgens heel vroeg!

Het hart van Abraham zal wel hebben snel geklopt! Hartenpijn en toch gehoorzaam aan God. Maar zijn gehoorzaamheid werd gesteund door zijn vertrouwen op God zelf, dat het allemaal goed zou worden, want God is goed! Want God is allemachtig! God had nakomelingen belooft en liegt niet als mensen.

Vertrouwen is hopen op de almacht van God! Abraham geloofde wat God had gezegd! Sommigen geloven niet in de opname, dan geloven ze niet wat God heeft beloofd!

Wie heeft er een groot geloof?

8 Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen.

9 Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. {}

10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israel heb Ik een zo groot geloof gevonden! Matth.8

Deze hoofdman wist wat het betekende: macht hebben!

Gehoorzaamheid aan Gods woord kan verdriet meebrengen, verliezen van wereldse vrienden, familie, uw loopbaan hinderen, enz.

Dit was de test die God wilde, Abraham offerde zijn eigen wil. Abraham offerde het leven dat hij in het vlees had verwekt! Hoever zou Abraham gaan? Iedere stap welke hij zal hebben gezet naar de berg, zal zeker een stap in geloof zijn geweest.

De satan zal hem wel hebben gefluisterd : “Zijt ge nu zot geworden?” Uw eigen kind offeren!

Abraham wist dat God eerlijk was, en de God was van leven en dood. Abraham diende zijn vertrouwen op God te stellen, dat wanneer hij dit vroeg, het ook zou terugkrijgen.

God had niet gezegd, dat hij een ander plan had, maar wilde zien hoever Abraham zou gaan, zou hij kiezen voor God boven zijn zoon?

Hier kunnen wij leren dat God wil weten, of Hij in ons hart op de eerste plaats zit, boven onze eigen aardse familie.

Wat willen wij offeren? Zijn wij in staat om te doen als Abraham? Wil je een vriend van God zijn?

Jakobus 2:23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

Hebreeën 11:17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren,

Een tweede test als voorbeeld:

Een moeilijke levensweg.

Deut.8

1 Alle geboden, die ik u heden gebiede, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft, en vermenigvuldigt, en inkomt, en het land erft, dat de HEERE aan uw vaderen gezworen heeft.

2 En gij zult gedenken aan al den weg, dien u den HEERE, uw God, deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet. 3 En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat.4 Uw kleding is aan u niet verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren. 5 Bekent dan in uw hart, dat de HEERE, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt.

Veertig jaren gebruikte God om te zien wat er in hun harten leefde.  God had zijn volk pas verlost uit Egypte. Vergelijkbaar dat wij ook uit de wereldse gezindheid zijn gestapt. Deze mensen dienden hun vertrouwen te stellen op God, die gesproken had tot Mozes.  Wij kunnen eens zien hoe zij tewerk gingen. Pas vertrokken en al een gouden kalf gemaakt, zoals ze het in Egypte hadden gezien.

Men komt tot geloof, doch er blijft steeds de verleiding om zich een “eigen gemaakte god “ te gaan maken. Dit wil zeggen ze vormden zich een eigen god en wilden God dienen zoals zij dat wilden op hun eigen manier, het kalfdansen. Men bleef gehecht aan zilver en goud, het toenmalige geld. God wil weten of wij Hem willen dienen zoals Hij zelf wil.

Hij liet ze eerst hongeren! Ze hadden het broodnodige niet. Dan gaf Hij ze eten uit de hemel!

Derde test als voorbeeld.

Joh.6

5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide Hij tot Filippus: Waar zullen wij broden kopen, dat dezen kunnen eten

6 Maar dit zeide Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist zelf, wat Hij doen zou.

7 Filippus antwoordde Hem: Tweehonderd schellingen brood is voor dezen niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen.

8 Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:

9 Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat betekent dit voor zovelen?

10 Jezus zeide: Laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks vijfduizend. {}

11 Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. 12 En toen zij verzadigd waren, zeide Hij tot zijn discipelen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga.

Jezus vraagt soms het onmogelijke, gewoon om te zien hoe wij zullen reageren. Hij wilde de discipelen leren om te vertrouwen op Hem in gelijk welke omstandigheden.

Kijken wij eigenlijk nog naar Jezus als de Jezus van de onverwachte wonderen?

Het leven van Jezus was gekleurd met allerlei wonderen die Hij verrichtte. Kijken wij nog naar Hem zoals Hij is?

Filipus reageerde op heel normale verstandelijke wijze. Zijn vertrouwen op Jezus was onvoldoende, en toch hadden de discipelen al zoveel gezien.

Soms kunnen wij ook voor materiele problemen staan. Ook hier kan Jezus werkzaam zijn, en zal Hij nog steeds op dezelfde wijze reageren op ons geloof!

Vierde geloofstest: Toelaten van lijden.

Handel.16

22 Ook de menigte schoolde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geselen;

23 en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken.

24 Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok.

25 ¶ Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.

26 Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los.

27 En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren.

Ons geloof kan beproefd worden door lichamelijk lijden. De geschiedenis staat er vol van. Deze twee hier werden gegeseld en in de gevangenis geworpen. Ze zongen Gods lof, ze stelden hierin hun vertrouwen op God. Iemand die niet gelooft zou nooit de kracht ontvangen om zoiets te kunnen aanvaarden.

Ook hier vinden wij dat het vertrouwen op God uitwerking kreeg. God leeft mee met zijn kinderen in alle omstandigheden.

Al is er een aardbeving nodig voor hen die op God vertrouwen!

STERVEN EN DAN

clip_image001

 

clip_image003

Lucas 16 23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt,28 (16-27b) want ik heb vijf broeders. (16-28a) Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. 29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.

Vandaag gebeuren soms dingen, die wij jaren terug, nog voor onmogelijk hielden. Wij kunnen soms onze oren en ogen niet geloven, en toch is het soms een realiteit die wij machteloos moeten aanvaarden. Zo sprak God ook over een rijk en welstellend iemand, die Hem niet wilde geloven, wat hij tijdens zijn leven op aarde over de Waarheid had gehoord, maar plots en onverwacht stierf. God noemde na zijn dood, niet eens zijn naam of eretitels meer, maar wel de naam van die arme die ook stierf, Lazarus. De diepe zin van het aardse leven had de rijke nooit begrepen.

Mensen worden soms onverwacht van deze aarde weggenomen, ze hebben voor altijd hun lichamelijke ogen gesloten. Hun leven is plots voorbij, ze hebben veel gehoord en gezien, laten zich verbranden alsof dit het definitieve einde van alles is.

Helaas, deze rijke man stierf, werd begraven, en zijn ogen gingen open en zijn gedachten waren er opnieuw: Hij dacht en zag: Het is toch waar! Ja het was waar, wat hij had gehoord tijdens zijn leven. Hij had niet willen geloven in een hiernamaals, en dacht zijn leven lang, zijn hemel hier op aarde te hebben. Abraham, de man van het geloof, sprak zijn geheugen aan, en de goddeloze rijke herinnerde zich alles van tijdens zijn aardse leven. Net zoals men dwaas dacht tijdens het leven van Nimrod, de zonaanbidder, toen men boven op de toren stond, hier is het de hemel op aarde, allerlei genot. De toren van Babel, kan men zien als de sociale ladder van vandaag. Ieder wil hier rijk worden en de top bereiken, sommigen door hun ziel aan satan te verkopen! Er bestaat een andere rijkdom zegde God:

Romeinen 11:33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

God persoonlijk leren kennen is onvergankelijke rijkdom! Ook dat is waar!

Deze rijke man was erg teleurgesteld, leed al pijn en zielenpijn, in die wachtzaal, maar was nog niet in de hel, want daar is nu nog niemand.

Deze man zag zijn broeders voor ogen, en wilde hen laten overtuigen, dat er dan toch een hemel en een hel bestond, dat het toch waar was ! Hij zag dat het vagevuur een grote leugen was. En zij die verkondigen dat er geen hel bestaat, dienaars zijn van satan!

Hoeveel overledenen zouden er niet willen terugkomen om mensen en geliefden te waarschuwen? Ze denken bijzonder aan allen die hen zeer lief waren. De rijke man, een verloren ziel, kon niet terugkeren om te waarschuwen, God maakte hem duidelijk via Abraham dat men diende te geloven alleen wat in de Bijbel stond.

Over wat zouden ze dan willen waarschuwen?

clip_image005Wat zouden ze vragen en zeggen aan hun geliefden die nog tijdelijk leven op aarde? Ze zouden hen zeker willen op andere gedachten brengen. Ze zouden willen, dat ze opnieuw gaan luisteren naar God zelf. Ze zouden zeker niet vragen zich te bekeren tot een bepaalde kerk of godsdienst , maar aandringen om enkel de Bijbel te lezen, en te geloven, en te aanvaarden alles wat daar in staat! Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Bekeren is gewoon veranderen van denken, een andere levensweg inslaan, en gaan denken en handelen zoals God dat wil. Dit is enkel te vinden in de Bijbel en niet in een of ander kerkboek, theologisch werkstukje, of misleidende meditaties!

Wat betekent voor God, zich “bekeren”?

Jezus predikte dat de mens zich zou bekeren, en Petrus maakte duidelijk dat ieder mens persoonlijk vergeving van God nodig had. Hand.2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Ieder mens heeft vergeving van God nodig, en dient gedoopt te worden, soms opnieuw gedoopt te worden. (Kinderdoop is voor God waardeloos!)

Hij dient berouw te hebben over zijn zondig leven, dat is : een leven zonder rekening te houden met Gods woord. Het is een zaak van het hart, met hart en ziel gaan tot God. (Joel.2:12) Je wordt nooit als christen geboren! Christen worden is geen formaliteit, noch traditie.

Wie dit nog niet deed dan zegt Jezus u :

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Het gaat over de deur van uw hart, uw denken, en het feest komt later! Een persoonlijke aangelegenheid!

Weet God het als u zich bekeert, of veranderde van gedachten?

Wees maar gerust, want dan heeft Hij u aangenomen als Zijn kind, en dit gebeurt niet traditioneel! God is heel blij, en ook de engelen die alles op aarde volgen en meeleven, zijn overgelukkig. Lukas 15:10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

Weet God het als u zich niet bekeert?

Zeker weten! Dan is Hij niet blij, maar laat wel iets weten, wat hij zal doen, vanaf het ogenblik dat u Zijn zoon Jezus verwerpt, die de enige weg is tot Hem.

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

Wie duidelijk heeft besloten Jezus Christus te verwerpen, of Gods woord, de Bijbel te verwerpen, die vecht bewust of onbewust tegen zijn Schepper. God kan hem in een situatie brengen, waarbij hij zal nadenken en vragen waarom? God kan pijnlijke wapens gebruiken, als ziekte, dodelijk ongeval, zware tegenslagen, enz. God heeft de mens geschapen tot zijn eer. De mens dient zijn Schepper te eren, te aanbidden, en leven tot Gods eer, zo denkt God zelf;

Andere goden dienen?

15 Ik zond al mijn knechten, de profeten, tot u, vroeg en laat, met de boodschap: Bekeert u toch, een ieder van zijn boze weg, betert uw daden en loopt geen andere goden achterna om die te dienen, dan zult gij blijven in het land dat Ik u en uw vaderen gegeven heb; maar gij hebt uw oor niet geneigd en Mij geen gehoor gegeven. Jer.35

Israel en vele andere landen luisterden niet, en bekeerde zich niet. Het gevolg liet God duidelijk weten!

17 Daarom zegt de HERE, de God der heerscharen, de God van Israel, aldus: Zie, Ik breng over Juda en alle inwoners van Jeruzalem al de rampspoed waarmede Ik hen gedreigd heb, omdat Ik tot hen gesproken heb, zonder dat zij gehoor gaven, en Ik tot hen geroepen heb, zonder dat zij antwoordden.Jer.35

Natuurrampen, een oproep tot bekering?

clip_image007Openbaring 16:9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Openbaring 16:11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Wij kunnen vandaag al vaststellen dat bepaalde natuurrampen al een heenwijzen zijn naar de komende apocalyptische rampen in de Bijbel beschreven. Hierover kunnen wij nu al weten dat de bevolking zich niet zal bekeren tot hun Schepper. Oorzaken: Bitterheid, leugenachtige opvoeding ze geloofden van kindsbeen af, de leugen van de evolutietheorie enz.

Wat zegde Jezus over de 18 slachtoffers bij de ramp van de Siloam toren?

Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeers, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had.2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeers groter zondaars waren dan alle andere Galileeers, omdat zij dit lot hebben ondergaan?3 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.4 Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen?5 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.

Zou het luisteren naar God niet het belangrijkste moeten zijn dat een mens kan doen. Zou hij zich niet beter beschermen tegenover al het kwaad dat over de wereld nog zal komen. Niet met dure verzekeringen te betalen! Daarom deed God een belofte aan allen die zich wel bekeerden en zich vast zullen houden aan zijn Woord.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Bewaren is beschermen!

Die ure der verzoeking”, is de oordeelstijd waarin al de rampen over de wereld zullen komen die beschreven staan in het boek openbaringen of Apocalyps. Maar in de Bijbel staat niets over 2012!!! Ieder mens heeft dus de keuze. God zal al Zijn aangenomen kinderen daarvoor beschermen!

clip_image009

Wees erbij, want het is waar!

EEN STIL EN RUSTIG LEVEN

clip_image001

Ontegensprekelijk leven wij vandaag in een zeer onrustige en gevaarlijke wereld. Een onrustige samenleving, en hier in ons land is dit bijzonder opvallend. Als vreemdelingen hier aankomen is het hen een verwondering waarom mensen hier zo opgewonden, haastig en opgejaagd leven, niemand heeft nog “ tijd”. Ook geen tijd meer voor hun Schepper, die aanbidding verwacht van ieder mens!

Vandaag wil ik even in Gods woord gaan zien wat wij als broeders en zusters kunnen leren van onze wonderbare raadsman Jezus! Wat moeten wij veranderen aan ons persoonlijk leven om de rustigheid waarover God in Zijn woord spreekt te kunnen ervaren? Veranderen van gedachten is bekeren en dat is iets dat ons ganse leven zal blijven duren, zolang wij de intentie hebben om Jezus te blijven volgen tot Hij plots komt! Aan de hand van enkele lossen Bijbelverzen zullen wij proberen te onthouden wat ons tot een zegen zal kunnen zijn na deze geestelijke boodschap! Wacht  dan niet tot God zelf voor u tijd maakt!!!!!

DE HERE BEVEELT ONS EEN RUSTIGE LEVENSWIJZE.

herder

1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.

3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, (1 Tim.2)

Als wij deze tekst goed lezen en overleggen, moeten wij weten, dat wij ook hier nog tijdelijk godsdienstvrijheid kennen. Dat dit op zichzelf al een zegen is te mogen samenkomen, zonder angst. Het is anders in de antichristelijke landen in het M.O.Hier zal ons bidden een rol gaan spelen, voor het behoud van een rustige ziel! In vele landen kunnen Bijbelgetrouwe christenen niet meer zonder angst samenkomen, dit moet ons tot nadenken stemmen in Europa! God leert ons te bidden voor de overheid, met als reden, dat wij Hem in vrede kunnen aanbidden. Overheden kunnen onder demonische invloed staan! Nu wij….

Koning David was een rustige ziel door zijn geloof!

1 Een bedevaartslied. Van David. Here, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. 2 Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij ( Psalm 131)

Hoogmoed en boven zijn stand, of vermogen leven, veroorzaakt onrustige harten en depressies!

Mensen kunnen zich soms risicovolle plannen maken die ze niet altijd aankunnen, en dan komt hun denken in een chaos terecht, ze kunnen hun eigen doelen niet meer aan. David was koning en kon aanvaarden wat op hem afkwam en leerde verder rustig te vertrouwen op God. Dit is in feite een controle voor ons, indien wij problemen hebben, en wij dit werkelijk kunnen afgeven, dan zal ons hart in stilte en rust kunnen vertrouwen op de beloften die de Heer ons heeft gedaan! Dit is zeer gunstig voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Ongehoorzaamheid aan de Bijbel veroorzaakt een onrustig hart!

God toont ons hoe Israël geen gehoor gaf aan Zijn geboden, en wat daarvan de gevolgen waren. Dit lezen wij in Deut.28

64 De HERE zal u verstrooien onder alle natiën van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen. 65 Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de HERE zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel.

God strafte zijn volk met een opgejaagd en angstig hart. Waarom doet een liefdevolle God zulke dingen?

47 Omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed,  Israël had geen tijd meer voor God, er was een grote welvaart. God kwam op de tweede plaats te staan, of kreeg helemaal geen plaats meer. Geen tijd meer voor God, er was werk, en geld verdienen ging ver boven de aanbidding. Men diende God niet meer met blijdschap en vreugde. Het begon in feite met een soort kerklopen met een schijn van Godsdienstigheid.

Ook vandaag kunnen wij dezelfde dingen vaststellen in onze welvarende, maar onrustige maatschappij.

De mensen vandaag zijn : 2Ti 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

DE VRUCHT VAN DE RUST en ZELFBEHEERSING

18 Een opvliegend mens verwekt twist, maar een lankmoedige doet de strijd bedaren. (Spreuken 15)

Het is een zegen voor ons wanneer wij de gemoederen kunnen bedaren, in gelijk welke omstandigheid. Ruzie en haat moet altijd kunnen vermeden worden. Het gebed kan veel veranderen.

Ex 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Wanneer wij in een uitzichtloze toestand komen, zoeken en strijden wij, met alle mogelijke middelen om daaruit te komen. God is bereid om onze moeilijke problemen op te lossen, indien wij ons vertrouwen op Hem alleen willen blijven stellen,uitzien en rustig blijvenOnder dit uitzien begrijpen wij een stil en rustig en geduldig uitzien op wat God zal doen. Dit is een offer!

HET VERLIES VAN EEN RUSTIG HART of GEWETEN.

 Door een innerlijk conflict, kan men onrustig worden, vragen stellen, twijfelen aan zichzelf. Job werd beproefd, en zijn hart werd onrustig. De vrienden van Job brengen hem nog meer in de problemen, door te verwijzen naar zijn falen als oorzaak ! Het ligt niet altijd in de wetenschap van de mens om alle oorzaken van de beproevingen te vinden! Hun spreken en advies bracht nog meer schade toe aan het zielenleven van Job! Daarom moeten wij des te meer opletten in “wat” wij zeggen tegen beproefde mensen die moedeloos zijn geworden. Job werd wat depressief, maar nooit wanhopig door zijn sterk geloof.

24 Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten, mijn klachten storten zich als water uit. 25 Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij.

26 Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich. Job.3

Het lijkt of het geweten van Job onrustig is geworden, wat een menselijk aspect is. Nochtans is hij in vrede met God. Het gezond geweten van de mens is niet een absolute basis voor een rustig zielenleven van de mens. Een mens kan zichzelf vals beschuldigen! Ook hier maakt de duivel gebruik van. Dit toont aan dat enkel de Bijbel, en wat Gods zegt en leert een vaste en ware bron is voor het geestelijke leven van de mens. Jezus stilde de storm, maar kan dat ook met uw onrustige gedachten!

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Niets kan beter onderscheid maken tussen goed en kwaad, dan het woord van God! Wanneer wij als mens moeite hebben om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, dan is de Bijbel de enige oplossing. Hoe verder men afwijkt van de Bijbel, hoe meer problemen de mens ontwikkelt! Vandaag noemt men het goede kwaad en omgekeerd.

Een grote vechter als David kwam tot rust door zijn geloof en schreef:

2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;

3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Ps.23

 

clip_image004

ZORGEN MAKEN?

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Onze hedendaagse wereld is vol met mensen die leven in angsten of met zorgen en spanningen die hen doen wegzinken in verdriet en moedeloosheid en zware depressies. Uiteindelijk vluchten zij in alcohol of drugs of iets dat hen een korte tijd kan ontspannen. Daarna willen ze er voor goed vanaf. Ze plegen zelfmoord en menen dan er voor goed vanaf te zijn, doch helaas! Job in de Bijbel dacht er anders over, al wist hij niet wat er in de onzichtbare wereld gebeurde! Wij gaan eens luisteren hoe God over deze dingen denkt en welke raad HIJ ons geeft om dit te voorkomen of om ervan genezen te worden.

VANWAAR KOMT HET ANGSTGEVOEL VANDAAN ?

Willen wij de mensen van angsten genezen moeten wij doen als de dokter de oorzaak vast stellen deze bestrijden of wegnemen. Het angstprobleem was het eerste problemen van de mensheid.

GEN 3:9-10 DE ZONDEVAL

9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Na de zondeval, de eerste ongehoorzaamheid van de mens aan Gods stem,werd de mens bevreesd. God stelt hen vragen waardoor ze tot schuldbelijdenis zouden komen.

“Want ik ben naakt ” = staat voor beschaamd

De mens was voor het eerst in een abnormale toestand van onzekerheid en zorgen gekomen. Wie op aarde gelukkig wil zijn zonder God, zal beschaamd staan

Wie zijn schuld belijdt tegenover God komt opnieuw in een zekere toestand, alleen door geloof in het vergevend bloed van JEZUS CHRISTUS, Gods zoon.

ISRAEL ALS VOORBEELD.

29 Daar, onder die volken, zul je uitzien naar de Heer, je God. En je zult hem vinden, als je je maar met hart en ziel tot hem wendt.

30 Als je in nood verkeert omdat alle bedreigingen uit dit boek zijn uitgekomen, zul je tenslotte bij hem terugkeren en naar hem luisteren.Deut.4 (GNB)

Israel is ons ten voorbeeld, het luisterde niet naar God,het heeft zijn Messias verworpen het kwam en komt nu uiteindelijk IN BENAUWDHEID !

Dan zal het zich bekeren, als alles bijna is vervuld wat geschreven stond in de Bijbel.

DE BENAUWDHEID VAN JACOB(ISRAEL) staat voor de deur de grote verdrukking

Sefanja 1:14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

18 Hun zilver en goud kan hen niet redden op de dag dat ik mijn woede koel. Mijn woede is een vuur dat heel de aarde vernietigt. Alle mensen wacht de ondergang, onverwacht vinden zij hun einde.’

Wie verder doet als Israel, komt in benauwdheid, angsten en zorgen. slechts bij gehoorzaamheid aan Gods Woord verdwijnt dit als de mist.

1 SAM.16:14-23 DEMONIE EN OCCULTISME , angstoorzaak.

Koning Saul werd gekweld door een angstgeest. Dit kwam ook door zijn ongehoorzaamheid.David speelde geestelijke muziek, en de geest moest dan wijken.

Iedere vorm van occultisme die door de mensen toegepast wordt is een open deur om een vloek over zich te halen. Hier in dit geval onder de vorm van angst, het kan ook andere vormen aannemen die het lichaam kunnen kwellen of ziek maken als blindheid, lamheid, gebondenheid, doofheid en zoveel andere ziekten, welke worden veroorzaakt door demonen.

De tegenwoordige griezelfilms veroorzaken angst bij alle kijkers, en kinderen zijn de eerste slachtoffers.

Angsten komen voort als de mens geen rekening houdt met Gods Woord, de bijbel ! Een mens die wil verder leven zonder God, blijft leven in een angstige onzekerheid.(Job 15:20)

20 De goddeloze verkeert zijn gehele leven in angst, de geweldenaar alle hem geschonken jaren.

WAT IS ANGST ?

Het is een gevaar,dat wij letterlijk of figuurlijk zien aankomen en dat ons denken zwaar onder spanning brengt.

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID is slechts NAUW.

Hieruit kunnen wij goed afleiden dat mensen die angsten kennen altijd door iets in het nauw werden gebracht.

Wij kunnen in HET NAUW komen:

q door fin.Moeilijkheden.

q door een ziekte

q door verlies van werk

q door een echtscheiding

q door bedreigingen met de dood, oorlog enz…

q door dus een bepaalde zonde, ongehoorzaamheid aan Gods raadgevingen

De gevolgen zijn niet meer kunnen slapen, oververmoeid raken, ziek worden depressies en medicatie moeten nemen, enz….

WAAROM LAAT GOD ANGSTEN ,BENAUWDHEID EN ZORGEN TOE ?

SPREUKEN 1:23-31

23 Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken.

24 Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte; 25 En gij al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild hebt;

26 Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt.

27 Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind; wanneer u benauwdheid en angst overkomt;

28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden;

29 Daarom, dat zij de wetenschap gehaat hebben, en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren.

30 Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd; al Mijn bestraffingen hebben zij versmaad;

31 Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg, en zich verzadigen met hun raadslagen.

Hoeveel mensen zijn er niet die toch tot God roepen in hun angsten en met hun zorgen, en dat God niet luistert?

In ons katholiek of Babels landje, waar ook eens de bijbel een verboden boek was,draagt nog tot vandaag de kwade gevolgen , het staat op de tweede plaats van zelfmoorden in de wereld ! (d.i. vers 31) Vele mensen komen hier om in de storm van zorgen en angsten.

Jezus stilde de storm op het meer, Hij doet dat nog voor hen, die op Hem vetrouwen, DIE HEM WAKKER MAKEN ! door te roepen op Hem !

VERS 33 God belooft zegen voor wie naar Hem luistert en die zegen is “een gerust hart” dat tegen zorg en angst bestand is.

SPREUKEN 10:24

24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.

clip_image005De goddeloze leeft vanuit een onzekere toestand, en maakt zich altijd zorgen over alles en nog wat, wat zijn wereld aangaat DOCH HIJ KAN DIT NIET BEINVLOEDEN, zoiets ligt niet in zijn macht! Vandaar angst door machteloosheid!

Wanneer kristenen geen rekening houden met Gods raad, delen zij hetzelfde! De Bijbelgetrouwe christen kan God beïnvloeden en daardoor zijn levenslot hier op aarde veranderen.God vervult de wens van zijn kinderen!

SPREUKEN 29:25

25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.

Vrees voor mensen dat had ook Abraham. Lees Thuis Gen.20.

(voor hen die dit thuis willen hernemen)

HOE KOMEN WIJ TOT RUST VAN ANGSTEN EN ZORGEN?

HET GELOVIG GEBED.

Psalm 4

David kan niet slapen van zorgen en is zeer onrustig,zijn eigen zoon spreekt kwaad, zet het volk op tegen hem als in vers 7.Absalom zegt : Weet je nog Batsheba ? Zijn moord ? zijn politiek, veel beloven enz…

vers 7b Daar bidt David opdat Absalom en de anderen zouden begrijpen dat ze verkeerd handelen,maar ging zelf niet in de aanval.

Vers 2 Hier bidt David opdat God hem zou verlossen uit deze moeilijke situatie. Wij hebben dit ook wel eens nodig. David is in het nauw gedreven. Zo komen soms veel mensen tot geloof, nadat zij bidden en zich bekeren.

WIJ HEBBEN EEN GOD DIE VERLOSSING GEEFT : JEZUS !

(ruimte=verlossing).

DE BELOFTEN OM OP TE STEUNEN.

FIL.4:6-7

De vrede van God kan onze gedachten behoeden, d.i. beschermen, zodat wij niet wegzinken triestig zouden worden en tenslotte depressief zouden kunnen worden.

Daarom staat enkele verzen daarvoor Verblijd U altijd!

WAARSCHUWING VOOR ZORGEN EN ANGSTEN

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome,Luk.21

Wij moeten waakzaam zijn dat ons hart, ons denken, onze wil om christus te volgen niet verhinderd wordt. Wij moeten voorbereid zijn tegen de dag die ons veel zorgen en angsten kan geven door om het even wat.

25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,luc.21

De tijden die deze dag zullen voorafgaan, zullen vervuld zijn met natuurrampen oorlogen,hongersnoden aardbevingen, epidemieën enz…

Vrees en angst die de mens zal teisteren staan voor de deur, wees wakker!

WAAKT TEN ALLEN TIJDE,BIDDENDE,DAT GIJ IN STAAT MOOGT WEZEN TE ONTKOMEN AAN ALLES WAT GESCHIEDEN ZAL, EN GESTELD TE WORDEN VOOR HET AANGEZICHT VAN DE ZOON DES MENSEN.Luc.21

clip_image007

.

GOED NIEUWS!

 

clip_image001

 

clip_image003

44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.Matth.13

Wanneer wij nadenken, over de blijde boodschap in het evangelie dan moeten wij beseffen dat de boodschap voor iedereen duidelijk moet zijn. Die Bijbelse boodschap is ontstaan door de liefde van God voor de mensheid en Zijn schepping, als een liefdevolle hemelse vader!

Wanneer wij spreken of schrijven hebben wij het over een blijde boodschap. Waarom is de boodschap van de Bijbel nog steeds het beste bericht voor de mensheid? Wel, omdat het een mens blij en gelukkig kan maken voor de rest van zijn leven! Iets wat de psychiater niet geven kan!

Wanneer wij kijken naar het TV Journaal dan horen wij meestal pijnlijke boodschappen, ongelukken, gijzelingen, familiedrama’s, rampen met veel slachtoffers, oorlog, economische crisis, moord en brand. Zelfmoordneigingen bij de jeugd. Foltering: Het gruwelijk afkappen van kindervingers in Syrië enz. Een beeld van een maatschappij zonder God. Een wereld in verval, een wereld die ligt te zieltogen!

Rom. 8:22 we weten toch, dat heel de schepping tezamen zucht en kreunt in barensweeën tot heden toe.

Waarom laat God het toe? Waarom luistert de mens niet naar God?

De blijde boodschap is dat er een nieuwe wereld komt, en dan nieuwe mensen, die eeuwig leven hebben. Dood en ziekte zullen er dan niet meer zijn, door geloof in Jezus Christus! Wat deed Hij voor u? De profeet Jesaja schreef waarom ziekte en dood zullen verdwijnen en de mens die gelooft in Christus een nieuw lichaam krijgt bij de opstanding, en de opname.

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.Jes.53,5

De blijde boodschap ligt hierin dat door het lijden en sterven van Jezus, het Lam van God, er genezing mogelijk is door geloof, in de eerste plaats genezing voor “het zondig denken” van de mens. Het eerste wat genezen dient te worden bij de mens is zijn geest! Velen claimen die tekst van Jesaja enkel voor genezing van het lichaam, maar daardoor wordt men niet behouden! De satan kon ook, genezen! Als ieder christen zou genezen, dan zou de ganse wereld christen willen worden. Geestelijke genezing brengt hemelse blijdschap!

Genezing van de zondige geest, brengt een onbeschrijfelijke blijdschap

in het hart, het denken, van de mens!

44 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.

45 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt;

46 Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve. 47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; 48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.Matth.13

Het lijkt precies eerst als een fabeltje, en toch is het de zuivere en ernstige waarheid, welke ieder mens van goede wil kan ervaren.

De blijde boodschap kan worden ervaren als een onbetaalbare schat, een peperdure parel, voor wie dat goede nieuws wil geloven, en wil veranderen van gedachten. Het denken van de man die de schat vond, en hem die de parel vond veranderde hun denken, hun hart compleet.

Jezus wilde duidelijk maken, dat die hemelse blijdschap niet meer te vergelijken is met de grootste rijkdom op aarde, waarvoor de meerderheid knielt! Denk maar aan het zwarte goud!

Paulus kende die hemelse blijdschap en schreef :

17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.Rom.14

Het gaat dus niet meer om een tijdelijke wereldse blijdschap, maar om een eeuwige hemelse vreugde .

Eten en drinken is een symbolisch beeld van tijdelijke welvaart en genot. Vele mensen zoeken om gelukkig te kunnen zijn, en dat is heel goed te begrijpen. Men zoekt het in allerlei dingen, om dit menselijk vacuüm te vullen. Onze jeugd ziet het soms niet meer zitten, Ze weten nog met moeite wie Jezus Christus is. De profeet Hosea sloeg de nagel op de kop: “Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis van God meer in het land!

Die blijdschap ontstaat enkel door het ontvangen van Gods geest. Daarom is die blijdschap een gevolg en vrucht van de Geest. (Gal.5,22).Dit is onvervangbaar!

Ook de apostel Johannes kende geen grotere blijdschap door het zien van anderen die ook die hemelse blijdschap deelden en daardoor in de waarheid begonnen te wandelden. (3 Joh.1,4)

Het is heel bijzonder dat ook die blijdschap doordringt tot in de hemel. God laat ons zien wat er gebeurt in de hemel wanneer iemand op aarde Jezus als Zijn heiland aanneemt en in Hem gaat geloven!

7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. Luc.15

 

Het is vandaag bijzonder duidelijk dat de grote meerderheid van de wereldbevolking die hemelse blijdschap verwerpt. Wat doet God? Hij laat spreken en schrijven tot de mensen…..

Prediking en verkondiging is een eenvoudig middel in Gods handen tot redding en

Hemelse blijdschap voor de ziel!

1Co 1:21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

De wereld kan God niet ontdekken door haar eigen opgebouwde wetenschap. Men kan God niet ontdekken door onderzoek in het heelal. Men kan God niet zien, maar men wil eerst zien en dan geloven.

Doch God gebruikt een middel onder de mensen opdat ieder mens God zou kunnen kennen en ontdekken in zijn leven. Het middel is een eenvoudige verkondiging, doorgeven, welke de goddeloze mensen voor dwaasheid houden.

2 Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. Hebr.4

Door te geloven dat Jezus Christus voor u stierf, kan men behouden worden en de goddelijke wijsheid ontdekken. Een minister uit Ethiopië kwam tot geloof en werd blij!

34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders?35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.

clip_image005

Er is maar één sleutel om gelukkig te worden:

Aanroep Jezus Christus, en geloof in Hem alleen!