JEZUS EN DE ZONDAARS

 

JEZUS EN DE ZONDAARS

 

clip_image002

 

Door onderzoek in de schriften tekenen wij vandaag een beeld van Jezus tegenover Zondaren, mensen die niet op Hem vertrouwen. Wij stellen ons vragen: Had Jezus omgang met de zondaren? At en dronk Hij met hen? Wat deed Hij voor hen? Werd Hij ook niet verweten ook zondaar te zijn? Werd Hij afgewezen? Hoe was zijn houding? Hoe moet de onze zijn? Hoe meer vragen wij stellen, hoe beter wij een gedachte kunnen vormen van onze Heiland en Verlosser uit de Bijbel.

WAT WAS JEZUS LEVENSDOEL?

1 Tim.1:15

15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is

om zondaren te behouden, onder welke ik (Paulus) een eerste plaats inneem.

Het bijzonderste is wel te weten dat Jezus naar deze aarde kwam om zondaren te behouden of te redden. Ieder mens is geboren als zondaar en heeft in de staat of toestand waarin hij zich bevindt vergeving nodig. Door de ongehoorzaamheid van eerste mensen aan Gods gebod, is de zonde in de wereld ingekomen, en door de zonde, ziekte en uiteindelijk de dood. Deze lichamelijke dood is tot iedereen doorgedrongen. Zondaren gaan voor eeuwig verloren, wanneer ze niet vertrouwen op Jezus woorden! Er is een keerpunt nodig in het leven van iedere mens: geloof in Gods genade, door het offer van het Lam Gods, Jezus!

Joh.3

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

16 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

17

HOE GING JEZUS MET ZONDAREN OM?

Matth.9

10 En het geschiedde toen Hij in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. 11 En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? 12 Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn.

10 Later gingen Jezus en Zijn discipelen bij Mattheus thuis eten. Er waren ook verscheidene tolontvangers te gast en andere mannen met een slechte naam.

11 De Farizeeërs zagen dat. “Waarom gaat uw meester met dat soort mensen om?” vroegen zij aan Zijn discipelen.12 “Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieke wel!” antwoordde Jezus.(BOEK-vertaling).

Wij kunnen al vaststellen dat Jezus met zondaren at, in hun huis. Tevens bij mensen met een slechte faam, dit kunnen dieven, moordenaars, dronkaars, hoeren, fraudeurs,enz. zijn geweest.

Mattheus was tot geloof gekomen, en nodigde al zijn vrienden uit. Hij gebruikte dit etentje om hen te laten luisteren naar Jezus. Ze hadden wellicht wel goed eten verwacht, maar toch geen preek! Let op de reactie van de farizeeërs. Wat zeggen ze? Hoe dachten ze?

Maken wij geen fouten als de farizeeërs?

Lukas7

34 De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en gij zegt : Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars!

34 Ik eet en drink heel gewoon en u zegt: ‘Die Jezus is een veelvraat en een drinker! Mooie vrienden heeft Hij: tollenaars en slechte mensen!’

KREEG JEZUS KRITIEK VAN DE ZONDAREN?

Hebr.12

2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft , de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

clip_image004Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God. Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan; Hij heeft verdragen dat slechte mensen de lelijkste dingen van Hem zeiden.(boek) Inderdaad, Jezus kreeg veel negatieve kritiek. Iedereen die Hem correct volgt, zal dit ook wel ervaren. Doch Hij liet niet na, om verder te spreken, ondanks alle kwaadsprekerijen en tegenspraak.

Er bestaat natuurlijk een groot gevaar, dat christenen gaan zwijgen over het evangelie, niet getuigen, of onverschillig zouden gaan worden.

Wij moeten ons versterken omwille van ons toekomstperspectief welke ons als bijbelgetrouwe christenen te wachten staat, en voor velen een geheimenis blijft.

DE TWEEDE DOOD

clip_image001

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Openbaring 20:14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

Openbaring 21:8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

 

clip_image003Toen ik voor het eerst in de Bijbel las, ontdekte ik iets waarvan ik nog nooit hoorde, “de tweede dood”. Ik vond het sterven op zichzelf al een triestig gegeven en voor de mens iets dat een leven lang pijnlijk kan zijn, zijn familie of medemens te moeten verliezen.

God spreekt driemaal over een tweede dood. Eerst tot hen die gered zullen worden. En tweemaal daarna tot hen die voor de eeuwigheid verloren gaan.Niet alle mensen zijn nieuwsgierig om te weten wat er is na de dood. Zulke mensen zal een tweede dood helemaal niet interesseren. Crematie bewijst dit genoeg.Doch wij als christenen mogen in waarheid beweren dat dit eigenlijk het ergste kan zijn wat een mens kan overkomen, de tweede dood. Anderzijds worden de mensen allerlei verdichtsels wijsgemaakt aangaande het leven na de dood. Een reïncarnatie, daarbij denk men aan een tweede leven. De hel wordt verzwegen, of door sekten afgewezen en van de tweede dood wil de mens niet horen. Niettegenstaande God duidelijk zegt :

Hebreeën 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Hier wordt het lichamelijk sterven bedoeld.

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren. Op.20

Slechts één tekst is voor de christenen, de andere twee voor de onbekeerde, ongelovige, of staatskerkganger.

Allen die Jezus volgen en Hem blijven volgen zullen gelukkig zijn.

CRISIS?

Slechts wedergeboren christenen hebben nog een toekomst een ware hoop!

Een geweldig vooruitzicht mag Johannes hier beschrijven. Onder de regering van het Beest (lees keizer) waren ze trouw gebleven aan Christus. Niet alleen schenkt Hij hun eeuwig leven, maar ze mogen met Hem later regeren. Ze hebben gedeeld in Zijn vernedering; ze mogen ook delen in Zijn verheerlijking.

Bij deze eerste opstanding behoort de opname.

Het volgen van Jezus is zeer belangrijk. Want wie Jezus niet volgt zoals Hij wil, (enkel volgens de Bijbel) is een kandidaat voor de tweede dood.

Mattheus 8

clip_image00519 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 21 Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot Hem: Here, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 22 Maar Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. 23 En toen Hij in het schip ging, volgden zijn discipelen Hem.

Wie Jezus werkelijk volgt houd zich bezig met het leven, het eeuwige leven. Wie Hem niet wil volgen, om welke reden ook, houd zich bezig met het vergankelijke of het afgestorvene. Met deze uitspraak heeft Jezus heel duidelijk gemaakt, waar het in het leven om gaat. Je maakt een keuze tussen leven en dood. Hemel of hel, het vagevuur is een oude leugen!

Wie Jezus niet volgt, en andere levensovertuigingen volgt, is iemand die zijn eigen zinnen volgt, is een dode die een dode volgt, en kan wel tevergeefs goede bedoelingen hebben. Afwijken van Gods Woord is afwijken naar de dood en de tweede dood. Jezus waarschuwde voor de komende valse profeten! Ze groeien vandaag als paddenstoelen! Wie Jezus niet volgt is geestelijk dood, enkel Jezus kan geestelijk leven bij de mens ontwikkelen. Vele kerkdeuren geven vandaag toegang een restaurant of naar de hel!

Wat is geestelijk dood zijn?

In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen Col.2

Hier leren wij duidelijk wat het betekent om geestelijk dood te zijn. Hier worden twee redenen opgegeven.

· Overtredingen

· Onbesnedenheid.

Overtreding.

Wij moeten begrijpen dat het hier gaat over in welke “ toestand “ de mens kan leven. Wie leeft zonder rekening te houden met Gods Woord, Gods geboden, leeft in overtreding. Meestal gaat dit bewust of ook onbewust. Mensen leven zoals ze opgevoed worden. Volgen de godsdienstige tradities van hun volk. Ze denken dat ze goed bezig zijn.

Onbesnedenheid

Dit heeft te maken met het hart. Het denken van de mens moet als het ware besneden worden, of het verstand dienst geopend worden. Het geestelijk dood zijn heeft te maken met een vorm van gescheiden zijn. De eerste dood is een scheiding die komt tussen het lichaam en de geest.

Maar een kind in de wieg is al een gescheidene, want zijn ziel is gescheiden van God door onbesnedenheid van hart, en niet door overtredingen. Het heeft de H.Geest nog niet ontvangen. Dus niemand wordt als een christen geboren!

DE TWEEDE DOOD HEEFT GEEN MACHT OVER ONS.

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

Leven in zonde of leven in Hem! Dit is het waar het hier op aan komt. God heeft ons levend gemaakt, geestelijk leven gegeven, wanneer wij onze zondeschuld aan Hem hebben bekendgemaakt met spijt.Iemand die tot geloof komt is iemand die met spijt zijn zonden heeft beleden bij de Heer. Zonder dit is er geen nieuw geestelijk leven ontstaan in het hart van deze mens.

Jeremia 17:10 Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Goede werken doen, was als een check, een bekentenis dat wij in de schuld stonden bij God. God heeft dan de check gescheurd, omdat wij geloofden in Jezus die voor ons betaalde met zijn leven!

Omdat het bewijsstuk er niet meer is van onze schuld zal de tweede dood geen macht hebben over de ware kinderen van God.

clip_image007Het scheuren van de check, gebeurde duidelijk op Golgotha toen Jezus stierf.

7 Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. Openbaring 21

LEES DE BIJBEL ! EEN OPROEP VAN BIBLESPACE VLAANDEREN

20160726_101219

JEZUS OF DE MAYAKALENDER?

clip_image001

 

 

Vele mensen geloven vandaag in bepaalde toekomstverwachtingen. Zo geloven er vandaag mensen in de Mayakalender, waarbij men denkt dat in december 2012 de wereld zou kunnen vergaan.

clip_image005Zo waren er mensen, bedrijven en banken, die ernstige voorzorgen namen aan het begin van het jaar 2000! En we kunnen nog wel doorgaan met al die valse profetieën, en uitspraken van dwaze geldzuchtige waarzeggers. Dit getuigt alleen maar van geestelijke blindheid!

Ook Israël had zijn toekomstverwachtingen en grote hoop toen Jezus op aarde was. Doch wanneer men tegen een Jood zegt dat hun Messias al eens is gekomen, dan geeft hij u als antwoord: Waar is dan het beloofde vrederijk welke Hij zou vestigen? Vele mensen hebben daar geen antwoord op, en het ander probleem stelt zich: Joden geloven niet alles wat er staat geschreven in Jesaja! (Jes.53). Hoe komt dat toch?

clip_image003Tenslotte vinden wij in de profeet Jesaja aanwijzingen waarom destijds Gods volk in Jezus niet geloofde, dat Hij werkelijk de Messias was. Het werd geprofeteerd door de profeet en die profetie moest zich vervullen. De apostel Johannes haalt dit gegeven het aan.

Joh 12:38 Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard? 39 Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

Gods volk kon maar niet geloven dat Jezus, die toen bij hen was, werkelijk hun komende Messias was. Ze waren verblind en wilden niet in hem geloven.

Joh_12:37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Jezus had wonderen gedaan, en de blindgeborene zonder ogen, als tegenbeeld van Israël, had hij genezen, door hem te laten zien, wie Jezus Christus was! Die genezingswonderen waren geen garantie dat de mensen, die getuige waren, tot geloof in Jezus zouden komen, en dat is vandaag niet anders! Hij toonde hierdoor dat Hij de Messias was volgens de profetieën!

Ze begrepen niet, en hadden geen inzicht waarom het duizendjarig vrederijk van de Messias er niet kwam. Ze leefden onder de Romeinse bezetting, en hoopten.

Wanneer christenen niet verder geloven in de geheime opname, welke werd geprofeteerd en beschreven door de apostel Paulus, dan is dat een teken van geestelijke blindheid, waarvan ze in de eerste plaats genezen dienen te worden.

De profeet sprak tot het volk Israël:

Isa 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Toen was die profetie nog niet vervuld. Uiteindelijk zal Gods volk genezing ontvangen, en ziende worden, en hun Messias erkennen. Dat is wat vandaag gebeurt, er komen Joden tot geloof in Jezus, ze krijgen dan een nieuwe visie, nieuwe ogen, en beginnen nu pas te begrijpen, door in Jezus te geloven, dat Zijn komst nu nabij is, waarbij Hij het duizendjarige rijk op aarde zal oprichten.

Doch eerst komt er nog de zeven jaar benauwdheid van Jacob, lees Israël!

Ze beginnen nu te begrijpen dat ze genezing van blindheid en vrede kunnen ontvangen,door het lijden en het sterven van hun Messias!

En hun Messias was Jezus, de Vredevorst.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jes.53:5

Israël leeft nog in onwetendheid, dus blindheid, ze zoeken en streven eigenmachtig naar vrede. Ze geven onnodig land prijs omwille van vrede, dit komt door hun blindheid waarvan ze dienen genezen te worden. Deze genezing waarover de profeet schrijft gaat over niets anders dan over genezing van hun slecht profetisch inzicht en begrip.

Jezus vermaande ook de Emmausgangers, omdat ze niet alles geloofden van de schrift!

Welke vrede brengt Jezus?

Wij lezen in de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de psalmen dat Israël eens veilig en in vrede zal wonen, en dat de Zoon van David zal regeren. (Openbar.19:15) Dwaze theologen dachten dat de “kerk” in de plaats van Israël was gekomen! Die gedachte leeft nog altijd.

Er komt met Jezus een vrede, geen wapenstilstand zoals men deze plechtig ondertekende in 1918 en enkel voor 20jaar! Doch vooraleer die vredestijd er komt, hebben wij nog de laatste wereldoorlog met nucleaire wapens, zoals de profeet Joel ze zag tijdens Armageddon.

DE LEEFTIJD VAN DE MENS OP AARDE HERSTELD

19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. 20 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.Jes.65

24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.Jes.33

Dan zal er geen kindersterfte meer zijn. Ook wie dan nog zal zondigen zal leven als een honderdjarige. Wij stellen dus een diepgrondig herstel vast in Gods schepping op aarde.

Niemand zal er dan nog ziek zijn! Een wereld zonder ziekenhuizen, zonder artsen, zonder pijn en verdriet enz. Dan pas zal vervuld zijn de profetie van Jesaja 53:5!

Er zal een complete klimaatsverandering zijn.

Wij denken vandaag al dat er iets aan het veranderen is, en dat kan, wij zien wel. Maar, wij lezen in de Bijbel in Amos 9:13

Amo 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; 12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. 13 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten. Ook Joel 3:18.

Dit betekent dat er daar zeer goede en grote oogsten zullen zijn. Dit zal op zichzelf al een grote zegen worden voor al de mensen en het land Israël.

Vrede onder de dieren!

6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.Jes.11

Dan zal het gedaan zijn met de gruwelijke taferelen, waarbij wij zien dat de leeuw een jong dier aanvalt, en levend verscheurd. Dan is er ook vrede gekomen tussen mens en wild dier! Dit spreekt van een diepgrondige wijziging in de natuur zelf. Enkel de schepper kan zulke wijzigingen maken, dat is pas echt vrede tot onder de dieren!

GEEN OORLOG MEER!

clip_image0073 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Micha 4

Er komt slechts vrede door Jezus Christus! Doch vandaag maakt men meer en meer gevaarlijke wapens, massavernietigingswapens. Landen komen in conflict met elkaar. Oorlog staat voor de deur, en dit is geen doemdenken, maar het werk van mensen die vechten en strijden voor hun overtuigingen. Als God niet zou ingrijpen, dan zou de mens zichzelf vernietigen!

Dan zal men werkelijk luisteren naar God. De satan is dan gebonden, en kan geen mensen meer verleiden, maar hij is dan nog niet in de hel.

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.Openbar.20

ELAM IRAN UPDATE

SOEDAANSE FABRIEK PRODUCEERDE IRAANSE SHEHAB RAKETTEN!

iran_fire_missiles2

 

Soedan beschuldigde Israël van de aanval en verklaard dat het zich het recht voorbehoudt om te reageren op een tijdstip en omstandigheden van haar keuze. Israëlische functionarissen weigerde commentaar te geven in antwoord op vragen.
Als inderdaad Israël verantwoordelijk was voor het bombardement, is het mogelijk om postuleren de volgende doelstellingen:
1. De luchtmacht vloog 1,800-1,900 kilometer naar de Soedanese wapenfabriek, een afstand langer dan de 1.600 kilometer naar het Iraanse ondergrondse verrijking site van Fordo te bereiken. Deze operatie kan zijn bedoeld om Teheran laten zien dat afstand geen belemmeringen oplevert voor een Israëlische aanval op zijn nucleaire programma.
2. De IAF heeft een efficiënte in-flight tanken vermogen.
3. De inval zou gedegradeerd Iran in staat is om wraak te nemen voor een mogelijke Israël of Amerikaanse aanval.
Als het werd uitgevoerd door Israël, het zou een derde item toe te voegen aan de lijst van achterdeur aanvallen waarin Iran en Israël lijkt te worden betrokken in de afgelopen drie maanden.

(Bron.debka)

Commentaar Biblespace

Profetie over Elam door de profeet Jeremia!

34 De HEER richtte tot de profeet Jeremia de volgende woorden over Elam, in het begin van de regering van koning Sedekia van Juda:

35 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Ik zal Elams bogen breken,

het wapentuig waarop zijn macht berust.

36 Ik laat vier stormen over Elam komen,

uit alle vier de hoeken van de hemel.

De profetie hierboven is nog niet vervuld, waarbij God de “bogen” lees “raketten” van Iran

zal vernietigen. Iran stelt zijn vertrouwen op hun “wapentuig” m.a.w. zijn leger, zijn invloed op anderen, door wapenleveringen.

Door het boven geschreven artikel wat betreft de vernietiging van de fabriek in Soedan, wijst in de richting van een “militaire oefening” wellicht wel door Israël en Amerika?

Wij leven aan de vooravond van oorlogsgeweld, daarom wordt er vandaag veel geïnvesteerd in wapens en minder in de economie!

Wij lezen vandaag de Bijbel naast de krant!

UIT GOD GEBOREN

clip_image001

 

 

clip_image003

 

DOCH ALLEN DIE HEM AANGENOMEN HEBBEN, HUN HEEFT HIJ MACHT GEGEVEN OM KINDEREN GODS TE WORDEN, HUN , DIE IN ZIJN NAAM GELOVEN.

13. DIE NIET UIT BLOED, NOCH UIT DE WIL DES VLEZES, NOCH UIT DE WIL EENS MANS, DOCH UIT GOD GEBOREN ZIJN.Joh.1

De wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Wij zijn er en wij hebben nog geen besef van het gebeuren in de onzichtbare wereld. Precies zoals wij naar het vlees geboren waren.

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt willen aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen in geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te zien als God niet zou gelogen hebben !

Het Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Een mens KAN Gods Woord aannemen , als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden ( Lucas 24:45)

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid uit zijn hart. Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,van wat God eigenlijk wil.

Het ontrukt de mens aan de duistere en demonische machten waaraan hij onderworpen was. Zijn ziel wordt genezen !

Een mens wordt VER – ANTWOORD – DELIJK !

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier in zijn leven op aarde. Zijn antwoord kan zijn:

A / Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

God, en dat alle godheid in Jezus woont! Dat Hij mijn zondestraf droeg.

B / Ik geloof niet wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet

dat Jezus, als God op aarde leefde.

Het aannemen van Gods Woord, de Bijbel, zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God heeft aangenomen op de manier zoals God wil, deze mens heeft God NU al aangenomen. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag van CHRISTUS, dan zal Hij Zijn kinderen aannemen of opnemen!

Zie Matth 24: 4O

DAN ZULLEN ER TWEE IN HET VELD ZIJN, EEN ZAL AANGENOMEN WORDEN EN EEN ZAL ACHTERGELATEN WORDEN.

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis haalt!

Johannes 3 : 5 – 7

Nikodemus was een godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een theoloog, paus, of bisschop. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst voor collega’s. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart.

Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde om wedergeboren te worden.

Nikodemus moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.

Deze man zal ingezien hebben hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, en zich moesten bekeren!

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

EEN NIEUWE SCHEPPING

2 CORINTHIERS 5 : 17

Zo is iedere christen als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping. Een nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping. Ze worden geboren uit water en Geest. Het water is de Bijbel, Gods Geest overtuigt zelf de mens! Verkoopspraktijken of dwang om kerken te vullen zijn uit de boze! Het begint bij een INNERLIJKE OPRECHTE BEKERING. Een vernieuwing van denken. Een kinderdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid, een bevestigen van de persoonlijke wedergeboorte!

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS?

A . EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

Romeinen 12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus.

Efeze 4 : 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van hedendaagse misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

HEBREEEN 4 : 12 – 13

De Bijbel is levendig , het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de waarheid van en in het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en begrijpen al de dingen die hij deed , en dat God niet wilde!

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker en scherper dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zielenleven van de mens; vruchten van gewetenloze mensen zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar, en niet 100 % betrouwbaar.

Het geweten is sterk afhankelijk van onze Bijbelkennis. Het verwerpt onnodige schuldgevoelens, wat ook belangrijk is.

B. BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in” Christus zijn.

Dit is een uitspraak en persoonlijke bevestiging in het denken van de mens door onze goddelijke rechter.

Wij komen niet meer als beschaamde zondaars bij de vader, maar als

zijn zonen.Toch blijven wij “denken” dat wij zondaars zijn,

door ons falen, en ook de ongelovige denkt zo over een Bijbelgetrouw christen, want hij kan het niet begrijpen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal anders naar ons!

ALS VOORBEELD :

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan “ WITTE OLIFANTEN “ !

Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten !

Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons voortaan als zijn kinderen!

Wij zijn wel kinderen die ons voorbereiden om naar huis te gaan, als de verloren zoon.

Mattheüs 7 : 21

Niet ieder die tot mij zegt :

HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS.

Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die beweert christen te zijn komt in de hemel! Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen. Jonge kristenen moeten beslissingen nemen om bijvoorbeeld naar de samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26). Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak van het hart.