EEN STIL EN RUSTIG LEVEN

clip_image001

Ontegensprekelijk leven wij vandaag in een zeer onrustige en gevaarlijke wereld. Een onrustige samenleving, en hier in ons land is dit bijzonder opvallend. Als vreemdelingen hier aankomen is het hen een verwondering waarom mensen hier zo opgewonden, haastig en opgejaagd leven, niemand heeft nog “ tijd”. Ook geen tijd meer voor hun Schepper, die aanbidding verwacht van ieder mens!

Vandaag wil ik even in Gods woord gaan zien wat wij als broeders en zusters kunnen leren van onze wonderbare raadsman Jezus! Wat moeten wij veranderen aan ons persoonlijk leven om de rustigheid waarover God in Zijn woord spreekt te kunnen ervaren? Veranderen van gedachten is bekeren en dat is iets dat ons ganse leven zal blijven duren, zolang wij de intentie hebben om Jezus te blijven volgen tot Hij plots komt! Aan de hand van enkele lossen Bijbelverzen zullen wij proberen te onthouden wat ons tot een zegen zal kunnen zijn na deze geestelijke boodschap! Wacht  dan niet tot God zelf voor u tijd maakt!!!!!

DE HERE BEVEELT ONS EEN RUSTIGE LEVENSWIJZE.

herder

1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.

3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, (1 Tim.2)

Als wij deze tekst goed lezen en overleggen, moeten wij weten, dat wij ook hier nog tijdelijk godsdienstvrijheid kennen. Dat dit op zichzelf al een zegen is te mogen samenkomen, zonder angst. Het is anders in de antichristelijke landen in het M.O.Hier zal ons bidden een rol gaan spelen, voor het behoud van een rustige ziel! In vele landen kunnen Bijbelgetrouwe christenen niet meer zonder angst samenkomen, dit moet ons tot nadenken stemmen in Europa! God leert ons te bidden voor de overheid, met als reden, dat wij Hem in vrede kunnen aanbidden. Overheden kunnen onder demonische invloed staan! Nu wij….

Koning David was een rustige ziel door zijn geloof!

1 Een bedevaartslied. Van David. Here, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. 2 Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij ( Psalm 131)

Hoogmoed en boven zijn stand, of vermogen leven, veroorzaakt onrustige harten en depressies!

Mensen kunnen zich soms risicovolle plannen maken die ze niet altijd aankunnen, en dan komt hun denken in een chaos terecht, ze kunnen hun eigen doelen niet meer aan. David was koning en kon aanvaarden wat op hem afkwam en leerde verder rustig te vertrouwen op God. Dit is in feite een controle voor ons, indien wij problemen hebben, en wij dit werkelijk kunnen afgeven, dan zal ons hart in stilte en rust kunnen vertrouwen op de beloften die de Heer ons heeft gedaan! Dit is zeer gunstig voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Ongehoorzaamheid aan de Bijbel veroorzaakt een onrustig hart!

God toont ons hoe Israël geen gehoor gaf aan Zijn geboden, en wat daarvan de gevolgen waren. Dit lezen wij in Deut.28

64 De HERE zal u verstrooien onder alle natiën van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen. 65 Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de HERE zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel.

God strafte zijn volk met een opgejaagd en angstig hart. Waarom doet een liefdevolle God zulke dingen?

47 Omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed,  Israël had geen tijd meer voor God, er was een grote welvaart. God kwam op de tweede plaats te staan, of kreeg helemaal geen plaats meer. Geen tijd meer voor God, er was werk, en geld verdienen ging ver boven de aanbidding. Men diende God niet meer met blijdschap en vreugde. Het begon in feite met een soort kerklopen met een schijn van Godsdienstigheid.

Ook vandaag kunnen wij dezelfde dingen vaststellen in onze welvarende, maar onrustige maatschappij.

De mensen vandaag zijn : 2Ti 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

DE VRUCHT VAN DE RUST en ZELFBEHEERSING

18 Een opvliegend mens verwekt twist, maar een lankmoedige doet de strijd bedaren. (Spreuken 15)

Het is een zegen voor ons wanneer wij de gemoederen kunnen bedaren, in gelijk welke omstandigheid. Ruzie en haat moet altijd kunnen vermeden worden. Het gebed kan veel veranderen.

Ex 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Wanneer wij in een uitzichtloze toestand komen, zoeken en strijden wij, met alle mogelijke middelen om daaruit te komen. God is bereid om onze moeilijke problemen op te lossen, indien wij ons vertrouwen op Hem alleen willen blijven stellen,uitzien en rustig blijvenOnder dit uitzien begrijpen wij een stil en rustig en geduldig uitzien op wat God zal doen. Dit is een offer!

HET VERLIES VAN EEN RUSTIG HART of GEWETEN.

 Door een innerlijk conflict, kan men onrustig worden, vragen stellen, twijfelen aan zichzelf. Job werd beproefd, en zijn hart werd onrustig. De vrienden van Job brengen hem nog meer in de problemen, door te verwijzen naar zijn falen als oorzaak ! Het ligt niet altijd in de wetenschap van de mens om alle oorzaken van de beproevingen te vinden! Hun spreken en advies bracht nog meer schade toe aan het zielenleven van Job! Daarom moeten wij des te meer opletten in “wat” wij zeggen tegen beproefde mensen die moedeloos zijn geworden. Job werd wat depressief, maar nooit wanhopig door zijn sterk geloof.

24 Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten, mijn klachten storten zich als water uit. 25 Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij.

26 Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich. Job.3

Het lijkt of het geweten van Job onrustig is geworden, wat een menselijk aspect is. Nochtans is hij in vrede met God. Het gezond geweten van de mens is niet een absolute basis voor een rustig zielenleven van de mens. Een mens kan zichzelf vals beschuldigen! Ook hier maakt de duivel gebruik van. Dit toont aan dat enkel de Bijbel, en wat Gods zegt en leert een vaste en ware bron is voor het geestelijke leven van de mens. Jezus stilde de storm, maar kan dat ook met uw onrustige gedachten!

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Niets kan beter onderscheid maken tussen goed en kwaad, dan het woord van God! Wanneer wij als mens moeite hebben om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, dan is de Bijbel de enige oplossing. Hoe verder men afwijkt van de Bijbel, hoe meer problemen de mens ontwikkelt! Vandaag noemt men het goede kwaad en omgekeerd.

Een grote vechter als David kwam tot rust door zijn geloof en schreef:

2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;

3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Ps.23

 

clip_image004

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK. Bookmark de permalink .