GOD TOETST ONS GELOOF!

GOD TOETST ONS GELOOF!

clip_image002

 

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,:7 opdat de echtheid van uw geloof,

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 1 Petr.1

 

Vandaag zijn er vele mensen die beweren dat ze geloven of gelovig zijn. Velen beweren ook christenen te zijn. Wij gaan vandaag eens nadenken over wat het eigenlijke vertrouwen betekent, vertrouwen op God, in alle omstandigheden. Wanneer een ziel zich bekeert en zich laat dopen, dan is God bezig met deze mens. Iedere dag opnieuw. God wil weten of ons geloof wel echt is.

Het is natuurlijk zeer belangrijk om te weten of ons geloof wel echt, want het is door geloof in Jezus dat de gelovige Bijbelgetrouwe christen zal behouden worden!

Lukas 7:50 En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!

Lukas 17:19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden.

Lukas 17:5 En de apostelen zeiden tot de Here: Geef ons meer geloof.

Door een paar voorbeelden in de Bijbel kunnen wij zien hoe God werkt. Een goddelijke manier om te weten of iemand gelooft of niet. Voor vele mensen betekent dit slechts of ze naar een kerk of gemeente gaan, gedoopt zijn enz.

Een eerste test als voorbeeld. Abraham werd een offer gevraagd.

1 En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! 2 En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal. 3 Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongeren met zich, en Izak zijn zoon; en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de plaats, die God hem gezegd had. Gen.22

Waar gaat het hier eigenlijk over?

God wilde weten waarvoor Abraham zou kiezen, voor Hem of voor zijn kind, zijn eigen bloed. Doen wat God wilt of doen wat je zelf goed vind of wat u het dierbaarst is.

Izak lag nauw aan het hart van Abraham.

Wat gaat er boven je eigen kinderen?

Abraham had niets gezegd aan Sara! Was dat goed? Zou Sara het aankunnen? Was dat eerlijk van Abraham? Hoe zou Sara gereageerd hebben? Hoe was haar houding tegenover Abraham?

1 Petrus 3:6 zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen.

En ging s morgens heel vroeg!

Het hart van Abraham zal wel hebben snel geklopt! Hartenpijn en toch gehoorzaam aan God. Maar zijn gehoorzaamheid werd gesteund door zijn vertrouwen op God zelf, dat het allemaal goed zou worden, want God is goed! Want God is allemachtig! God had nakomelingen belooft en liegt niet als mensen.

Vertrouwen is hopen op de almacht van God! Abraham geloofde wat God had gezegd! Sommigen geloven niet in de opname, dan geloven ze niet wat God heeft beloofd!

Wie heeft er een groot geloof?

8 Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen.

9 Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. {}

10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israel heb Ik een zo groot geloof gevonden! Matth.8

Deze hoofdman wist wat het betekende: macht hebben!

Gehoorzaamheid aan Gods woord kan verdriet meebrengen, verliezen van wereldse vrienden, familie, uw loopbaan hinderen, enz.

Dit was de test die God wilde, Abraham offerde zijn eigen wil. Abraham offerde het leven dat hij in het vlees had verwekt! Hoever zou Abraham gaan? Iedere stap welke hij zal hebben gezet naar de berg, zal zeker een stap in geloof zijn geweest.

De satan zal hem wel hebben gefluisterd : “Zijt ge nu zot geworden?” Uw eigen kind offeren!

Abraham wist dat God eerlijk was, en de God was van leven en dood. Abraham diende zijn vertrouwen op God te stellen, dat wanneer hij dit vroeg, het ook zou terugkrijgen.

God had niet gezegd, dat hij een ander plan had, maar wilde zien hoever Abraham zou gaan, zou hij kiezen voor God boven zijn zoon?

Hier kunnen wij leren dat God wil weten, of Hij in ons hart op de eerste plaats zit, boven onze eigen aardse familie.

Wat willen wij offeren? Zijn wij in staat om te doen als Abraham? Wil je een vriend van God zijn?

Jakobus 2:23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

Hebreeën 11:17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren,

Een tweede test als voorbeeld:

Een moeilijke levensweg.

Deut.8

1 Alle geboden, die ik u heden gebiede, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft, en vermenigvuldigt, en inkomt, en het land erft, dat de HEERE aan uw vaderen gezworen heeft.

2 En gij zult gedenken aan al den weg, dien u den HEERE, uw God, deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet. 3 En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat.4 Uw kleding is aan u niet verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren. 5 Bekent dan in uw hart, dat de HEERE, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt.

Veertig jaren gebruikte God om te zien wat er in hun harten leefde.  God had zijn volk pas verlost uit Egypte. Vergelijkbaar dat wij ook uit de wereldse gezindheid zijn gestapt. Deze mensen dienden hun vertrouwen te stellen op God, die gesproken had tot Mozes.  Wij kunnen eens zien hoe zij tewerk gingen. Pas vertrokken en al een gouden kalf gemaakt, zoals ze het in Egypte hadden gezien.

Men komt tot geloof, doch er blijft steeds de verleiding om zich een “eigen gemaakte god “ te gaan maken. Dit wil zeggen ze vormden zich een eigen god en wilden God dienen zoals zij dat wilden op hun eigen manier, het kalfdansen. Men bleef gehecht aan zilver en goud, het toenmalige geld. God wil weten of wij Hem willen dienen zoals Hij zelf wil.

Hij liet ze eerst hongeren! Ze hadden het broodnodige niet. Dan gaf Hij ze eten uit de hemel!

Derde test als voorbeeld.

Joh.6

5 Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide Hij tot Filippus: Waar zullen wij broden kopen, dat dezen kunnen eten

6 Maar dit zeide Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist zelf, wat Hij doen zou.

7 Filippus antwoordde Hem: Tweehonderd schellingen brood is voor dezen niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen.

8 Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:

9 Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat betekent dit voor zovelen?

10 Jezus zeide: Laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks vijfduizend. {}

11 Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. 12 En toen zij verzadigd waren, zeide Hij tot zijn discipelen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga.

Jezus vraagt soms het onmogelijke, gewoon om te zien hoe wij zullen reageren. Hij wilde de discipelen leren om te vertrouwen op Hem in gelijk welke omstandigheden.

Kijken wij eigenlijk nog naar Jezus als de Jezus van de onverwachte wonderen?

Het leven van Jezus was gekleurd met allerlei wonderen die Hij verrichtte. Kijken wij nog naar Hem zoals Hij is?

Filipus reageerde op heel normale verstandelijke wijze. Zijn vertrouwen op Jezus was onvoldoende, en toch hadden de discipelen al zoveel gezien.

Soms kunnen wij ook voor materiele problemen staan. Ook hier kan Jezus werkzaam zijn, en zal Hij nog steeds op dezelfde wijze reageren op ons geloof!

Vierde geloofstest: Toelaten van lijden.

Handel.16

22 Ook de menigte schoolde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geselen;

23 en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken.

24 Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok.

25 ¶ Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.

26 Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los.

27 En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren.

Ons geloof kan beproefd worden door lichamelijk lijden. De geschiedenis staat er vol van. Deze twee hier werden gegeseld en in de gevangenis geworpen. Ze zongen Gods lof, ze stelden hierin hun vertrouwen op God. Iemand die niet gelooft zou nooit de kracht ontvangen om zoiets te kunnen aanvaarden.

Ook hier vinden wij dat het vertrouwen op God uitwerking kreeg. God leeft mee met zijn kinderen in alle omstandigheden.

Al is er een aardbeving nodig voor hen die op God vertrouwen!