GOD SPRAK

 

clip_image002

clip_image004

Deze korte Bijbelstudie heeft tot doel beter inzicht te krijgen, in Gods bedoelingen en daarom is het nodig de Here goed te begrijpen, want slecht begrijpen, is ook slecht toepassen, en dit brengt verwarring onder de christenen en ontneemt hun een zegen. Wij plukken hier NU enkele begrippen uit de Bijbel.

Een eerste woord: Heilig, heiligen, heiligheid. . .

De heiligingswetten in het oude verbond.

Le 11:45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.

Le 20:7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.

God zonderde Zijn volk Israël af, opdat het Hem zou leren kennen en aanbidden! Dat wil hij met ieder mens doen die wil! Verlossen uit de slavernij van zonde en ongerechtigheid, zoals Egypte daarvan een symbolisch beeld was. Egypte het beeld van de huidige wereld.

Dit is een wet die duidelijk maakt dat Gods volk zich zou onthouden van de afgoden en paganisme. God heeft zijn volk uitverkoren, en zal niet verdragen dat zijn volk andere goden zou dienen. Israel zal er voor zijn God alleen moeten zijn.

Het is als in het huwelijk, de bruidegom verdraagt niet dat de bruid naar andere mannen gaat of begerig lonkt.

De afgodendienst was en is nog steeds gekend onder de heidenen.

2 Tot de Israelieten zult gij zeggen: Iedere Israëliet en iedere vreemdeling die in Israel vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen.

Deze moloch was een afgod met een vuuroven, afgebeeld als een stierekop, dit was bij de tempelprostitutie in gebruik bij de kaananieten en andere volkeren.Lev.20

Molech = “koning” de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden of zo door het vuur lieten gaan, in de Hinnom-vallei.

Wat zijn nu afgoden?

Ps 115:4 Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;

Ps 135:15 De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden.

clip_image006

Goud en zilver is een beeld van geld. Geld is gemaakt door mensenhanden.

Afgoden zijn alle dingen die ons afhouden om te doen wat God van ons vraagt.

Denk aan het gouden kalf, waarbij men naakt danste met zware drums, was afgoderij… Als voetbal, TV, of een zangidool, mij afhoudt van de samenkomsten, dan pas zijn die dingen een afgod.

Wij mogen ons niet laten besmetten of verleiden door de goddeloze mens, wij behoren God toe die heilig is, daarom zijn wij heilig in Christus. Wij behoren God toe .

Persoonlijke heiligheid kunnen wij niet uit onszelf opbrengen, want we zijn van nature kinderen des toorns. Wedergeboren christenen zijn ook zondaars, maar wel “behouden” zondaars door geloof in de genade!

20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.Efeze 4

Wij zijn herschapen in heiligheid! Heiligheid ontstaat niet door een verklaring, maar door een handelen van God zelf in de mens tijdens zijn leven.

(bij de bekering) God wil dat wij leven vanuit een heilige positie, een gezond denken. Het zondig denken van de mens, kan slechts genezen door de Bijbelse gedachten te volgen. Het zijn de denkpatronen van God!

Mt 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

Het is de wens als wij bidden dat ieder mens Gods naam zou heiligen. Hem de hoogste plaats in het hart zou geven. Aanbidden. Wie Jezus of de God van Israël in een rij plaats tussen de andere goden, omwille van een eenheid tussen alle kerken of godsdiensten die ontheiligt God!

Een tweede woord: Bezoeking.

4 gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is;

5 gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,

Dit is een moeilijk begrip, omdat er in het Nederlands weinig woorden zijn om dit beeld aan te tonen. Om de betekenis van dit woord te begrijpen moeten wij naar andere talen, de grondtekst bekijken.

De Joodse vertaling van Hebreeuws naar het Nederlands door Rashi klinkt ronduit als « straffen ». Men kan denken aan een “vogelvrij verklaarde”, het “bezoek” kan plots gekomen zijn.

Er zit wel nog een diepere betekenis achter. De Leidse vertaling gebruikt een woord als «  verhalen ». Dit in een betekenis te illustreren door een voorbeeld.

Voorbeeld.

Een winkelier heeft schulden aan iemand gemaakt, en om zijn schuld te vereffenen, mag de schuldeiser dit « verhalen » door producten uit de winkel te nemen voor een tegenwaarde van de schuld .

Wij moeten steeds voor ogen houden dat God hier staat tegenover zijn volk Israel, en Hij staat klaar met straf of barmhartigheid, genade.

De zondeschuld die een mens op zich kan laden, door ophoping van zonden over zoveel jaren, kan catastrofaal zijn, niet meer te dragen.

God wacht op de bekering en is genadig en laat de schuld overlopen naar het derde en vierde geslacht in de hoop dat men zich gaat bekeren.

Een uitstel van oordeel in feite. De zonde hier bedoeld gaat wel over alle vorm van afgoderij van de heidenen waaraan Israel zich liet vangen. Zoals men vandaag opnieuw de gebeden tot Maria en andere heilig verklaarden, wil invoeren op scholen!

Voorbeeld:

God is onze bruidegom. Wanneer wij zien dat in een nieuw huwelijk, de bruid in de eerste week al met iemand anders overspel pleegt, blijft het oordeel van de man wellicht niet lang uit. Hij kan overgaan tot scheiding, doodslag uit jaloersheid enz. De gevolgen gelijken meestal op een vloek en geen zegen .

Wij leren dat God lankmoedig is.

Zijn lankmoedigheid beperkt zich tot aan het vierde geslacht, steeds in de hoop op bekering. Zonde moet gestraft worden.

Daarom is er in het N.T. de genadetijd. Jezus droeg voor ons de straf, en wie gelooft en leeft dat geloof krijgt genade, en ligt niet langer onder de vloek

Van zijn voorouders, de bekering is werkzaam als een bevrijding.

Allerlei invloed door het voorgeslacht, hetzij via traditie van afgoderij onder gelijk welk volk stopt.

Een leven van zegen kan beginnen.

Een derde woord: Gruwel.

Ook dit woord is beter te begrijpen na het lezen van enkele teksten.

Lev.18

22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.

Deut 22

5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

Deut 23

17 Er zal onder de dochters van Israel geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israel geen aan ontucht gewijde man zijn.

18 Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Here, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte, want deze beide zijn de Here, uw God, een gruwel.

Lucas 16

Lu 16:15 En hij zeide tot hen: Gij doet u in de ogen der mensen als braven voor, maar God kent uw hart; want wat hoog is onder de mensen is een gruwel in Gods oog.

Hier moeten wij Gods gedachten begrijpen hoe God denkt over dit soort van zonden. Onze Vader wil hiermede aantonen welk een AFKEER Hij heeft tegenover dergelijk zonden. Hij wil Israel daartegen beschermen. Ook Zijn gemeente, een pedofiel in de gemeente dient zich te bekeren of uit de gemeente te worden gezet.

Wij bedenken de afkeer welke God heeft tegenover de zonde van homofilie, travestie, tempelprostitutie, bestialisme, naaktdansen, enz.

WAT HOOG IS BIJ DE MENSEN, DAAR heeft God een afkeer van.

clip_image007Hier moeten wij alles bedenken wat hoogmoedigheid veroorzaakt bij de mensen

Eer, rijkdom, macht enz. Ons materialisme hier in het westen mag de christenen niet van levensstijl doen veranderen? Het is soms een weg naar werelds succes, doch een gevaar voor afvalligheid! Bemin God bovenal!