23 PSALM

clip_image001

JEZUS CHRISTUS

Psalm 23.

Dit is “het” bijzondere lied van koning David, die geschiedenis schreef onder zijn volk en alle Bijbelgetrouwe christenen! Sommigen konden het lied nog zingen staande op een brandstapel, omdat in die woorden een geestelijke kracht zit voor de menselijke geest. Het is een lied dat men zingen moet, in moeilijke en pijnlijke situaties, het brengt de menselijke geest tot innerlijke rust. David schreef niet zijn eigen woorden maar gewoon Gods woorden op, voedsel voor de geest! (Joh.6:63)

1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;3 Hij verkwikt mijn ziel.

herder2

Koning David zelf een schapenherder geweest, wist heel goed dat de Here God, Jahweh, zijn herder was. Hij begreep het heel goed, en zong dit lied met hart en ziel! David ging zelf door water en vuur voor zijn schapen, hij hield veel van zijn schapen, hij riskeerde zijn leven voor hen, omdat ze zo hulpeloos waren in hun levensomgeving en zij een herder broodnodig hadden. Hij zorgde op tijd voor hun drinkwater. Ons water zijn alle woorden in de Bijbel, alleen zo kan onze geest tot rust komen, en kan beproevingen verwerken, in deze woelige en gevaarlijke wereld van vandaag!  David was geen huurling, herder zijn was meer dan een beroep of een gewone job! God zorgt voor onze menselijke noden. God kent de nood van ieder schaap afzonderlijk. Schapen die niet drinken, zijn of worden ziek. Het drinken zal “verkwikken” Dat verkwikken in het Hebreeuws “Shuv” komt van “terugkeren”, hier in dit geval betekent het:

“Terugkeren naar God met spijt en berouw”! Wie wil zijn geest niet verkwikken, veranderen van gedachten? Zo kwamen duizenden mensen tot geloof in Jezus!

De verkwikking van de verloren zoon, lag in zijn vergeving, want daarna kwam het grote feest, de geestelijke verkwikking! Christenen die geen tijd maken om in de Bijbel te lezen, of onderricht te volgen, worden even onrustig als een ongelovige. Ze hebben ook geen profetisch inzicht meer, die hun geloof levendig kan houden! Ze kennen de gave van profetie niet, of zijn vervallen tot een vorm van Sjamanisme! Anderen vervallen soms tot waarzeggerij in plaats van profetie! De naam van de H.Geest VALSE PROFETENkan worden misbruikt, velen worden misleid.

Sommigen verlangen niet naar de wederkomst, en beginnen sterk te twijfelen of geloven niet meer in het geheimenis van de opname. De opname best te vergelijken met het oude “roofhuwelijk”.Anderen worden zwak in het geloof, en hebben de neiging te spotten. Toch is en blijft het zeer gevaarlijk te spotten met de Bijbel! Dat men lacht met een afgodengodsdienst is niet erg, denk aan de profeet Elia, de vuurprofeet!

(1 Kon. 18:27 Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeide: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. )

 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.2 petr.3

Schapen komen tot rust in de grazige weiden! Zo lief heeft ook God de mensen, Zijn gemeente Israël en Zijn gemeente uit de heidenen. Ongelovigen komen niet tot dit soort rust zegt God: Jes. 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Als de wereld begreep dat God, de Schepper, hard zal optreden ten gunste van zijn volk Israël, dat Hem zal aanroepen, dan zouden ze vandaag vrezen om Israël enig kwaad te doen! Let op het tijdstip dat Israël zich bekeert en zal roepen op Jezus, hun koning! Luister wat God sprak door zijn profeten:

Ezechiël 34:12 zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ps.23

Ieder mens moet zich laten leiden door de rechte Bijbelse richtlijnen, wil hij ongeluk vermijden. Telkens wanneer men een beslissing neemt zonder rekening te houden, wat Gods wil zou zijn, dan loopt men een groot risico die rechte sporen te verlaten, en geen zegen te ontvangen! Het is een gezond denken telkens eens te vragen: Wat zou Jezus doen in mijn geval? Wie dit principe toepast luistert naar de stem van de goede herder, en niet naar zijn eigen stem! De H.Geest wijst telkens naar de Bijbel!

Ps. 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

Joh.10:3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.

Wanneer de herders vroeg in de morgen, hun schapen gingen ophalen, dan riep iedere herder op beurt al zijn eigen schapen bij name, en dan pas kwamen zij een voor een naar de opening of deur waar de deurwachter de nacht had doorgebracht. Allen die Jezus persoonlijk kennen die luisteren naar die stem van de goede herder, die Bijbelgetrouw blijft. Daarom verboden destijds satans knechten vroeger om de Bijbel te lezen omdat ze naar zijn leugenstem en levensbeschouwingen onder dwang zouden luisteren! Johannes noemde ze in zijn tijd, antichristen, afvalligen.

David zong : Ik vrees geen kwaad, hij had enkel een vreze des Heren! U ook?

Vandaag zijn er vele redenen voor de ongelovige om angstig te worden, het klimaat verandert en brengt rampen, je wandelt niet meer veilig op straat, aanslagen, kernrampen, instabiele banken kunnen uw spaarcenten in rook laten opgaan, landen in crisis, oorlog op komst enz. Wie zal morgen nog zingen als koning David? God zegde nooit dat wij als christenen geen zware beproevingen zouden kennen. Maar laat ons wel weten dat hij voor ons zorgt met een stok en herdersstaf. Een goede vader dient wel eens streng te zijn uit zorgzaamheid. De stok of de roede zijn soms nodig.

31 indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, 32 dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen; 33 maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, 34 mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.Ps.89

Die stok en die staf zijn instrumenten die de herder gebruikt, voor schapen die niet willen luisteren en niet in de rechte Bijbelse sporen willen lopen, maar die steeds willen afdwalen, en zich laten afleiden, en raken soms verloren. Sommigen luisteren enkel als het aangenaam is voor hun oren en hun eigen wil. Wij kunnen soms leren uit onze beproevingen, en dit kan ons troosten, weten dat God met ons bezig is!(Hebr.12:6) David had geleerd, trouw te blijven, en zijn persoonlijke relatie met God gezond te houden. Hij wist door ervaringen, dat God bij hem was, ook in zijn moeilijkste levenssituaties.herder

5 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

De ongelovige kan opmerken, dat God zorgt voor zijn kinderen. David had niets tekort, en had geen angst. Alle ogen die hadden gezien hoe David, Goliath tegemoet ging met een gewone stok en een slinger, en hem overwon, hadden het niet vergeten, dat God met David was. Goliath werd onthoofd met zijn eigen zwaard! Alle vijandig gezinde landen tegenover Israël, vormen vandaag precies een Goliath. Wee onze soldaten die later naar Jeruzalem zullen optrekken!

Het zalven van de gasten met olie gebeurde ook telkens voor een feest begon. Zo worden alle mensen die zijn ingegaan op Gods uitnodiging, gezalfd met de H.Geest.(olie) Met “mijn beker” bedoelde David, zijn hart; Zijn hart was overvol van Gods Geest, door Gods genade!

 

Johannes 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

David had kunnen denken dat hij door God verworpen was, maar hij zingt hier het tegenovergestelde! Hij had Gods liefde ervaren. Daarom was hij een en al een danklied voor zijn God. Om God te loven met hart en ziel, daarom moet God zelf, eerst het menselijk hart veranderen, dat is zijn denken! Hij doet het ook vandaag nog! Christen zijn is Gods liefde ervaren in je leven! Je bent geen christen omdat je op een kerkbank zit en zingt!

Biblespace Vlaanderen

clip_image011