DE OPNAME EN GOG

WANNEER KOMT DE OPNAME,

VOOR OF NA DE OORLOG VAN GOG UIT MAGOG?

clip_image002

Het meer en meer bekende Bijbelse thema, “De oorlog van Gog uit Magog”, komt meer en meer in de belangstelling voor de Bijbelgetrouwe christenen. Een uitgebreide studie is te vinden op onze site: https://biblespace.wordpress.com/Over die komende oorlog in het nabije Oosten te schrijven of spreken komt wel eens negatief over. Daarom begint de grote vraag over die geheime opname meer en meer te leven.

Over het tijdstip van de opname, het plotse wegnemen van wedergeboren christenen van de aarde, is bijna onmogelijk te beantwoorden. Paulus sprak niet voor niets dat het een geheimenis is. Sommigen verliezen al hun hoop, en geloven niet verder in “The Rapture”. Ze vinden het niet in hun Bijbel, toch staat het er in! (Zie onze studie). (Letterlijk in de Vulgata). Anderen verwarren die oorlog welke Rusland en Iran e.a. voorbereiden met Armageddon.

Vele uitleggers spreken elkaar tegen.

Laten wij eenvoudig eens luisteren naar onze Here, Jezus in Mattheus 24.

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Matth.24

Alle landen ter wereld kan men vandaag bereiken met het evangelie, de blijde boodschap. De hedendaagse techniek breekt alle grenzen. Bijbels worden nu digitaal doorgegeven. Dit betekent dat het einde in zicht is gekomen waarover Jezus het hier had. Dit kan betekenen dat het tijdstip van de opname er elk moment kan komen. Doch wij als mensen kunnen niet denken zoals God denkt. Wij kunnen enkel Gods bedoelingen naspeuren door Zijn woorden in de Bijbel, te geloven en te begrijpen onder leiding van Gods Geest, welke woont in de Bijbelgetrouwe christenen.

Voor mensen die denken dat God dood is, komt er een verrassing welke hun ongeloof kan breken.

God wil zich opnieuw aan de mensen openbaren, nu op een andere wijze. Wanneer wij luisteren naar de profeet Ezechiël, dan kunnen wij lezen dat God de gedachtewereld letterlijk zal doen beven, op het ogenblik dat Rusland, Iran en hun alliantie, Israël zal binnenvallen. Vele landen zullen dan die God van Israël, de enige levende God, opnieuw leren kennen. Een God die Zijn volk niet in de steek laat, maar vasthoudt aan Zijn woord. Dat is dus Gods bedoeling!

18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19 en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20 Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. Ezechiel 38

Dan staat er het volgende, waarbij die aanvallende volkeren, het gebeuren onbegrijpelijk zullen moeten aanvaarden dat er maar één God is, Jahweh, en niet Alah!!!!

23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. Ezech.38

Iedereen zal dan weten dat God leeft. Dat het bestaan van God geen theorie is, zoals de leugenachtige theorie van Darwin. Zal men dan nog doorgaan met leugenachtig onderwijs? Zal men blijven Israël in een leugenachtig daglicht stellen? Zal de media dan toch eens de waarheid over Israël schrijven?

Wie zal dan aan de kant staan van de God van Israël?

Doch wanneer de opname, de hoop der laatste christenen, zal hebben plaats gevonden, en de Geest van God deze aarde zal hebben verlaten, dan zal de goddeloze, de wetteloze wellicht de wereld kunnen regeren.

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9  (2 Thess.2)

Wat zal God doen? De gemeente van Christus wegnemen, voor de hel losbarst in het M.O. of zal Hij wachten? Zal Hij wachten tot de laatste ziel zich bekeert? Zal Hij blijven uitnodigen? God is eeuwig, enkel niet Zijn geduld!

Vandaag gaan er al vijandige stemmen op om in de toekomst Jeruzalem in te nemen!

Dan sprak Jezus: 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Luc.21

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen Zach.12

Wij hebben een sterk vermoeden dat de laatste profetische gebeurtenissen zich snel zullen volvoeren. De perfecte tijdslijn zal God zelf wel voor Hem houden, als een geheimenis. Discussie over de rangschikking is dus overbodig.

Wij heffen onze hoofden omhoog en bidden: Kom Here Jezus!