DE FILIPENZENBRIEF

clip_image002

 

 

 

clip_image001

 

Het ontstaan van deze gemeente gebeurde op een merkwaardige wijze. God zelf wees deze plaats aan en riep Paulus naar Macedonië met een visioen. Dit kunnen wij lezen in Hand.16:9. 9 En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een Macedonische man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons.

Paulus herkende hierin Gods wil, en vertrok naar de steden in deze Romeinse provincie, waaronder Filipi. Hij zag dat er daar mensen waren die open stonden voor het evangelie. Lydia, een purperverkoopster was de eerste bekeerling en werd gedoopt in een rivier. Er was ook sterke tegenstand, Philipi was een stad waar toen veel Romeinen woonden door de kolonisatie. Paulus predikte (evangeliseerde) daar, doch dit was tegen de Romeinse wetten en zeden.

Deze brief is ook geschreven vanuit de gevangenis of een huisarrest te Rome, wachtend om bij keizer Nero te mogen komen.

clip_image004De inleiding toont aan dat ook Timotheus hier bij Paulus aanwezig is, ze richten zich naar de christenen,oudsten en diakenen te Filipi.

In het begin van de brief kunnen wij lezen dat Paulus God dankt en bid voor hen te Filipi, en hij doet dit met enorm veel blijdschap. Deze blijdschap is kenmerkend voor hen die mensen bij de Heer mogen brengen, ook al zat hij in hechtenis.(4).Wij kunnen ook bidden om mensen bij de Heer te mogen brengen, dit geeft ons een hemelse blijdschap. Telkens hij aan zijn broeder en zusters te Filipi, dacht bad hij. Al was Paulus zo ver weg van hen, hij was met hen bezig. Het is niet zoals in de wereld: uit het oog, uit het hart.

(6) 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Hierin proeven wij dat Paulus zijn vertrouwen stelt op de Here alleen. Hij maakt zich geen te grote zorgen hoe het nu verder moet in Filipi zonder hem. Maar toch schrijft hij een brief ter ondersteuning van de leer met enkele waarschuwingen.

De apostel laat hen iets weten waarom hij een zekere gerustheid van ziel kent. Paulus heeft vertrouwen met wat is gebeurd, namelijk, die jonge christenen te Filipi hebben de Geest ontvangen. Onder “werk” moeten wij begrijpen: een handeling door God zelf verricht! God doet nooit geen half werk!!!

Deze Geest is krachtig en werkzaam leert hij, en zal die werking in hun hart en leven verder zetten tot de wederkomst van Jezus. De dag van Christus is de dag van de opstanding van christenen en de opname.

Het is begrijpelijk zegt Paulus dat ik zoveel aan jullie denk, want jullie zijn deelgenoten van mijn gekregen genade. Ware christenen zijn met elkander bezig, bidden voor elkander, helpen elkander, verlangen naar elkander. Iedere samenkomst rond de Bijbel moet een geestelijke belevenis zijn. Ro 12:15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.

(9) De apostel bid opdat door de liefde voor Jezus, het Woord zal groeien. Een christen die Jezus lief heeft,is een christen die Jezus beter wil leren kennen, met het doel zich te heiligen. 1Pe 1:16 er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. Het zijn christenen die hongerig zijn naar het woord,

Een discipel is een leerling. Zo zijn al degenen die zich willen heiligen leerlingen, leerlingen die zitten als op de school van het dagelijkse leven, eerst op de Bijbelstudie, en dan getuigen en leren overal waar je gaat.

(10) Christenen moeten in staat zijn om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad leert Paulus. 1Co 6:3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?

Wij stellen vandaag vast dat vele christenen de Bijbelstudies verwaarlozen, en de gevolgen blijven niet uit: verwarring ten gevolge van valse leer dwalingen en het verlaten van de eerste liefde.

clip_image007De satan zal alles doen opdat christenen geen Bijbelstudies volgen, voor hem wordt het dan veel gemakkelijker ze te misleiden en te ontmoedigen. Liefde is een gehoorzame houding tot God! Deze liefde hier beschreven is de “agape”-liefde, een opofferende liefde. Voetbal kijken op TV of ander genot moet soms opgeofferd worden, om naar een Bijbelstudie te gaan!

(12) Hier laat Paulus de christenen van Filipi begrijpen, dat zijn gevangenschap, waarover zij zich zorgen maakten, mede werkte ten goede.

Het evangelie werd ook hier gebracht onder de Romeinse soldaten die de wacht hielden, en onder de mensen die gevangen zaten. Velen hadden gedacht dat zijn gevangenschap de voortgang van het evangelie zou belemmeren, maar integendeel beweert de apostel, het kreeg nog meer bekendheid.

Zo leren wij dat God ons als christenen onder mensen kan brengen, waarbij Hij de bedoeling heeft het evangelie te brengen. Wij moeten letten op sommige omstandigheden waarin wij kunnen komen.(14) Het bevorderde het evangelie, want christenen kregen minder angst voor een gevangenschap. Velen kwamen tot geloof, maar er vormden zich twee groepen gelovigen te Filipi, met verschillende motieven om het evangelie te brengen. Er kwam partijdigheid, voor of tegen Paulus.

(15) Het motief om het evangelie te brengen mag niet zijn uit nijd en twist leert Paulus. Sommigen waren jaloers op de wonderen en tekenen die Paulus volgden, en zijn prediking, dit wilden ze ondermijnen. Ze brachten Paulus in een kwaad daglicht, met zijn gevangenschap, ze zochten hun eigen eer en belangen. Ze predikten wel het evangelie maar niet meer uit liefde tot de Heer.(17). Uit “eigenbelang” dit betekent volgens de grondtekst: iemand die zoekt om in aanzien te komen, of op de voorgrond te komen,door te twisten met andere gelovigen en desnoods zeer onvriendelijk te worden.

PAULUS WIL CHRISTUS TROUW BLIJVEN TOT DE DOOD

(18) Paulus verzoent zich met de gedachte : als het evangelie maar bij de mensen komt is het belangrijkste, hij klaagt niet over een mogelijke marteldood die hem boven het hoof hangt! (19) Paulus vertrouwt erop dat men voor hem zal bidden, en dat de H.Geest hem de nodige kracht zal geven wanneer hij, indien nodig zijn leven zal moeten afleggen ter wille van het evangelie.

clip_image009(20) Paulus hoopt dat hij niet zal buigen voor het wereldse onrecht, en hij Christus zal blijven volgen tot de dood toe. Wij als christenen durven er soms niet aan denken, indien het zou moeten, ons te leven te geven voor Jezus. In deze momenten krijgt men kracht naar kruis zo leerden de oudere christenen. Christenen die psalmzingend de brandstapel naderden waren ook een bewijs daarvan. Momenteel krijgt in India, een kind van acht jaar, welke zegt dat hij Jezus lief heeft, een kogel door het hoofd.

(21) Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

Mijn aardse leven leert Paulus, heeft slechts zin, als men Jezus kent, en de dood zal slechts voordelig zijn. Deze merkwaardige opmerking staat haaks op iemand die alles verwacht van het aardse leven. (Luk.16:19).

clip_image011(22,24) De apostel legt uit dat het voor hem een punt is, waarbij hij zich realiseert, dat als hij levend uit zijn proces komt, dit ten goede zal komen aan het evangelie, en als hij zal sterven, dit verreweg het beste zal zijn voor hem persoonlijk. Hij hoopt toch nog eens bij hen te kunnen komen.

U zult God nog kunnen loven als toch nog eens kan komen. Deze gemeente lag hem nauw aan het hart, er was strijd maar ook openheid onder de mensen te Filipi.

(27) Er komt nog een waarschuwing, hij pleit voor een christelijk gedrag. Hij vraagt een eensgezindheid in de strijd voor het geloof. Wees niet angstig voor hen die u willen afschrikken, u willen laten zwijgen enz.

26 Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen.(Luc.9:26)

(29,30) 29 Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, 30 in dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.

Geloven in Christus, is niet de hemel op aarde. Paulus is niet te vergelijken met de hedendaagse marketing- evangelisten, die het evangelie brengen, met sluwe, meeslepende woorden, en mensen als koopwaar behandelen!

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.(2 Petr.2)

Het is genade voor Christus te mogen werken en lijden, verdriet te hebben, dit zijn geen meeslepende woorden, maar woorden van een echte betrouwbare apostel! Sterven, onschuldig beticht worden, is niet aantrekkelijk en in gevangenschap zitten ter wille van Christus is niet plezant.

Ro 8:18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Matth.5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.
HOOFDSTUK 2

clip_image013Indien men een Bijbelgetrouw christen is leert Paulus, dan zijn dit de kenmerken: (1) Een bereidwilligheid, dan mag ik iets vragen om te doen. Als er troost voor elkander is te vinden, en men elkander aanspoort om in liefde zonde te overwinnen, en als er een goeie ingesteldheid is te vinden.

Als er een geestelijke familieband is ontstaan onder jullie en jullie elkander kunnen (2) vergeven, dan kunt u mij gelukkig maken schrijft Paulus met de volgende stappen:

Eensgezindheid:

– Een dierbare Bijbelse gezindheid die christenen met elkander verbind. Een eensgezindheid welke is gedreven door eenzelfde Geest. Er was blijkbaar geen onderlinge eensgezindheid tegenover de apostel, welke in Rome gevangen zat. Sommigen wezen hem ook af.

Liefdebetoon:

– Dit kan veel betekenen. Niet alleen zeggen of zingen dat men elkander lief heeft, maar iets doen voor elkander, ieder naar zijn mogelijkheden. Hier is sprake van “Agape”, de opofferende liefde om de onderlinge eensgezindheid te bewaren. Bepaalde karakters kunnen elkander soms niet verdragen.

Een van ziel:

– Dezelfde verlangens en gevoelens voortkomende uit het geloof in het evangelie. Fijngevoeligheid voor elkander.

Een in streven:

– Zoeken om gelijke geestelijke gedachten te vormen en de eenheid te bewaren. Een lichaam is een geheel, zo ook de gemeente.Wanneer dit streven wegvalt, komt het tot verschillende gedachten en ieder gaat zijn eigen gang, zo ontstonden er verschillende denominaties en scheuringen. De ene gelooft dit en een andere dat. Streven vraagt inspanning tot onderzoek. Een zelfde gedacht hebben om het evangelie te brengen. Niet elk zijn waarheid, want er is er maar ene. Egoïsme en eer is hier taboe.(3) Hier is verdraagzaam tegenover zwakke christenen de grote deugd.(Ef.4:2)

clip_image014Geen eigenbelang:

– Wie zijn eigen belangen wil verdedigen in de gemeente, doet als in de wereld, daar zoekt iedereen zijn eigenbelang voor eer, macht en geld. Gelijkvormigheid aan de wereld kan niet verder. In de gemeente leert men te letten op het belang van anderen. Dit is verreweg het moeilijkste voor christenen die komen uit een welvaartsmaatschappij.

(5) Paulus besluit, na al die punten, dat u dan, de christelijke gezindheid van Jezus hebt gevonden.

De wereldse gezindheid sterft uit. 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.1 Joh.2

Alhoewel Jezus God was, heeft hij zich nooit hoogmoedig of eerzuchtig gedragen. Integendeel, Hij heeft zich vernederd tot een mens van vlees en bloed. (7). Hij heeft de Vader gehoorzaamd tot de kruisdood! (8).

Jezus op aarde is voor ons het grote voorbeeld geweest. Hij deed dit voor ons belang en niet uit eigenbelang! Christus wil bij zijn volgelingen hetzelfde bewerken, en dit is niet gemakkelijk. Grote christelijke kerken en valse evangelisten zoeken vandaag nog steeds hun eigen belangen en begeerten. Men streefde uit eigenbelang naar macht en eer, zo ontstond het pausdom in al zijn glorie!

Jezus vocht niet voor zijn eigenbelang, Hij liet zich vernederen. zo kon de wereld hem dumpen door hun eigen dwaasheid!

Wat deed God?

(9-11) Jezus kreeg alle macht en de hoogste gezagspositie toegewezen door God zelf. Een ieder schepsel zal voor Hem knielen. Iedereen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Alles wat leeft en leefde!

25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,

27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

(1 Cor.15)

Jezus kreeg een “naam” boven alle naam.

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Vandaag aanvaardt men dit vers niet meer, het schijnt discriminatie in de ogen van de goddeloze meerderheid en de kerkgangers. Aalmoezeniers bij de Amerikaanse politie mogen de naam Jezus niet meer gebruiken!

Europa gaat het fundamentalisme bestrijden om het Babel te kunnen vormen, zo weten wij dat de antichrist op komst is.

Blijf uw behoudenis bewerken

(12) Blijf uw behoudenis bewerken. Wat bedoelt de apostel hiermee? Volgens de Efezebrief is ons behoud een vaststaand feit:

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Ook de brief aan Timotheus:

clip_image0168 Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, 9 die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden,2 Tim.1

Het gaat erom dat wij ons behoud uitwerken, en uitstralen, wie behouden is, geeft getuigenis dat Jezus leeft, zondige gewoonten veranderen, is hongerig naar het woord, een luiaard zal langzamerhand actiever te worden, enz.

Om alle misverstand weg te nemen(13) schrijft Paulus: want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

God bewerkt en heeft invloed op Zijn kinderen, door allerlei omstandigheden, Hij schept in Zijn kinderen een verlangen om het goede na te streven, zo komen christenen tot Godsvrucht. Vruchten afkomstig van God in de mens die uit God geboren is. Deze vruchten zijn wel afhankelijk van de wil van de mens welke God blijft respecteren! Het is God die ons willen, wil bewerken zegt Calvijn. God bewerkt het dat wij goede voornemens willen maken. Het gaat om geloofswerken, en niet om goede werken om de hemel te verdienen! Denk aan de schandelijke aflaathandel, welke het Roomse christendom ongeloofwaardig maakte!

God duldt geen tegenspraak.

(14,15) Doet alles wat God vraagt zonder “morren”. Onder morren en bedenkingen verstaat Paulus, zonder tegenspraak, gemompel of hevige discussies. Het betekent ook, allen die zich stilzwijgend verzetten en opstandig worden tegenover Gods woord. Men moet zich niet laten opstoken tegen de gebrachte Bijbelse gezonde leer. Men moet zich niet laten besmetten door hen die het woord weerstreven en verdraaien.

2Ti 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Deze tijd is vandaag.

Wees als lichtende sterren schrijft Paulus, hij bedoelt wees anders dan de ongelovige mens. Duisternis heeft alles te maken met onwetendheid door niet alles in de Bijbel te geloven. (16) Hou je vast aan alle Bijbelse principes, omdat mijn werk niet vruchteloos zou zijn tegen de dag van de opname of uw opstanding.

Hou je vast aan de Bijbel, ook als ik straks zal veroordeeld worden en sterven omwille van uw geloof in Christus, maar ik ben daarom blij, wees toch ook daarom blij.(18) Wie de Bijbel niet neemt als de enige waarheid, kan ook geen licht zijn, hij behoort bij de dwaze maagden.

Timotheus leefde met de Filipenzen mee!

(19-21) Paulus hoopt zijn vriend Timotheus te kunnen zenden naar de gelovigen in Filipi, hij zal jullie belangen zeker behartigen.

De apostel maakt zich zorgen, omdat er daar christenen zijn die slechts hun eigen belang op de eerste plaats zetten, in plaats van de zaak van Christus, het evangelie.

Er waren in Filipi toen ook al profiterende christenen in plaats van profeterende christenen. Zij waren de zwakke schakels om zich te compromitteren met de ongelovige Romeinen en hun cultus.

clip_image018(24) Toch hoopt Paulus zelf te kunnen gaan, helaas. Zo zijn er nog steeds christenen die hun eigen belangen zoeken, en hun voordelen. Ze gelijken goed op de Farizeeërs.

Lu 16:14 Dit alles hoorden de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij hoonden Hem.

(25) Epaphroditus, wat vriendelijk betekent. Deze broeder kan ook een oudste zijn geweest van de gemeente te Filipi, welke bij Paulus aankwam met giften voor zijn onderhoud. Hij werd dodelijk ziek, maar God was hem genadig.

(28) Paulus had een vermoeden dat de onderliggende reden het volgende was: God wilde niet, dat Paulus het ene verdriet na het andere zou hebben te dragen.

Hou zulke oudsten in ere staat er in de brief welke hij meegaf.

(30) Deze broeder met gezondheidsproblemen waagde zijn leven, omwille van het werk voor Christus. Van liefde voor de Here gesproken! Op zijn afbeelding kun je zien dat alle Filipenzen graag de Romeinse kledij droegen, en hun band met Rome accentueerden.

HOOFDSTUK 3

WAARSCHUWING VOOR VALSE EVANGELISTEN

(2). De apostel Paulus gaat verder in zijn brief met nog een waarschuwing tegenover schijnchristenen en hen die afwijken van de gezonde leer van het nieuwe verbond.

Paulus schrijft met een zeer scherpe pen, hij schrijft dat zulke mensen “honden” zijn.

“Honden” in de Bijbel scheppen een symbolisch beeld. Het denkbeeld over honden in de M.O. is tegenovergesteld aan ons Westers denken.

clip_image021Een beeld van vraatzucht (Jes.56,11) Sterk begeren, en nooit tevreden, eten tot ze braken. Honden zijn twistzuchtig, zoeken om te twisten.(Spr.26,17)

Honden kunnen gevaarlijk zijn, zedeloos, en werden in het Midden-Oosten veel vergeleken met de goddelozen.

“Slechte arbeiders” Ze werken wel voor het evangelie, maar deden meer kwaad dan goed, zochten hun eigen eer. Wellicht hadden ze ook vrienden onder de voorname Romeinen omwille van bepaalde voordelen. De woordspeling besnijdenis en versnijdenis wijst naar het fundamentele van de leer. (3) Blijkbaar waren er Joden die de leer van de besnijdenis opnieuw wilden opleggen. Paulus bedoelde met versnijden, dat ze daarmede het fundamentele van zijn gebrachte leer kapotsneden! Wet en genade staan tegenover elkaar. De genadeleer was voor hen een soort “nieuw geloof”.

(4-6) Paulus was ook Farizeeër geweest, kende de wet, was besneden en kwam uit de stam Benjamin. De apostel had theologische studies gedaan zou men kunnen zeggen. Voor zijn bekering was hij in aanzien onder het volk. Hij richt zich hier tot die Joden die de genadeleer opnieuw willen veranderen om de mensen opnieuw onder de wet te brengen.

7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.

clip_image023Voor zijn bekering deed Paulus als de rest, hij zorgde voor een goed inkomen, sparen en kapitaal te vergaren. Hij was in aanzien en had religieuze macht naar wereldse normen. Hij stond op zijn eer, en vervolgde bloedig de eerste christenen.

Hij behoorde bij de voorname rijke families.

Na zijn bekering zag hij in, dat al deze dingen precies schadelijk waren en konden zijn voor zijn behoud. Zoals alle Joodse jongens een vak dienden te leren, had ook Paulus een vak geleerd, namelijk tentenmaker, en was later ook zo werkzaam.

Rijk worden is geen zonde, maar een sterke verleider, een doodlopende levensweg.

Waarom laat Paulus al die wereldse weelde en voordelen vallen?

(8) Omwille van de uitzonderlijke kennis van Christus. Wie tot geloof is gekomen, heeft de onvergankelijke rijkdom van Christus ontdekt in zijn leven. Deze rijkdom is onnaspeurlijk. (Efeze 3:8) Hij heeft nu pas de zin van het leven begrepen. Deze kennis is niet dat men veel boeken heeft die spreken over Christus. Maar dat men door Hem leert in het dagelijkse leven.

Velen welke Christus ontdekten in hun leven, door bekering, werden nieuwe scheppingen. Hun leven kreeg een diepgrondige verandering, met invloed op het ganse gezin, kinderen werden Bijbels opgevoed. Wereldse vrienden of familie haken af enz.

2 Cor.2

14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt,

15 want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; 16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?

Wie Christus niet heeft leren kennen, zal zijn eigen leven opbouwen, naar eigen normen, tenslotte sterven, en dan de heerlijkheid van God ontlopen, voor eeuwig. Al de aardse goederen en geld welke werd verzameld, blijkt “als vuilnis” schrijft Paulus.

Vuilnis is stadhuistaal, de grondtekst zegt letterlijk “drek”! Mensen die stront ruiken moeten soms walgen! Dit is precies wat Paulus bedoelde, let op de bedrieglijke en walgelijke praktijken men toepast om de winsten te verhogen!

(9) Als christen moet men beseffen dat men gerechtigheid ontvangt door geloof in Christus en niet door het nastreven en volgen van de wet. Er is een nieuw verbond.

Verder haalt Paulus nog meer redenen aan, waarom hij al die wereldse voordelen laat vallen.

(10)

Om christus nog beter te kunnen leren kennen, dit vergt tijd, studie, naleving, heiliging en ervaring.

Om de grote kracht te ontdekken van Zijn opstanding te beseffen. Hoe Hij de dood overwon.

Om te ervaren wat het betekent om te lijden en te mogen sterven voor Hem, en via deze weg op te staan uit de doden.

(12) Paulus streeft ernaar om al deze dingen te mogen ontdekken. Hij laat weten dat ook hij nog niet volmaakt is. Hij weet dat hij de vrijspraak bij God niet zal bekomen door zijn eigen inspanningen. Het streven moet aanwezig zijn bij iedere christen, want anders loopt men gevaar te gaan berusten en niet verder actief gehoorzaam te zijn aan de Heer. Wie door de Heer gegrepen is, zal de rest van zijn leven blijven streven. Schijnchristenen haken af na een bepaalde tijd. Ze vergeten een iets, de nalatigheid en onverschilligheid van Esau.

Heb 10:39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

(13,14) Er is ook nog zonde in zijn leven, maar hij werkt heel duidelijk aan zijn toekomst, naar wat hem te wachten staat. Wat voorbij is krijgt geen aandacht meer. Soms hebben wij het moeilijk, om wat achter ons ligt geen aandacht meer te geven. Ook pijnlijke situaties onder christenen kan men soms heel moeilijk vergeten. Achterom zien is negatief en geeft aanleiding tot roddel, het is niet de wil van God.

Doch hij laat begrijpen dat hij zeker op zijn einddoel afstevent, het beloofde zal ontvangen, de prijs waarvoor hij geroepen is, bij de Here te zijn.

15 Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren;

Het lijkt erop dat hier een tegenspraak zit tegenover vers 12. Doch wat Paulus hier bedoelde, met “volmaakt” is dat de christenen die gezindheid moeten behouden als “gelouterde” of “volwassen christenen, vooruitziend!

Zwakkere christenen hebben soms een andere mening laat Paulus weten, maar God zal hen dat wel later met ervaring laten begrijpen. De onderliggende gedachte van: Ik moet door mijn eigen inspanningen de hemel of mijn behoud verdienen, door te leven naar de wet van Mozes.

Maar wij dienen wel onze ingeslagen weg te blijven volgen, ondanks veel tegenstand.(16)

clip_image026(17,18) Paulus roept op om zijn voorbeeld te volgen. Volgt niet die mensen die vijandig staan tegenover het kruis. Het kruis spreekt van lijden en sterven. Velen willen wel christus volgen maar het mag hen geen enkele opoffering of inspanning kosten.

(19) De apostel spreekt over hun levenswijze. Het zijn mensen die niet beseffen dat ze toch op weg zijn naar de hel, ook al gingen deze mensen naar de gemeente te Filipi.

Waarom? Hun buik is hun god! Eten en drinken en feest vieren was voor hen veel belangrijker dan het gemeenteleven. Hun innerlijke denken was besmet, ze dachten profiteer maar goed van het leven, na de dood is er niets meer!

Eten en drinken en feesten, is in de Bijbel een beeld van alle vorm van genotzucht. Ze zijn nog fier op hun zonden en zondig gedrag. Ze zijn steeds bezig in gedachten met de begeerlijke dingen van deze wereld. (Rom.16:18).

(20) Paulus maakt de christenen in Filipi duidelijk dat ware christenen, burgers zijn van het Nieuwe Jeruzalem. Een christen is een hemelburger, ook al leeft hij momenteel nog op deze aarde. Paulus kan niet nalaten opnieuw over de hoop en verwachting van de christenen te spreken.

(21) Christus zal het vernederd lichaam van alle christenen die Jezus verwachten, herscheppen. Ieder lichaam takelt al af van bij de geboorte, het is zeer kwetsbaar,ziekte en ouderdom versnellen het proces.

HOOFDSTUK 4

clip_image028Pas heeft Paulus geschreven over de grote hoop van de christenen, namelijk de wederkomst van Christus en ons komende verheerlijkt lichaam. Jullie zijn mijn blijdschap en mijn kroon. Wat een uitdrukking, zijn blijdschap is dat ze volharden in hun geloof en dat ze trouw blijven aan de gezonde leer, en de Here blijven verwachten, voor hem wacht een kroon, een overwinningskroon op de dag van Christus. (1) (Spr.17:6).

(2) De apostel schrijft nog iets wat op zijn hart ligt, namelijk dat er twee zusters zijn die het maar niet eens geraken en een meningsverschil hebben. Waarover het gaat weten we niet. Hij spoort ze aan om alles bij te leggen, als echte christenen. Hij weet dat zijn brief zal worden voorgelezen en dat iedereen het meteen zal horen. (3) Deze vrouwen zijn behulpzaam geweest in de strijd voor het evangelie, ze hebben ook wellicht geleden, wat ten dele valt voor ieder christen. Ze staan opgeschreven in het boek des levens. Bij God staan ze als goed bekend. Ze zijn geregistreerd in de hemel, als hemelburgers. Paulus acht het wel de moeite om zoiets te vermelden, want zoiets is veel meer waard dan als ereburger te worden vermeld van een bepaalde stad op aarde!

(4,5) Wees blij zo staat er, in gelijk welke omstandigheden, zo laat je zien dat een christen het niet lang kan verdragen in ruzie met elkander te leven, want later zullen wij wel tezamen dat hemels leven moeten beleven! Wie in onvrede leeft, en zich schuldig voelt, kan niet blij zijn. Hij herhaalt zijn oproep, terwijl hijzelf gevangen zit!

Maak dat je onder het volk steeds bekend staat als vriendelijke en sympathieke mensen.

clip_image0296 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Dit zijn twee heel belangrijke verzen. Om vriendelijk, sympathiek en welgezinde uitstraling te hebben, mag men zijn blijdschap niet verliezen.

Waaraan en hoe kan men zijn welgezindheid en blijdschap verliezen?

Vers 6 spreekt over zorgen en bezorgdheid. Een mens met zijn hoofd vol zorgen en angsten, heeft het moeilijk om blij en welgezind te zijn. Het probleem is enkel op te lossen door een gelovig gebed, en een inwerking door God zelf. Er bestaat een soort bescherming tegen alle negatieve gedachten “in Christus” of als christen!

De invloed van onze gedachten!

clip_image030Dr.Caroline Leaf, hersenspecialiste, ontdekte dat onze gedachten chemicaliën produceren in de hersenen. Er kunnen positieve en negatieve gedachten worden gevormd, met goede of slechte chemicaliën. Ze verklaart dat 87% tot 95 % van alle ziekten ontstaan in het gedachteleven van de mens. Ze ontdekte tevens dat er een link bestaat tussen gelovig zijn en de werking van de hersenen. Ons lichaam is enkel geschapen om positieve gedachten te verwerken. Het is van zeer groot belang om onze gedachten telkens te beoordelen, welke gedachten zijn goed en welke zijn slecht!

Negatieve of zondige gedachten komen zo op in een mens en kunnen daardoor een mens ziek maken, als bv: diabetes,kanker,astma, allergieën, depressies enz.

Wat kan men doen?

Slechte chemicaliën kunnen op vier dagen tijd worden vernietigd, aldus deze specialiste, en dan nog op basis van volgende Bijbeltekst:

2 Cor.10:5

5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,

Elke gedachte welke in strijd is met het woord van God is een negatieve gedachte.

Ons “bewust” denken moet een gewoonte worden. Ieder mens heeft 30000 gedachten per dag! Twijfel is ongezond. Wij mogen geen aandacht geven aan leugenachtige bedenksel en verdichtsels. Fabels en sprookjes zijn ongezond voor kleine kinderen.

Denken wij aan een groot probleem?

Mr 11:23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

Deze berg is het symbool van een probleem, waartegen je normaal machteloos naar kijkt! Vertrouwen is de enige oplossing.

Gedachten onder controle!

(8,9) De apostel geeft hier een beschrijving om gezond te kunnen denken. Hier kunnen wij even controleren waarover en hoe wij dienen te denken. Onze hersenen hebben een enorme capaciteit aan geheugen, wij zijn geschapen naar Gods beeld. Toch zijn wij na de zondeval, zeer beperkt in ons denken. Daarom moeten wij ons denken afstemmen op Gods woord, net als een radio op de goede golflengte moet staan om de zender goed te kunnen ontvangen. God moet ingrijpen opdat wij Hem zouden kunnen begrijpen! (Luc.24:45). Een nieuwe Bijbelvertaling helpt niet!

Paulus vraagt een geestelijk gezond denken!

Al wat geloofwaardig is? Evolutietheorie? Schijngenezingen? Menselijke beloften?

clip_image014[1]Al wat waard is, om geëerbiedigd te worden?

Al wat rechtvaardig is? Gedachten die ingaan tegen Gods woord dat recht is, is onrecht, ongezond voor onze gedachtewereld en onze gezondheid.

Al wat rein is? Het vermijden van onreine gedachten, overspel, hartstochten.

Al wat beminnelijk is? Gedachten die liefde, filio, bevorderen.

Al wat Welluidend is? Zijn onze gedachten God welgevallig? (Hebr.11:5)

Al wat deugdelijk is? Ontwikkelen wij goede gedachten, bedenken wij wat goed zou kunnen zijn voor de gemeente, ons gezin, enz. Hebben wij een goede gezindheid?

Wij moeten beseffen dat dit onze lichamelijke gezondheid bevorderd, en ons beschermd tegen ziekten!

Paulus kreeg een gift van de Filipenzen.

(10,12) Paulus toont zijn blijdschap en dankbaarheid voor de gift die hij heeft gekregen van de gemeente. Ik lijd geen gebrek schrijft hij, want hij heeft geleerd zich aan te passen aan gelijk welke omstandigheid, zowel in welvaart als in armoede. Nu in gevangenschap. Hier is hij voor ons een voorbeeld van formaat.

(13,14) Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

clip_image032Dit zijn woorden die Paulus schreef in gevangenschap. Vandaag maakte men er een christelijk lied van. De apostel had de nodige ervaringen gehad met zijn Heer. Hij was in staat gesteld, om alles te aanvaarden wat op hem afkwam. En wij? Hij leefde in die tijd in onzekerheid over zijn leven, wat zou de keizer oordelen. Paulus had al een en ander ervaren, en wist dat Jezus met hem was, ieder moment. Paulus was werkelijk een instrument in de handen van Christus, om vele christenen te leiden tot de volle waarheid. (15) De apostel was zeer dankbaar tegenover de Filipenzen, voor hun giften, dit wijst erop dat deze gemeente goed had begrepen van welk een grote waarde Paulus voor hen was!

(17) De apostel is niet rijk geworden door het verkondigen van het evangelie en was zeker niet geldzuchtig. Toch laat hij hen begrijpen dat hun gaven niet voor niets zijn geweest. Hij schrijft hen dat het “welgevallig” is in de ogen van God!

(18) Hij laat weten dat God al deze dingen niet ongemerkt laat voorbijgaan. God zal in hun behoeften voorzien. God zal voorzien in alle noodwendigheden welke een mens nodig heeft in het leven. (20,23) Slotwoord.

RONNY GAYTANT

Voorganger

clip_image033