JEZUS OF DE MAYAKALENDER?

clip_image001

 

 

Vele mensen geloven vandaag in bepaalde toekomstverwachtingen. Zo geloven er vandaag mensen in de Mayakalender, waarbij men denkt dat in december 2012 de wereld zou kunnen vergaan.

clip_image005Zo waren er mensen, bedrijven en banken, die ernstige voorzorgen namen aan het begin van het jaar 2000! En we kunnen nog wel doorgaan met al die valse profetieën, en uitspraken van dwaze geldzuchtige waarzeggers. Dit getuigt alleen maar van geestelijke blindheid!

Ook Israël had zijn toekomstverwachtingen en grote hoop toen Jezus op aarde was. Doch wanneer men tegen een Jood zegt dat hun Messias al eens is gekomen, dan geeft hij u als antwoord: Waar is dan het beloofde vrederijk welke Hij zou vestigen? Vele mensen hebben daar geen antwoord op, en het ander probleem stelt zich: Joden geloven niet alles wat er staat geschreven in Jesaja! (Jes.53). Hoe komt dat toch?

clip_image003Tenslotte vinden wij in de profeet Jesaja aanwijzingen waarom destijds Gods volk in Jezus niet geloofde, dat Hij werkelijk de Messias was. Het werd geprofeteerd door de profeet en die profetie moest zich vervullen. De apostel Johannes haalt dit gegeven het aan.

Joh 12:38 Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard? 39 Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

Gods volk kon maar niet geloven dat Jezus, die toen bij hen was, werkelijk hun komende Messias was. Ze waren verblind en wilden niet in hem geloven.

Joh_12:37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Jezus had wonderen gedaan, en de blindgeborene zonder ogen, als tegenbeeld van Israël, had hij genezen, door hem te laten zien, wie Jezus Christus was! Die genezingswonderen waren geen garantie dat de mensen, die getuige waren, tot geloof in Jezus zouden komen, en dat is vandaag niet anders! Hij toonde hierdoor dat Hij de Messias was volgens de profetieën!

Ze begrepen niet, en hadden geen inzicht waarom het duizendjarig vrederijk van de Messias er niet kwam. Ze leefden onder de Romeinse bezetting, en hoopten.

Wanneer christenen niet verder geloven in de geheime opname, welke werd geprofeteerd en beschreven door de apostel Paulus, dan is dat een teken van geestelijke blindheid, waarvan ze in de eerste plaats genezen dienen te worden.

De profeet sprak tot het volk Israël:

Isa 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Toen was die profetie nog niet vervuld. Uiteindelijk zal Gods volk genezing ontvangen, en ziende worden, en hun Messias erkennen. Dat is wat vandaag gebeurt, er komen Joden tot geloof in Jezus, ze krijgen dan een nieuwe visie, nieuwe ogen, en beginnen nu pas te begrijpen, door in Jezus te geloven, dat Zijn komst nu nabij is, waarbij Hij het duizendjarige rijk op aarde zal oprichten.

Doch eerst komt er nog de zeven jaar benauwdheid van Jacob, lees Israël!

Ze beginnen nu te begrijpen dat ze genezing van blindheid en vrede kunnen ontvangen,door het lijden en het sterven van hun Messias!

En hun Messias was Jezus, de Vredevorst.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jes.53:5

Israël leeft nog in onwetendheid, dus blindheid, ze zoeken en streven eigenmachtig naar vrede. Ze geven onnodig land prijs omwille van vrede, dit komt door hun blindheid waarvan ze dienen genezen te worden. Deze genezing waarover de profeet schrijft gaat over niets anders dan over genezing van hun slecht profetisch inzicht en begrip.

Jezus vermaande ook de Emmausgangers, omdat ze niet alles geloofden van de schrift!

Welke vrede brengt Jezus?

Wij lezen in de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de psalmen dat Israël eens veilig en in vrede zal wonen, en dat de Zoon van David zal regeren. (Openbar.19:15) Dwaze theologen dachten dat de “kerk” in de plaats van Israël was gekomen! Die gedachte leeft nog altijd.

Er komt met Jezus een vrede, geen wapenstilstand zoals men deze plechtig ondertekende in 1918 en enkel voor 20jaar! Doch vooraleer die vredestijd er komt, hebben wij nog de laatste wereldoorlog met nucleaire wapens, zoals de profeet Joel ze zag tijdens Armageddon.

DE LEEFTIJD VAN DE MENS OP AARDE HERSTELD

19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. 20 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.Jes.65

24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.Jes.33

Dan zal er geen kindersterfte meer zijn. Ook wie dan nog zal zondigen zal leven als een honderdjarige. Wij stellen dus een diepgrondig herstel vast in Gods schepping op aarde.

Niemand zal er dan nog ziek zijn! Een wereld zonder ziekenhuizen, zonder artsen, zonder pijn en verdriet enz. Dan pas zal vervuld zijn de profetie van Jesaja 53:5!

Er zal een complete klimaatsverandering zijn.

Wij denken vandaag al dat er iets aan het veranderen is, en dat kan, wij zien wel. Maar, wij lezen in de Bijbel in Amos 9:13

Amo 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; 12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. 13 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten. Ook Joel 3:18.

Dit betekent dat er daar zeer goede en grote oogsten zullen zijn. Dit zal op zichzelf al een grote zegen worden voor al de mensen en het land Israël.

Vrede onder de dieren!

6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.Jes.11

Dan zal het gedaan zijn met de gruwelijke taferelen, waarbij wij zien dat de leeuw een jong dier aanvalt, en levend verscheurd. Dan is er ook vrede gekomen tussen mens en wild dier! Dit spreekt van een diepgrondige wijziging in de natuur zelf. Enkel de schepper kan zulke wijzigingen maken, dat is pas echt vrede tot onder de dieren!

GEEN OORLOG MEER!

clip_image0073 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Micha 4

Er komt slechts vrede door Jezus Christus! Doch vandaag maakt men meer en meer gevaarlijke wapens, massavernietigingswapens. Landen komen in conflict met elkaar. Oorlog staat voor de deur, en dit is geen doemdenken, maar het werk van mensen die vechten en strijden voor hun overtuigingen. Als God niet zou ingrijpen, dan zou de mens zichzelf vernietigen!

Dan zal men werkelijk luisteren naar God. De satan is dan gebonden, en kan geen mensen meer verleiden, maar hij is dan nog niet in de hel.

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.Openbar.20