DE TWEEDE DOOD

clip_image001

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Openbaring 20:14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

Openbaring 21:8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

 

clip_image003Toen ik voor het eerst in de Bijbel las, ontdekte ik iets waarvan ik nog nooit hoorde, “de tweede dood”. Ik vond het sterven op zichzelf al een triestig gegeven en voor de mens iets dat een leven lang pijnlijk kan zijn, zijn familie of medemens te moeten verliezen.

God spreekt driemaal over een tweede dood. Eerst tot hen die gered zullen worden. En tweemaal daarna tot hen die voor de eeuwigheid verloren gaan.Niet alle mensen zijn nieuwsgierig om te weten wat er is na de dood. Zulke mensen zal een tweede dood helemaal niet interesseren. Crematie bewijst dit genoeg.Doch wij als christenen mogen in waarheid beweren dat dit eigenlijk het ergste kan zijn wat een mens kan overkomen, de tweede dood. Anderzijds worden de mensen allerlei verdichtsels wijsgemaakt aangaande het leven na de dood. Een reïncarnatie, daarbij denk men aan een tweede leven. De hel wordt verzwegen, of door sekten afgewezen en van de tweede dood wil de mens niet horen. Niettegenstaande God duidelijk zegt :

Hebreeën 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Hier wordt het lichamelijk sterven bedoeld.

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren. Op.20

Slechts één tekst is voor de christenen, de andere twee voor de onbekeerde, ongelovige, of staatskerkganger.

Allen die Jezus volgen en Hem blijven volgen zullen gelukkig zijn.

CRISIS?

Slechts wedergeboren christenen hebben nog een toekomst een ware hoop!

Een geweldig vooruitzicht mag Johannes hier beschrijven. Onder de regering van het Beest (lees keizer) waren ze trouw gebleven aan Christus. Niet alleen schenkt Hij hun eeuwig leven, maar ze mogen met Hem later regeren. Ze hebben gedeeld in Zijn vernedering; ze mogen ook delen in Zijn verheerlijking.

Bij deze eerste opstanding behoort de opname.

Het volgen van Jezus is zeer belangrijk. Want wie Jezus niet volgt zoals Hij wil, (enkel volgens de Bijbel) is een kandidaat voor de tweede dood.

Mattheus 8

clip_image00519 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 21 Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot Hem: Here, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 22 Maar Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. 23 En toen Hij in het schip ging, volgden zijn discipelen Hem.

Wie Jezus werkelijk volgt houd zich bezig met het leven, het eeuwige leven. Wie Hem niet wil volgen, om welke reden ook, houd zich bezig met het vergankelijke of het afgestorvene. Met deze uitspraak heeft Jezus heel duidelijk gemaakt, waar het in het leven om gaat. Je maakt een keuze tussen leven en dood. Hemel of hel, het vagevuur is een oude leugen!

Wie Jezus niet volgt, en andere levensovertuigingen volgt, is iemand die zijn eigen zinnen volgt, is een dode die een dode volgt, en kan wel tevergeefs goede bedoelingen hebben. Afwijken van Gods Woord is afwijken naar de dood en de tweede dood. Jezus waarschuwde voor de komende valse profeten! Ze groeien vandaag als paddenstoelen! Wie Jezus niet volgt is geestelijk dood, enkel Jezus kan geestelijk leven bij de mens ontwikkelen. Vele kerkdeuren geven vandaag toegang een restaurant of naar de hel!

Wat is geestelijk dood zijn?

In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen Col.2

Hier leren wij duidelijk wat het betekent om geestelijk dood te zijn. Hier worden twee redenen opgegeven.

· Overtredingen

· Onbesnedenheid.

Overtreding.

Wij moeten begrijpen dat het hier gaat over in welke “ toestand “ de mens kan leven. Wie leeft zonder rekening te houden met Gods Woord, Gods geboden, leeft in overtreding. Meestal gaat dit bewust of ook onbewust. Mensen leven zoals ze opgevoed worden. Volgen de godsdienstige tradities van hun volk. Ze denken dat ze goed bezig zijn.

Onbesnedenheid

Dit heeft te maken met het hart. Het denken van de mens moet als het ware besneden worden, of het verstand dienst geopend worden. Het geestelijk dood zijn heeft te maken met een vorm van gescheiden zijn. De eerste dood is een scheiding die komt tussen het lichaam en de geest.

Maar een kind in de wieg is al een gescheidene, want zijn ziel is gescheiden van God door onbesnedenheid van hart, en niet door overtredingen. Het heeft de H.Geest nog niet ontvangen. Dus niemand wordt als een christen geboren!

DE TWEEDE DOOD HEEFT GEEN MACHT OVER ONS.

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

Leven in zonde of leven in Hem! Dit is het waar het hier op aan komt. God heeft ons levend gemaakt, geestelijk leven gegeven, wanneer wij onze zondeschuld aan Hem hebben bekendgemaakt met spijt.Iemand die tot geloof komt is iemand die met spijt zijn zonden heeft beleden bij de Heer. Zonder dit is er geen nieuw geestelijk leven ontstaan in het hart van deze mens.

Jeremia 17:10 Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Goede werken doen, was als een check, een bekentenis dat wij in de schuld stonden bij God. God heeft dan de check gescheurd, omdat wij geloofden in Jezus die voor ons betaalde met zijn leven!

Omdat het bewijsstuk er niet meer is van onze schuld zal de tweede dood geen macht hebben over de ware kinderen van God.

clip_image007Het scheuren van de check, gebeurde duidelijk op Golgotha toen Jezus stierf.

7 Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. Openbaring 21

LEES DE BIJBEL ! EEN OPROEP VAN BIBLESPACE VLAANDEREN

20160726_101219