DE DAG VAN DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

DE DAG VAN DE WEDERKOMST.

clip_image002

Wie weet over de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde?

Jezus, kwam op aarde en stierf en voor vele kerkgangers is dan ook hier het meest bekende verhaal van Jezus Christus geëindigd. Helaas Jezus stond op uit de doden en komt straks terug! Wij beleven nu een tijd welke voorafgaat aan Zijn tweede komst. Deze terugkeer zal niet zijn om te sterven en tot spot gemaakt te worden van goddeloze mensen, maar om te regeren in Israël, in Jeruzalem, de heilige stad van God en dit zal een regeren zijn over de wereld.

Laten wij ons bemoedigen door Gods woord zelf. Alle Bijbelgetrouwe Christenen zien niet uit naar de Dag des Heren, want ze zijn al verdwenen van deze aardbol op de dag van Christus. Am 5:18 Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!

Dan zullen ze al leven in de tegenwoordigheid van Jezus zelf. De dag des Heren heeft alles te maken met Israël. Christenen zien uit naar de dag van de opstanding van alle christenen en de opname (een geheim) van hen die dan nog in leven zijn.

De opname, de dag van Christus!

1Thess.4.

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

18 Vermaant ( bemoedig en sterk) elkander dus met deze woorden.

Het is een plicht elkaar te bemoedigen in alle omstandigheden.

 

De dag des Heren

 

1Thess.5

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Paulus spreekt over de dag des Heren, pas na de opname. De grote benauwdheid van Jacob. De laatste helft van de grote verdrukking, wanneer het verbond van de antichrist met Israël zal zijn geschonden en verbroken.

4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags.1 Thess 5

Wij weten allen dat deze dag een oordeeltijd zal zijn voor deze oordeelsrijpe wereld vol van onrechtvaardigheid. Christenen zien deze dag met blijdschap aankomen. De duisternis hier besproken gaat over, onwetendheid, gebrek aan kennis van de Bijbelse profetie door onwil.

 

Wat betekent deze dag des Heren?

Het betekent een oordeelstijd over alle naties. Jesaja 13

6 Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. 8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. 9 Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

 

Wij kunnen vandaag al zo’n verwoestende beelden zien op de TV, van natuurrampen als een tsunami, aardbevingen, grote orkanen en dergelijke. Vers 9 onderlijnt dat God meedogenloos zal optreden tegenover goddelozen en landen die Israël haten! De tijd van de genade is dan echt voorbij. God is liefde, maar zonde tegen de Geest blijft nooit ongestraft! De enige zonde die niet te vergeven is! De straf voor al onze zonden droeg Jezus! Goddelozen, allen die Jezus hebben afgewezen, allen die Jezus hebben verlaten ( de grote afval) of andere godsdiensten hebben gevolgd gaan ZEKER verloren.

(2 Thessalonica 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,)

 

Psalm 37

12 De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; 13 de Here belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. 14 De goddelozen ontbloten het zwaard en spannen hun boog, om ellendigen en armen neer te vellen, om de oprechten van wandel te slachten; 15 hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, en hun bogen zullen verbroken worden.

Op de dag des Heren zal de goddeloze vernietigd worden door zijn eigen wapens. Het kan ook lijken op collektieve zelfmoord, of de hedendaagse zelfmoordacties.

Tekenen die voorafgaan aan de DAG DES HEREN

 

Mr 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

 

Lu 21:11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Lu 21:25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

15 Wanneer gij dan de gruwel(pagan) der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) Mt.24

De bouw van de derde tempel (heilige plaats is de tempelberg)) in Jeruzalem, is een bijzonder teken. Het verlangen om te bouwen is begonnen in 1973. Dit punt zal waarschijnlijk deel uitmaken van een komend afgedwongen vredesverbond. Een ander teken kan zijn, dat het bidden op de tempelberg door Gods volk er zal komen. Momenteel zijn er besprekingen.

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Dan.9

 

DE DAG DES HEREN EEN DAG VAN HOOP.

Het zal een herstel, een nieuw begin, zijn voor Gods volk.

 

 

7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden. 8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, 9 maar zij zullen de Here, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal. 10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israel, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt.Jer.30

 

Hier vinden wij de terugkeer van Gods volk naar hun land, hun benauwdheid de grote verdrukking, maar pas daarna zullen zij vrede kennen en veiligheid. Hun redding zal hier van God zelf komen. Ook zien wij hier dat er dan nog steeds joden naar hun land zullen terugkeren. Het is ook begrijpelijk dat nu niet alle joden bereid zijn naar hun land terug te keren, tenzij zij ertoe gedwongen zullen worden. Dit is iets wat wij nu al opnieuw meemaken door de synagogen die in rook opgaan.

Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

De dag des Heren en de dag van Christus

hebben een reddend karakter.

clip_image008Aan de ene kant zien wij hoe God zijn kinderen zal redden nog voor de grote verdrukking of de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. De apostel Paulus had hierover een vast inzicht en een zekerheid, want hij schrijft naar Timotheus het volgende:

2 Tim. 11 En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. 12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.

 

Je hoort soms wel de vraag: Zullen wij die grote verdrukking meemaken? Wij kunnen al best begrijpen dat men niet direct alle nucleaire wapens zal inzetten, doch eerst de conventionele wapens en snel, daarna de allesvernietigende wapens. Wij moeten ook letten op de toename van de natuurrampen. Bedenk de profetieën van Ezechiel 38 met Gog, Jesaja 17, Psalm 83, enz. Aan de andere kant zien wij hoe Hij zal ingrijpen tegenover zijn volk Israël, en ook hen zal redden uit hun grote benauwdheid.

De verdrukking van zeven jaar is iets voor Israël,

en deze tijd is naderende met grote schreden.

TIJDSCHEMA 1000

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. 2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. 3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.Dan.12

Deze grote verdrukking zal zeker gekenmerkt worden door een strijd die ontwikkeld word omwille van de stad Jeruzalem, als hoofdstad van Israël.

Vandaag zien wij duidelijk de profetieën in vervulling gaan.

De ganse wereld wordt door allerlei vorm van mediamanipulatie beïnvloed om zich te keren tegen Israël. Slechts zij die Gods woord begrijpen zullen door dit te zien aankomen bemoedigd worden, want dan weet men dat de komst van Jezus nabij, en de eerste fase van Zijn reddingswerk ingezet wordt.

Naamchristenen zullen van deze dingen niets merken, precies zoals de ongelovigen ten tijde van Noach, doch omkwamen samen met hun kinderen en goederen. Het is jammer dat er nog zo weinigen zijn, die een luisterend oor hebben. Ook de zondvloed was een oordeel van Godswege!

Ook de dag des Heren zal meedogenloos zijn, kinderen zullen ook niet gespaard blijven. Bedenk de dagen van heden, kinderen en kleinkinderen die zich afkeren van God, terwijl de dag van de opname nadert.

Zacharia 14

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

Vers 3 maakt duidelijk dat God zal strijden, en al de natuurelementen in Zijn dienst zullen staan.

Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Het is klaar en duidelijk dat het verschil tussen christenen en ongelovigen steeds duidelijker zal gaan worden. Het zal blijken uit de daden, niet uit de woorden.

Wij moeten beseffen welke kant wij uitgaan, of er gelijkvormigheid aan de wereld bij ons en als gemeente is te vinden.

Jakobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.