VANWAAR ZAL MIJN HULP KOMEN

 

 

clip_image001

clip_image003

PSALM 121

Ik geloof niet dat er ooit een mens heeft geleefd, die nooit hulp nodig heeft gehad in zijn leven. Wij kunnen soms in moeilijke omstandigheden terechtkomen, door iets wat zich voordoet. Mensen kunnen met hun gezondheid in de problemen komen, financieel aan de grond geraken of verdriet en zielennood kennen. Vele mensen op aarde leven in oorlogssituaties een hel als in Syrië momenteel enz.

Waar en bij wie kan een mens naartoe om hulp te krijgen?

Psalm 121. Iedere Jood ging driemaal per jaar op bedevaart naar Jeruzalem. Bijzonder had men de tempelberg in het oog en keek uit naar deze berg bij het naderen van Jeruzalem. Als wij zingen: “Ik zal opgaan naar Gods huis”, dan moeten wij iets verwachten. Vandaag zoeken de joden om te mogen bidden op de tempelberg, en dit is belangrijk voor de toekomst van Israël! Wat verwachten wij, wanneer wij opgaan naar een samenkomst? Zegen! Gods hulp kan een grote zgen zijn! Dat staat in Psalm 24.

Psalm 24 3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? 4 Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert; 5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.

Wij zijn hier samengekomen om zegen te ontvangen van de Heer. Van wat is deze zegen afhankelijk? Dat staat in vers 4. !

“ Ik hef mijn ogen op naar de bergen”.

Vanwaar zal mijn hulp komen? Ps.121

De bergen staan er al iets groots en machtigs en herinneren de christen en de jood aan de schepping en aan de Schepper. Zou de Schepper ook zijn Helper zijn?

Op deze wereld zijn er vele mensen die roepen op God, maar velen roepen tevergeefs, omdat ze roepen op een verkeerde God. Een god die men zelf maakte.

De satan maakt vele valse goden. Mensen in nood roepen op Boeddha anderen op Maria als moeder Gods, anderen op Allah, of allerlei heiligen enz, valse hulp!

Ps 146:5 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is;

Er zit ook een profetische achtergrond in deze woorden. Israël en alle christenen zullen in de toekomst in grotere nood terechtkomen, want alle landen zullen zich keren tegen Joden en Bijbelgetrouwe christenen. Let maar op de vijandige godsdiensten met het zwaard.

Joden die niet geloven in het Nieuwe testament, zullen daar ook geen rekening mee houden. Zij die in Jezus geloven zullen doen wat Hij heeft geprofeteerd dezen zullen hun leven sparen :

Matth;24: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

Het gevolg daarvan zal zijn dat er vele joden dit niet geloven en zullen omkomen, Ze weigerden Jezus aan te nemen als hun Verlosser! Ze wilden niet luisteren.

Niet willen luisteren is niet willen geloven en hun eigen zin doen zal fataal zijn. Ieder mens die niet wil geloven in de naam van Jezus is een verloren ziel. (Hier staan de bergen voor de Westbank.)

20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE. Jesaja 59

Gods volk zal roepen om hun Messias, maar zullen eerst verleid worden door de antichrist, die zich als Messias zal voordoen en een schijnvrede zal brengen.

Jammer dat ze Jezus niet wilden herkennen, maar dat doen vele heidenen ook, daarom is Israël voor ons een voorbeeld. De Verlosser is Jezus, die komt plots voor hen die zich bekeren!

Vanwaar zal mijn hulp komen?

Wie in nood is zal bidden zowel de jood als de christen. Naar de tempelberg wil men opgaan om te bidden en een tempel te bouwen is de hedendaagse wind die waait in Israël. Ook Jezus ging op naar de bergen om te bidden.

Lu 6:12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.

Vandaar zal uiteindelijk ook de Verlosser komen voor Israël. De Christenen kijken ook naar de hemel, want wij verwachten de wederkomst van Jezus, onze levende hoop. Christenen leven vanuit een nieuw verbond en kijken op naar het nieuwe Jeruzalem.

22 Neen, gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad van den levenden God, het hemels Jeruzalem, en de tienduizenden engelen,

23 de feestverzameling en gemeente der eerstgeborenen, die in den hemel staan opgeschreven, tot God, den rechter van allen, en de geesten der volkomen geworden rechtschapenen, 24 tot Jezus, den middelaar van een nieuw verbond en het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Hebr.12

Vers 3-5 De God van Israël is een beschermer.

God zal Israël niet laten vallen, er zal een overblijfsel worden gered. Het lijkt alsof God slaapt. Tijdens de holocaust dachten de Joden dat God hen vergeten was.

Lu 8:23 En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters, en waren in nood.

Wij zien dat Israël sinds haar ontstaan voortdurend leeft in een strijd met zijn buurlanden. Het kent geen echte rust of vrede. Telkens dreigt er onheil of gaat het stormen. Momenteel is opnieuw een opstoot van oorlogsgeweld, en voorbereidingen tot oorlog.

Ook wij kunnen wel eens beproevingen kennen, en we gaan dan bidden, doch het kan ook lijken of God slaapt.

Het kan zijn dat we niet altijd reactie krijgen.

Het kan zijn dat Hij afwacht en kijkt naar ons vertrouwen op Hem.

Het kan zijn dat je zou twijfelen of je wel goed hebt gebeden. Toch zal de Here je vasthouden aan je rechthand.

Als God je vasthoudt wie zou u dan ten val kunnen brengen?

Een teleurstelling zal toch ons geloof niet laten verliezen.

Ro 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Maar een iets moeten wij allen goed weten: God sluimert of slaapt niet!

Ps 125:2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Bergen zijn hier een beeld van bescherming. In de besproken psalm staat er dat God zijn volk zal bewaren voor alle kwaad.

Wij naderen momenteel de vervulling van een profetie uit Ezechiël 39 en ps.83

Daarin lezen wij dat Rusland en vele andere, Arabische landen een aanval zullen plannen en uitvoeren op Israël.

3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Ezech.39

Wanneer Israel dit zal meemaken zal het wellicht uitroepen:

Vanwaar zal mijn hulp komen?