GODS TIJD EN MIJN TIJD

clip_image001

 

In het leven wordt er nog al veel gesproken over “tijd”, en er zijn tal van spreuken zoals: “Time is money”, “er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, “de tijd vliegt snel, gebruik hem wel” enz.

Vandaag gaan wij mediteren met wat God zelf zegt over het begrip “tijd”, want God heeft geen horloge, en Hij is er altijd al geweest, en kent alle geheimen over de tijden!

ALLE TIJDEN ZIJN IN GODS HANDEN, EVENGOED OORLOGSTIJD OF VREDESTIJD!

clip_image005

In Gods Woord, de Bijbel vinden wij dat God de leiding en de macht heeft over alles wat wij begrijpen onder “tijd”. Koning David heeft dit duidelijk ervaren in zijn zeer bewogen leven, zijn leven kwam in groot gevaar, en uit blijdschap schreef hij een lied uit blijdschap. Ieders leven is in Gods hand!

14 Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God.

15 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden, en van mijn vervolgers. Psalm 31

Zoals David kan een mens terecht komen in grote angsten, waarbij zijn leven in het gedrang kan komen door allerlei dreigende omstandigheden. Denk aan Israël vandaag. Hier pas kunnen wij goed begrijpen wat “vertrouwen” kan betekenen. David zingt blij: “Ik vertrouw op u!” want hij kende de enige levende God. Waarop stellen mensen die hun dagelijks brood verliezen? Stelt men zijn vertrouwen op mensen? Op de politici? Op de paus? enz.

Waarom vertrouwt David op zijn God?

David is zich bewust dat God zijn leven in Zijn hand heeft, en niets of niemand anders! Een mens heeft het korte aardse leven niet in handen! Dat is precies wat God wil van een mens, op Hem vertrouwen. De God van David is een levende God. Wie op Boedha roept, kan het vergeten, want Boedha is steendood!!!!! enz.

Ook de gelovige Job in zijn miserie, ziekte en pijnen, wist dat God zijn levensdagen in Zijn handen had! De satan werd gebruikt om het geloof van Job te testen, maar mocht hem niet laten sterven! Gods bevel! (Job.2:6)

6 En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.

Zij die niet geloven reageren zoals de vrouw van Job: “Zeg uw God toch vaarwel!” Na de dood is er niets! clip_image007Veel ongelovigen, met een zware tegenslag, worden meestal erg toornig op God.

4 De goddeloze met zijn neus in de hoogte [denkt]:

Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn:

Er is geen God.Psalm 10

23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. 25 Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt.Luc.13

Mensen hebben vandaag nog de tijd, om te gaan geloven in Jezus Christus, want nu leven wij nog in de genadetijd.

Als de genadedeur zal gesloten worden bij de geheime snelle komst van Christus voor de zijnen, dan komt start de oordeelstijd, met alle oordelen beschreven in het boek Openbaringen. Die tijd is zich aan het aankondigen, terwijl de mens tijd verliest, en geen tijd wil maken voor een eeuwige God die wacht op iedere verloren zoon!

God wil in feite dat iedere mens de tijden kan onderscheiden, vele theologen kunnen het vandaag nog steeds niet!

1 En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. 2 Hij antwoordde hun en zeide: [Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. 3 En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?] 4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona.

De verwachtingen op hun Messias was niet gegrond, noch van harte. Blijkbaar hadden ze er niet veel belangstelling voor, of ze wisten wel van Zijn komst maar geloofden ze er niet meer in! In ieder geval ze leefden niet vanuit die vaste hoop!

VERLOREN TIJD

Zo kunnen wij begrijpen dat God alle macht heeft over de gebruikte tijd van de mens. Daarom zal Hij ook verantwoording vragen over wat ieder mens deed met zijn levenstijd op aarde!

3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. 4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; 5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.1 Petr.4

Er is een duidelijk verschil tussen het denken van God, en het denkpatroon van mensen wanneer het gaat over “verloren kostbare tijd”.

De apostel Petrus schrijft in zijn brief, tot al die eerste christenen dat er nu genoeg verloren tijd is geweest in hun leven. Onder verloren tijd noemt hij de tijd toen ze nog onbekeerd waren, en vele wereldse zondige activiteiten, bezigheden, zoals dat bij de heidenen was. Een tijd dat men doorbrengt op aarde zonder een relatie met God is verloren tijd!

Men hield geen rekening met Gods raad of wetten, het bezoeken van afgodentempels, fuiven, party’s, met drug en drankmisbruik. Alles wat niet nuttig is kan kostbare tijd nemen. Werken om rijk te willen worden, dat is verloren tijd. Werken om ons dagelijks brood te verdienen dat is normaal.

Satan steelt uw tijd!

clip_image009

Van satan mag je met alles op de aarde veel bezig zijn, maar enkel niet met God! Hij zoekt om van een kind van God, iedere minuut van zijn tijd te stelen, zo dat je geen tijd hebt om naar uw eigen gemeentesamenkomsten te gaan, of om gewoon uw Bijbel te lezen, laat staan tijd om te bidden!

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.Hand.2

De eerste christenen waren zeer standvastig, trouw, en maakten tijd voor: onderwijs, (Bijbelstudie) gebeden, voelden zich met elkaar verbonden als een familie, en waren samen voor het avondmaal, om het nieuwe verbond in ere te houden, en te uiten dat ze tot het lichaam van Christus behoren.

Satan heeft dus geen moeite met de goddeloze, of de vrijzinnige, want die denkt toch nooit aan God, laat hem maar omkomen door onwetendheid, duisternis!

De dwaze maagden hadden heel veel tijd verloren en hadden geen tijd meer om hun olievoorraad op tijd bij te vullen! Die olie staat hier symbool voor geestelijk voedsel! Het Manna uit de hemel werd in de woestijn ook tot olie gemalen! Het manna was voedsel uit de hemel, tegen beeld voor geestelijk voedsel. De dwaze (religieuzen) maagden kwamen te laat! Wie tijd verliest, mist wel de trein!

HET EXCUUS: IK HEB GEEN TIJD!

 

clip_image011

Omgaan met uw tijd is dit echt een groot probleem?

12 Leer ons zó onze dagen tellen,

dat wij een wijs hart bekomen.Ps.90

Er zijn mensen die nooit tijd hebben voor iets. Ook Mozes had blijkbaar tijd tekort. Doch Mozes kwam met al zijn problemen bij God. Zo ook kwam hij nu met een ander probleem: Tijd te kort!!!

“Tellen” (dagen) spreekt in feite van ordenen, afmeten. Het is gezond om alles op tijd te doen zo leert ook prediker. KJV vertaling spreekt over “teach”, als “onderwijs ons Heer”, geef ons raad! Een vaste tijd voor te eten, te rusten, te werken, te omhelzen te bidden, te mediteren, enz. Het is tevens goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Een wijs hart is een verstandig, gezond en vertrouwend denken over hoe wij onze tijd gebruiken. Ook de profeet Daniel, had een druk leven, en bad driemaal daags op gezette tijden. Het was voor hem een goede gewoonte, en hij maakte de nodige tijd!

EEN TIJD VAN RUST

Deu 5:13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;

14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.

Neen, de wet werd niet afgeschaft! Het dient ons nog steeds tot raadgeving. Natuurlijk zijn er nu geen tempelwetten, er is geen tempel, geen priesters, ook niet het geven van tienden. In de genadetijd geven wij ons helemaal!! Er is de werktijd, maar ook een tijd van rusten. Ons lichaam vraagt uit nature al een tijd van rust, onze nachtrust is nodig!

De sabbat, de zevende dag, is een rustdag, een tijd voor de Here voor iedereen, mens en lastdier. Sabbat is het tegenbeeld van een “tijd leven als een koning”, een Rabbi gedachte, maar het past ook voor christenen, die als koningen straks gaan regeren!

clip_image013Ook Jezus rustte soms een tijd wanneer dat nodig was. Hij leerde het ook zijn discipelen die het druk hadden, bijna geen tijd om te eten!

Toen was er ook al stress!

Lees: 30 En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichtten Hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. 31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat (met Mij) alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te eten.Marc.6

Geen tijd voor God? Groot risico!