BEGEERTEN ZIJN MENSELIJK

clip_image001

Begeerten zijn menselijk!

clip_image002

25 Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers.

wimpers

26 Want ter wille van een hoer vervalt men tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. 27 Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken? 28 Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden? 29 Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt; niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit. Spreuken 6.

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. 29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

30 En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare. Mattheüs 5.

Vreemd gaan is vandaag blijkbaar geen uitzondering meer. De begeerten worden zodanig opgewekt, door de media, dat ook vele mensen de gevolgen van hun begeerten moeten dragen in clip_image004verdriet, tranen, depressies, zelfmoord enz. Men vervalt tot een stuk brood, men geraakt werkelijk financieel aan de grond, word hier bedoeld. Voor God zal ook dit niet ongestraft voorbijgaan.

Jezus maakt heel duidelijk hoe vlug men al tot overspel komt, de begerende blikken, en welk een houding er moet aangenomen worden komt heel hard over. Jezus kent de innerlijke zondige begeerten! Ook wordt hier aangetoond hoe een mens geboren is, in zijn zondige natuur, en verlost moet worden. Niemand kan zeggen geen last van begeerten te kennen.

BEGEERTEN ZIJN NATUURLIJK EN NORMAAL VOOR DE ONGELOVIGE.

21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. Romeinen 1

Homofilie, Pedofilie enz. is geen ziekte, maar een toegeven aan vleselijke begeerten, verlangens die tegennatuurlijk zijn. De Bijbel veroordeelt enkel de effectieve zonde, maar spreekt niet over een geaardheid.

Vandaag wil de ongelovige of religieuze mens dit als normaal beschouwen. Het “overgeven” is in feite een oordeel van God, voor hen die de waarheid hebben verworpen, en afgoden dienden.

5 Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen;

Rom. 7

Hier vinden wij een verschil van werking voor wij tot geloof gekomen waren, tegenover daarachter. De begeerten werkten veel sterker in ons oude leven.

Nu staat daar een geestelijke rem. De ongelovige wordt in feite de dupe, het slachtoffer van zijn eigen begeerten.

Ieder mens is altijd geneigd te doen wat men niet mag doen! (wet)

9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?

10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenners, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. 1 Cor.6

Paulus maakt een duidelijk besluit, wie niet wil leven, uit de kracht van het evangelie, die kan niet zijn, of gaan wonen waar God is!

Ongelovigen hebben geen kracht om weerstand te bieden aan de duistere machten, en doen daarom ongelooflijke grote zonden, het beroven van hun vrijheid, helpt

Niet ! Nog meer gevangenissen helpen niet!

Een innerlijke bekering, een inzien van de zonde, en een bidden om vergeving brengen mensen tot geloof, en de bijbel is hun geestelijk voedsel, andere oplossingen zijn er niet, of de hulp van deze wereld is van zeer korte duur. Het geweten is iets dat kan onderdrukt worden.

3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u. 1Petrus4

Men lacht met een bijbelgetrouwe geestelijke strijd, wie strijd voert loopt in de sporen van Jezus, daarom heeft men Hem gekruisigd ! De duistere machten die werkzaam zijn in de ongelovigen of religieuzen kunnen het licht niet verdragen en reageren.

GELOVIGEN KUNNEN EN MOETEN VECHTEN TEGEN DE BEGEERTEN !

16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen,

21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Galaten 5

Het niet toegeven aan onze begeerten is niet gemakkelijk, een Bijbelgetrouw christen is in de mogelijkheid gesteld om te overwinnen, “ Ik vermag alles in Hem die mij kracht geeft”

Wandelen in de Geest is niets anders dan rekening houden met Gods Woord !

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 6 om welke dingen de toorn Gods komt. 7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Kolossen 3

Wij moeten onder ogen durven zien dat wij leven te midden van een maatschappij, waar hebzucht de grote afgod is. Het is de hebzucht en rijk willen worden, die vele mensen van God weghoudt. Om veel te “hebben” is veel tijd en inspanning nodig. Paulus doet hier een oproep: maak daar een einde aan, als je christen bent geworden. Inderdaad dan zullen mensen opnieuw tijd hebben voor God, en ze zullen schatten in de hemel hebben zonder inflatie!

DE BIJBEL GEEFT  VORMEN VAN BEGEERTEN ALS VOORBEELDEN

BEGEERTEN NAAR GELD OF DE BEGEERTE NAAR SEX.

JOZEF

Deze twee voorbeelden zijn dan ook uitermate van toepassing op ons hedendaags maatschappelijk leven, twee afgoden van formaat!

Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk.

7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. 8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven; 9 niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?

10 En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben.

11 Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was.

12 Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Genesis 39

Dit voorbeeld toont iemand die het echt meende en God lief had. De begeerte leefde in de vrouw, leefde mogelijks ook in Jozef, MAAR HIJ VLUCHTTE !!!

Jozef was de grote overwinnaar! Jozef werd als slaaf verkocht, en wiste wat vrijheid betekende. Daarom moest hij de zonde vluchten. In die tijd was echtbreuk niet uitzonderlijk, net als nu!

DAVID

BATHSHEBA2 Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis, en hij zag van het dak af een vrouw, bezig zich te baden; en die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. 3 Toen liet David naar die vrouw vragen en men zeide: Wel, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria. 4 Daarop zond David boden om haar te halen. Zij kwam tot hem, en hij lag bij haar, (zij had zich van haar onreinheid gezuiverd); daarna keerde zij terug naar haar huis. 5 En de vrouw werd zwanger en liet David weten: Ik ben zwanger. 2Samuel11

Hier zien wij een falen van David door zijn eigen begeerte! Het verdriet kwam snel!  Het werd hem niet tot een zegen, wel tot vloek: het kind stierf.