BIDDEN VERLEDEN TIJD?

clip_image001

 

 

clip_image002

 

 

Wanneer men over bidden spreekt in ons landje, dan denkt de meerderheid meestal aan de aangeleerde gebeden zoals traditiegetrouw het “Onze Vader, Wees gegroet, en akten van dit of dat”. Doch wanneer men naar God zelf luistert, kan men zijn oor te luisteren leggen naar wat Jezus werkelijk leerde, en dat is zeer tot zegen voor wie dan bidden wil!

Bidden is iets, wat raar maar waar, de ongelovige doet, als het vliegtuig waarin hij zit dreigt neer te storten! Dan roept hij spontaan op God, en niet op Darwin!!

Vooraleer de eerste christenen, “christenen” werden genoemd, sprak men over: mensen die Jezus Christus aanriepen!

Onze wereld waarin wij leven, wordt gekenmerkt door allerlei onrechtvaardigheid en criminaliteit die duidelijk de overhand krijgt in onze samenleving. En wat kan een mens die radeloos en machteloos is dan doen?………………….Roepen op Jezus !

Lucas 18:1-8

1 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen om te leren, dat men altijd moet bidden en niet moe worden, 2 zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3 En er was een zekere weduwe in die stad, die kwam tot hem zeggende: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En hij wilde een tijd lang niet; maar daarna dacht hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie,5 nochtans, omdat deze weduwe mij zoveel moeite maakt, zal ik haar recht verschaffen, opdat zij ten laatste niet kome en mij op het gezicht sla. 6 Toen zeide de Heer: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 En zou dan God ook geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, en zal Hij te langzaam voor hen zijn? 8 Ik zeg u: Hij zal hun schielijk recht doen. Doch wanneer de Mensen Zoon komen zal, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde?

Jezus geeft ons de raad om ons gebedsleven actief te houden, en niet te vlug onze gebedsstrijd op te geven. Tussen de regels leert Hij ons hier geduld te hebben, en uit te zien wat God doet en wil doen voor u!

Ps 39:7 En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.

Kort gezegd geloven wij dat mensen met veel Bijbels geloof, ook mensen zijn van veel gebed, en gebedsverhoringen. Soms wordt ons onrecht aangedaan, en dan hebben wij de neiging om het recht zelf in handen te nemen. Soms denkt men: Waarom laat God het toe? Die specifieke vraag komt voort uit een mens die God niet kent. Maar er is een oplossing: Roep op Jezus!

Ps 7:11 God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt.

Doch hier lezen wij over een weduwe, een symbolisch beeld van de “zwakke” of “arme” in de maatschappij, die haar recht wilde opeisen via een goddeloze rechter.

Ze had wellicht een probleem met een rijke man.

Doch een tijdlang luisterde hij niet naar haar verzuchtingen of aanklachten. Hij was precies doof voor de sociaal zwakken!

Die tijd kunnen wij ook wel eens vergelijken met de wereldgeschiedenis, waar aan de onrechtvaardigheid geen einde lijkt te komen. Toch komt er verandering in de komende jaren, want Jezus komt regeren in Jeruzalem over de ganse wereld.

Jes. 33:22 Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen.

Mt 5:6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Het lijkt of haar bedelen, bidden, of het vragen van de weduwe niet werd gehoord. Dit wijst erop dat er een vorm van tegenstand kwam om gerechtigheid te laten geschieden. Deze ongelovige en gewetenloze rechter had een bepaalde wereldse macht, die hij gebruikte naar zijn eigen zondige wensen.

Jezus leert dat die rechter, door het blijven aandringen van deze volhardende weduwe, hij toch op andere gedachten kwam, en haar eindelijk gaf wat haar recht was! God luistert mee! De discipelen die dit hoorden, konden begrijpen dat men, bij het bidden moet geloven en geduld hebben, en wij steeds afhankelijk moeten blijven van Gods wil. Onze ingesteldheid in het bidden, moet deze zijn zoals Jezus het leerde in het Onze Vader: “Uw wil geschiede” “Ons dagelijks brood voor morgen”…(grondtekst)

Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

Wanneer de mens een probleem heeft, dan heeft God ook daar een goede bedoeling mee, maar wij begrijpen Hem niet altijd. God wordt veel niet begrepen omdat Hij niet tot voldoende kan spreken! Hij wil spreken tot u, wanneer u voldoende de Bijbel leest! God heeft het behoud van de mens op het oog. God staat nog steeds boven de wil van een mens.

PAULUS

De grote apostel Paulus deed tekenen, wonderen, genezingen door werking van de Geest enz., Doch zelf had hij ook een probleem, en wat deed God?

8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.

9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.2 Cor.12

Wij vinden dat Paulus driemaal bad voor zijn (oog)probleem. Was hij dan ongelovig? Helemaal niet! God gaf geen oplossing, maar Paulus had wel begrepen, dat God een bedoeling daarmede had. God leerde hem de kracht van God te ervaren, om dit naast zich neer te leggen.

Dit gedeelte kan men opnemen als een contrast en toch bleef Paulus een voorbeeld voor de gemeenten, en vele anderen werden door Paulus ook genezen!

Paulus zelf genas niet, maar het leerde Paulus om Gods wil te aanvaarden, en waarom God zijn situatie zo liet. Wij moeten ook Gods wil kunnen aanvaarden, en weten dat God het allerbeste met ons wil. 11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.12 Welzalig de man die Gij kastijdt, HERE, die Gij onderwijst uit uw wet,13 om hem rust te verlenen van de dagen des onheils, terwijl voor de goddeloze de kuil gegraven wordt. Psalm 94

JEZUS

clip_image004

Ook Jezus aanvaarde de wil van zijn Vader:

39 En Hij ging een weinig voort, en viel op zijn aangezicht neer, en bad, zeggende: Mijn Vader, is het mogelijk, laat deze kelk van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Mat.26

Jezus maakte ook duidelijk, dat God niet is, als die onrechtvaardige rechter, en bijzonder voor zijn kinderen, die blijven bidden. Maar God verhoord de gebeden spoedig, en een verhoord gebed naar zijn wil, gaat soms vrij snel in uitwerking.

Een bijzondere opmerking maakte Jezus, bijzonder voor de christenen van de eindtijd, de tijd wanneer Hij zou terugkeren.

Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Wij moeten weten dat bidden voorwaarden kent, namelijk vertrouwen dat God luistert en zijn beloften nakomt. Jezus bedoelde “het geloof” in Hem enkel zoals de Bijbel leert!

Jak 1:6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Jezus waarschuwde in verband met het bidden in de eindtijd, onze dagen. In onze dagen gaat men meer en meer vertrouwen op zichzelf, op de wetenschap, ook al is het soms hopeloos!

Er is duidelijk een verband tussen bidden en geloof. Bidden in Geest en waarheid. God blijft toch nog steeds een God van wonderen, voor wie gelooft!

Bepaalde zaken gaan ons voorbij, omdat wij niet bidden! Dingen waar God zelf wel een oplossing wilde geven.

De profeet Jesaja riep tot alle mensen in nood het volgende:

Jes 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.