DE MOEDER VAN JEZUS

imageimageimageimage

 

 

 

 

MARIA

Velen onder u kennen het on-Bijbelse gebed voor het aanroepen van de hemelkoningin, bij de Roomse kerk, Maria de moeder van Jezus. Het vereren van een hemelkoningin bestond al voor de geboorte van de moeder van Jezus. Archeologen vonden daarvoor genoeg bewijzen. Semiramis, de vrouw van Nimrod, was ook een aanbeden hemelkoningin, en haar zoontje Tamus, geboren op 25 december, was geboren blijkbaar zonder vader, in Babel. Dit na de vlucht van Nimrod naar Rome. Vandaar is de huidige Roomse kerk ontegensprekelijk het tweede Babel, waar ook eventueel de hoofdzetel zal komen te staan!

Het gekende gebed “Wees gegroet” werd en wordt nog steeds repetitief gebeden.

Wij vinden het niet terug in de Bijbel, het woord van God, tenzij de beginwoorden in Luc.1:28 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij:

Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.

Met andere woorden: Shalom,Je bent door God uitverkoren!

Het repetitief bidden is overgebleven uit de oudheid. Ook Jezus wees ernaar om aan te tonen dat dit vorm is van een verkeerd bidden.

7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.Matth.6

Sommige christenen denken dat door deze triestige vertaling met “omhaal”, zij niet te lang mogen bidden. Ook bidden vele heidenen nog met gevouwen handen, welke geen Bijbelse houding is. In de oudheid aanbad men de goden, op dezelfde wijze zoals de handen en de houding van afgoden waren gesteld in hun standbeeld.

Het “Wees gegroet” werd slechts erkent in 1151 tijdens het concilie van Narbonne.

Maria toch uitverkoren!

De moeder van Jezus was wellicht ontroerd door de woorden! God had een plan met haar in haar persoonlijk leven, zoals Hij dat wil met iedereen. Doch niet iedereen ontdekt werkelijk Gods plan met zijn aardse leven. Vele mensen zijn van nature al nooit erg bezig met hun Schepper, zo ontdekken ze niets!

Ieder wedergeboren christen, is ook een begenadigde in Gods ogen, door geloof in Christus. Je wordt niet wedergeboren door een waterdoop! Wel een doop met de H.Geest.

Maria bleef maagd tot aan de geboorte van Jezus, dat toont aan dat Jezus niet geboren werd als ieder mens. Hij zou in een zondige staat zijn geboren. Jezus was vrij van de “erfzonde”.

Jozef reageerde zoals iedere man dat zou doen, maar God was erbij en had ook een plan met hem in zijn leven. Maria kreeg achteraf ook nog kinderen. Zo zien wij nogmaals dat God bezig is met mensen. God kan gedachten van mensen vlug veranderen zoals bij Jozef door een droom. Zou Jozef gelukkig zijn geweest? Zeker weten!

18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.Matth.1

Maria mag niet aanbeden of vereerd worden toont ons God zelf!

De profeet Jesaja kende de ceremonieën van de afgoden. Men maakte een beeld van mens of dier, en men vertrouwde op die god, voor bescherming in het aardse leven. Vele afgoden ontstonden door angsten voor tegenslagen of ziekten als de pest enz.

Wat schreef Jesaja in opdracht van God tot het volk Israël?

6 Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een god van make. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. 7 Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tothem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet. 8 Denkt hieraan en vermant u; gij overtreders, neemt het ter harte.Jes.46

 

Israël kreeg vloek over zich toen het afgoden diende. Het gouden kalf werd voorgesteld door Aaron: “als voor de Here” (Ex.32:5) Het wekte de woede van Mozes op! Waarom het wekte opnieuw afgoderij op.

Aaron gaf toe aan het volk. Zoals velen zouden zeggen dat beeld is niet erg, het is een voorstelling, een uitbeelding. Wij willen een beeld vormen van onze God, dat is toch niet erg! Zij vormden een eigen godsdienst. Men wilde God dienen zoals zij dat zelf zagen. Dus on-Bijbels, men kan God niet dienen op zijn eigen wijze, wel op Gods wijze, dat is pas het dienen van God! Dat is precies wat God niet wilde. (Deut.12:30) God bestrafte het zeer hevig. (Ex.32:7-10) Grote miserie en dood dus! De Roomse of Anglicaanse kerk, buigen en aanbidden allerlei beelden, en vinden dat ook niet erg. Vraag maar aan mijnheer pastoor! Moet je dan nog vragen “waarom” er men tegenslagen, ziekte of plotse dood op zijn hoofd haalt? Satan doet zich voor als een engel des lichts, hij schuwt geen godsdienst, maar wil sluw en listig ook aanbeden worden!image

Maria is niet ten hemel gevaren!image

Maria is gestorven, en is dood. Haar hemelvaart is een leugen sinds 1958.

Je kunt die verlofdag in België noemen als een feest der leugens! Aanbidding en spreken tot de doden, is iets wat God niet wil!

Voor mensen is dit soms moeilijk te begrijpen, doch God heeft hiervoor redenen.

Weet dat demonen de exacte stemmen van doden kunnen imiteren!

Wat leert God?

6 En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen; tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. 7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de

Here, uw God. 8 Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig. Lev.20

Hier staat “heiligt u” Dat betekent doe niet als de heidenen, wordt niet wereldgelijkvormig, want ongelovigen kennen God niet zoals nodig is. Maria is geen middelares, enkel Jezus!

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid

en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij Joh.14

 

WELKE EER KOMT DAN MARIA TOE?

 

Het eeuwenoude verschil tussen de kerkgaande katholiek en protestant wordt vandaag stilaan weggewerkt! Het Babel uit Openbaringen komt eraan! Maar wat niet kan weggewerkt worden zijn de woorden van God! Doch soms stellen religieuze leiders zich boven hun Schepper!

Maria wilde noch eer noch aanbeden worden! Let op wat ze zelf zegt en hoe zij God de eer geeft! Iedereen zal haar enkel als een gelukkige moeder zien en kennen.

46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, 47 en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner

dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten,

49 omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam,

50 en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen.

51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn Luc.1

Eén gedachte over “DE MOEDER VAN JEZUS”

Reacties zijn gesloten.