SIMSON EN DELILA

clip_image001

 

clip_image003

Hij was de laatste richter van Israël. Zijn ergste vijanden in zijn leven waren de Filistijnen. (Palestijnen) Simson werd geboren na een langdurige onvruchtbaarheid van zijn moeder, net als de profeet Samuel. Hij werd al tot nazireeër bestemd al voor zijn geboorte, hij mocht dus niets onreins eten, geen alcohol drinken en zijn haar mocht niet worden afgesneden. Hij stond eigenlijk onder de toenmalige nazireersgelofte. Deze geloften hebben een diepere betekenis, en wij kunnen daar veel van leren:

1. Zijn haar laten groeien. Het haar gaat afhangen, het Grieks “kata”, het betekent afhangen, afhankelijkheid. De sterkte van Simson was een leven in een sterk groeiende afhankelijkheid van zijn God. Dit groeien kan slechts wanneer men die God trouw blijft! Dus een trouwe slaaf van God.

2. Geen alcohol of drugs gebruiken. Dit betekent dat hij zich niet mocht laten bedwelmen. Deze dingen mochten niet boven de liefde tot zijn God gaan. God bleef voor hem op de eerste plaats staan.

3. Nooit een dode aanraken. Zich niet vereenzelvigen met de dood of dodenverering! Deze wereld ligt in de dood. Dit beeld maakt duidelijk dat hij in zijn leven geen grote wereldse plannen zou maken. De duur van zulk een gelofte kon men zelf bepalen.

Richteren 14 : 1-3 De zwakheid van Simson.

1 Simson begaf zich naar Timna en zag te Timna een vrouw, een van de dochters der Filistijnen. 2 Hij keerde terug en deelde zijn vader en zijn moeder mee: Ik heb te Timna een vrouw gezien, een van de dochters der Filistijnen: nu dan, neemt haar mij tot vrouw. 3 Maar zijn vader en zijn moeder zeiden tot hem: Is er onder de dochters van uw stamgenoten en onder heel mijn volk geen vrouw, dat gij een vrouw gaat halen bij de Filistijnen, die onbesnedenen? Doch Simson zeide tot zijn vader: Neem haar voor mij, want zij bevalt mij. 4 Zijn vader en moeder wisten echter niet, dat dit zo door de Here beschikt was, dat hij een voorwendsel tegen de Filistijnen zocht. In die tijd toch heersten de Filistijnen over Israël.

Simson werd geroepen om Israël te bevrijden uit de hand van de Filistijnen.

Wat opvalt, is dat Simson ingaat tegen de gewoonlijke gebruiken van zijn land. Hij wilde huwen zijn grote liefde was een meisje dat niet behoorde tot Israël maar een filistijjnse was, een heidense. Hij had dus een probleem.

Hij had duidelijk zijn eigen karakter zijn eigen zinnigheid, en hield blijkbaar geen rekening met de gedachtegang van zijn ouders.

Zijn ouders wisten wel niet dat God het zo beschikt had. Wat God plant daar kan een mens niets aan doen of veranderen.

Simsons persoonlijke zwakheid was dat hij vlug onder de indruk van de mooie vrouwen kwam. Het is en blijft een van zijn zwakste karakterpunten in zijn ganse leven. Een zwak als koning David!

Hij was bepaald heel sterk, maar niet tegenover zichzelf! Hij keek niet met geestelijke ogen.

Maar in onze zwakheden, kunnen wij best Gods kracht ervaren. Wanneer wij onze zwakheden kennen, kunnen wij de kracht van God ervaren om deze te overwinnen.

2Co 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

Ieder mens welke eerlijk is weet over zijn zwakheden in zijn karakter. Simson nam onnodige risico’s, en het bracht hem tot krachteloosheid. Wij moeten alles proberen te vermijden waarvan wij weten dat het ons in zonde kan laten vallen.

Richteren 16 De kracht van Simson

1 Eens, toen Simson naar Gaza ging, zag hij daar een hoer en kwam tot haar.

2 Zodra aan de Gazieten meegedeeld was: Simson is hier gekomen, stelden zij zich aan alle kanten op en loerden de gehele nacht op hem in de stadspoort; die gehele nacht echter deden zij niets, denkende: als het morgenlicht aanbreekt, zullen wij hem doden. 3 Maar Simson bleef slapen tot middernacht. Te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukte ze met grendel en al los, legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg, die tegenover Hebron ligt. 4 Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd. 5 En de stadsvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar: Tracht door overreding van hem te weten te komen, waardoor zijn kracht zo groot is, en hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder elfhonderd zilverstukken geven.

Hier lezen wij over deze man, dat hij lichamelijk zeer krachtig was, maar zijn kracht kwam van God! . Maar de vijand van Gods volk blijft zoeken naar het zwakke van Simson, om hem te ontkrachten. Ook wij moeten waakzaam zijn voor onzeeigen zwakheden.

De satan probeert ons te ontkrachten, ontrouw te laten worden, te verhinderen om de Bijbel te lezen, te verhinderen om te bidden, te verhinderen om naar samenkomsten te gaan.

Hij zal onze zwakke punten nog meer beïnvloeden door mensen die niet geloven in de Bijbel, knechten van hem. Hij brengt zoveel als mogelijk mensen naar gemeenten waar hij valse leringen kan brengen. Hij brult ,waar hij op de kansel is kunnen komen! Hij spreekt naar de mond van de luisteraars, en kan boeien met verhaaltjes! Hij weet dat vele christenen niet genoeg lezen in hun Bijbel.

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Simson kende geen angsten!

Dat wijst niet alleen op zijn sterk lichaam, maar op zijn ontvangen grote kracht van God.

Hier zit een groot gevaar, dat wie zich sterk voelt, geen angsten meer en meer op zichzelf gaat vertrouwen. Hij verliest de vreze des heren; zoals God zijn kinderen leert.

1Co 10:12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Ook Paulus waarschuwt de sterke christenen, want de vijand zit niet stil. Hij wil u laten zondigen en wil u verleiden tot u de gevolgen van uw zonden zeer moeilijk kunt dragen. De gevolgen van de zonde was voor Simson blindheid.

Wie voortdurend afwijkt van de gezonde leer wordt met de tijd geestelijk blind! Geestelijke blindheid komt er door ongehoorzaamheid; en verlies van Gods kracht! Delila wentelde zich als een slang rond de sterke Simson en sneed na vele pogingen zijn lang haar af.

Simson blijft toch denken aan zijn belangen.

Hij speelt zeer listig, en geeft niet toe de waarheid te zeggen. Simson vertrouwt Delila niet, maar hij brengt zichzelf in gevaar door de onnodige liefdespellettjes. Hij verliest door sex zijn strijd. Wij zouden zeggen ge moet de kat niet bij de melk zetten , en gebieden daarvan niet te drinken. Het werd tijd dat Simson vluchtte, als Jozef bij de vrouw van Potifar, maar hij kwam te kort aan geestelijke kracht.

Wij moeten ook onze zwakten kennen, en onszelf niet onnodig in gevaar brengen. Iemand die verslaafd was aan alcohol of drugs, en christen werd, moet niet naar de café’s en fuiven gaan om het evangelie te verkondigen! Hij moet wijs rekening houden met zijn zwakte, wat begrijpelijk is.

Richteren 16 De overmoedigheid van Simson.

16 En toen gebeurde het, nadat zij dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe,

17 zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zeide: Geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een nazireeër Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. 18Toen Delila zag, dat hij zijn gehele hart voor haar blootgelegd had, liet zij de stadsvorsten der Filistijnen roepen, en zeide: Ditmaal moet gij komen, want hij heeft mij zijn gehele hart blootgelegd. En de stadsvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en brachten het geld mee.

19 Daarop liet zij hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem.

clip_image005

Simson werd nu slachtoffer in dit geheel van zijn eigen overmoedigheid.

Hij laat zijn geheim los. Hij wordt loslippig. Zijn tong werd zijn ondergang. De getrouwheid aan zijn nazireersgelofte loopt ook risico te worden verbroken!

Ps 141:3 Here, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen;

Wij moeten regelmatig zoiets bidden, want onze tong bedwingen is voor iedereen zeer moeilijk, ook zien wij dat de vermoeide Simson zijn tong voorbij praat.

Pr 10:10 Wie met zijn ogen knipt, veroorzaakt smart, wie dwaas van lippen is, komt ten val. Simson was dwaas van lippen.

Pr 13:3 Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.

21 De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, voerden hem naar Gaza en boeiden hem met twee koperen ketenen. En hij moest in de gevangenis de molen draaien.

Het waren de ogen van Simson die hem steeds tot zonde verleiden, nu heeft God ingegrepen, hij werd blind door zijn vijanden. Beter zonder ogen in de hemel, dan ziende in de hel.

Mt 18:9 En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.

Wij kunnen dus niet blijven zondigen, en slapen in de schoot der lusten. Jezus schafte de wet dus niet af!

Het lang haar van Simson is een Bijbels beeld van trouw.

clip_image007Simson bleef hier niet trouw, wie geen trouwe kristen wil zijn, komt eens of laat ten val.

Het is de getrouwheid van een christen welke zijn kracht is. Hoe minder trouw wij zijn, hoe minder kracht er van ons kan uitgaan.

Maar er schuilt een groot gevaar in: Namelijk wanneer wij de weg zouden opgaan van Simson, en ontrouw zouden worden, is geestelijke blindheid wat volgt.

De lauwheid van christenen is vandaag zeer kenmerkend, wij moeten waakzaam zijn voor geestelijke achteruitgang en ontrouw.

Mt 25:23 Zijn heer zeide tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.