DE ZONDE DER TOVERIJ

DE ZONDE DER TOVERIJ.

 

KONING SAUL TE ENDOR

 

 

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim.

Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. 1 Sam.15

 

Wat voor zonde is “toverij”? Is dit slechts iets dat vroeger bestond? Bestaat het nog? Welke gevolgen heeft deze zonde? Om dit goed te begrijpen is het aan te raden de context goed te lezen. Men kan het de zonde van Koning Saul noemen! Vandaag Harry Potter!

Wat vroeg God aan koning Saul?

1 Samuel zeide tot Saul: Mij heeft de HERE gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israel; nu dan, luister naar de woorden des HEREN. 2 Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik doe bezoeking over wat Amalek Israel heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld, toen het uit Egypte trok.

3 Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel

Wat deed koning Saul?

7 En Saul versloeg Amalek van Chawila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt.

8 Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte des zwaards. 9 Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom al wat waardevol was; dat wilden zij niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban.

In de Bijbel kunnen wij lezen wat God van de mens verwacht, namelijk alles wat kwaad, is, uit ons leven te bannen. Wij dienen te strijden tegen het kwaad, en de zondige gedachten en daden van de mens met het zwaard, de Bijbel!

Het woord van God had hier maar gedeeltelijk invloed op koning Saul, want hij handelde naar eigen inzichten, en liet zich misleiden door de meerderheid van zijn volk en nam verkeerde beslissingen. Het democratisch karakter van de meerderheid bracht hem ten onder.

Waar lag het falen van deze koning?

De koning volgde zijn eigen denken, en stelde dit gedeeltelijk boven het woord dat God hem had gegeven. Hierin ligt een beeld van onze huidige maatschappij. Vandaag komt er zoveel af op de mensen, dat men telkens een eigen besluit en visie vormt, wat goed, minder goed of slechts zou zijn. Wie de Bijbel niet gebruikt als de ware maatstaf, zal vroeg of laat zwaar teleurgesteld worden, hetzij in dit leven en zeker in dat erna. Mensen worden gemanipuleerd via de media enz. Het brengt hen ver weg van God en de waarheid. Men weet het verschil niet meer tussen goed en kwaad!

Jes 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Waarom volgde de koning Gods woord niet trouw in alles?

Toverij, hekserij, magie, is het antwoord! Toverij is een eigen gevormde godsdienst kan men zeggen. De wortel van toverij is opstandigheid. Opstandigheid, en niet willen luisteren naar Jezus, verwerpt Gods rechtmatige gezag.

Saul maakte duidelijk dat hij “het beste” van de buit had genomen om offers te brengen aan God. Je kunt wel denken, dat is toch niet verkeerd. Helaas, het waren offers gebracht uit ongehoorzaamheid, niet naar de wil van God, en dus zondig.

Je kunt nooit God offers brengen, zonder eerst te weten wat God wel wil. Je kunt goede werken doen, en denken dat God je daardoor genadig zal zijn. Jammer!

Alle godsdienst welke afwijkt van de gezonde leer uit de Bijbel, is een politieke en traditionele religie uit opstandigheid.

Een bedevaart doen naar Lourdes, velen denken en zijn ervan overtuigd dat deze inspanning God welgevallig is. Neen, het is een verleidende zonde der toverij!

Le 19:26 Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

Toverij is magie, waarzeggerij, hekserij, het is een duivelse poging om mensen in zijn macht te krijgen en hen te overheersen. De werking van demonen, de geesten van gestorven reuzen.

Toverij is een werk van het vlees, de ene mens wil de andere overheersen of “domineren” buiten de wil of het ingestelde gezag van God. Het heeft te maken met de werking van boze machten. Het gebeurt bewust of onbewust.

19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, Gal.5

Koning Saul liet zich in feite manipuleren door het volk. De meerderheid van het volk liet zich overheersen en verleiden om mee te profiteren van de grote buit en geldzucht. Ze werden verleid tot ongehoorzaamheid aan Gods woorden.

God verwerpt het koningschap van Saul!

KING SAUL

Het is een kostelijke prijs, voor iemand die zich laat manipuleren en niet wil blijven gehoorzamen aan de Bijbel. Gevaarlijk voor iedereen die zich boven het gezag van de Bijbel wil stellen.De tijd kwam dat God dan niet meer luisterde naar Saul. God sprak ook niet meer tot de koning, noch door dromen, noch door iets anders. Een echtscheiding tussen God en de koning. En koning Saul verviel in de oude afgoderij en toverij. De bescherming van koning Saul door God viel weg! Dit lijkt wel het ergste voor een mens, leven zonder God. Iedere minuut kan zomaar je laatste zijn, en dan verloren voor de eeuwigheid, of men het gelooft of niet!

1Sa 28:7 Toen zeide Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren; dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen.

Zijn dienaren antwoordden hem: Zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren, in Endor.

Toverij heeft een aspect van kennis. Kennis krijgen vanuit het bovennatuurlijke. Er zijn twee mogelijkheden, van Godswege of uit de duisternis. Waarzeggerij was ten strengste verboden. Koning Saul wilde weten wat hij diende te doen, want er dreigde oorlog met de Filistijnen. Hij werd zeer angstig. Het werd hem in de strijd fataal, hij kwam om, hij streed in eigen kracht!

Over de ganse wereld speelt magie een rol in het dagelijkse leven, en opgelet voor handoplegging door occultisten die genezen!

Denk dus niet: als ik maar gezond wordt hetzij door God of de duivel! Want na dit leven is er nog leven, in de hemel of in de hel!