GOD EN WIJSHEID

 

GOD EN WIJSHEID

 

SPREUKEN 8

 

Laten wij even luisteren naar Spreuken (8) die God liet opschrijven, en je zult echt zegen ontvangen! Koning Salomo was de man die eens onderzoek deed naar de ware levenswijsheid. Hij was duidelijk geïnspireert door de Geest van God en schreef het voor ons op!

29 En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee, 30 Zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het Oosten, en dan al de wijsheid van Egypte.31 Ja, hij was wijzer dan alle mensen, 1 Kon.4

Salomo werd de wijste man ter wereld.Maar in veel wijsheid ligt ook soms veel verdriet, en hoe meer ware Bijbelse kennis, hoe meer het stemt tot nadenken. (Pred.1:18) Een christen die de Bijbel onder leiding van Gods Geest biddend bestudeert, en dan even naar onze huidige politieke en religieuze wereld kijkt, dan lopen er tranen over zijn hart. Het zijn die tranen die God van zijn kinderen later zal afwissen! (Openb.7:17) Bij God is er geen verdriet, maar enkel vreugde!

5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.Ps.126

Begrijpt ons volk de stem van Gods wijsheid niet? (1)

Vandaag wordt veel aandacht geschonken aan wijsheid, kinderen worden geboren met veel, minder of weinig menselijke wijsheid, ze ontplooien zich toch in de maatschappij volgens hun eigen bekwaamheden, en kunnen toch gelukkig zijn, als ze luisteren naar Gods stem.

Het Griekse filosofische denken heeft zijn stempel gezet op onze westerse beschaving. Handwerk was voor de Grieken, minderwaardig, en intelectueel werk was veel belangrijker en met meer aanzien. Het Joods denkpatroon ligt helemaal anders, dan de heiden, daar is de arbeider evenwaardig in aanzien als de professor! Onder Bijbelgetrouwe christenen is er ook geen aanzien “des persoons”, of zo wil God het toch!

Maar hier gaat het niet over de menselijke kennis of wijsheid, zegt God, maar over goddelijke wijsheid, welke de grote meerderheid van het volk uit nature verwerpen door hun ongeloof of traditioneel bijgeloof.

De Wijsheid en Verstandigheid ligt alleen in Jezus Christus verborgen!

23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. ( 1 Cor. 1 : 24 ).

5 Gij onverstandigen, leert schranderheid, gij dwazen,verstaat het met uw hart.(Spr.8)

God roept vandaag nog steeds iedere onverstandige, ongelovige, om naar Hem eens te luisteren! Hij doet dat vandaag door mensen die enkel spreken vanuit de Bijbel, en die zijn Geest hebben ontvangen. Zij verkondigen de kracht en de wijsheid van God, dat is de Jezus Christus uit de Bijbel leren ervaren.

Leert schranderheid, wil zeggen, leert eens diep na te denken om snel doorzicht te krijgen, in wat God tot de mens wil zeggen, tot zijn behoud, voor een nieuwe schepping. Dit opdat de mens verstandig zou leren leven. God roept tot u: Begrijpt me toch!

De ongelovige of traditioneel kerkganger, redeneert op een zondige wijze, van bij de geboorte! Hij staat niet eens stil, bij wat God zegt door de Bijbel, tenzij God hem tijd geeft door jobverlies, ziekte, ongeval, of tegenslag, en dat is toch helemaal niet nodig! (Ps.7:13) God kan iemand op zijn weg zenden.

(5) “ Begrijp het met uw hart” of “Open de deur van uw hart!” (Openb.3:20)

JEZUS KLOPT AAN UW DEUR

Het ter harte nemen is nodig om God echt te kunnen begrijpen. Wie niet van ganser harte wil geloven wat de Bijbel leert, zal hem ook nooit kunnen begrijpen. Hij zal er wel een eigenmachtige uitleg “inleggen”, zoals de paus, ongelovige theologen, en vele anderen die niet wedergeboren zijn. Petrus waarschuwde al in zijn tijd!

20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der

Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van

een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven,

hebben mensen van Godswege gesproken.2 Petr.1

God wil niet alleen ons verstand bereiken, Hij wil ons hart veroveren, en later bij die mens wonen die voor Hem koos! Wanneer iemand zijn hart opent, en luistert, dan pas kan God werkzaam zijn in het hart, door inwoning van Zijn Geest. Dit is het denken van die mens.

Jezus noemde de Emmausgangers: “tragen van hart”. De sleutel om de wijsheid van de Bijbel te begrijpen is Jezus zelf! (Luc.24:45). Zonder geloof in Jezus kan men ook niets begrijpen! (Joh.15:5)

36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?

37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben

met geheel uw hart en met geheel uw ziel

en met geheel uw verstand.Matth.22

Dit sprak Jezus!

6 Hoort, want ik zal verheven dingen spreken en mijn lippen openen tot wat recht is.

7 Want waarheid spreekt mijn gehemelte, een gruwel voor mijn lippen is de goddeloosheid. Spr.8

Dit wijst op zeer uitzonderlijke en belangrijke wijsheden, aardse wetenschap, is hiertegenover zeer beperkt. Een redeneren, spreken, of schrijven zonder rekening te houden met Gods Bijbelse woorden, is een gruwel, dus afgoderij!

Deze Bijbelse waarheden kunnen zeer positief en met kracht op ons inwerken, naar geest en tot zegen voor ons sterfelijke lichaam. Het geeft ons inzicht en licht voor het tijdelijke aardse leven!

130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het

geeft de onverstandigen inzicht.Ps.119

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een

licht op mijn pad.Ps.119

8 Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid

gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd.

9 Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar

voor wie kennis gevonden hebben.Spr.8

Het maakt ons duidelijk dat voor een christen Gods Woord 100% betrouwbaar is. Wie Christus heeft leren kennen, heeft het kostbaarste gevonden, wat te vinden is op aarde: De belofte van “Eeuwig leven” door genade. God overtuigt zelf!!!

Wee hen, die Gods woorden verdraaien, zo kwam de zondeval, ook daar deed satan zijn werk. Bijbelvertalingen met bijbedoelingen gemaakt zijn gevaarlijk!

18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Openbar.22

Goddelijke of wereldse wijsheid?

(11) Gods Woord belangrijker dan Zilver, goud of koralen

of alles wat men zou kunnen begeren !

8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,Fil.3

Paulus maakt duidelijk dat zijn, filosofische en theologische studies, zijn rijke afkomst, en zijn religieuze ijver, verloren tijd was voor hem. Paulus zou een verloren ziel zijn geweest, als velen! Verder staat er, dat hij “dit alles” hield voor vuilnis, . . Een nulwaarde, wanneer hij dit vergeleek met wat hij nu ontdekte van wijsheid! De kwaliteit van leven kan slechts verbeteren door het aanleren van Bijbelse wetenschap. Het hedendaags onderwijs is niet verder gebaseerd op de Bijbel, tenzij in een School met de Bijbel! De vruchten zijn dan ook zichtbaar in de maatschappij! De verstandige mens spreekt van een wereld op zijn kop!

12 Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik

verkrijg kennis door overleggingen (Spr.8)

Kennis komt door Gods Woord te overdenken, te bestuderen, persoonlijk en in gemeenteverband. Het leert ons hoe men wijze besluiten kan vormen. Men heeft geen betere adviseurs in levenswijsheid dan de wedergeboren Bijbelgetrouwe christen.

2 Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk;

maar het volk zucht, als een goddeloze heerst. ( Spr. 29 )

De rechtvaardigen zijn allen die door God werden gerechtvaardigd. Noach werd gerechtvaardigd, hij geloofde Gods woorden en handelende ernaar. Het werd zijn behoud!

Vandaag spot de goddeloze met Noach. Ons volk klaagt en zucht. Zuchten is een kenmerk van depressieve mensen, die wanhopen. De beste zelfmoordpreventie is Gods wijsheid aanvaarden! België zucht, met zeven zelfmoorden per dag!

17 Ik heb lief wie mij liefhebben,

wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.(Spr.8)

God is liefde voor hen die Hem liefhebben! God laat zich nog steeds vinden. Wij merken al vlug op of iemand zoekt naar God! De liefde moet van twee kanten komen! Mensen zoeken op aarde om echt gelukkig te zijn. Velen zoeken hun geluk in de verkeerde richting, het materialisme, kapitalisme, socialisme, communisme, en het maakt maar niet gelukkig. En werelds genot maakt niet gelukkig, . . .

MAAR, Ik heb lief wie Mij liefhebben!