DE WELGEVALLIGHEID VAN HENOCH

DE WELGEVALLIGHEID VAN HENOCH.

clip_image002

 

 

 

 

18 Toen Jered honderd tweeënzestig jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd tweeënzestig jaar; en hij stierf. 21 Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar.

 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

25 Toen Metuselach honderd zevenentachtig jaar geleefd had, verwekte hij Lamech. 26 En Metuselach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderd tweeëntachtig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.

Gen.5

clip_image004Hebr.11

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

Wij leven nu in de eindtijd, en Bijbelgetrouwe christenen verwachten de opname. Zelfs het oude verbond verwijst naar het onderwerp van de “opname” , the rapture. Het plots verdwijnen van de wedergeboren christenen door een lichaamstransformatie.

Henoch is een profetisch beeld van dit gebeuren.

Hij is ook een soort beeld van wat soort mensen heimelijk zullen opgenomen worden.

Zijn naam betekent: Henoch=”toegewijd”

De welgevalligheid en de bijzondere toewijding is kenmerkend voor christenen die zullen opgenomen worden. Anderzijds zijn er weinig gegevens over deze bijbelfiguur. ( Toch verwijzen wij graag naar zijn boek, als de andere apostelen)

Doch als kind van God besef je best dat God het tot ons nut heeft laten opschrijven.

2 Tim.3

16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

God wil een beloner zijn voor hen die Hem ernstig zoeken!

Hebr.11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Wat begrijpen wij onder het “ernstig zoeken”?

Het zijn mensen die “echt” verlangen om God te leren kennen, die naar Hem vragen en roepen, uit een echt verlangend en speurend hart.

Mensen die slechts oppervlakkig interesse hebben voor Jezus of voor het evangelie, zij zullen de trein missen. Velen hebben Jezus zien wonderen verrichten, maar zijn daarom niet allen tot geloof in Hem gekomen. Anderen werden zelfs genezen. Mensen houden ook van sensatie. De komende valse profeet zal op deze wijze velen verleiden.

Mensen die ernstig God zoeken, zijn mensen die God willen betrekken in hun dagelijkse leven, en Hem beleven. Het zijn geen mensen die een “goede” kerk zoeken! Zij zoeken constant Zijn wil, om zegen te mogen ontvangen. Ze zoeken Hem met hart en ziel.

WAAROM WAS HENOCH GOD WELGEVALLIG?

Die welgevalligheid is een kenmerk van ieder wederboren kind van God.

Matth. 3 : 17 Daar is Jezus God welgevallig was.

17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Wie zijn roeping aannam is de Here welgevallig. Die roeping is geen roeping tot een celebatair priester! Er is een belofte bij: God is altijd met hem. God wandelde ook met Henoch. In dat wandelen zit iets speciaals, dat spreekt over de levenswandel.

Ø namelijk wie wandelt, Bijbels leeft, is iemand die rust kent, zijn leven verloopt rustig door te vertrouwen in alles op God, wat een verschil met ons land, waarvan buitenlanders zeggen, dat het ongelofelijk is hoe mensen hier een onrustige levensstijl hebben.

Onrustigheid en door angsten gedreven is een uitstraling van de ongelovige.

Jeremia 6:16 Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

Mattheüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Ø Ook wie wandelt of rekening houdt met Gods woord, kan rustig nadenken. Het ware goed om eens tijd te nemen en na te denken, maar dit is het niet alleen, typeert het onze levenswandel in bedachtzaamheid ?

Denken we eens na , over wat we doen, of beslissen goed is? Eerlijk is?

Haastige beslissingen kunnen verkeerd zijn, en triestige gevolgen hebben.

DE VOORWAARDE OM GODE WELGEVALLIG TE KUNNEN ZIJN.

Drie teksten maken dit heel duidelijk:

Hebr.11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Er is een voorwaarde om Gode welgevallig te kunnen zijn: Wedergeboren zijn of tot geloof te zijn gekomen in Gods Woord.

7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Rom.8

Zij die in het vlees zijn, dat zijn mensen die geen onderscheid kunnen maken tussen bv: de geestelijke familie en de vleselijke familie. Ze kunnen moeilijk het verschil zien tussen hun eigen zin en wil, en deze welke in de Bijbel staat. Ze hebben de grootste moeite om de Bijbel goed te begrijpen. Ze zijn een slecht voorbeeld voor de ware christenen, en brengen zelf geen mensen bij de Heer. Wie verdriet en ruzie brengt onder de christenen is de Here niet welgevallig!

WELGEVALLIG BIJ HET OPKOMEN VOOR JEZUS.

Spreuken 10:32 De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.

Zij die gerechtvaardigd zijn hebben kennis, en weten dat wat ze zeggen.

Allen die getuigen over Jezus, en spreken over zijn vergoten bloed, zijn de Here welgevallig

Hooglied 4:3 Het is een kenmerk van wedergeboren christenen!

WELGEVALLIG zijn IN HET GEBED.

9 Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? 10 En het was goed (welgevallig )in de ogen des Heren, dat Salomo dit gevraagd had.1 Kon.3

Salomo wilde zich ten dienste van het volk stellen.

Kennen wij onze geestelijke gave om God welgevallig te zijn? Bevestigen anderen welke geestelijke gaven u hebt gekregen? Gaven zijn geen talenten! Niemand anders dan de H.Geest deelt de gaven uit;

1 Johannes 3:22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Christenen met gebedsverhoringen mogen weten dat ze God welgevallig zijn. Wie niet wil doen wat de Here van Hem verwacht, moet ook niet hopen op gebedsverhoringen. Daarom werken gebedsverhoringen als groeihormonen.

ZIJN ONZE GEDACHTEN GODE WELGEVALLIG ?

Ps.19:14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Wij kunnen nogal eens afwijken. Er is zoveel onrechtvaardigheid rondom ons waaraan wij onze ziel gaan ergeren. Zovele niet opbouwende en meeslepende tv feuilletons die de gedachten van de kijkers negatief beïnvloeden zijn dingen die de Here niet welgevallig kunnen zijn. Negatieve gedachten zijn schadelijk voor het lichaam!

WIE GODE WELGEVALLIG IS KENT HEMELVREUGDE door

WIJSHEID EN BIJBELKENNIS.

Prediker 2:26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie God welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.

Hier vinden wij een verschil tussen de goddeloze en de christen.

De christen ondervindt God in zijn leven, hij krijgt wijsheid, inzicht en begrip,

die van God komt, en de geestelijke vreugde en blijdschap. Door zijn inzicht kan hij God nog meer welgevallig zijn. De kennis en gehoorzaamheid aan het woord brengt vreugde en zegen in het hart, het leert wat liefde is.

De goddeloze is hebzuchtig, dit is Gode niet welgevallig.

Verzamelen en sparen, om meer en meer dit is zijn levensvisie. Hij wandelt niet, hij loopt en vliegt zonder God. Is daarom nooit rustig en tevreden.

WIE GODE WELGEVALLIG IS OFFERT VEEL VAN ZIJN TIJD AAN DE HERE!

Romeinen 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Vroeger waren er zovele van onze inspanningen voor ons plezier. Ook goede werken voor anderen, maar het had geen waarde bij God. Ieder mens heeft talenten. Wie goed kon zingen, zingt nu voor de Heer, wie goed kon schilderen, schildert nu voor de Heer, wie behulpzaam is, is nu behulpzaam voor zijn broeders en zusters, Wie rijk is, deelt nu met broeders en zusters die het moeilijk hebben.

Niets wat gedaan werd uit wederliefde voor de Here blijft onbeloond! Dit is onze rekening bij de Here.

WIE GODE WELGEVALLIG IS, IS EERLIJK!

Spr.11:1 Een bedrieglijke weegschaal is de HERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig.

Bij kopen en verkopen is er eerlijkheid gevraagd, bijzonder onder christenen kan het niet zijn dat de ene de andere zou gaan bedriegen. Onze economische wereld gaat ten onder door onrechtvaargheid, maar Gods geduld is nu ten einde, de toekomst zal dit openbaren!

Spr. 11:20 De verkeerden van hart zijn de HERE een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig.

BENT U GODE WELGEVALLIG?