HET EINDE VAN DE WERELD

clip_image001

clip_image003

Opnieuw konden wij vaststellen dat er mensen zijn die nog in hun eigen fabeltjes geloven. Maar er zijn ook andere mensen die slechts de waarheid geloven, welke enkel te vinden is, in wat de Schepper liet opschrijven. Het fabeltje was: De wereld zou vergaan op 21 december 2012. Ook de getuigen van Charles Russel geloofden dat de wereld zou vergaan vanaf 1914. In 1975 zou Armageddon plaatsvinden, doch sindsdien zwijgt de wachtoren in alle talen! Velen denken de wereld zal toch nooit vergaan, en dat is dan een andere overtuiging als in de tijd voor de zondvloed.

Hoe zit het nu met onze wereld? Om deze vraag eens ernstig te kunnen beantwoorden is meer dan wat menselijk wetenschappelijk nodig!

Wat zegt God ervan?

God wil in ieder geval een nieuwe schepping, met nieuwe mensen! God is een Schepper, en Hij heeft plannen. Die plannen vinden wij in enkel in de Bijbel. Hij wil een wereld zonder goddelozen. Daarom heeft Hij eerst voorzien in een reddingsplan voor onze wereld van vandaag! Namelijk God verzoende zich met deze wereld door Zijn zoon te zenden en te offeren uit liefde voor de mensheid. Zijn zoon komt terug om 1000 jaar te regeren in Jeruzalem, en dan pas komt er een nieuwe wereld!

God gaat verder met mensen die enkel in Jezus geloven, en Hem verwachten, en zal voor hen “plots” komen. (11)

Voor deze mensen heeft Hij bescherming en verlossing beloofd opdat ze niet in al de oordelen komen welke straks over de ganse aarde zullen komen!

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbar.3

Wanneer wij vandaag zien dat zo weinigen zich nog bekeren, dan komt dat omdat ze niet weten dat er oordelen komen over deze wereld, en een laatste oordeel na de dood, want ieder die daar verschijnt komt in de hel, waarvoor Jezus waarschuwde!

Wij moeten spreken over: zonde, oordeel en gerechtigheid, dit is de wil van God. De gerechtigheid op deze wereld is slechts nog een woord in een woordenboek!

WAT ZAG DE PROFEET JESAJA? (24)

1 Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde,

keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners.

4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners,

omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven

er weinig stervelingen over.

De aarde treurt en verwelkt. Wij kunnen denken aan een bloem, eens zo fris en prachtig, en na een tijd verwelkt en onaanzienlijk. Vandaag leven wij op een wereld, een aarde die in onze ogen nog mooi is, maar in feite een verwelkte bloem is geworden klaar voor het vuur !

Als wij zien naar de mensen, hoeveel verdriet en moedeloosheid er is, door de zonden,(Niet luisteren naar God Jer.4:22) kunnen wij zeggen het typeert onze tijd !

Anderzijds zien wij nog vandaag mensen tot geloof komen door hun treuren of verdriet, daarvoor geeft Prediker 7:3 een uitleg!

De aarde is ontwijd!

Men moet weten dat al het onschuldig vergoten bloed de aarde verontreinigt ( Ps. 106:38) De wetten van God zijn ontdoken. De mensen hebben hun eigen kerkelijke en politieke wetten gemaakt, en het gezag van God, de Bijbel vervangen door menselijk gezag (Paus­dom). Corruptie groeit weelderig vandaag.

Wanneer wij alle vorm van corruptie vandaag bekijken, kunnen wij weten dat vele mensen daarvan het slacht­offer worden.

Mensen denken dat God dood is, maar helaas God zal reageren en Zijn reactie kunt U lezen in vers 6, een vloek

6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

De mensen vergeten vlug, daarom heeft God ook een teken gegeven: de regenboog, opdat de mensen daar­naar zouden kunnen zien, een teken is van hoop, omdat God de aarde niet meer met water zal oor­delen, maar met vuur.

Of deze vuurgloed het gevolg zal zijn van nuclaire ­wapens of door een natuurramp weten wij niet. Wat de wetenschappers al wel weten is dat het broeikasteffect al langzaam bezig is.

God heeft nog een woord voor hen die niet willen luisteren naar Hem, en het overdenken zeker waard. In ruzie leven met God is triestig, Hij wint altijd!

13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

14 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

15 Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is

zwanger van onheil en baart leugen.

Zijn pijlen kunnen zware beproevingen zijn, en dodelijke tegenslagen.