WIE IS SCHATRIJK?

clip_image002

clip_image004

Wanneer wij een vraag stellen als deze, dan denkt een mens aan hen die een rijkdom in deze wereld hebben opgebouwd of gekregen, bestaande uit veel bezit, kapitaal.

Het leven van zulke mensen, als Rockefeller, Bill Gates, Koningin van Engeland is te kort om alles te verteren en te genieten van alles.

Toch schreef de rijke koning Salomo het volgende:

Pre 1:2 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!

Pre 3:1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;

1Kon 10:23 Koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid.

 

Als al die wereldse rijkdom ijdelheid en tijdelijk is, wat heeft dan wel een blijvende waarde? Wat betekent dan echt rijk zijn? Welk soort van rijkdom, blijft na de dood en is onvergankelijk? Wie is blijvend rijk?

Wie christen is geworden, begint meer en meer te begrijpen dat er een onvergankelijke rijkdom bestaat.

Efe 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

Efe 3:8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,

Hetgeen waar een mens het meeste van houdt, is toch van zijn leven! Maar dat natuurlijk aardse leven is tijdelijk. God leert ons dat er ook eeuwig leven bestaat! Dat is pas een blijvende rijkdom!

Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; 11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Joh.16

 

 

 

 

 

 

 

Wie gelooft in Jezus Christus, is een schatrijk mens! Niets is kostbaarder dan het leven, maar het eeuwige leven is een hemelse en blijvende rijkdom.

Wat is geloven?

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 1

Geloven betekent niet naar een of andere kerk gaan, of geloven dat Jezus heeft geleefd, dat gelooft de satan ook. Geloven is niet religieus zijn, met veel ceremonieën of het branden van kaarsjes!

Het is een onvoorwaardelijk vertrouwen op Christus en een persoonlijke dagelijkse relatie met Hem hebben. Alles met Hem bespreken en beleven! Bid voor wat je tekort hebt, bespreek het met Hem!

Flp 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Wij kijken even naar een man welke zwaar werd beproefd, maar toch bleef geloven en vertrouwen op zijn God, hij kon zijn vraag “waarom moet ik dit meemaken” niet goed beantwoorden.

Job.

Job 1:3 3 Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het Oosten.

 

5 Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer.

Job trad op als priester voor zijn gezin. Hij was een zeer gelovige man. Hij kende ook die andere rijkdom, de geestelijke rijkdom.

Job had begrip voor het gevaar van wereldse rijkdom, welvaart,weelde en genot. Het zijn dingen die de mensen al vlug wegtrekken van God. Onze westerse landen kennen rijkdom en weelde, maar we stellen wel geloofsafval, goddeloosheid en schijngelovigheid vast.

In de hemel.

 

7 En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.

8 Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

 

 

In de voor ons onzichtbare wereld spelen zich ook hemelse vergaderingen af, waarvan wij geen inzage hebben. Wij stellen dit vast in het boek Job. De satan wil ons steeds aanklagen voor zonde. Wij lezen dat God die man Job heel goed kent.

God kent ook zijn kinderen, heel persoonlijk.

clip_image006God kijkt niet naar de welstand van Job, maar God spreekt dat Job een gelovig mens is, en wel de meest gelovige! Een geestelijk zeer rijk man.

De belangstelling van God over de mens gaat er naar uit hoe een mens leeft en welke levensprincipes een mens er op na houdt. De geestelijke rijkdom van de mens is slechts belangrijk. Job was een man die het meende en geloofde in zijn God. Zijn geloof werd beproefd.

Vers 8 -12 de eerste beproeving

De satan wijst op het feit dat Job gelooft omdat hij rijk is geworden!

Het geloven van Job wordt beproefd om het tegendeel te bewijzen.

Geloven heeft niets te maken met de wereldse toestand waarin een mens verkeerd. Of je arm bent of rijk, geloven is een hemelse rijkdom. Die rijkdom wil de satan stelen. In vers 13-20 werd Job alles ontnomen, zijn bezit, zijn slaven, en zijn kinderen. Een regelrechte ramp was hem nu overkomen op een en dezelfde dag.

Wie zou daarvan niet zwaar depressief worden? Wie zou zo’n man kunnen helpen of troosten?

Hoe reageert Job? Is zijn vertrouwen op God nu geschonden?

20 Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer 21 en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd.

22 In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe.

Job staat rotsvast in zijn geloof. Hij kon ook heel kwaad zijn geworden op God, maar dat deed hij niet! De geschiedenis toonde aan dat rijken die alles kwijtraken zelfmoord plegen. Denk aan de beurscrash in Amerika vroeger.

Wij kunnen vaststellen, dat wie echt gelooft, de omstandigheden hem niet laten afvallen. Hij blijft vertrouwen en kan zijn verdriet verwerken. Job ging niet naar de psychiater! Christenen zijn geestelijk zeer rijke mensen en delen elkanders verdriet en blijdschap.

Een tweede ernstige beproeving voor Job.

4 Maar de satan antwoordde de HERE: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.5 Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!

6 En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.

Job 2

 

De gezondheid van Job werd zwaar beproefd. Een pijnlijke huidziekte. Door iedereen bijna verlaten. Het hoofd van Job zal vol vragen zijn geweest. Waarom Here moet ik dit alles meemaken? Ook wij kennen soms zulke vragen. Wij weten ook soms nooit een antwoord hierop.

Toch weten wij nu dat er zulke beproevingen kunnen voorkomen. Job bleef vertrouwen dat alles in orde zou komen! Dat is een grote les voor ons.

Een derde beproeving:

De reactie van zijn vrouw!

9 Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! 10 Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.

In plaats dat zijn eigen vrouw Job bemoedigt, neen, ze is ook alles kwijt en heeft wellicht zelf nu God vaarwel gezegd, de satan kon haar gebruiken en deed nog een pijnlijke aanval.

Job overwint!

clip_image00810 En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.Job.42

Een tijdlang verloor Job zijn wereldse rijkdom. Zij geestelijke rijkdom was nog groter geworden. Hij bleef zijn vertrouwen op God stellen al die tijd.

Wanneer wij beproefd worden, moeten wij blijven vertrouwen op de Here, en bijzonder letten op wat wij zeggen.

Job zondigde niet met zijn lippen! God luistert heel goed naar wat wij zeggen! De vrienden van Job hadden niet recht gesproken, Job diende zelfs voor hen te bidden!

1Jo 5:4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.