DE OPNAME VAN DE GEMEENTEN

 

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE –

THE RAPTURE

the rapture (2)

 Is de leer over de opname vals?

Het tijdstip van de opname, het plotse wegnemen van wedergeboren christenen van deze aarde, weet niemand, dan God alleen. Wij kunnen het enkel benaderen door grondig onderzoek en gebed! Paulus sprak niet voor niets dat het een geheimenis is. Sommigen verliezen al hun hoop, beginnen te spotten en geloven niet verder in de opname van de gemeente. Er ontstaat ook vandaag veel verwarring met het ogenblik van de laatste oordeelbazuin. Paulus schrijft over de laatste “bazuinstoot”! Toen Israël in de woestijn opbrak om verder te gaan, was er eerst een lange bazuinstoot, om de aandacht te rekken van het volk, dan kwamen een reeks korte bazuinstoten, welke betekende dat men de tenten diende af te breken, de laatste bazuinstoot, was het signaal dat men vertrok naar de volgende plaats! (1 Thess.4:16)

sjofar2

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? 2 Petr.3

Andere uitleggers maken er vlug komaf mee en schrijven: Het woordje “opname” staat niet in de Bijbel. Dit wijst op een gebrekkig onderzoek.  Ten tijde van Noach, spotte men ook met hem, die Gods woorden geloofde. Die stemmen van de spotters werden versmacht door het water van de zondvloed waarin ze ook niet geloofden! Vele christenen vinden het niet terug in hun Bijbel, toch staat het er in! Wij volgen niet een uitleg van  Br.Darby, op basis van een visioen.

Het woord “Rapture” is etymologisch afkomstig van een latijnse werkwoord “Rapio”. De Vulgaat, de Latijnse bijbel vertaald letterlijk vanuit het Grieks, schrijft in

1 Thess.4:17 “rapiemur”. Wanneer wij wat meer onderzoek van het woord “Rapio” doen, dan heeft dit woord meer te betekenen! Het Wolters woordenboek geeft zeer opmerkelijke uitleg bij zijn vertaling naar het Nederlands. Rapio betekent o.a. (1) Met geweld wegvoeren, ontvoeren “hoog in de lucht”. (2) Het betekent ook een snel wegvoeren naar de rechter. (3) Verder snel wegvoeren uit het vaderland. Een zeer oude traditie bij bepaalde Joden, wordt die actie gebruikt welke voorafgaat aan een huwelijk. De bruidegom komt plots, en neemt zijn bruid mede. Zij wist van het huwelijk, maar niet het uur noch datum! Deze ontdekking kan geen enkele christen onberoerd laten! Waarom? Deze drie voorbeelden van uitleg, komen in overeenstemming met de betekenis van de “opname”!

“In de lucht” waar naartoe? Wij komen dan bij de Heer! “De Rechter” , ja inderdaad voor de rechterstoel van Christus, (Rom.14:10, 2 Cor.5:10) “ Vaderland verlaten” Ja, inderdaad bijbelgetrouwe christenen zullen deze aarde verlaten, om te gaan naar hun bron.

Wanneer komt die opname? Is er dan geen enkele benadering?

 

clip_image004Het woord gebruikt als men heel snel voor de rechter werd gebracht, is “raptus” . In een oud boek over de “Kerkelijke rechtspraak” tijdens de middeleeuwen lezen wij het volgend artikel: De schaking of de raptus. Dit was wanneer een meisje tegen de wil van haar ouders in, door haar vriend werd ontvoerd, en meestal met haar goedvinden. Dit was een inbreuk op het ouderlijk gezag, en werd de handelswijze van de jongen bestraft, door de kerkelijke rechtbank, eventueel met geldboeten. Zo waren er in de periode van 1569 en 1576 vele gevallen in Gent en te Mechelen.

Zo leert de geschiedenis ons, wat meer duidelijkheid, en bijzonder het feit, dat deze wegrukking, gebeurde meestal kort voor het sluiten van het huwelijk. Jezus komt op dezelfde wijze voor Zijn toekomstige bruid, en neemt ze plots tot zich.

Wanneer de grote oorlog losbreekt tegen Israël, zo zal God dan bezig zijn met zijn uitverkoren volk. Daarom is het boek Openbaring een boek in de eerste plaats voor Israël! Vanaf hoofdstuk 4 is er nergens nog sprake van de gemeente!

Dit betekent dat de komende gebeurtenissen duidelijke signalen zullen worden voor de dag van de opname! De Heer zal zijn bruid toch niet aan haar lot overlaten, want Hij gaf zijn leven voor haar!

Laten wij eenvoudig eens luisteren naar onze Here, Jezus in Mattheus 24.

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Matth.24

Alle landen ter wereld kan men vandaag bereiken met het evangelie, de blijde boodschap. De hedendaagse techniek breekt alle grenzen. Bijbels worden nu digitaal doorgegeven. Dit betekent dat het einde in zicht is gekomen waarover Jezus het hier had. Dit kan betekenen dat het tijdstip van de opname er elk moment kan komen. Doch wij als mensen kunnen niet denken zoals God denkt. Wij kunnen enkel Gods bedoelingen naspeuren door Zijn woorden in de Bijbel, te geloven en te begrijpen onder leiding van Gods Geest, welke enkel woont in de Bijbelgetrouwe christenen.

Voor mensen die denken dat God dood is, komt er een grote verrassing welke hun ongeloof kan breken. God wil zich opnieuw aan de mensen openbaren, nu op een andere wijze. Wanneer wij luisteren naar de profeet Ezechiël, dan kunnen wij lezen dat God de gedachtewereld letterlijk zal doen beven, op het ogenblik dat Rusland of Turkije, Iran en hun alliantie, Israël zal binnenvallen. Vele landen zullen dan die God van Israël, de enige levende God, opnieuw leren kennen. Een God die Zijn volk niet in de steek laat, maar vasthoudt aan Zijn woord. Dat is dus Gods bedoeling!

18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19 en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20 Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. Ezechiel 38

Dan staat er het volgende, waarbij die aanvallende volkeren, het gebeuren onbegrijpelijk zullen moeten aanvaarden dat er maar één God is, Jahweh, en niet Alah!!!!

23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. Ezech.38

Iedereen zal dan weten dat God leeft. Dat het bestaan van God geen theorie is, zoals de valse theorie van mijnheer Darwin. Zal men dan nog doorgaan met leugenachtig onderwijs? Zal men blijven Israël in een leugenachtig daglicht stellen? Zal de media dan uiteindelijk toch eens de waarheid over Israël (mogen) schrijven?

Wie zal dan aan de kant staan van de God van Israël?

Doch wanneer de opname, de hoop der laatste christenen, zal hebben plaats gevonden, en de Geest van God deze aarde zal hebben verlaten, dan zal de goddeloze, de wetteloze wereldleider wellicht de wereld kunnen regeren.

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9  (2 Thess.2)

 

Wat zal God doen? De Gemeente van Christus wegnemen, voor de hel losbarst in het M.O. of zal Hij wachten? Zal Hij wachten tot de laatste ziel zich bekeert? Zal Hij blijven uitnodigen? God is eeuwig, enkel niet Zijn geduld! Vandaag gaan er al vijandige stemmen op om in de toekomst Jeruzalem in te nemen!

Dan sprak Jezus: 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Luc.21

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen Zach.12

Wij hebben een sterk vermoeden dat de laatste profetische gebeurtenissen zich snel zullen volvoeren. De perfecte tijdslijn zal God zelf wel voor Hem houden, als een geheimenis. Discussie over de rangschikking is dus overbodig.

Wij heffen onze hoofden omhoog en bidden: Kom Here Jezus!

Biblespace Vlaanderen