BIDDEN OUDERWETS?

clip_image001

clip_image003

 

Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Joh.14:14

Joh 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.

Met dit Bijbelvers lijkt bidden wel heel eenvoudig en goed te begrijpen. Het Hebreeuwse woord voor bidden of aanroepen betekent  “iemand lastig vallen”. Er zijn mensen die niemand willen lastig vallen en alles ook zelf willen oplossen. Je valt ook slechts iemand lastig voor hulp of iets, maar dan iemand die je vertrouwt, zo is het ook met het bidden.

Wie op God niet vertrouwt, gaat ook niet bidden, of moet het geleerd worden, de discipelen vroegen er ook naar.

Toch is het eenvoudiger te spreken met God, dan te gaan om te spreken met een aardse koning of de president van je land! Daar kom je zomaar niet binnen. God echter heeft geen agenda en heeft alle tijd voor je! God luistert, als u ook wil luisteren naar Hem!

Jezus, leerde ons te spreken “in zijn naam” tot de levende God, nu onze Vader geworden, na onze geestelijke wedergeboorte. Dat is zeer belangrijk. Het gebed is geen magische formule!

Het geheim van grote gebedskracht van de eerste christenen, lag in het feit dat ze de “Naam van Jezus Christus” gebruikten en in die naam werkelijk geloofden.

Je kunt niet bidden in de naam van Jezus, zonder te weten wat Hij wil en leert. Om te weten wat Hij wil, heb je de Bijbel nodig, en geloven van wat er staat!

Waarom werd er precies gebeden in die naam? Wel, God wilde het!

8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, Fil.2

In deze wereld bidden er vele mensen, elk tot hun god, maar velen tevergeefs. Ook mensen die zich christenen noemen, bidden soms tevergeefs, als ze niet bidden zoals Jezus het leerde. Bidden tot Maria en andere “heiligen” is verloren moeite en tijd, het is verkeerd bidden, Maria is dood! Het repetitief (omhaal van woorden) bidden is niet doeltreffend, zegt Jezus. Jezus heeft nooit een “Paternoster” of voorgeschreven gebeden gebruikt!

Mt 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

In mijn naam….Wat betekent dit?

Het is normaal dat men niet in zijn eigen naam gaat bidden tot God. Dit zou bidden zijn naar onze eigen wil, om onze eigen wereldse begeerten en verlangens te ontvangen.

Mt 6:8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet,

wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Ook Jezus bad eens gedreven door menselijke angsten, voor Zijn lijdensweg begon. Toch vinden wij in zijn bidden, dat Hij zijn wil ondergeschikt maakte aan Gods wil, en het lijden aannam om Gods doel te vervullen.

En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Matth.26:39

14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 1 Joh.5

Het is de wil van God, dat een mens Hem leert kennen. Als je nadert tot God, dan zal God tot u naderen. Dat naderen kan luisteren of lezen in de Bijbel betekenen.

De eerste gedachte die bij ons moet opkomen voor wij gaan bidden, is te weten wat wil God? Meestal is dat andersom.

Wij willen altijd een oplossing voor onze problemen. God kent onze problemen, maar onze problemen kunnen precies iets zijn, dat ons gezicht en onze gedachten laat keren tot Hem die van ons houdt.

Bidden om te worden genezen is een normaal gebed. God geneest niet altijd direct, en kan wachten. Hij heeft daarmede een bedoeling. Paulus genas ook niet van zijn ziekte en genas zoveel anderen in Jezus naam!

Bewuste zonde kan een oorzaak zijn. Wanneer wij bewust niet willen strijden tegen een bepaalde zonde in ons leven. Bv. Wie lui is, moeten leren werken!

Als men bidt, en ons geweten veroordeelt ons, dan kan er geen gebedsverhoring komen. Gebedsverhoring is geen toeval!

Nadat wij hebben gebeden, zien wij uit wat God doet?

19 Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed.(NBG)

18 Was ik mij kwaad bewust in mijn hart, Dan had de Heer mij niet verhoord:Psalm 66 ( Can. Vertaling)

WAT SCHUILT ER ACHTER DIE NAAM VAN JEZUS?

Hulp

Ps 124:8 Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Spr 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Wanneer wij vandaag zien waar de mensen hun eerste hulp, bescherming en vertrouwen zoeken in nood, dan zien wij dat de mens eerst zijn vertrouwen stelt op zijn vermogen, dan in een kostelijke medische wereld, op een mens die men gaat vertrouwen, of roepen op hun afgoden of klampen zich vast bij allerlei hulporganisaties.

Hun Schepper komt misschien op de laatste plaats.

Een christen zingt : Ps 121:2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Iets doen uit liefde tot Jezus

Mr 9:41 Want wie u een beker water te drinken geeft, in de naam van Christus, omdat gij discipelen van Hem zijt, voorwaar, Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan.

Het minste wat wij ook doen voor een ander, uit wederliefde tot Jezus, zal beloond worden. Alles wat wij doen, uit zelfbehagen zal niet beloond worden. Het fundament moet Christus zijn. (1 Cor.3:10)

Mensen die geen rekening houden met God, doen ook nog iets voor een ander mens, maar met een ander fundament of bedoeling.

Behouden of verloren zijn schuilt achter de naam Jezus!

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Joel 2:32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

Allen die christen zijn geworden onder het Joodse volk zullen behouden worden en ontkomen.

Hnd 2:21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Na het sterven van een mens, komt er het oordeel. Je behoort bij de gelovigen of de ongelovigen. Een gelovige bij God is enkel iemand die geloofde in de naam van Jezus Christus, die geloofde in de Bijbel. Iemand met een gebedsleven, die tijd maakte om te bidden in de naam van Jezus.

Heb 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Wonderen

Hnd 3:6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel!

Deze apostelen hadden macht gekregen te handelen in de naam van Jezus. Het gebruiken van deze naam kwam door hun vertrouwen daarin.

Petrus was een eenvoudige visser, die in Jezus geloofde, met volmacht van Jezus, maar geen paus!

Bevrijding.

Hnd 16:18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Achter de naam van Jezus schuilt zeer grote kracht en macht over het kwade.

Doch voor wie Christus niet persoonlijk kent is dit een enorm groot gevaar die naam te gebruiken. Hand.19:14 De zonen van Scevas.

Al onze activiteiten

Col 3:17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Zalving tot genezing

Jak 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Eeuwig leven

1Jo 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Ps 113:3 Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des HEREN geloofd.

Deze wereld zal nog een metamorfose meemaken, want alle aardbewoners zullen geloven in de naam van Jezus! Daarom barst straks de strijd los, die de wereld nog nooit heeft meegemaakt.