GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN

clip_image002

GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN

Onze hedendaagse maatschappij kent enorm veel mensen die leven in angsten, met zorgen en spanningen die hen doen wegzinken in verdriet en moedeloosheid, zware depressies. Uiteindelijk vluchten zij in alcohol of drugs of iets dat hen een korte tijd kan ontspannen.  Daarna willen ze er voor goed vanaf. Ze plegen zelfmoord en menen dan er voor goed vanaf te zijn, doch helaas! Zelfmoordpreventie begint bij een Bijbelse opvoeding, en niet bij een telefoonlijn! Deze morgen gaan wij eens luisteren hoe God over deze dingen denkt en wat voor raad de Bijbel, Gods woord, ons geeft om dit alles te voorkomen.

DE OORSPRONG VAN ANGST.

Willen wij de mensen met ernstige angsten helpen, dan moeten wij doen als de geneesheer, waar mogelijk de oorzaak vast stellen deze bestrijden of wegnemen. Een eerlijke geestelijke diagnose is noodzaak. Het angstprobleem was een van de eerste problemen van de mensheid.

clip_image004 Gen.3

9 En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?10 En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

Na de zondeval, de eerste ongehoorzaamheid van de mens aan Gods stem, werd de mens voor het eerst zeer bevreesd. God stelt hen vragen waardoor ze tot schuldbelijdenis zouden komen.

De mens was in een toestand van onzekerheid en angst gekomen. Het hart werd zeer onrustig. Zijn ziel maakt zich loodzware zorgen, die hij amper niet kan dragen.

Wie zijn schuld belijdt tegenover God komt opnieuw in een zekere toestand, alleen door geloof in het vergevend bloed en het offer van JEZUS CHRISTUS, Gods zoon. De offers in het O.T. bedekten de zonde maar kon ze niet wegnemen.

WIJ LEZEN DEUT.4:29-30 ISRAEL ALS VOORBEELD.

Lees a.v. (Groot Nieuws bijbel).

29 En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.30 Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de Here, uw God, en naar Hem luisteren.31 Want de Here, uw God, is een barmhartig God, Hij zal u niet verlaten noch u verderven en Hij zal niet vergeten het verbond met uw vaderen, dat Hij hun onder ede bevestigd heeft.

Israël is ons ten voorbeeld, het luisterde niet naar God, het heeft zijn Messias verworpen, het leefde overal op de wereld in ongerustheid, het komt nu in de grootste benauwdheid dat het ooit kende. Doch God zelf zal ze redden! DAN ZAL HET ZICH BEKEREN, als alles bijna is uitgekomen wat geschreven stond in de bijbel.

DE BENAUWDHEID VAN JACOB(ISRAEL) staat voor de deur DE GROTE VERDRUKKING! De tijd nadert nu zeer snel dat Israël in de tijd komt van geestelijk herstel, en het einde nadert van de bestaande gemeente van Christus.

zie Sefania 1:14-18 !

14 Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, 16 een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek.

18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.

1 SAM.16:14-23 DEMONIE EN OCCULTISME EEN GROTE OORZAAK VAN ANGST.

Koning Saul werd gekweld door een angstgeest. Dit kwam ook door opstandigheid en zijn ongehoorzaamheid aan God. David speelde geestelijke muziek, en de geest moest dan wijken.

Iedere vorm van occultisme en paganisme die door de mensen toegepast wordt is een open deur om een vloek over zich te halen. Hier in dit geval onder de vorm van angst, het kan ook andere vormen aannemen die het lichaam kunnen kwellen of ziek maken als blindheid, lamheid, gebondenheid, doofheid, kankers en zovele andere ziekten, welke worden veroorzaakt door demonen. Tegenwoordige griezelfilms veroorzaken angst bij mensen, en bijzonder kinderen zijn de eerste slachtoffers. Denk aan de Potter invloed!

Angsten komen voort als de mens geen rekening houdt met Gods Woord, de Bijbel . Ook het onbewust zondigen. Een mens die wil verder leven zonder God, blijft leven in een onzekerheid.(Job 15:20).

20 De goddeloze verkeert zijn gehele leven in angst, de geweldenaar alle hem geschonken jaren.

WAT IS ANGST EIGENLIJK?

Het is een gevaarlijke emotie, dat wij zien aankomen en dat ons denken en ons hart zwaar onder psychische spanning brengt, en ook nog een lichamelijk nadeel kan geven.

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID is slechts “NAUW”.

Hieruit kunnen wij goed afleiden dat mensen die angsten kennen altijd in het nauw werden gebracht. Wij kunnen in HET NAUW komen: door financiële moeilijkheden, door een ziekte, door verlies van werk, door een echtscheiding, onder bedreigingen met de dood, oorlogsgeweld, natuurrampen.

De gevolgen zijn niet meer kunnen slapen, oververmoeid raken, troosteloos gevoel, ziek worden, gezinsproblemen veroorzaken, hersenen die toxische stoffen aanmaken, met mogelijk een soort kanker tot gevolg enz….

WAAROM LAAT GOD ANGSTEN, BENAUWDHEID EN ZORGEN TOE?

SPREUKEN 1:23-31 ( Can.vert.)

23 Keert u tot mijn vermaning; Dan stort ik mijn geest over u uit, En maak u mijn woorden bekend. 24 Maar zo ge weigert, als ik roep, En niemand er op let, als ik mijn hand verhef; 25 Zo ge mijn raad geheel en al in de wind slaat, En van mijn vermaning niet wilt weten:26 Zal ik lachen, wanneer het u slecht gaat, Zal ik spotten, wanneer uw verschrikking komt als een onweer;

27 Wanneer uw ongeluk nadert als een orkaan, Wanneer benauwdheid en angst u overvallen! 28 Dan zal men mij roepen, maar zal ik niet antwoorden, Zal men mij zoeken, maar mij niet vinden! 29 Omdat ze van wijsheid niets wilden weten, En het ontzag voor Jahweh niet hebben verkozen, 30 Van mijn raad niets moesten hebben, En al mijn vermaan in de wind hebben geslagen: 31 zullen ze eten de vrucht van hun wandel, Verzadigd worden met wat ze beraamden. 32 Want de onnozelen komen door hun onverschilligheid om, De dwazen storten door hun lichtzinnigheid in het verderf; 33 Maar die naar mij luistert, zal in veiligheid wonen, Bevrijd van de vrees voor de rampen!

Hoeveel mensen zijn er niet die toch tot God roepen in hun angsten en met hun zorgen, en dat God niet luistert ?

Hoeveel mensen willen wel van hun angsten verlost worden, doch willen niet luisteren naar Gods Woord?

In ons katholiek landje, waar ook eens de bijbel een verboden boek was, draagt nog tot vandaag de gevolgen, het staat op de tweede plaats van zelfmoorden in de wereld !

(d.i. vers 31) Vele mensen komen hier om in de storm van zorgen en angsten.

Jezus stilde de storm op het meer, Hij doet dat nog voor hen DIE HEM WAKKER MAKEN !

VERS 33 God belooft zegen voor wie naar Hem luistert en die zegen is “een gerust hart” dat tegen zorg en angst bestand is.

SPREUKEN 10:24

24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.

DE GODDELOZE leeft vanuit een onzekere toestand, en maakt zich altijd zorgen over alles en nog wat, wat zijn wereld aangaat DOCH HIJ KAN DIT NIET BEÏNVLOEDEN, het ligt niet in zijn macht! Vandaar ANGST! Machteloosheid baart angstgevoelens. Hij heeft geen toekomst, het sterven lijkt hem het einde. DE KRISTEN kan God beïnvloeden en daardoor zijn levenslot hier op aarde en later in de hemel wijzigen. God vervult de wens van zijn kinderen!

HOE KOMEN WIJ TOT RUST VAN ANGSTEN EN ZORGEN?

HET GELOVIG GEBED.

Psalm 4

David kan niet slapen van zorgen en is zeer onrustig, zijn eigen zoon spreekt kwaad, zet het volk op tegen hem als in vers 7 .Absalom zegt : Weet je nog Batseba? Zijn moord? zijn politiek, veel beloven enz…

vers 7b Daar bidt David opdat Absalom en de anderen zouden begrijpen dat ze verkeerd handelen, maar ging zelf niet in de aanval.

Vers 2 Hier bidt David opdat God hem zou verlossen uit deze moeilijke situatie. Wij hebben dit ook wel eens nodig. David is in het nauw gedreven. Zo komen soms veel mensen tot geloof, nadat zij bidden en zich bekeren.

WIJ HEBBEN EEN GOD DIE VERLOSSING GEEFT: JEZUS!

(ruimte = verlossing tegenovergestelde van het nauwe)

DE BELOFTEN OM OP TE STEUNEN.

FIL.4:6-7

De vrede van God kan onze gedachten behoeden, d.i. beschermen, zodat wij niet wegzinken triestig zouden worden en tenslotte depressief zouden worden. Daarom staat enkele verzen daarvoor Verblijd U ten allen tijde. God kan ons beschermen tegen angsten en zorgen, wij moeten op Hem vertrouwen, dat Hij het zal doen, indien wij ook luisteren!

I PETRUS 5:7-8

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

8 ¶ Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Kunnen zeggen: Here, zorgt U daarvoor en er verder op vertrouwen dat Hij het doet, EN ER DAN NIET MEER AAN DENKEN DAT IS GELOOF!

GELOVEN IS VERTROUWEN! Kinderen kunnen het!

Een reisschip kwam in een geweldige storm terecht, het water sloeg met grote kracht. De reizigers kwamen in paniek terecht. Op een bepaald ogenblik is er een jongen van tien jaar die naar buiten loopt tot vooraan op het schip. Enkelen liepen achter en riepen op de jongen die vooraan stond te kijken naar de zeer hoog opslaande golven. Ze riepen: “Kom hier” we vergaan, maar de jongen riep terug: Vrees niet, want het is mijn vader die hier stuurt! En hij bleef gewoon staan WAT EEN VERTROUWEN HAD DEZE JONGEN IN ZIJN VADER! Hebben wij ook zo’n vertrouwen in onze Vader in de hemel?

WAARSCHUWING VOOR ZORGEN EN ANGSTEN

LUKAS 21:34

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, 35 (21-34b) als een strik. (21-35a) Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.

Wij moeten waakzaam zijn dat ons hart, ons denken, onze wil om Christus te volgen niet verhindert wordt. Wij moeten voorbereid zijn tegen de dag die ons veel zorgen en angsten kan geven door om het even wat.

LUKAS 21 : 25 DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS OP AARDE

De tijden die deze dag zullen voorafgaan zullen vervuld zijn met natuurrampen oorlogen, hongersnoden aardbevingen, epidemieën enz…

VREES EN ANGST die de mensen teisteren staan voor de deur. OPLOSSING : LUKAS 21:36

clip_image007WAAKT TEN ALLEN TIJDE, BIDDENDE, DAT GIJ IN STAAT MOOGT WEZEN TE ONTKOMEN AAN ALLES WAT GESCHIEDEN ZAL, EN GESTELD TE WORDEN VOOR HET AANGEZICHT VAN DE ZOON DES MENSEN.

Wij als christenen maken nog steeds fouten, wij onderdrukken angstgevoelens en zorgen. Wij moeten die zorgen delen met God, met elkaar, samen bidden met dankzegging. Deze dankzegging is een uiting van ons vertrouwen op God! Anders komt er geen zegen.

R.Gaytant

Voorganger