HET KONINKRIJK DER HEMELEN

clip_image002

clip_image004

Het lijkt wel een Bijbels begrip dat de wenkbrauwen laat fronsen! Toch gaan we even de Bijbelteksten analyseren en een profetisch beeld vormen over het koninkrijk der hemelen.

Jezus, sprak in gelijkenissen die rechtstreeks in verband staan met Zijn gemeente (kerk). Soms kan koning of koninkrijk in de grondtekst het zelfde woord zijn.

Wij nemen daarbij de gelijkenissen uit Mattheus 13 en de Gemeenten uit Openbaring 2.

Het is of deze teksten parallel lopen, en ons beter inzicht geven van het verleden, maar bijzonder wat er vandaag aan de hand is met het ware Bijbelse christendom.

De gelijkenis van de zaaier en de gemeente te Efeze.

Een opmerking voorafgaand, kwam van de discipelen: Waarom spreekt Gij tot hen ( het volk) in gelijkenissen? ( Matth.13:11). Reden: Omdat het Joodse volk zich diende te bekeren, en genezen te worden van zijn geestelijke blindheid. De profeet Jesaja had dit geprofeteerd! (16) “Maar uw ogen zijn zalig” dat waren de woorden die Jezus sprak tot zijn discipelen. Zij waren in staat gesteld om deze gelijkenissen en het geheim van het koninkrijk der hemelen te begrijpen. Dit is nog steeds zo, alle Bijbelgetrouwe discipelen hebben geestelijk inzicht en begrip.

De gelijkenis van de zaaier heeft het over het woord van God, dat verkondigd werd, en hoe de mensen daarop reageren. Het begin van de eerste gemeente Efeze, het zaad welke in de goede de aarde valt. Dit zijn mensen die de woorden van Jezus aanvaarden als de enige waarheid.

Deze eerste gemeente was zeer bekwaam om onderscheid te maken tussen een echte en valse geloofsverkondiging. Ze verwierpen de leer der Nicolaïeten, die compromissen sloten met de wereld. De eerste christelijke liefde (agape) koelde af, en Jezus waarschuwt.

Ook de gelijkenis van de zaaier toont de redenen hiervoor, namelijk de soorten van ondergrond waarop het zaad is gevallen. Korte blijdschap, geen wortel, geen diepgaand of levend geloof. Het verstikken door zorg en kommer voor de wereldse zaken en een zucht naar wereldse rijkdom en welvaart.

De gelijkenis van het onkruid tussen de vruchten

en de gemeente te Smyrna.

Matth.13:25

In deze gelijkenis ontmoeten wij de grote vijand van de gemeente van Christus. Hij zaait een soort graan dat lijkt op het echte zaad, namelijk dolik. Van dolik zijn de graankorrels zwart. Het is onkruid, waardeloos, beeld van schijnheiligheid. Het wordt slechts opgemerkt op het einde van de rijptijd, dat het geen echt koren is. Bijbelgetrouwe christenen worden soms begrijpelijk verward met de getuigen van Russel (Jehova) en Roomse naamchristenen.

Dit soort slecht graan ( religieuze mensen) mocht niet worden uitgetrokken, want het zou schade toebrengen aan het goede echte graan. Slechts bij de oogst, dient het onkruid te worden verzameld! Dit wijst erop dat in de oogsttijd eerst het onkruid, de schijnchristen en de ongelovige zal worden weggetrokken uit de gemeenten door de maaiers(engelen)(30).

Dus is de laatste grote scheuring in de eindtijd aan de orde, de afval. 2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

In de gemeente te Smyrna stelt Jezus zich voor als de Opgestane Heer! Jezus de Zoon van God. Deze christenen werden vervolgd door de Romeinse keizers, met hun afgoderij ( slecht zaad) en doken daarom onder in de catacomben. Er werd veel kwaad gesproken over deze christenen en werden beticht als zijnde een nieuwe verboden Joodse sekte.

De gelijkenis van het mosterdzaad en de gemeente te Pergamum.

Een mosterdzaadje is het kleinste van alle zaden. Dit wijst erop dat de gemeente van Christus zeer klein is ontstaan, slechts met twaalf discipelen.

Het werd toch een grote boom. Bomen worden in de Bijbel als symbool gebruikt voor mensen koningen of koninkrijken. Zo toont ons de geschiedenis dat het christendom is uitgegroeid tot een soort van een religieuze multinational! Dan zijn er de vogels die zich nestelen. Deze vogels zijn een beeld van ongelovigen, van allerlei religie. In de gelijkenis van de zaaier waren het ook de vogels die erbij waren om het goede zaad op te eten. Het zijn ongelovige mensen die het woord van God ( de Bijbel) wegnemen, opdat het geen wortel zou schieten in het hart van de mensen! Zo zal deze kerk uitgroeien tot een wereldkerk (de boom), met mensen van allerlei godsdienst, het nieuwe Babel. Daarin kan de komende antichrist (anti=plaatsvervanger) zich straks openbaren.

Wij trekken de vergelijking door naar de gemeente te Pergamum. Deze plaats noemt Jezus, als daar waar de satan woont! In Pergamum stond de tempel van Esculapius, de Europese slang! ( god van de geneeskunde). Hier werd het christendom een staatskerk, ook hier zijn de Bijbelgetrouwe christenen vertrokken uit deze kerk. De voorganger van Pergamum, Antipas werd vermoord omdat hij weigerde een compromis te sluiten met de overheden, wellicht Constantijn. Toch ging het huwelijk van kerk en staat door, omwille van de financiële voordelen en macht.

De gelijkenis van het zuurdeeg en de gemeente te Thyatira.

In deze korte gelijkenis is sprake van een vrouw welke zuurdesem nam en dit deed in drie maten meel. Zuurdesem is een beeld van zonde of zondig leven.

Het geheel werd doorzuurd en opgeblazen door hoogmoedigheid. Mr 8:15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeen en de zuurdesem van Herodes. Opvallend vinden wij in de gemeente te Thyatira ook een vrouw die zich uitgeeft als profetes, maar een verleidster is. Ze heet Izebel, een vrouw die zich opdringt in de gemeente. Deze gemeente trad niet op en liet de zonde toe! De emancipatie van de vrouw dringt ook vandaag door in de gemeenten. Thyatira betekent offeren. Zo vinden wij de Roomse kerk in Openbar.17:4.

4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

De gelijkenis van de schat in de akker en de gemeente te Sardes.

Het vinden van een schat kan enorme vreugde veroorzaken in het leven van een mens. Deze gelijkenis vestigt de aandacht op het gelukkig zijn als mens door iets geweldigs te ontdekken.

Het verandert de mens dusdanig, dat hij al het geluk dat hij totnogtoe kende laat vallen, om deze gevonden schat te behouden.

Er zijn mensen die Jezus ontdekken in de Bijbel, Hem aannemen en overgelukkig worden, het verandert hun leven spectaculair! God zegt het zelf: Ps 119:162 Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. God kan en wil de mensen gelukkig maken.

Ook, in de geschiedenis kende het “christendom” een spectaculaire, maar voorlopige verandering, namelijk de reformatie. Luther en Calvijn herontdekten de Bijbel, het woord van God, een schat van grote geestelijke rijkdom. De Bijbel werd voor velen, opnieuw het christelijke gezag en niet de Paus!

Het “protestantisme” werd geboren. Sardes betekent “overblijfsel”. Het protestantisme streefde jarenlang om de Bijbel opnieuw te volgen. Doch het zuurdesem was overal zo diep doorgedrongen dat het vandaag opnieuw terugkeert naar de wereldkerk door de hoererij met de politieke wereld.

Toch leert de Bijbel dat er een overblijfsel zal zijn, een kleine kudde. Gelovigen die Gods Woord, de Bijbel ontdekten en hun vertrouwen bleven stellen op het woord van God.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

De gelijkenis van de kostbare parel en de gemeente

te Philadelphia.

Een handelaar was op zoek naar schone parelen. Een mens op zoek naar iets wat heel kostbaar is in het leven, is een mens die de zin van het leven wil begrijpen. Een mens die de koning der hemelen zoekt: Jezus Christus!

Gods woord, waarin eeuwig leven is beschreven, is een zeer kostbare parel voor de mens die

weet dat hij hier op aarde al zijn bezit zal moeten nalaten.

Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Deze man verkocht alles wat hij had voor deze parel! Welk mens zou niet alles verkopen om eeuwig leven te hebben?

In de gemeente te Philadelphia waren er gelovigen die de naam van Christus niet wilden verloochenen, zij hielden zich enkel stevig vast aan Gods woord. Ze willen die parel van genade nooit meer kwijt! Jezus beloofde dat ze ook niet in de oordeelstijd die over deze wereld zouden komen, zullen vallen.

De gelijkenis van het sleepnet en de gemeente te Laodicea.

Christenen zijn vissers van mensen, net als Petrus. De tijd van de genade is de tijd om te vissen. In de gemeente vinden wij dan ook allerlei vis. Doch men brengt de vangst op de oever en men gaat een zuiveringsactie ondernemen. Wat niet deugd om te eten gooide men terug in zee. Jezus, zegt zo zal het gaan bij de voleinding van de wereld. Het koninkrijk der hemelen, een schepping zonder goddelozen!

Engelen zullen wat niet behoort tot de gemeente afzonderen, en uit het midden der gemeente verwijderen. Hun lot is de hel.

5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, Psalm 1

Wie werkelijk tot geloof is gekomen, na het belijden van zijn zonden, behoort tot het koninkrijk der hemelen.

Welk is het verband met de gemeente te Laodicea?

Dit is de gemeente welke leeft en geniet in een welvaartstijd die voorafgaat aan de opname en de laatste wereldbrand. Jezus roept op om zich te bekeren.

Jezus sprak over een uitspuwen. Jezus stond niet in het midden van deze laatste gemeente. Ze zijn lauw, niet voor of tegen Jezus. Jezus, klopt aan de deur, en die naar Zijn stem nog hoort

( die enkel in de Bijbel gelooft) zal behouden worden en verlaat de grote gemeente Laodicea. Van de rest der schijngelovigen walgt Hij!

Mt 12:30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.