ER STAAT GESCHREVEN

JEZUS EN DE DUIVEL.

clip_image002

 

1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. Matth.4

De duivel, Gods oproerling en rebel, zelf gaat Jezus inspireren tot actieve opstandigheid, tegen God de Vader.

Satan is uit de hemel gevallen, en in de context van Jesaja’s (14) schrijven, vinden wij de ondergang van Babels koninkrijk! Hij gaat nu een eerste aanval richten op de gedachten en de wil van Jezus als mens. Hij probeert Hem te misleiden en af te leiden, opdat Gods koninkrijk er niet of nooit meer zou komen! Gods plan is een nieuwe schepping met nieuwe mensen.

Dit is wat ook vandaag gebeurt met de christenen, velen worden listig misleid en getoetst, om uiteindelijk de echte blijde boodschap en de opdracht die ze kregen te verzaken, en op te geven: Het helpen bouwen aan Gods koninkrijk. (1 Petr.2:5)

Laat niemand zich laten verleiden tot het herstellen van een religieus Babel, door een wereldse georganiseerde eenheid van allerlei kerken, denominaties en allianties! De satan sticht vandaag zijn wereldkerk, een religieus netwerk.

Jezus roept hard vandaag: Gaat uit van haar…Openbaring 18:4

Indien Gij Gods zoon zijt… bewijs het dan!

Iedere religieuze die de godheid en het zoonschap van Jezus aanvecht of verloochend is zeker een kind van de duivel. Wie niet gelooft kent het principe van, “eerst zien, dan geloven!” De satan wilde Jezus ten val brengen, en ieder mens die Jezus als zijn verlosser heeft of zou aannemen.

44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.Joh.8

De eerste verleiding kwam op een zwak moment.

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.

De satan speelt in op moeilijke omstandigheden van Jezus, Jezus kreeg terug honger, dat was Zijn lichamelijk, zwakste moment! Het noodzakelijke dagelijkse brood voor de mens, zijn inkomen, zijn job, is hier een element dat zeer gevoelig ligt.

De satan maakt misbruik van de mens met allerlei lichamelijke noden en behoeften!

Jezus, had nu die macht om de stenen tot broden te scheppen, Hij deed het niet, want dit was niet zijn opdracht noch Zijn wil! Jezus zou het woord van Zijn Vader niet breken welke sprak: 19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.Gen.3

Aanbod van satan: Weelderig en succesvol kunnen leven op aarde, zonder hard te moeten werken, dat was satans subtiel voorstel, vroeger en nu! (2 Thess.3:11)

Zijn trawanten zouden de mens inspireren tot uitvindingen.

In God geloven, is op Hem vertrouwen, van Hem afhankelijk willen leven.

God zorgt voor ons dagelijks brood, ons inkomen en al onze menselijke behoeften.

Hoeveel christenen zullen Christus verloochenen, of vaarwel zeggen, als hun job, hun dagelijks brood in gevaar komt? Hoevelen willen de nadelige gevolgen dragen dat ze werkelijk christen zijn, en de Heer willen volgen? Gevangenis? Spot? Vroeger, de brandstapel, waar de christenen psalmzingend opgingen.

2 Tim.3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Wie niet gelooft, bidt noch dankt voor zijn dagelijks brood, hij vecht, betoogt, en wordt agressief. Jezus, leerde zijn discipelen te bidden tot de Vader voor hun dagelijks brood. Je mag God altijd op zijn woord nemen!

Jezus, wist dat Hij die beproevingen zou krijgen. Adam was gevallen door de verleidingen, en de leugens van de satan, zo kwam de wereld onder Gods toorn.

Het antwoord van Jezus aan satan kwam telkens uit de Bijbel, het geestelijke zwaard voor de strijd! (Deut.8:3).

4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Hieruit blijkt dat de ongelovige mens of traditie-kerkganger, slechts denkt aan zijn tijdelijk aards bestaan. Het aardse, het stof, het materiële, waaruit hij werd geschapen.

De mens heeft twee soorten van voeding nodig.

Het voedsel voor zijn lichaam, maar ook het voedsel voor zijn geest.

“Er staat geschreven” maar men wil het niet lezen of geloven!

Dit is de ondergang van onze ongelovige hedendaagse wereld. In de plaats daarvan komt Gods koninkrijk! Vandaag zien wij in ons eigen welvarend land van Bel (België), waar zoveel mensen moedeloos leven, teleurgesteld en in verdriet. De menselijke geest kan leed, angst en zorg niet meer verwerken, er is geen geestelijke kracht, en men wil uit het leven stappen, denken een einde temaken aan alle ellende!Helaas!

De mens heeft gezond geestelijk voedsel nodig, geen filosofie, want zeker vandaag zijn de beproevingen voor ieder mens soms van zeer ernstige aard, op zijn werk, in zijn gezin, zijn gezondheid, en in de ganse heidense samenleving. Jongeren uit echtscheidingen, hebben een tekort aan normale opvoeding, ze hebben een heropvoeding nodig, omdat ouderen faalden, en de waarheid van Jezus verwierpen.

Wie uit de Geest is geboren, verlangt naar dat geestelijke voedsel, dat blijdschap en kracht verwekt! Dit voedsel is Gods woord. Maar als je geest honger heeft, en het wil geen manna eten, dan verdwijnt vroeg of laat de menselijke levenslust.

Christenen krijgen spontaan honger en willen geestelijk voedsel!

Honger komt toch vanzelf, ook de honger naar geestelijk voedsel voor een wedergeboren christen komt ook spontaan!

Christenen die een tekort hebben aan geestelijk voedsel, of geen honger hebben, zijn zwak en worden verleid. Ze zijn niet in staat om onderscheid te maken, om dwalingen vast te stellen. Ze hebben geen verlangen meer naar de wederkomst van Jezus, of ze geloven er niet meer in. Ze gelijken op Esau, en een vriendenkring met eten en drinken is genoeg. En men loopt van de ene gemeente naar de andere, zoekende naar zelfbehagen, een consumentengedrag.

De eerste verleiding van satan bij Jezus mislukte.

De eerste knieval van het christendom lag in het ontvangen van wereldse macht, geld, onroerend goed, rijkdom, sociale verbetering dit alles, door een verleidende schijnchristelijke keizer, Constantijn. Het werd een heidens wereldwijd schijnchristendom, en het nieuwe Babel was geboren en kreeg beeldvorming! Er bleef nog een klein Bijbelgetrouw kuddeke over dat verder door de schijnchristelijke keizer werd vervolgd. (Luk.12:32)

Een tweede verleiding: Springen van de tempel

6 Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.Matth.4

Hier werd een ander type van verleiding gebruikt. De satan doet zich voor als een engel des lichts. De satan heeft een goede Bijbelkennis, en weet wat God wil.

“Indien gij God zoon zijt” en hij haalt nu een Bijbeltekst aan:

9 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; 12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Psalm 91

5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, 6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.Matth.4

De tweede verleiding: een misbruik en een verdraaien van Gods woorden

Het gaat nu om een ongepast vertrouwen op God, met uitschakeling van het menselijk gezond verstand. In feite is dit nu echt God uitdagen!

Spring… neem nu een roekeloos blindelings vertrouwen, God zal u redden! Hij zal twee engelen sturen om u te beschermen, want gij rekent op uw God! Dit duivels principe dat hier werd toegepast is dodelijk voor het geloofsleven, het is sektarisch!

Drink maar slangengif, je zult niet sterven, maar je moet geloven!

Dergelijke satanische misleidingen zijn er door misbegrip vandaag nog. Onlangs stierf er een voorganger op deze wijze.

Jezus antwoordde: Je zult God niet verzoeken of uitdagen!

Je zult God niet uittesten!

Het verschil tussen vertrouwen op de Here en Hem verzoeken is wel groot.

Het verstand uitschakelen is een zeer groot gevaar! Wie aan Yoga doen of nu nieuwe meditaties volgt, loopt groot gevaar!

Denk aan niets is het listige meditatieprincipe! Mt 22:37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Een derde verleiding:wereldmacht

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

11 Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

De satan wijst op zijn verkregen macht op aarde, en Jezus spreekt dat niet tegen, omdat dit een tijdelijke toestand is tot Zijn wederkomst! Wie vandaag de satan dient, en de ongerechtigheid nastreeft, krijgt goede posities, rijkdom en macht op de wereld! Velen verkopen hun ziel aan de satan voor werelds succes en ze aanbidden hem!

Hier is een deal voorgesteld, via ogenschijnlijk voordeel, lokaas met een haak erin, zoals men vis vangt! De satan wil een listig compromis. Hij wil aanbidding, dit is zijn doel!

Dit is waar hij deze wereld wil naartoe brengen, onopvallende satansaanbidding en zal een wereldvrede aanbieden via de antichrist of valse Messias!

Israel zal zich politiek laten verleiden om vrede te krijgen!

Schijnchristenen laten zich ook verleiden, door hun eigenzinnigheid:

15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.1 Joh.2

Ga weg satan! Zei Jezus en de winnaar was hier nu gekend. De satan moest vertrekken! Hij had geen keuze!

Zalig de Bijbelgetrouwe christenen want ze zullen de aanbidding van de satan, het paganisme in glorie, op aarde en in Jeruzalem niet meemaken!