ALS JEZUS KOMT

 

clip_image002

 

clip_image004

 

Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? 9 Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten,Luc.18

Toen Jezus deze woorden sprak, had Hij Zijn wederkomst in gedachten. Hij wist dat Hij later vrede en gerechtigheid zou brengen op deze aarde. Hij had net gesproken over een weduwe welke haar recht niet kreeg van een onrechtvaardige rechter. Ook vandaag is er een schreeuw naar ernstige en eerlijke gerechtigheid. Jezus leerde dat blijven bidden in vertrouwen tot de hemelse Rechter zeker tot zegen zal worden voor de aanbidder. Geloven en bidden vormen een echt geloofsleven op twee benen.

Daarna haalde Hij de farizeeër en de tollenaar aan die naar de tempel gingen om te bidden. Hij wees daarbij naar een echte bekering met spijt, van de tollenaar, om een echte aanbidder te worden. Daarmede toonde Jezus aan dat er ook voor Zijn wederkomst er een verdeelde geloofswereld zou bestaan uit geloof en schijngeloof.

Geloven in jezelf, is een schijngeloof, enkel blinde filosofie. Geloven dat je beter bent dan een ander, door offers is zelfbedrog.

Geloven in God na een oprecht gebed om vergeving, zo kan men een rotsvast geloof ontvangen. De corrupte rijke tollenaar werd door God gerechtvaardigd op basis van zijn oprecht gebed om vergeving! Door het stellen van de vraag, nog geloof te vinden op aarde, door Jezus, schiep Hij een beeld over “geloven” of “vertrouwen” op God ook in de eindtijd, onze hedendaagse tijd.

Wat bedoelde Jezus met “het geloof”?

Er is een hemelsbreed verschil tussen “geloof” vinden of “het geloof” vinden. Sommige vertalingen schrijven: Zal “dit” geloof in Jezus, nog te vinden zijn bij de mensen. Bepaalde mensen “denken” dat ze een gelovige christen zijn, denken dat ze goed zijn, denken dat ze behouden zijn, door een waterdoop of door gemeenten of kerken te bezoeken. Sommige christenen passen het Bijbels geloof aan, begrensd in een kader van hun eigen denken, en wil. God dienen zoals ze zelf willen.

Let wel: Het Bijbelse geloof is zeer uniek en krachtig.

Hebr. 11:1 Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt, de overtuiging van de dingen die men niet ziet.

Geloven is niets anders dan te leren vertrouwen op wat God eens sprak. God zelf zal het denken van de mens, die wil, veranderen, en Hij geeft zekerheid, zodat er geen twijfel meer ontstaat. (2 Kor.1:22) Vele stervelingen komen nooit aan een perfect antwoord op hun vraag: Welk is nu het echte geloof?

Bijbelgetrouwe Christenen hebben zekerheid over wat ze verwachten. Christenen verwachten de dag van de mysterieuze opname der gemeente. Twijfelaars, en zij die afvielen, worden niet opgenomen! En waarom niet? Omdat men die geloofszekerheid, noch Gods Geest heeft ontvangen.(Rom.8:16). Men blijft twijfelen, en dan ook een twijfelachtig geloofsgedrag.Men gelooft enkel wat men zelf wil geloven, of wat traditioneel werd aangeleerd.

Henoch, een opgenomen geloofsheld!

Hebr.11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen; want vóór zijn wegneming heeft hij het getuigenis gehad, dat hij God behaagde.

Het plots opgenomen worden in de lucht, was gewoon een veranderen van lichaam en woonplaats. Henoch wist zelf niet waarheen hij zou worden gebracht, of wat er met hem zou gebeuren, maar hij liet zijn nakomelingen weten dat ze verder dienden te leven in de de vreze des Heren. Ook wij als christenen weten in feite niet, waar wij plots zullen komen, enkel wel eerst voor de rechterstoel van Christus. Dus zeker niet in het laatste oordeel om veroordeeld te worden, of tussen de doden.

clip_image008

Voor Henoch de vijfde hemel zag, keek Henoch naar gestorven ongelovigen welke voortdurend werden gefolterd. Mensen die slechts hadden vertrouwt op zichzelf, hun eigen kennen en kunnen. Kerkgangers die geloofden in afgoden, zoals de Mammon enz. Die zielen vroegen hem om voor hen te willen bidden!

14 Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. [sela] 15 Als schapen zinken zij in het dodenrijk, de dood weidt hen; Psalm 49

Henoch stierf niet lichamelijk, en kwam ook niet in het dodenrijk!

Henoch is het profetische beeld van de heimelijke opname/opstanding der wedergeboren christenen. Enkel wie zijn vertrouwen stelt op Gods woorden, kan God welgevallig zijn, en God wil ieder mens genadig zijn.

Psalmen 118:8 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.

De echtheid van waar geloof, wanneer zie je dat?

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan

vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 1Petr.1

clip_image010Ten tijde van de apostel Petrus waren er nog de vervolgingen van de christenen bezig. Er was veel verdriet onder de Bijbelgetrouwe christenen.

Petrus schrijft onder leiding van Gods Geest: Verheugt u daarin… In het geval, dat u verdriet hebt, omwille van geloofsbeproeving in Christus, aanvaard dat. Hier kwam het echte geloof bij de gelovigen tot uiting, of hun vertrouwen op God wel “echt” zou blijken. Toen tijdens de middeleeuwen, christenen (ketters genoemd) op de brandstapels werden gebracht, zongen zij de krachtige Bijbelse psalmen, de toeschouwers konden het niet begrijpen. Dan kon men zien wat echt geloof was. Vandaag is de gruwelijke beproeving van de brandstapel vervangen door de listige welvaart en allerlei wereldse begeerten welke veel afval veroorzaakt.

Koning David zong Psalm 27 in groot vertrouwen:

3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 4 Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik:

te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.Ps.27

Echt geloof kent een vaste hoop!

20 Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. 21 Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heiligenaam vertrouwen wij. 22 Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.Psalm 33

Ware christenen zijn de enige mensen op aarde met een geweldig toekomstperspectief, en zij leren niet te wanhopen. Hun blijdschap overwint telkens hun angst!

Ook vandaag kan en wil de grote meerderheid van het volk niet begrijpen wat “echt” vertrouwen op God betekent! De wereld stelt zijn vertrouwen op de Mammon, goud, geld, aandelen of een tegenwaarde. Doch vandaag stellen wij een groot wantrouwen vast bij de mammondienaars. Men leeft in grote onzekerheid.

Zo’n Bijbels geloof is een ware onvergankelijke geestelijke rijkdom. Beter dan vergankelijk goud, vroeger een tegenwaarde voor geld, of geld in goud.

De toekomst zal echt geloof of “het” geloof bewijzen leert Petrus, bij de openbaring van Christus!

Onze hedendaagse wereldwijde crisis en de christen

Vele berichten kunnen wij lezen en horen door de media, waarbij rampzalige tijden zouden aanbreken. De welvaart die verdwijnt, en oorlog die dreigt…

Het verwekt paniek en angsten. Hoe kan een mens ernaar kijken?

De ongelovige krijgt schrik en maakt zich zorgen. Hij krijgt neigingen tot depressiviteit. Een christen kan nu zichzelf beproeven. Hoe kijkt hij ernaar? Maakt hij zich evenveel zorgen? Helpt zijn Bijbelkennis hem? “Echt” geloven betekent ook: weten wat je gelooft! Weet hij wat God wil in een crisis? Kent hij de profetieën, kent hij de tekenen der tijden?

7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; 8 Zijn hart is standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet. 9 Hij deelt uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid Psalm 112

Een echt christen kan altijd gerust van harte zijn, als hij luistert naar zijn God, en op Hem alleen vertrouwt zoals de Bijbel het leert.

31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus

en gij zult behouden worden, gij en uw huis.hand.16

Biblespace huisgemeenten

http://biblespace.org/.