WONDERLIJK GENEZEN

clip_image001

clip_image003

 

In de Bijbel lezen wij over tal van wonderlijke genezingen. Jezus genas velen om aan te tonen dat Hij de verwachte Messias was. (Jesaja 35:6) (Hand.4:30).De apostelen verrichten wonderlijke genezingen door de werking van de H.Geest. (Hand.2:43). Een apostel werd bevestigd en gekenmerkt door zijn bovennatuurlijke tekenen en wonderen.

2Co 12:12 De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten. ( zie eng.vert.).

12 De kenmerken van de apostelen hebben zich onder u vertoond in alles wat ik heb verduurd, en door wondertekenen en machtige daden.(WV)

Hier gaat het over de kenmerken van een echte apostel, iemand door God zelf gebruikt als een instrument in Zijn handen. Zo lezen wij vandaag even in Hand. 3 over een onverwachte wonderlijke genezing van een verlamde door de apostel Petrus.

Waar en wanneer gebeurde dit genezingswonder?

Het was in een tijdsperiode dat de Heer dagelijks mensen toevoegde aan de gemeente. Op een gewone namiddag gaan Petrus en Johannes als naar gewoonte op naar de tempel om er te bidden. Zij hadden nog steeds de Joodse gewoonten. Dit wonder gebeurde onverwacht, zowel voor de verlamde arme bedelaar als voor de apostelen, die al meer dan eens die uitgestoken hand zagen bij deze poort.

Deze apostelen werden aangesproken voor het geven van een aalmoes, een kleine gift.

Wat deden deze ware apostelen?

Eerst moeten wij beseffen dat deze mannen al heel wat hadden ervaren toen Jezus nog in hun midden hadden. Ze wisten dat alles van Hem afhankelijk was in hun optreden. Ze wisten ook nog wat Jezus hen, als apostelen had beloofd:

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.Joh.14

Petrus vroeg de bedelaar naar hem op te kijken, want normaal hief een bedelaar het hoofd niet op om te zien van wie hij iets kreeg. Petrus vroeg het hier duidelijk, en de man verwachtte nu een grote gift.

6 En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!

Petrus zeer nederig en medelijdend, had een zeer bewogen hart voor deze gehandicapte. Deze arme apostel kon niets kwijt van zijn eigen geld. Willen helpen en niet kunnen dat is altijd pijnlijk in vele omstandigheden. Er waren toen ook nog geen sociale voorzieningen.

Petrus had iets, en dat was “macht”, volmacht om in de naam van Jezus te mogen spreken tot eer van God. Hij sprak met gezag: Sta op en wandel!

Zonder enige ceremonie, geen handoplegging of voorafgaand gebed! Geen show! Enkel enige uitgesproken woorden in de naam van Jezus Christus.

Calvijn stelt zich een belangrijke vraag: Konden de apostelen deze volmacht ten allen tijde gebruiken naar eigen wil? Het antwoord ligt voor de hand, het is het werk van de H.Geest , Hij werkt bovennatuurlijk door wie Hij wil, wanneer Hij wil, en waar Hij wil!

Was de man werkelijk genezen?

7 En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. 8 En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God. 9 En al het volk zag hem wandelen en God loven.Hand.3

Deze lamme begreep dat God hem had genezen, want geen mens, of geneesheer kon zulke dingen doen. Uit dankbaarheid zet hij zijn eerste stappen en gaat samen met de apostelen de tempel binnen om God te loven.

Die man begon een nieuw leven. Vele voeten zag hij passeren die de tempel binnengingen. Zou hij ooit hebben geroepen tot God om ook eens te mogen binnengaan op eigen krachten in de tempel om God te loven en te aanbidden?

Geloofde hij nog in een God van liefde? Welke verlangens leefden in het hart van die man?

Applaus voor Petrus?

12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israel, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen? 13 De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten.

Neen, Petrus wilde geen applaus of geld. Hij zou vandaag zeker niet op TV willen komen als de grote held, Petrus zocht geen eer of sensatie! Hij wees naar God die Jezus verheerlijkte. Als God geneest moet men Jezus de eer geven. Hij wijst naar het standpunt welke men diende in te nemen tegenover Jezus.

WONDERLIJKE GENEZINGEN VANDAAG?

Wat wij voor ogen moeten houden is, dat wij vandaag niet leven in een tijd waarbij dagelijks mensen worden toegevoegd aan de gemeente door de H.Geest. Neen, wij leven in een tijd van grote geloofsafvalligheid door vele dwalingen! ( 2 Thess.2:1,3)Toch geloven wij verder in wonderlijke genezingen, maar ze zijn vandaag uiterst zeldzaam geworden!

Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Het is ontegensprekelijk dat wij leven in de tijd van vele valse profeten, evangelisten of schijnapostelen! Wanneer wij even toetsen aan de Bijbel en met deze hierboven vermelde genezing, dan kunnen wij ernstige verschillen vaststellen.

De genezing van de lamme en nog vele andere voorbeelden gebeurden in normale levensomstandigheden, en onder het geestelijke werk van de Geest. Dus geen georkestreerde organisatie met plaats, datum en marketingprincipes voor de schijnapostelen met de nodige aantrekkelijke shows.

Wat een verschil tussen de apostel Petrus en de verleidende hedendaagse schijnapostels als Benny Hinn, Todd Bentley of een Rick Warren met een doelgerichte misleiding.

Petrus zocht geen eer van mensen, zocht niet om rijk te worden, zocht niet naar macht, werd nooit paus, Petrus stierf uiteindelijk een marteldood!

13 Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

2 Cor.11

Bijbelgetrouwe christenen zullen al deze misleidingen ontdekken, als ze waakzaam zijn. Een gezonde Bijbelkennis is noodzaak in onze dagen. Deze hedendaagse valse apostelen of gebedsgenezers met hun massabijeenkomsten zijn voorlopers van de komende valse profeet met wereldmacht uit openbaring 13.