BEZORGDHEID EN GEZONDHEID

clip_image001

 

 

clip_image003

Wij leven vandaag in tijden waarbij men nog weinig mensen vindt zonder zorgen. Veel bezorgdheid komt ook nooit aan het daglicht. Niet iedereen is bereid zijn zorgen aan anderen bekend te maken. Zorgen zijn niet weg te nemen door medicatie. Toch is er een luisterend hart voor zulke dingen en is er Iemand die, wel de nodige tijd wil nemen om te luisteren. Het is de ene ware levende God, uw schepper!

Mensen die God persoonlijk kennen weten of zijn vergeten hoe God over zulke dingen denkt. Wij gaan samen eens teksten lezen die bezorgdheid bestrijden door geloof.

7 Werpt al uw bekommernis op Hem , want Hij zorgt voor u.1 Pet.5

Deze tekst is niet zo moeilijk om te begrijpen. Het gaat erom dat wij onze zorgen mogen toevertrouwen aan onze God. De reden dat wij dat mogen doen is omdat HIJ VOOR ONS ZORGT, als wij naar Hem willen luisteren! Alles heeft hier te maken met vertrouwen of geloof. Dat is niet zo eenvoudig. Vele mensen stellen hun vertrouwen op hun vermogen en hun kunnen, op deskundigen, en alles wat in hun macht ligt. De eigenzinnige mens wil alles gewoonlijk zelf regelen, doch wanneer hij onmachtig wordt, komt hij radeloos en wanhopig!

2 Koningen 19:14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN Koning Hizkia werd bedreigd door de koning van Assur. Deze schreef een brief naar hem. Waarin stond dat ook hij niet zou kunnen weerstaan aan de macht van de koning van Assur zoals zovele andere landen.

Dit wekte enorm veel bezorgdheid bij koning Hizkia. Wat deed hij? Hij ging bidden en pakte de brief en toonde hem aan de Heer bij zijn gebed! Wat een reactie!?Hieruit kunnen wij wel leren dat deze man alles van zijn zorgen en angsten met God deelde, God was zijn beste vriend! Wie God tot vriend heeft, vlucht niet weg in allerlei drugs of andere middelen.  Doen christenen dat ook? Wat doen wij met onze zorgen? Zorgen die angsten en verdriet kunnen veroorzaken. Is dit een gewoonte voor een christen?

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

KOMMER EN ZORGEN IN ONZE GEDACHTEN.

25 Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.Spr.12

Depressies kunnen ontstaan door het piekeren. Hij loopt met het hoofd naar de grond, zijn eetlust stopt enz. Wat hebben wij als christenen te doen? Zoveel mensen hebben harteleed en zielepijn. Hoe kun je troosten of bemoedigen? Zorgen maken ziek!

Wat is een “een goed woord”?

Een goed woord is beter dan een cadeau of bloemen! Wanneer wij tot geloof kwamen bracht het woord Gods blijdschap in ons hart, in het denken van de mens. Het eerste woord van God bracht licht in de duisternis, onwetendheid.

Gen.1:3!

Een goed woord is bemoedigen vanuit de Bijbel. Verdriet in het hart kan bestreden worden door de hoop op Jezus. Door gebed en vertrouwen op Gods beloften, dat een machtig middel is tegen problemen welke kommer en zorgen. Problemen en zorgen zijn dingen die de mens soms dichter bij God kunnen brengen.Doch er komt zegen enkel voor wie op God wil vertrouwen!

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud , en die dag niet plotseling over u kome,Luk.21

Waarom kan zorgen maken even erg zijn als dronkenschap. Dronkenschap brengt iemand in de armoede en dan naar het graf! Bezorgdheid kan depressies veroorzaken en dan beneemt men zich het leven uit radeloosheid. “Men stapt heel beleefd uit het leven!”

Spreuken 14:10 Het hart kent zijn eigen droefheid , en in zijn vreugde kan een vreemde zich niet mengen.

Spreuken 15:13 Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen.clip_image003

Het is zichtbaar wanneer iemand blij is, doch een betrokken gelaat wijst naar verdriet en moet opgelost raken. De geest heeft evengoed verzorging nodig als het lichaam, doch enkel de Bijbel kan doeltreffende raad geven.

Spr.15:15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest .

Spr.15:23 Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd !

Spr.17:22 Een vrolijk hart bevordert de genezing , maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

22 Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek.

22 A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.

Een blijde geest werkt als een medicijn. Hier vinden wij dat een verslagen geest, ook de gezondheid van het lichaam kan aantasten. De hersenen maken schadelijke toxische stoffen aan. De beenderen zijn het sterkste van het lichaam dat kan aangetast worden.

Spreuken 18:14 De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden, maar een neerslachtige geest , wie zal die opbeuren?

Christenen kunnen verder denken dan de goddelozen, ze vinden kracht in Gods woord welke de geest blijdschap geeft en kracht, hoop en voeding voor de menselijke geest. Deze dingen komen van God. Goddelozen stellen hun vertrouwen op de wetenschap van de mens. Gods woord toepassen kent geen nevenverschijnselen. Hier zie ik dat God een vraag stelt : Wie zal opbeuren? Een mens is onbekwaam op bepaalde delen van het leven. Een mens leeft niet van brood alleen! God wil dat de mens rekening houdt met Hem. Wie niet wil zal de gevolgen dragen.

Psalmen 42:11 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven , mijn Verlosser en mijn God!

ZORG EN KOMMER EEN HINDER OM TOT GELOOF TE KOMEN?

22 De in de dorens gezaaide is hij , die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Matth.13

Het lijkt mij nog duidelijk dat ook een van de redenen waarom zo weinig mensen nog tot geloof en inzicht komen, deze bovenstaande reden is, namelijk mensen lopen met kommer en zorgen. En de enige medicatie die hen kan helpen, geloven ze niet meer, ze hebben genoeg van het kerk en godsdienst, begrijpelijk als men zelf God , of antichrist wil spelen!

Ronny Gaytant

Voorganger