WIE WIL JEZUS VOLGEN?

clip_image001

 

 

clip_image003

Toen Jezus hier op aarde het evangelie predikte, waren er grote scharen om te luisteren. Velen werden helemaal genezen en wonderen werden gezien. De ganse toenmalige wereld had gehoord van deze Jezus van Nazareth. Reclame was helemaal niet nodig om Jezus als evangelist in de kijker te plaatsen, trouwens Hij wilde geen sensatie!Waar Hij verscheen kwam het volk toegelopen met hun problemen, ziekten en kwalen.Maar tussen luisteren naar Jezus, en genezen worden door Jezus, en Hem te volgen maakt Jezus zelf een duidelijk verschil.

25 Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen: 26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.

Betere vertaling: 26 “Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven.

27 Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand kan mijn discipel zijn als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt.(het boek).Luc.14 27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. 28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? 29 Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, 30 zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. 31 Of, welke koning, die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend man iemand te ontmoeten, die met twintigduizend tegen hem optrekt? 32 En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog veraf is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.

33 Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.

Een voorwaarde die Jezus aanhaalt is dat de liefde voor Hem boven alle liefde voor deze wereld dient te staan. De eigen vleselijke familieband komt op de tweede plaats leert Jezus. Hij bedoelt wat Hij vraagt van zijn volgelingen, dat ze zijn geboden en raadgevingen op de eerste plaats te willen zetten. Hij weet heel goed dat er in de families scheiding en afstand komt en strijd daar waar er een iemand Jezus wil volgen.

Jezus vraagt een totale toewijding,

Om alles op te offeren dat ons zou kunnen verhinderen om Hem te volgen. Wanneer mensen tot geloof en inzicht van de waarheid komen, dan zijn er altijd in hun familie die onbewust door satan gebruikt, proberen om hun familielid van Jezus en Zijn gemeente af te houden. Jonge christenen nemen de meeste beslissingen in de eerste twee jaren.

clip_image004

De familie en vrienden stellen vast dat iemand is veranderd. Hij gedraagt zich anders, hij denkt anders, hij maakt andere afspraken, om de samenkomsten te kunnen bijwonen, gaat hij niet verder voetbal kijken, als er Bijbelstudie is. Hij spreekt over het evangelie; over Jezus enz. Hij verliest wereldse vrienden, let op Abraham toen God hem riep. Maar je komt in een grote geestelijke familie terecht.

Jezus maakt geen onderscheid of uitzonderingen. Daarom zien wij ook weinig landbouwers, beenhouwers, bakkers, enz in de gemeenten, geen tijd!

Jezus volgen heeft consequenties! Men streeft naar wereldse rijkdom of naar hemelse rijkdom.

Deut. 6:5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Wanneer er geen levende en opgestane Jezus in uw geloof zit, dan is het geestelijk dood. Kerkgangers hebben een dood geloof. Ze gaan naar de kerk omwille van de plicht of dwang. Zulke kerken lopen leeg! Religie uit dwang of gebruikte chantage door hoererij van de kerk met de overheid, is vervallen, maar kan terugkeren door een wereldwijde staatskerk, Babel!

Wij kunnen geen leven blazen in het geloof! God doet dit, Hij geeft Zij Geest in de mens die Hem zoekt en Jezus aanneemt.

1Jo 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

In het vlees betekent: In het lichaam van de wedergeboren mens door Zijn Geest! Kerken lopen leeg, de dwang is verdwenen, en de wetteloosheid bloeit. Er komen nieuwe antichristelijke wetten. De wetten van God worden vervangen door de wetten van de ongelovige.

2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Afstand doen van al wat men heeft.

Een Bijbelgetrouw christen heeft in feite niets meer. Alles wat hij heeft, is nu van de Here, zelfs zijn eigen lichaam of ziel heeft hij aan God overgedragen. Dit betekent helemaal niet dat men in een klooster moet gaan wonen, of bier brouwen in een abdij. Het is in het bijzonder een levensprincipe in zijn gedachten.

Mt 19:27 Daarop antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? Mt 19:28 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.

Petrus je wordt nog koning in de hemel!

Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

petrus_117743h

Deze tekst doet mij denken aan het verleden, waarbij de christenen hun huizen gedwongen dienden te verlaten en in de bergen gingen wonen in het zuiden van Frankrijk. Ze dienden alles achter te laten omwille van hun liefde voor de Heer.

Naar de toekomst toe, kan men niet zonder geregistreerd te zijn, kopen of verkopen zonder het merkteken van de antichrist! Een biochip zal de wereld aan de voeten van de antichrist leggen, de laatste overwinning van de satan!

Maken wij nog zoiets mede?

Ik weet het niet. Doch volgens het Woord zullen wij de benauwdheid van Jacob niet meemaken. Doch wij stellen vast dat dit merkteken op voorhoofd, hand of arm (yad) dichter bij de deur staat, dan we denken. De elektronische identiteitskaart is slechts een voorloper, ons antichristelijke landje is de touwtrekker. Men verwondert zich dat het zo vlot gaat en snel. Deze plannen bestaan al lang van het Big Brother systeem.

Een ander voorbeeld om afstand te doen van alles wat men heeft.

De rijke jongeling. Mt.19

 21 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. 22 Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.

Dit voorbeeld spreekt voor zichzelf. Die jonge man wilde Jezus volgen. Het antwoord van Jezus is verbijsterend.

23 Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. {} 24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.  25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? 26 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Deze jonge man van adel afkomstig wellicht, wilde Jezus volgen, doch Jezus kende zijn hart. Jezus wist reeds dat hij een keuze zou moeten maken tussen Jezus en zijn vele bezittingen. Deze man kon het niet, anders zou hij anders reageren. Doch Jezus zelf was zijn oplossing, daar had hij niet aan gedacht!

Menselijk gezien is dit ook toch moeilijk aan te nemen. Daarom voegde Jezus vers 26 eraan toe. Het is mogelijk! God kan ingrijpen waar de mens verhindert is om Jezus toch te volgen, en stappen te zetten, die voor ons heel moeilijk zouden zijn. Financieel verlies was hier de prijs. Geld en rijkdom leggen beslag op iemands denkpatronen. Rijk zijn is geen zonde, maar kan een hindernis zijn om tot geloof te komen en Jezus te volgen.

Armoede of geld leggen beslag op het menselijke denken.

Die rijke jongeling kan een profetisch beeld zijn van Europa, welke zal buigen voor het kapitaal, en verloren gaan.

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Voorbeeld:

Een rijke boer uit een dal in een heuvelachtig land, gaat naar de stal en neemt er zijn paard, en staat aan de uitrit van zijn hof, en overziet al zijn rijkdom, en al het land dat hij bezit, en is blij te weten hoe rijk hij wel is. Hij vertrekt en gaat naar een van zijn landerijen, en ziet daar zijn oudste knecht Hans, deze was pas begonnen te eten voor de middag. Hij had pas God gedankt voor zijn eten, en de boer had het gezien, en lachtte, dankt gij God voor uw stuk brood en dat beetje spek! Doch Hans zei: ik ben tevreden met alles wat ik heb, eten, kledij en ik woon in een huisje.

Ik ben gelukkig, en heb deze nacht gedroomd, de deur van Gods stad stond open en ik zag al het heerlijke en de woningen die God heeft bereid. Doch ik hoorde een stem welke zei: Deze avond sterft de rijkste man van het dal. De boer was ongelukkig, lachte met Hans en zie ’t is zever!

Doch toen hij thuis kwam overdacht hij het en zei, ik ben de rijkste hier in het dal! Ik voel mij niet goed ik ga mij zetten. Doch s’avonds laat gaat de bel en de boer doet open, en daar is iemand die vraagt of de boer de begrafenis wil regelen voor zijn knecht Hans, die is pas gestorven, en die heft geen familie.

De boer had zich vergist, hij dacht: Ik ben de rijkste man van het dal! God dacht anders.

Wie was nu de rijkste?

27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt,  kan mijn discipel niet zijn. Lukas 14

Mt 16:24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij

Zichzelf verloochenen, wil zeggen zijn eigen visie en gedachten opgeven. De gedachten van Jezus overnemen welke wij vinden in Zijn woorden. Dat betekent, dat het liefste welke men heeft op deze aarde, moet kunnen loslaten, om dan het kruis, in de plaats te nemen. Het kruis dragen betekent, alle verdriet en pijn aanvaarden, als gevolg voor het volgen van Jezus. Het kruis, het vloekhout, daar bracht Jezus een mogelijkheid tot eeuwig leven.

Bespot en verweten te worden omwille dat men Jezus wil volgen in daden zoals hij vroeg. Alle nadelen aanvaarden die voortvloeien uit het volgen van Jezus. Wie geen rekening houdt met de Bijbel, weet ook niet wat het betekent “zijn kruis te dragen”.

Joh 16:8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

Wanneer men tegen de mensen vertelt dat ze een bepaalde zonde doen die ze niet kennen, dan is dat niet altijd in dank aangenomen, en men kan uitgelachen of bespot worden. Over zonde spreken is ouderwets. Mensen zijn onverschillig, en onwetend geworden.

clip_image002_thumb.jpg

Wat mag het kosten om Jezus te volgen?

28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? 29 Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, 30 zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Joh.14

Soms wordt hier niet veel bij stilgestaan vandaag. Jezus wilde duidelijk maken dat, wanneer men Hem wil volgen, men ook zal moeten doorgaan tot het einde. Wat het ook kan kosten om Jezus te volgen moet men betalen.

Het kan ons leven kosten! In Rusland stierven vele christenen omdat ze Jezus wilden volgen, en ze wilden Hem niet verloochenen. Ze liepen er een uur te voet door de sneeuw om samen te komen op de zondagmorgen in een bos, met het risico te worden opgepakt door de KGB!

Ze hadden begrepen dat het Jezus zijn leven had gekost om hen te redden, bijbelgetrouwe christenen zijn de enige mensen met een duurzaam toekomstperspectief!

: Joh 10:27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

clip_image005