WOORDEN OF DADEN

clip_image001

 

 

clip_image002

 

12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, 13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, Fil.2

Paulus Schreef naar de Filippenzen opdat ze hun behoudenis zouden bewerken. Het lijkt me een behoud door eigen werken. Dit kan toch niet de Bijbelse opvatting zijn. Wat bedoelde hij dan wel met het bewerken? Een betere vertaling schrijft: “uitwerken”! Paulus bedoelde het zoals in de Jacobusbrief: Niet alle hoorders van het evangelie zijn daarom ook daders!

19 Weet dit wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; Jac. 1

Snel om te horen

Wij weten dat het snel zijn om te horen iets spontaans was bij de kinderen. Wat we niet moesten horen, dat hoorde we wel. Wat we wel dienden te horen dat hoorden we niet. Het was de ingesteldheid welke een rol speelde.

Zo is het ook de bedoeling geweest van de apostel Paulus, dat onze ingesteldheid

Tegenover het evangelie positief diende te blijven, bijzonder om te leren.

Wij moeten het woord beleven! Ons ganse leven wordt beïnvloed door wat Gods zegt.

Voorbeeld:

Onrustigheid in het hart van een christen is een teken van klein geloof. Wie tot geloof is gekomen is tot rust gekomen.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Matth.11

Een christen is iemand die snel is geweest om te horen.

Het is het verlangen dat ieder mens tot geloof komt. Snel om de woorden van Jezus te aanvaarden.

Het is belangrijk om te weten hoe men in blijdschap kan leven, met een geweldige toekomst!

2 Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand.

3 En hij las daaruit voor op het plein voor de Waterpoort van dat het licht werd tot de namiddag in tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen en van hen die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet.

Nehemia 8

Het is heel belangrijk om snel te horen. Wij lezen dat zelfs hen die het konden begrijpen er ook al bij mochten! Kinderen vanaf een leeftijd van ongeveer twaalf jaar kunnen al heel wat begrijpen. De kinderen van de joden lezen en schrijven vanaf 5 jaar!

Langzaam om te spreken

Wij moeten ons spreken onder controle kunnen houden. Voor wij iets zeggen moeten wij goed overleggen wat wij zullen zeggen. Dit is niet altijd gemakkelijk.

De Here geeft ons de raad om verdraagzaam te zijn.

Wij kunnen soms heel vlug ondoordachtzaam spreken.

Mattheüs 12:36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels,

Woorden kunnen kwetsen als een dolk.

3 ¶ Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf. Spreuken 13

Spreuken 12:18 Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan.

Hart en mond zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom moeten wij erop letten elkaar niet te kwetsen. Je kunt onbewust kwetsen maar ook bewust.

De satan wil ruzie onder christenen en maakt misbruik van de zwakte van de mensen. Er kunnen zo problemen ontstaan die niet nodig zijn.

Spreuken 21:23 Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen.

Voorkomen is beter dan genezen.

Bidden is ook spreken.

1 Behoed uw voet, als gij naar Gods huis gaat; immers, naderen om te horen is beter dan het offeren der dwazen, want die weten niet, dat zij kwaad doen.

2 Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn. Prediker 5

Wij moeten ook waakzaam zijn in ons gebed. Wanneer wij bidden moeten wij ook doordacht iets bidden.

Ons gebed moet zijn als parfum voor God. Het moet aangenaam zijn. Wanneer wij iets rieken dat niet aangenaam is, dan draaien wij ons het hoofd. Maar goede parfum trekt onze aandacht.

LANGZAAM TOT TOORN

Spreuken 14:17 Wie spoedig toornig is, begaat dwaasheid, en een man met slinkse streken wordt gehaat.

Het spreken kan oplopen tot ruzies, ja tot vechtpartijen. Ook Petrus was niet zoals het hoorde in kwestie van verdraagzaamheid en geduld. Hij sloeg het rechteroor van Malchus af bij de gevangenneming van Jezus.

Petrus handelde eerst en dacht te laat na. Wij kunnen soms stappen zetten, en onbedacht beslissen omdat we kwaad zijn geworden.

Opvliegendheid is zonde, niet de woede zelf.

Maar iemand kan zijn toorn op geniepige wijze uitwerken, met slinkse streken.

God zegt die dat doet word gehaat nog meer dan een opvliegend mens.

Het kwaad worden is een menselijk gegeven, God komt zelfs tot toorn.

Hier kunnen wij toch leren dat Jezus onze dwaasheden zoals van Petrus volledig kan herstellen.

Hij herstelde wat Petrus vernietigde. Hij deed dit op wonderlijke wijze.

Hebben ook al eens gedaan zoals Petrus?

Spreuken 29:11 De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.

Er is een duidelijk verschil tussen de gelovige en de ongelovige of de dwaas.

Dit is een kwestie van zijn behoud bewerken.

Iedere christen die een inspanning doet om de raad van God op te volgen, zal zegen ontvangen en kwaad voorkomen.

http://biblespace.org/.