THUIS ROND DE BIJBEL

clip_image001

 

Jezus en Nicodemus

 

 

Vandaag zijn wij opnieuw samengekomen voor onze wekelijkse eredienst. Vroeger hadden voor hen die eens katholiek waren, de heilige missen, met een priester, gouden beker, en een altaar in een groot kerkgebouw.

Er was een koele en een mysterieuze sfeer, welke vroeger werd beklemtoond met de Latijnse taal, waarbij het volk er niets van begreep. Mensen werden psychisch dwangmatig en traditioneel naar de kerk geleid, om deel te nemen in de aangeleerde tradities en afgoderij!

Nu zitten wij, als de eerste christenen, opnieuw samen, wel niet in een kerkgebouw, maar in een huis, een huisgemeente genaamd.

Wij komen samen op een andere manier dan vroeger, wij zingen nu “Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich!” Dat spreekt van blijdschap en verlangen om samen te zijn met broeders en zusters in de Here. Wanneer die blijdschap en verlangen om samen te komen verminderd of wegblijft, dan is dat gelijk koorts die men krijgt, een teken dat er iets wijst op ziek zijn, een infectie veroorzaakt door zonde.

Wat opvalt bij iedereen die voor het eerst naar een dergelijke samenkomst gaat, is dat er veel lofprijs,en muziek wordt gemaakt ter ere van God. Er zijn hier geen rituelen, met kaarsen, of wierook. Ook geen repetitieve gebeden.

WAT IS EEN BIJBELSE CHRISTELIJKE EREDIENST?

Wij kijken even naar een samenkomst in het O.T.

31 Toen zag Israël, welk een machtige daad de HERE tegen Egypte gedaan had; en het volk vreesde de HERE en zij geloofden in de HERE en in Mozes, zijn knecht.

1 Toen zong Mozes met de Israëlieten de HERE dit lied en zij zeiden: Ik wil de HERE zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.

2 De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik.

3 De HERE is een krijgsheld; HERE is zijn naam. Exodus 15

 

Wij vinden hier een spontane samenkomst, een dankdienst ter ere van God die hen redde van de dood door het Egyptische leger van de Farao. De eerste reden die wij hebben om hier te zijn is God te danken dat wij behouden zijn, en die vreugde aan Hem laten zien die ons genas van geestelijke blindheid. Egypte is een beeld van de wereld, en zo zijn wij behouden uit deze goddeloze wereld en kregen eeuwig leven.

Wij brengen God de eer iedere zondag, het is een tonen van onze wederliefde voor wat Hij deed voor ons. Iedere week is er een reden om Hem te komen danken en eren en te aanbidden!

Col 3:16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

Voorbeeld van een vorm van aanbidding.

In een Russische kerk lag een oude vrouw op haar knieën aan het beeld van Christus, en ze kuste voortdurend de voeten . Een Russische legerofficier kwam binnen in de kerk en zag die vrouw. Verwonderd ging hij ernaartoe, en stelde haar de volgende vraag: Zou u ook de voeten van Stalins beeld willen kussen? Ze antwoordde: Ja, indien hij zijn leven voor mij had gegeven en ik gered zou zijn . Dit is de reden dat wij vandaag samenkwamen, om te aanbidden!

 

Een ander voorbeeld van aanbidding:

CERTIFICAAT-christenen

Eén van de grootste christenvervolgingen in het Romeinse rijk had het karakter van een campagne voor het heidendom. Soldaten dwongen de mensen enkel korrels wierook op een altaar te strooien om hun loyaliteit tegenover de goden te tonen; wie dat gedaan had, kreeg een officieel op naam gesteld certificaat als bewijs; wie weigerde, werd gedood. Velen brachten het gevraagde offer en waren uit de problemen. Maar christenen konden zo’n offer natuurlijk niet brengen, en velen zijn om hun weigering vervolgd of gedood. Toch waren er ook christenen die, met een bezwaard geweten, geofferd hebben; zij werden ‘gevallenen’ genoemd, van wie velen later berouw hebben getoond. Sommigen hebben evenwel niet werkelijk geofferd, maar wel voor geld zo’n certificaat, libellus geheten, gekocht. Deze mensen werden na de vervolging libellatici genoemd: certificaatchristenen.

Een groot aantal heeft openlijk spijt betuigd over deze weinig principiële houding. Sommigen van hen weigerden dit en zijn uit de gemeente gezet. Hoeveel van zulke certificaat-christenen zouden er in België of elders te betreuren zijn als er vervolging kwam?

Zijn wij ook bereid ons leven te geven voor Jezus?

 

HOE VERLOOPT EEN BIJBELSE SAMENKOMST?

 

1Co 14:26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.

De manier van samenkomen is hier heel spontaan. Iedereen heeft zijn deel in de samenkomst. Je kunt een bijbeltekst voorlezen, je kunt mededelen dat de Heer je iets heeft getoond in de verlopen week, enz. Je kunt een verhoord gebed mededelen. Je kunt gebed vragen voor een probleem. Je kunt getuigen hoe je tegen iemand hebt kunnen getuigen of iemand hebt kunnen bemoedigen. Je geeft een lied op om de Here te loven voor iets. Je kunt een lied opgeven dat een gebed is. Je hebt gebeden voor iemand welke daarna genas, en er is blijdschap en reden tot danken!

Is de samenkomst verplicht?

Heb 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Wij hebben plichten tegenover elkaar, bijzonder in onze dagen, waarvan wij vinden dat de komst van Jezus nabij is. Wij moeten elkaar aansporen, om voldoende samen te komen! Er staat ook, onze eigen eredienst.

Ro 12:4 Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben,

Ro 12:5 zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

Is het gebed een onderdeel van de samenkomst op zondag?

 

19 De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt. 20 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. 21 Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 22 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. JOH 4

Deze vrouw had weet van de tempeldienst, en wist dat men daar aanbad. Ze wist ook van de onenigheid tussen de Joden en de Samaritanen, aangaande plaats van aanbidding; Gerizim of Jeruzalem. Jezus, beklemtoonde dat de plaats geen belang meer hadwel hoe men zou bidden. Er moet gelegenheid zijn op de eredienst om te bidden. Iedereen moet kunnen bidden, hetzij, luidop of stil! Iedereen kan dan je gebed beamen.

IS UW GEBED DE HERE WELGEVALLIG?

1 Een psalm van David. O HERE, ik roep U aan, haast U tot mij; neem mijn stem ter ore, als ik tot U roep.2 Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.3 HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen;4 neig mijn hart niet tot iets kwaads om in goddeloosheid boze daden te volvoeren met mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun lekkernijen niet eten.

Psalm 141

David legde zijn gebed in een lied. Zijn gebed kwam uit zijn hart! Zijn verlangen was dat zijn gebed God welgevallig zou zijn. Een gebed als een reukoffer. Die reukoffers werden gebracht in de tempel. Wie houdt niet van parfum? Het kan heel zalig zijn om te rieken en te genieten. Opdat zijn gebeden welgevallig zouden zijn, bidt David om hulp als het ware, opdat hij niet zou kwaadspreken, ( lekkernijen) of kwade plannen maken. Je doet het met dezelfde lippen.

Spr 18:8 De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart.

Kwaadsprekerij en leugens worden niet zo vlug vergeten! Wie luistert naar kwaadsprekerij is even zondig als de kwaadspreker.

DE NIEUWE EREDIENST ZONDER ALTAAR of TAFEL

Een altaar in het O.T. was een plaats voor het offer aan God, of ook de plaats waar men de naam des Heren aanriep.

1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Rom. 12

Een christen heeft niet alleen een samenkomst op zondag, of voor de Bijbelstudie de rest van zijn leven is een eredienst!

Col 3:17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Om te weten of we alles in de naam des Heren doen, moeten wij de vraag stellen: zou Jezus dit ook zo zeggen of doen!

Paulus toont aan dat het brengen van offers op een altaar in de tempel uit het O.T. nu voorbij is. Er is een nieuw verbond door Jezus ingesteld. Jezus is zelf het laatste offer, als het Lam Gods. Daarom hebben wij geen altaar meer nodig om opnieuw te offeren. Het avondmaal is een instelling ter herinnering en geen toverij! (transsubstantiatieleer).

Paulus schrijft hier toch wel iets bijzonders. Een totale verandering namelijk het niet meer brengen van dieren om te offeren en te doden, maar ons lichaam stellen als een levend offer. Wanneer wij nu vriendelijk zijn tegen iemand die ons kwaad deed is een vorm van offer in het nieuwe testament, daarvoor heb je geen altaar nodig.

Hij bedoelt dat wij alles wat wij kunnen en kennen in dienst van de Heer gaan stellen, en niet meer op een wijze zoals wij de wereld dienden en onszelf, maar wel met een ijverige inzet.

WIE IS PRIESTER IN DE EREDIENST?

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

6 Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

7 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis,8 voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 1 PETRUS 2

Iedereen die tot geloof is gekomen en gedoopt is, is een nieuwtestamentische priester, zowel man als vrouw, getrouwd of ongehuwd. Petrus wijst erop dat de priester nu geen dieren meer offert op een altaar, maar geestelijke offers brengt. Wij offeren nu onszelf door niet verder onze eigen levensstijl te volgen, maar te leven in overeenstemming met de bijbel. Het kan een opoffering zijn, maar God wil het! Wie gelooft en zich laat dopen moet weten wat het hem zal kosten, wat hij moet geestelijk offeren om Jezus te volgen. Hij zal de gevolgen dragen wanneer hij het evangelie verkondigt.

Slot: 24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond,

25 het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is. 1 Cor.14