VOOR OF TEGEN JEZUS CHRISTUS

clip_image001

clip_image003

49 Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is?

50 Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.

51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen?

Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid Luc.12

Tijdens het aardse leven, dienen mensen soms belangrijke beslissingen te nemen. De ene maal valt dit ook beter mee dan de andere keer. Je moet eens kiezen met wie je wilt huwen, in welke richting je wilt studeren, waar je gaat wonen enz. Over de bijzonderste keuze welke een mens in zijn leven dient te maken, hoor je vandaag zeer weinig. Toch zal de keuze van de mens tegenover God heel belangrijk zijn, en bijzonder in de aankomende jaren van oordelen, rampen en oorlogsgeweld, welke zal worden voorafgegaan door allerlei vormen van chaos.

Vooraleer Jezus de bovenstaande uitspraak deed, gaf Hij rust en bevel dat Zijn discpelen niet angstig zouden worden, en ook vandaag niet! (32) Hij leerde ook niet te beleggen in aandelen, maar wel om aalmoezen te geven! Hij wilde rechtvaardigheid, en dat kan nooit in een wereld met rijk en arm!

(33) Jezus sprak over een vergankelijke aardse rijkdom, en een geestelijke rijkdom, welke niet zal vergaan, maar zijn waarde zal blijven bestaan in de eeuwigheid. Hij stelt ieder mens voor een belangrijke keuze, ook in de rijke jongeling koos zijn vergankelijke rijkdom, bezittingen en geld of aandelen, en volgde Jezus niet verder. De rijke jongeling kan wel eens een profetisch beeld zijn van het rijke westen. Daarbij heeft het Babelse of Roomse christendom gekozen voor een andere god, de Mammon! Tot al wie voor Hem willen kiezen, gaf Hij de raad waakzaam te zijn en trouw te blijven aan het Woord, tot Zijn wederkomst.

“VUUR BEN IK KOMEN WERPEN OP AARDE”

clip_image005Wat een beeldspraak! De symboliek van vuur in de Bijbel, is in de eerste plaats oordeel. Het evangelie welke Jezus bracht heeft de uitwerking van uitbreidend vuur, namelijk vuur dat reinigt en alles zuivert, zoals goddeloosheid en ook alle valse leer! God sprak door de profeet Jeremia het volgende:

29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 30 Daarom zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des Heren, die mijn woorden van elkander stelen; (Jer.23)

Sodom kwam om door vuur en zwavel! Ook Gog en al zijn legers welke Israël straks willen aanvallen zullen omkomen! Als Jezus zich zal openbaren, en zichtbaar terugkomt naar Jeruzalem, zal dit op dezelfde wijze gebeuren! (Luc.16:29,30). (1 Kor.3:13).

De vurige liefde van God voor Zijn schepping, Zijn volk, Zijn gemeente, zal de toekomst aantonen. God kijkt en verlangt meer naar de toekomst dan iedere christen, want Hij heeft een plan gemaakt. Het evangelievuur van Jezus, zal alle ongelovigen en alle afgoderij en bijgeloof laten verdwijnen, er komt een andere wereld zonder onrechtvaardigheid.(Hebr.12:29). 29 want onze God is een verterend vuur.

6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.(Joh.15)

De mens heeft de keuze: Jezus volgen of de tweede dood, de vurige hel! Het klinkt ouderwets, maar het blijft de waarheid, wat je ook onder die hel begrijpt. Het evangelie toont twee levenswegen: De autostrade naar de hel, of de lastige bergwegel naar het nieuwe Jeruzalem! Jezus sprak:

50 IK MOET GEDOOPT WORDEN MET EEN DOOP, EN HOE BEKLEMT HET MIJ,

TOTDAT HET VOLBRACHT IS.

3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Rom.6

12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof

aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.Kol.2

…toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. 21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, 22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.1 Petr.3

Hier sprak Jezus duidelijk over Zijn lijden en sterven, en wat een stress in de gedachtewereld van Jezus, tot het zou zijn volbracht. Hij wist wanneer en hoe hij onschuldig zou sterven in onze plaats! Indien een mens zou weten hoe en wanneer hij sterven zou, hij zou een lijdensweg krijgen.

clip_image007De doop waarover Jezus het hier heeft, is zijn bloedige doop in Zijn dood, een offer tot vergeving van alle zonden, enkel niet de zonde van ongeloof! Wie zich laat dopen, gaat helemaal onder water, zoals in een graf, als symbool. Zijn zondig leven is vergeven en begraven, door geloof in Jezus offer. Daarom dat een besprenkeling of kinderdoop verduistering en dwaling brengt. Wie dan uit het water komt, getuigt van zijn opstanding en nieuw leven welke hij heeft ontvangen, en dit gebeurt normaal in de gemeente tot een sterk getuigenis van iedere aanwezige!

Petrus legt een bijzonder mooi verband tussen de doop, en het ingaan in de ark van Noach! Jezus toonde aan dat de tijd voor Zijn wederkomst zou zijn als in de dagen van Noach. Vandaag naderen wij met snelle schreden dezelfde tijd.

Er komen nog reuzen terug, gedemoniseerde mensen van tegen de drie meter groot, met uitzonderlijke lichaamskracht. Spotten, lachen, en kwaadspreken met Bijbelgetrouwe christenen, is er vandaag als voor de zondvloed. Noach had zijn keuze gemaakt: Hij geloofde wat God sprak, en werd gered!

Wie in deze dagen wil behouden worden, dient enkel te geloven wat God zegt. Je kunt God niet zien, maar je kunt Hem helemaal ontdekken en leren kennen, in de Bijbel.

51 MEENT GIJ, DAT IK GEKOMEN BEN OM VREDE OP AARDE TE BRENGEN?

NEEN, ZEG IK U, VEELEER VERDEELDHEID

Wie zou nu kiezen voor iemand die verdeeldheid en strijd brengt onder het volk in plaats van vrede en rust? De Zoon van God kwam eerst naar deze aarde, als het “Lam van God”, dat geofferd diende te worden ter vergeving van ieders zonden, voor wie in Jezus zou gaan geloven.

Is Jezus niet de steen waaraan de ongelovige ezels zich stoten en zullen stoten?

11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.

12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Vandaag stellen wij vast, dat religieuze leiders en ook politieke leiders zoeken naar een eenheid onder alle godsdiensten via oecumene, allianties, enz. zonder de waarheid te zoeken of te volgen!

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De verdeeldheid tussen mensen zal geen overwinning zijn voor de meerderheid, zoals in ons democratisch bestel, maar het zal een overwinning worden voor een minderheid. Bijbelgetrouwe christenen zijn in de geschiedenis altijd een minderheid geweest. Ze werden vervolgd en vermoord door staatskerken, omwille van de naam van Jezus.

Ook Gods uitverkoren volk Israël werd en wordt opnieuw bedreigd met vernietiging, welke een apocalyptische wereldoorlog zal veroorzaken. Hun God is de schepper van hemel en aarde. Hitler volgde een oude filosofie van de Übermensch, maar hij werd een “looser”!

God zal overwinnen met Zijn nieuwe mens, de wedergeboren christenen, zij die gestorven zijn, en zullen opstaan uit de dood, en zij die vandaag nog in leven zijn, welke heimelijk zullen worden opgenomen. De mens kan opnieuw kiezen tussen een aankomende antichrist en Jezus! Zo gaan we straks de laatste strijd kennen tussen licht en duisternis, met nog meer geloofsafval! Bijbelgetrouwe christenen zullen mogelijks nog een korte hevige strijd kennen, doch wij denken aan de woorden van de apostel Paulus:

17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. 18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.Rom.8

DE ZICHTBARE VERDEELDHEID

clip_image00952 Want van nu aan zullen vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen verdeeld zijn,53 vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder. Luc.12

Toen Jezus predikte, kwam er al verdeeldheid bij de schare luisteraars.(Joh.7:43). Verdeeldheid onder de Farizeeën.(Joh.9:16).De verdeeldheid tussen Joden en christenen zal wegvallen.(Joh.10:19) Verdeeldheid onder christenen is vandaag enorm, doch niets nieuws onder zon! (1 Kor.11:18)

Het loopt dwars door de gemeenten, de gezinnen en families, en dit met veel verdriet.

De verdeeldheid was al te zien op Golgotha, een zondaar links en een zondaar rechts van Jezus, de ene koos de kant van Jezus de andere spotte, en had geen spijt.

Barabbas of Jezus?

clip_image011

De keuze tussen Barabbas en Jezus, kwam er ook, door manipulatie van het volk, via de toenmalige media koos de meerderheid voor een moordenaar, een minderheid koos Jezus! Doch Jezus komt terug en zal duizend jaar regeren in Jeruzalem!

Wat is uw keuze?