RAAD BIJ PERSOONLIJKE BIJBELSTUDIE

LEIDRAAD VOOR PERSOONLIJKE BIJBELSTUDIE.

clip_image002

De bedoeling van deze Bijbelstudie is de mogelijkheid scheppen, opdat ieder zelf een persoonlijke Bijbelstudie kan maken. Het is niet de bedoeling dat ieder een Bijbelleraar zal worden, doch het is in onze tijd zeer nuttig zelf na te gaan, of de leer die gegeven wordt, een gezonde leer is. Het profeteren in het N.T. dient te worden beoordeeld. Dit was niet zo in het O.T. Het is ook niet de bedoeling om dan geen Bijbelstudie meer te volgen, dat zou onbijbels zijn. Wij leven in de eindtijd, en Jezus heeft gewaarschuwd voor ernstige dwalingen.

Markus 13:22 Want er zullen valse Christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.

Het is wel van belang, wanneer men iets wil doorgeven, als een ervaring op zondag, dat dit ook strikt Bijbels en zeer stichtend zal werken. Let op met het gebruik van het Internet, wees op uw hoede, het lijkt een jungle!

EERSTE STAP.

De eerste stap die noodzakelijk is, is het gebed. Wie de Bijbel wil onderzoeken en begrijpen dient te bidden tot de Schrijver voor wijsheid en inzicht. De bijbel is geen boek als een ander, het is uniek en heilig. Een zeer oud boek, waarvan de Schrijver eeuwig leeft! Ware christenen zijn zeer sterk afhankelijk van de Heer. Om te bidden en te studeren is het goed om met volgende puntjes rekening te houden:

  • Afzonderen in de stilte, weg van lawaai en muziek.
  • Zet TV, GSM, radio, en alles wat kan storen, af, voor uw studietijd in uw eigen belang.
  • ’s morgens vroeg is een goede mogelijkheid, het is een opoffering eens vroeg op te staan, veel profeten deden dit ook!

Wat is wijsheid?

28 maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. Job 28:28

Wijsheid is ontzag hebben voor Gods woord. Het is tevens een levensstijl, om alles te mijden wat ingaat tegen Gods wil. Wat je leert probeer dat toe te passen, zo zal de Bijbel meer en meer opengaan voor u.

Het begrijpen van de Bijbel is afhankelijk van onze gehoorzaamheid, niet van onze intelligentie.

Deuteronomium 4:6 Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie.

Bidden om wijsheid en inzicht.

Jacobus 1

5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bid hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Iedereen schiet te kort aan wijsheid. Daarom moet ook iedere christen bidden om de bijbel te begrijpen.

Wijsheid maakt gelukkige mensen.

13 Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt;

14 want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen, is beter dan goud. Spreuken 3

Zilver en goud zijn in de Bijbel een beeld van geld en rijkdom. Wijsheid brengt meer op dan geld en aandelen. Onze maatschappij wordt steeds ongelukkiger omdat ze meer en meer geldzuchtiger word.

TWEEDE STAP

De tweede stap is een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Dit gedeelte moet niet altijd lang zijn.

U hebt verschillende mogelijkheden:

1. U kunt een dagboek nemen met iedere dag een paar verzen, en u leest een bepaalde opgegeven tekst. Dit is wel de gemakkelijkste methode en vergt ook minder eigen inspanning. Doch deze methode sluit geen dwalingen uit. Voor jonge christenen is het wel een goed begin. Doch een baby blijft ook geen baby.

2. U kiest zelf een gedeelte.

In het begin dient men geen moeilijke gedeelten te kiezen. Neem gewoon een verhaal uit het Nieuwe testament. Leest aandachtig en in rust.

Iets lezen en met je gedachten ergens anders zijn, is verloren tijd en zonde.

Wij gaan nu echter verder op basis van de tweede mogelijkheid. U kiest zelf een gedeelte.

Wanneer u hiervoor kiest wat goed is, hebt u nog wat instrumenten nodig die u zullen helpen.

Het aanschaffen van enkele studieboeken is noodzakelijk en kunnen zeer nuttig zijn.

– Een Nederlands woordenboek.

– Een bijbelse concordantie.

– Een bijbelse encyclopedie

– Een bijbels namenboek.

– Een goede Bijbelvertaling, STV, King James, Complete Jewish Bible, enz.

DE DERDE STAP : HET OBSERVEREN VAN UW TEKST.

Met het observeren,is bedoeld de tekst aan een analyse te onderwerpen. Opgelet! Let goed op de context en tekstverwijzingen. Een stuk zinsontleding is wel van belang.

Voorbeeld:

Wie op jacht gaat of meegaat met de jagers, en daar niets vanaf weet, zal geleerd worden waarop hij dient te letten. De jager kent de sporen van de dieren, hij let op het gedrag van zijn honden die mee zijn. Hij let op de holen enz. Men moet letten op de veiligheid van de mensen in de omtrek.

– Wij zoeken de woorden die meer dan driemaal voorkomen, en zetten die op een blad.

– Wij zetten de woorden, waarvan wij weinig kennis hebben op een blad met vraagtekens.

– De detailwoorden onderlijnen. Dit zijn woorden die een reden, een gevolg, een omschrijving, een voorwaarde of een tijdsbepaling aangeven.

– Schrijf plaatsnamen op, kijk waar dat ligt. ( een geografische kaart kan belangrijk zijn )

– Waar uw aandacht naartoe gaat.

– Wat u niet begrijpt, opschrijven en vragen naar uitleg bij degene die onderwijs geeft in uw kring of huisgemeente.

DE VIERDE STAP : TIPS BIJ HET INTERPRETEREN.

1.Waar vind ik een gelijkaardige tekst? Bv : concordantie.

2.zoek andere teksten over woorden die meermaals voorkomen.

3.Maak een samenvatting van deze woorden.

4. Zoek een verband tussen de meest voorkomende woorden.

5. Gebruik de woorden waaraan een symboliek zijn verbonden, en welke u hebt geleerd tijdens een Bijbelstudie. De ervaring leert dat Bijbelse symboliek zeer belangrijk is.

6. Probeer nu vast te stellen : Wat wil God nu tot mij zeggen?

7. Hou rekening met :

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 2 petrus 1:19

GEEN EIGENMACHTIGE UITLEG!

Inderdaad, geeft nooit je eigen interpretatie, laat de Bijbel zelf spreken.

Uw streven moet zijn te vinden wat Gods Geest duidelijk maakt. Dit wil zeggen dat een goede verklaring zeker heeft rekening gehouden om een schrift met schrift te vergelijken.

Wij dienen steeds rekening te houden met de context van het gedeelte.

Psalm 53 (53-2) De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.

Je zou kunnen zeggen er staat in de Bijbel dat er geen God is!

Dit wil zeggen haal nooit geen teksten uit zijn verband.

Veel onenigheid ontstaat er onder de christenen omdat deze regel niet wordt gerespecteerd.

Andere regel: Neem eerst de tekst letterlijk. Indien deze niet mogelijk is, mag men gaan vergeestelijken of naar de figuurlijke taal gaan.

Besluiten.

1. Wat kan ik voor mezelf vinden in de tekst die ik heb gelezen?

2. Is er een belofte? Voorbeeld? Bevel? Waarschuwing? Bemoediging? Raad?

3. Wat verwacht God nu van mij?

4. Wil ik toepassen wat ik las als levenstijl?

clip_image003

Een eerste oefening kunt bekomen via mail: biblespace@hotmail.com