TABERNAKEL STUDIE

clip_image002

WAT WAS DE TABERNAKEL?

clip_image004

Het woord tabernakel komt van het Latijn voor tent of hut, een woning. De S.Vert. noemt hem “de tent der getuigenis of der verzameling”. Het was een verplaatsbare grote maar speciale tent.

De Bijbel stelt met grote nadruk dat de woning van God tot in de kleinste details niet gebouwd was volgens een menselijk plan, maar volgens de wil en de aanwijzing van God. Mozes zag op de Sinaï een model van de hemelse tabernakel met toebehoren.

8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.

9 Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. Exodus 25

Wij leren meteen dat het Gods wil en verlangen is om bij de mensen te wonen. In het O.T. was Hij samen met Zijn volk en wilde tot hun hart spreken in de woestijn of de wildernis. De woestijn is een beeld van de wereld. De wolkkolom was een teken van zijn aanwezigheid.

In het N.T. woont Hij door Zijn Geest in Zijn wedergeboren kinderen. Ons lichaam is ook een tent, maar zal hersteld worden in zijn heerlijkheid.

2 Corinthiërs 5:4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden.

2 Corinthiërs 6:16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,

HET PLAN VAN DE TABERNAKEL en DE VOORWERPEN.

clip_image008EXODUS 26. (lezen)

Wij vinden hier een complete beschrijving hoe Mozes de tabernakel diende te laten maken. Wij herkennen eerst de afsluiting in het wit. Wit spreekt van reinheid en heiligheid van God.

Verboden toegang voor de zondaars en wereldse mensen. Zij hadden de wereld verlaten (Egypte). Deze afsluiting bestaat nog steeds voor ons want wij scheiden ons af van elk werelds gedrag. Toch werd een poort gemaakt, welke het mogelijk maakt tot God te naderen. Deze poort had andere kleuren, deels blauw(hemel), wit (reiniging) en scharlaken ( zonde). Je kwam er slechts in met een offerdier, wanneer men had gezondigd. Een ongelovige die spijt heeft over zijn zondig leven kan nu ook door deze ingang, en dit is Jezus! Als men dankbaar was, met een dankoffer. Er waren dankbaren onder hen die door Jezus werden genezen naar lichaam en ziel. Het offerdier wijst rechtstreeks naar het offer van Jezus op Golgotha, dit is de sleutel. Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

HET BRONZEN BRANDOFFERALTAAR

clip_image010Het eerste wat je zag als je binnenkwam in de voorhof, was het bronzen altaar. Het was gemaakt van hout en overtrokken met koper.

29 Het brandofferaltaar zette hij bij de ingang van de tabernakel, de tent der samenkomst, en hij offerde daarop het brandoffer en het spijsoffer, zoals de HERE Mozes geboden had. Exod.40

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, Hebr.10

clip_image012De zondaar kwam met een dier om te offeren, lammeren, stieren of bokken. Hij legde zijn hand op de stier en gaf daarmede te kennen dat hij al zijn eigen zonden op dat onschuldige beest legde. Dat dier werd geslacht en geofferd in zijn plaats. Wij hebben medelijden met dat dier. Zo werd Jezus het Lam Gods op Golgotha en geofferd in onze plaats! Jezus was onschuldig. Wij moeten weten dat Jezus stierf omwille van onze zonden. Wij stierven mee,om later ook op te staan.

Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Jezus is het volmaakte offer. Wij krijgen nu telkens vergeving van onze zonden NA BELIJDENIS. Wij kunnen ze nu telkens belijden en dan weten de Here heeft ze mij vergeven. Het niet belijden van zonde is ongezond zowel voor geest als het lichaam.

1 ¶ Van David. Een leerdicht. (32-2) Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag;

4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Sela Psalm 32

HET WASBEKKEN

clip_image014

Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen. Exod.30

Het wasbekken was voor de priesters om hun handen en voeten te wassen vooraleer ze zouden binnengaan in de tabernakel. Het bekken werd ook gebruikt om de dieren van hun as te ontdoen. Ook wij moeten gewassen worden van onze hand(el) en wandel (voeten). Het wasbekken stond vol water, en telkens de priesters er bij kwamen om zich te wassen konden zij hun eigen spiegelbeeld daarin zien.

Wanneer wij het offer van Jezus hebben aangenomen, dan komt de afwassing, de belijdenis van onze zonden. Dit is ons reinigingsleven.

23 Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 24 want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. 25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

Jacobus 1

25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. Efeze.

Het wasbekken in het N.T. is het beeld dat Jezus Zijn gemeente zal reinigen, denk aan de voetwassing. De invloed van de bijbel op de christenen is van groot belang, wie het niet gelooft, zal er ook geen rekening mee houden. Deze reiniging is nodig om straks bij God te zijn. Zalig de reinen van hart, ze zullen God zien.

Het werk van de Here zal volmaakt zijn, geen vlekken meer, geen zonden meer! 10 Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt rein, doch niet allen.

11 Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein.Joh.13

De deur van het tabernakel is hetzelfde als de deur van de ingang van het voorhof. Ook hier geldt dat Jezus de deur is.

WAT IS ER IN HET HEILIGDOM?

clip_image016Daarin vinden wij de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en het reukofferaltaar.

Wij bekijken eerst de kandelaar.

31 Gij zult een kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden, het voetstuk zowel als de schacht; de bloemkelken met knoppen en bloesems, zullen daarmee een geheel vormen.

32 Zes armen nu zullen uit zijn zijden uitsteken: drie armen van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere zijde. Exodus 25

DE KANDELAAR OF DE MENORA.

clip_image018

Het was de enige lichtbron in het heilige. De zevenarmige kandelaar brandde de dag en nacht. Zonder dit licht konden de priesters hun werk niet doen, ook wij niet! Er is in het leven ook maar één geloof om zich te behoeden in deze duistere wereld voor allerlei onheil en verdriet. Slechts door dat licht kunnen wij naderen tot bij Gods aanwezigheid. Vandaag is er veel namaaklicht, valse godsdienst, levensovertuigingen die falen. Olie was de bron om licht te maken, vandaag zijn er vele kandelaren, maar zonder olie, dus ook geen licht. Kerken zonder de H.Geest. Wie niet voorbij het offeraltaar is gekomen is nog zondig en blind. Wie het onschuldig Lam Gods, Jezus, niet aanneemt als verlosser en Heer, kan het licht niet zien in het heiligdom. De ongelovige zal nooit de zin van het leven kunnen begrijpen.

6 Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen,17 totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde lette. Ps.73

Asaf begreep niet hoe het kwam dat de goddelozen rijk werden en onbezorgd leefden als de hemel op aarde totdat…hij het heiligdom binnenging! Zijn ogen gingen open, en zo is ieder mens die God leert kennen in zijn leven door Jezus persoonlijk te leren kennen. In het N.T. is het licht een tegenbeeld van de H.Geest en het Woord. De H.Geest is onze gids die in ons woont. ( Joh.14:26). Hij verlicht ons verstand.

Het boek Spreuken geeft ons ook hier inzicht want de kandelaar is als een lamp:

23 Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven, Spr.6

(Openbar.2:5). Het afvallen van de eerste liefde betekent de eerste gehoorzaamheid aan de bijbel, de eerste bekeringsstappen in geloof, de eerste stappen om vrede proberen te maken met je naaste, te stoppen en geen inspanningen meer te doen. (Jesaja 2:5).

Wanneer een gemeente of kerk de bijbel laat vallen als het gezag, verdwijnt het licht. Zo een kerk komt in het duister, onbegrip, en gelooft opnieuw in zichzelf of fabels, en niet meer in God, maar houdt wel de schijn! Enkel uiterlijk vertoon of levensloze godsdienst.

2 Corinthiërs 6:16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

Ps. 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

DE TAFEL MET DE TOONBRODEN

clip_image020clip_image022Opnieuw vinden wij hier een tegenbeeld van onze Here. Het brood des levens. Deze twaalf broden of koeken werden gemaakt van het manna. Het manna, het hemelsbrood, leek op korianderzaad. Ons lichaam wordt gevoed met voedsel dat de aarde voortbrengt, het betekent kracht voor ons lichaam. Maar ook voedsel uit de hemel is nodig voor onze geest!.

Deze toonbroden werden dagelijks getoond, en elke week op de sabbat vernieuwd. Er waren twaalf broden naar de stammen van Israël. Men wilde in feite ook de zegen aan God tonen van hun streven, hun goede werken uit geloof.

De broden waren een offer, voortkomende uit Gods akkerland, Israël. God is de levenskracht, de wasdom. Onze toonbroden vandaag kunnen wij vergelijken met de vruchten van de Geest

Galaten 5:17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

1 Corinthiërs 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

Johannes 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Vandaag is er in ons landje geen gebrek aan voedsel voor het lichaam. Maar de mens leeft niet van brood alleen. De zelfmoorden in ons landje bewijzen dat. Geen enkel mens kan echt gelukkig en doelgericht leven zonder de bijbel, zonder Jezus, het brood des levens. Men moet Jezus persoonlijk te leren kennen. De geest moet de nodige kracht hebben, net als het lichaam. De menselijke geest vraagt geestelijke voeding. Dit soort van voeding is slechts te vinden in de heilige schrift.

1 Corinthiërs 4:20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

HET REUKOFFERALTAAR

clip_image024

Dit gouden altaar staat voor het voorhangsel van het allerheiligste met de ark.

Exodus 35:15 het reukofferaltaar met zijn draagstokken, de zalfolie en het welriekend reukwerk; het gordijn van de ingang, voor de ingang van de tabernakel;

Eerst had men de kandelaar links, de toonbroden rechts en nu het reukofferaltaar.

Bij de kandelaar zien wij dat de zes armen UIT de middelste werd gedreven. Bij de toonbroden als een zegen, als beeld van Jezus, tenslotte DOOR Hem. Wie eet van dit brood uit de hemel zal DOOR Hem leven. Het reukoffer is TOT Hem. Ons gebedsleven is een gevolg van onze bekering, verlicht ( kandelaar) door Gods woord, en geestelijke voeding (toonbroden) en zal een reukwerk zijn TOT Hem.

33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?

35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. Rom.11

Openbaring 5:8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.

HET HEILIGE DER HEILIGEN

DE ARK VAN HET VERBOND

clip_image026clip_image028In het achterste gedeelte van het tabernakel staat enkel de ark van het verbond, met daarin de tien geboden aan Mozes gegeven. Twee cherubs kijken naar het verzoendeksel, waaronder de wet. Eenmaal per jaar, met Yom Kipur, keken ze naar het gestorte bloed van het zondoffer, binnengebracht door de hogepriester. Hebreeën 9:12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

HET VOORHANGSEL EN HET VERZOENDEKSEL.

Het allerheiligste was afgesloten door een voorhangsel, een neerhangend overgordijn. Het was een bedekking voor de heerlijkheid in de hemel.

Een beeld van scheiding tussen God en de mens. De ark was het beeld van de aanwezigheid van de ene levende God, de God van Israël. De ark was als een troon van God te vergelijken. Het woord ‘hilastèrion’ werd in Rom. 3:25 vertaald door ‘genadetroon’ en in Hebr. 9:5 door ‘verzoendeksel’. Niemand mocht er binnen behalve de hogepriester, anders zou hij sterven.

clip_image030

27:50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. 51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, Matth.27

Deze gebeurtenis was heel belangrijk, God liet zelfs de aarde beven en dit was niet toevallig, neen, het is God die de timing in handen heeft en niet de mens.

Hebreeën 10:20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,

Jezus is de weg niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Bij God komen er geen gebeden toe, van mensen die niet geloven in Jezus alleen en bidden in Zijn naam. Enkel het bekeringsgebed en vertrouwend op Jezus reinigende bloed.

15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. 2 Cor.3

De Bijbel geeft zelf de uitleg over het voorhangsel om alles duidelijk te stellen. Het voorhangsel scheurde, als een teken dat de mens die zich bekeert heeft, tot bij God zal komen, net als Jezus. Hij heeft de liefde van Jezus kunnen begrijpen, want geloof is een gave Gods. ( Efeze 2:8).