HOER VAN BABEL

Gezaghebbende pauselijke theoloog schrijft dat Katholieke Kerk

rol als ‘hoer van Babylon’ moet omhelzen

clip_image002Gisteren kondigde paus Benedictus XVI tijdens zijn laatste zondagsgebed voor een 50.000 koppig publiek aan dat ‘de tijd voor beproeving is aangebroken’. Deze indirecte verwijzing naar de ‘grote verdrukking’, de in de Bijbel voorzegde laatste fase van de eindtijd, onderstreept de cruciale profetische rol die de laatste paus, Petrus Romanus, in deze voor de hele mensheid ongekend zware periode lijkt te gaan vervullen.

‘Tijdens extreme vervolgingen zal de troon van de heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus Romanus, die de schapen in grote verdrukkingen zal voeden. Als deze voorbij zijn zal de stad van de zeven heuvelen (Rome) worden vernietigd en zal de vreselijke en afschrikwekkende Rechter zijn volk oordelen: het Einde.’ Zo luidt het laatste gedeelte van de ‘profetie der pausen’, die zo’n 900 jaar geleden door St. Malachy zou zijn opgetekend en die we uitgebreid besproken hebben in de serie ‘De komst van de laatste paus Petrus Romanus’.

Kardinaal voorzag afval en vernietiging Rome

Dat de laatste paus in de Grote Verdrukking de opkomst van de Antichrist mogelijk zal maken en mede hierdoor de vernietiging van Rome over zich zal afroepen werd in de loop der eeuwen door een groot aantal gezaghebbende katholieke theologen bevestigd. Eén van hen was kardinaal Henry Edward Manning, die in 1861 een serie lezingen hield waarin hij de in de Bijbel genoemde beschrijvingen van het ‘mysterie Babylon’ of de ‘hoer van Babylon’ identificeerde als de Kerk van Rome: ‘Wij lezen in het boek Openbaring (18:7) over de stad Rome, dat ze met trots in haar hart zegt ‘Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.’ Enkelen van de grootste schrijvers van de Kerk zeggen ons dat de grote stad op zeven heuvelen de stad Rome is, die waarschijnlijk afvallig zal worden en opnieuw zal worden gestraft door het oordeel van God.’

‘De afvalligheid van de stad Rome… en diens vernietiging door de Antichrist zullen voor veel katholieken dermate nieuwe gedachten zijn dat ik het goed acht om teksten van de meest eerbare theologen aan te halen,’ vervolgde Manning. Alle door hem genoemde en andere namen -Ribera, Gaspar Melus, Viegas, Suarez, Bellarmine, Bosius, Malvenda, Lessius, Erbermann- voorzagen dat de Kerk van Rome zal afvallen van het geloof, de ‘echte’ paus zal afzetten en ‘wreder dan ooit het bloed van martelaren zal doen vloeien’ (Malvenda).

‘Vernietigd door een verschrikkelijk vuur’

Lessius schreef bijvoorbeeld: ‘In de tijd van de Antichrist zal Rome worden vernietigd, zoals we openlijk lezen in Openbaring 13… En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde (Opb.17:18). Hiermee wordt het goddeloze Rome bedoeld, zoals het was in de tijd van Johannes en opnieuw zal zijn in de tijd van het einde van de wereld.’ De vrouw wordt in vers 4 als ‘het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde’ omschreven.

Onder andere Viegas bevestigde dit in zijn commentaar op Openbaring 18: ‘Rome zal in het laatste tijdperk van de wereld na afgevallen te zijn van het geloof enorme macht en weelde verkrijgen, zijn invloed over de hele wereld verspreiden en krachtig opbloeien. Al levend in weelde en overvloed zal het afgoden vereren, doordrenkt zijn van bijgeloof en eer bewijzen aan valse goden. Vanwege de enorme verspilling van het bloed van martelaren door de heersers zal God hen rechtvaardig en zeer hevig wreken… (De stad) zal totaal worden vernietigd en verbrand door een meest verschrikkelijk en kwellend vuur.’

‘Laatste paus ontvlucht over lijken het Vaticaan’

In het licht van de aanstaande verkiezing van de door al die katholieke theologen voorziene laatste paus Petrus Romanus, die Rome op het pad van vernietiging en in de Grote Verdrukking zal leiden, wijzen we op een 61 jaar oude codex geschreven door de Jezuïet Rene Thibault, die na grondige studie van de Profetie der Pausen concludeerde dat de laatste paus zich waarschijnlijk Pius zal noemen. Een vorige Pius, de tiende, zat van 1903 tot 1914 op de ‘heilige stoel’ en zag in visioenen hoe een toekomstige paus Pius over de lijken van dode geestelijken het Vaticaan zal ontvluchten en zal worden vermoord, wat volgens Pius X ‘niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld zal zijn.’

Ook het derde deel van het ‘Geheim van Fatima’, dat op 26 juni 2000 door het Vaticaan bekend zou zijn gemaakt, lijkt de visioenen van paus Pius X te bevestigen. Een passage: ‘… voordat hij daar aankwam trok de heilige vader door een grote stad die half in puin lag. Trillend en met aarzelende stappen, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij tegenkwam. Toen hij de top van de berg bereikte werd hij, op zijn knieën zittend voor een groot kruis, vermoord door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden. De andere bisschoppen, priesters, mannen en vrouwen, gelovigen en allerlei andere mensen van verschillende rangen en standen stierven op dezelfde wijze, de één na de ander.’

Ultieme beproeving en komst Antichrist

Veel katholieken geloven dat het ‘echte’ derde ‘Geheim van Fatima’, alsmede ook de visioenen van paus Pius X en andere voorspellingen over de profetische rol van de Rooms Katholieke kerk, door het Vaticaan verborgen worden gehouden voor het publiek. Allerlei veronderstelde Maria verschijningen, visioenen van pausen, uitleggingen over de aard van de Apocalyps door kardinalen en diverse bevestigde mystieke profetieën zijn vaak in strijd met recente publicaties van het Vaticaan.

Zelfs de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’, die werd uitgevaardigd door paus Johannes Paulus II (1994, de eerste nieuwe catechismus in ruim 400 jaar), spreekt echter van een ultieme beproeving voor de kerk: ‘Vóór de tweede komst van Christus zal de Kerk door een laatste beproeving moeten gaan die het geloof van velen zal doen wankelen. Tijdens deze bij haar pelgrimsreis optredende vervolging zal het geheimenis der wetteloosheid (2 Tess.2:7) in de vorm van een religieuze misleiding als een klaarblijkelijke oplossing voor de problemen van de mensen worden gepresenteerd. De prijs is het afvallen van de Waarheid. De ultieme religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudomessianisme waarbij de mens zichzelf zal verheerlijken in plaats van God en Zijn Messias die in het vlees is gekomen.’

‘Laatste paus is de Valse Profeet’

Recente katholieke priesters, waaronder John F. O’ Connor, Alfred Kunz, Malachi Martin, E. Sylvester Berry en Herman B. Kramer, hebben deze visioenen over de toekomstige vernietiging van het afvallige Rome bevestigd. Sommigen wezen zelfs letterlijk op het inmiddels aanstaande conclaaf en het gevaar dat de Valse Profeet juist vanuit de Katholieke Kerk zou kunnen komen. In zijn boek ‘De Apocalyps van St. Johannes’ voorspelde E. Sylvester Berry dat het pauselijke ambt zal worden overgenomen door een valse profeet. Herman Bernard Kramer schetste in zijn boek ‘The Book of Destiny’ een afschrikwekkend scenario waarin Satan de kerk binnendringt en de ware paus (mogelijk tijdens een conclaaf) vermoordt, zodat de valse paus op de troon kan stijgen en over de wereld kan gaan heersen.

Rol als hoer van Babylon verwelkomd

John O’Connor maakte voor zijn dood een twee uur durende (op DVD verkrijgbare) documentaire waarin hij uitvoerig de veranderingen in de Rooms Katholieke Kerk en de voorbereidingen die worden getroffen voor de komst van de Antichrist beschreef. Zijn ergste vermoedens lijken te worden bevestigd door Hans Urs von Balthasar, een collega van de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI en tevens één van de belangrijkste katholieke theologen van de 20e eeuw, die in zijn essay ‘Casta Meretrix’ (Kuise Hoer) niet alleen bevestigde dat de Katholieke Kerk de ‘hoer van Babylon’ is, maar dit concept zelfs verwelkomde:

‘De persoon van de prostituee (forma meretricis) is zó toepasselijk voor de Kerk… dat het de Kerk van het Nieuwe Verbond in haar meest schitterende mysterie van verlossing beschrijft. Het feit dat de Synagoge het Heilige Land verliet om onder de heidenen te gaan was ontrouw aan Jeruzalem, het feit dat ‘zij haar benen opende voor iedere weg in de wereld.’ Maar dezelfde beweging, die alle volken tot haar brengt, is de missie van de Kerk. Ze moet zich verenigen en samengaan met alle volken. Deze nieuwe apostolische vorm van eendracht kan niet worden vermeden.’

‘Gaat uit van haar’

De bevestiging en zelfs omhelzing van de rol van de afvallige ‘hoer van Babylon’ door één van de prominentste katholieke theologen uit de vorige eeuw zal met name voor katholieke gelovigen verbijsterend zijn. Niet voor niets roept God (middels een engel) in Openbaring 18:4 de gelovigen op: ‘Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.’ Nu Petrus Romanus op het punt staat de troon van het Vaticaan te bestijgen lijkt er maar heel weinig tijd over waarin gelovigen nog gehoor kunnen geven aan deze oproep en kunnen voorkomen mede gestraft te worden voor het vasthouden aan een door God verworpen kerk.

Bron: Xander

Nota: Zie Bijbelstudie boek openbaring 18 . Geef “Openbaring” in het zoekvenster!

Biblespace Huisgemeenten