PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

 

clip_image001

 

clip_image003

Het is Pasen, maar dan niet met de paashaas of  met de lekkere paaseieren, ook niet een eigen gemaakt lentefeestje op z’n paasbest, maar een Pasen met Jezus Christus!

Het is bedroevend in onze dagen dat heel weinigen nog besef hebben van wat Pasen werkelijk betekent, Pesach!

 

Het begon allemaal op een avond, welke helemaal anders was dan een gewone avond gezellig thuis. Waarom was deze avond, helemaal anders, zo vroeg men zich af in alle Joodse huizen. Het was de avond, voor de uittocht en verlossing uit Egypte. De Farao, beeld van de antichrist, wilde het Joodse volk vernietigen, maar diende zijn nederlaag uit te wenen, door de belofte van de levende God aan Abraham. De Farao kreeg opvolgers tot op heden, helaas. Allen die Gods volk willen uitroeien zijn in de geschiedenis de grote verliezers geworden, al wil de ganse wereld Gods volk uitmoorden, en een nieuwe wereldorde bouwen!

 

Die bepaalde avond werd de eerste Cedermaaltijd gehouden, voor ons de Paasmaaltijd tot op vandaag. Het was een tijd van plagen, lees oordelen. Die avond was voor het laatste oordeel, de dood van alle eerstgeborenen van Egypte.

“Ceder” betekent “orde” naar de Hebreeuwse vertaling, en de maaltijd werd gekenmerkt door de orde van deze maaltijd. Gods volk werd daarna verlost!

 

14  En gij zult dezen dag hebben ter gedachtenis, en zult dien vieren den Heer tot een feest, gij en al uwe nakomelingen, tot ene eeuwige inzetting.(Ex.12:14).

 

Hier vinden wij de geboorte van ons hedendaagse Pasen, een gebod van God om als enkel een herinnering, voor de Jood en voor de Bijbelgetrouwe Christen.

De eerste driehonderd jaar na het sterven van Christus, vierden de Joden en christenen, het Pesach, de uittocht, bepaalde christenen onder invloed van keizer Constantijn,vormden later een “paasfeest”, als de opstanding van Christus samen op dezelfde dag! Het verband tussen deze twee herinneringen zijn gewoon onafscheidelijk te noemen, ze hebben een gezamenlijke factor:

Een verlossing uit Egypte, Egypte een beeld van een zondige onrechtvaardige wereld. De Jood werd verlost van de slavernij onder het supermachtige Egypte, en de wedergeboren christen werd verlost uit een wereld van slavernij aan de zonde in het algemeen, door geloof in het verlossingswerk van Christus.

 

Ro 8:15  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

 

Dit verband bracht teveel licht, en de satan bracht verandering, verwarring, en scheiding tussen de christen en de Jood.

Keizer Constantijn trok deze feestdata uit elkaar, en het verband ging iets de mist in. De Joden baseerden hun kalender en hun feesten op de maan. Keizer Constantijn, schijnchristen en stichter van de katholieke kerk, veranderde dit naar de normen van een zonneaanbidder. Zijn schijnbekering en zijn Jodenhaat, brachten een ernstige verwarring en een demonische traditie.

Jezus vierde de avond voor zijn dood de “Cedermaaltijd”, Pesach.

clip_image005

Het staat ons, christenen beter bekend als het “Laatste avondmaal”. Op dit traditionele Joodse feest stelde Jezus het laatste avondmaal in als een herinnering aan zijn sterven en opstaan! Jezus stelde geen “nieuw” feest in, Hij veranderde niets aan de wet, maar gaf aan dit feest een diepere betekenis en vervulling, van zeer groot belang later voor de ganse wereld. Wie Hem volgde kwam tot een beter inzicht over het volmaakte verlossingswerk van God.

 

Het Paasfeest, het Pascha.

 

17   Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten? Matth.26

Gedurende dit Pesach-feest stelde Jezus in het bijzijn van Zijn apostelen, het heilig avondmaal in. Dit gebeurde met ongezuurd brood en rode wijn.

Wij moeten weten dat er tijdens dit feest, vier bekers met wijn op orde werden gedronken, dit was traditioneel en voor ieder bekend!

 

Deze vier bekers hadden elk hun eigen betekenis: De eerste beker is de beker van de heiliging, de tweede beker is die van het oordeel, de derde beker is deze van de verlossing, en de vierde is deze van de dank en lofprijzing.

Dit kwam voort uit de bekende cedermaaltijd en verwijst telkens naar de verlossing uit Egypte. Alle symboliek aan de cedermaaltijd wijzen naar het verlossingwerk van Christus! Bijzonder moeten wij letten op de derde beker, welke Jezus gebruikte na de maaltijd.

Op deze maaltijd liggen drie ongezuurde broden op de tafel.

Deze drie broden hadden, ook elk hun betekenis: Het bovenste brood betekende symbolisch de Almachtige God. De onderste betekende het volk. De middelste de “matse” betekende de bemiddelende priester van God, welke tussen God en mens stond.

Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

 

AFIKOMAN

 

clip_image007Bij het begin van de feestmaaltijd, werd de middelste gebroken, een deel daarvan werd in een doek gewikkeld en verborgen. Dit deel noemde men dan het “Afikoman”.

Voor men  de derde beker nam, na de maaltijd, mochten al de kinderen beginnen te zoeken. Ze hadden vol verlangen gewacht tot dat ogenblik, net als Gods kinderen verlangen naar de geheime  opname en Jezus te vinden! Het verborgene de “Afikoman” kwam te voorschijn. Dit gebruik was er om de kinderen wakker te houden gedurende de tijd van de maaltijd.

Dit wees erop dat Jezus zou opstaan en te voorschijn komen uit “het verborgene, de dood”! Wie onder de mensenkinderen Jezus zoekt en vind krijgt altijd “genade” als geschenk!

Tot hiertoe gebeurt dit nog steeds onder de Joden. Het doet denken aan al Gods kinderen vandaag welke wakker dienen te blijven, want de wederkomst van Christus staat voor de deur, en ook dit zal een plotse verlossing zijn. De opname is een verlossing een  uittocht voor de oordeelstijd op aarde begint. Maar hier komt er nu een verschil van Messiaanse Joden die Jezus hebben aanvaard, en al de andere Joden.

Zij zien in dit middelste brood, dat werd gebroken, Jezus, welke werd gebroken op het kruis, en het gedeelte dat werd afgebroken en verborgen, als beeld van zijn lijk dat tijdelijk werd begraven.

 

Jezus nam het woord na de maaltijd bij de derde beker van het feest,

de beker der verlossing:

 

20  Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.Luk.22

 

Iedere beker bij deze cedermaaltijd ging gepaard met een Bijbeltekst.

De Bijbeltekst welke werd voorgelezen bij de derde beker was :

 

6  Zeg derhalve tot de Israelieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Exod.6

 

“Uitgestrekte armen” doen ook denken aan Jezus op het kruis van Golgotha, waar Hij het verlossingswerk heeft volbracht!

Wie deelneemt aan het laatste avondmaal, moet weten en zeker zijn dat hij is verlost uit deze oordeelsrijpe wereld door geloof in het bloed van Christus. (Ex.12:48)

Het laatste avondmaal is geen eucharistie!

De Afikoman werd aan het eind van de maaltijd gegeten. Na de verwoesting van de tempel werd dit gezien als een heen wijzen naar het paaslam.

Joh 6:51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Lu 22:19  En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

biblespace-vlaanderen.jpg

SORRY, GOD!

clip_image002

 

 

clip_image004

 

Excuses worden gebruikt om u tot zwijgen te brengen, het is precies een hand voor ogen te houden omdat men het licht niet verdraagt, of denken als de struisvogel !

Wij behandelen tien excuses welke men vindt in Gods woord.

 

EERSTE EXCUUS : GEEN TIJD, VANDAAG NIET !

 

Hier wil de onbekeerde ontsnappen aan uw blijde Bijbelse boodschap. U kunt daarmee instemmen of u kunt het Woord gebruiken om toch een antwoord te geven en de ernst van uw boodschap te onderstrepen !

Morgen kan het voor die mens telaat zijn.

 

1 Beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren.

( Spreuken 27 )

 

6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7  De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

( Jesaja 55 )

 

Lukas 12

19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.

20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

 

Zo zien wij hoe God erover denkt. Wij moeten weliswaar niet aandringen, maar toch een kort antwoord weten te geven, dit om de ernst  aan te tonen als God spreekt. Op het kerkhof liggen enorm veel verloren zielen, de behouden zielen wisten het voor ze stierven, en ze zijn met weinigen. Ze zullen opstaan als Jezus. Weet wel : Je ligt er vlugger dan je denkt !

 

 TWEEDE EXCUUS  :  HET IS TE LAAT, IK BEN TE OUD!

twijfelaar

 

 

Ezechiel 33

19  En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven.

 

Leeftijd speelte geen rol om behouden te worden. Het grootste gedeelte van je leven kan wel voorbij zijn, maar de leeftijd mag geen excuus zijn. »Ik verander niet meer van geloof ! » Je kunt niet veranderen van geloof, wel van godsdienst !

 

Matth 20

6  Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen: Waarom staat gij hier de gehele dag werkloos?

7  Zij zeiden tot hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard.

 

Het loon als Jezus komt zal evenveel zijn als de anderen !

 

DERDE EXCUUS : “Ik ben niet in staat om Jezus te volgen ! Ik twijfel aan mijzelf “

 

Matth 19

Mattheüs 19:22  Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.

De rijke jongeling wilde ook Jezus volgen, maar was niet in staat. Dit is ook een beeld van ons rijke westen. Hier moet men gebondenheid vaststellen aan de materiele welvaart.

25  Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?

26  En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Jezus stelt mensen in staat Hem te volgen, maar dwingt nooit of bedelde niet ! Hij dwong de rijke jongeling niet. De bezittingen zijn een beeld van de zondemacht, waaraan de jongeling gebonden was. Jezus riep hem niet terug. De vrije wil van de rijke was er niet !

De aangeslagenheid bij de discipelen kwam omdat zij nog zagen naar de mensen in aanzien.

 

24  Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, 25  de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

 

Wanneer u zo iemand ontmoet, hier staat een belofte dat Jezus hem in staat zal stellen tegen het falen, en hem onberispelijk zal doen staan. God is het die in mensen werkt, dit is pas godvruchtigheid, vruchten die God in de mensen laat voortkomen.

 

 

 

 

VIERDE EXCUUS : IK HEB GEEN REDDER of VERLOSSER NODIG !

 

Wie zoiets zegt  heeft geen zondebesef, weet niet wat met zonde bedoelt wordt en zoekt ook geen vergeving. Hoe overtuig je zo’n mens van het tegendeel ?

Hier is overtuiging van zonde nodig. Dit zijn de moeilijksten.  Ze denken : ik ben niet zo slecht, ik doe geen kwaad, en ben een goed mens.

Men kent het verschil niet meer tussen goed en kwaad. (Jesaja 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.)

 

 

18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 3

 

Wij zullen proberen zijn toestand uit te leggen. Wie bv : 1 x per dag  iets doet wat niet in overeenstemming is met Gods gezag, zondigt. Leeft hij 70 jaar dan staat hij daar met een zondeberg van 25000 zonden, en dan nog zeggen geen vergeving nodig te hebben !

Ook al deed hij maar 1 zonde, hij kan de hemel niet binnen zonder het bloed van Christus !

 

Joh. 3

35  De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.

36  Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Wij moeten de mensen tot gehoorzaamheid brengen aan het woord. Daarom is het vandaag heel moeilijk, want de mensen willen vrij zijn, niet verder gebonden zijn, ( bv: huwelijken ) corruptie is bloeiend. Plichten zijn ouderwets, christenen hebben het al moeilijk met hun christenplichten ! In Hem geloven, dat doe je niet alleen met de mond, maar met je hele hart. Het verandert  je hele leven.

 

 

VIJFDE EXCUUS : GOD IS LIEFDE, GEEN GEVAAR.

 HUWELIJK

Matth 22

12  En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde.

13  Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. 14  Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

 

Wie niet van harte heeft gelooft in het offer van Jezus is niet bekleed. Bij de bekering moeten de zonden met berouw en van harte beleden worden.  Wie slechts gerintresseerd was of is zal “verstommen” !  Gaat naar de hel ! Voor eeuwig niet bij God wonen !  Daarom let op voor hen die vandaag de alverzoening leren, of die leert dat er geen hel is !

 

2 Petrus 2

4  Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

 

Engelen waren volmaakte schepselen, en toch vielen er af ! Ze zondigden ze werden ongehoorzaam aan God, door hoogmoed.  God zal ook geen mens sparen die ook in ongehoorzaamheid blijft leven !

Wij moeten de mensen wijzen op een gevaar die ze in feite niet kennen, ze beseffen niet hoe ernstig hun situatie is, in ruzie te leven met God !

 

ZESDE EXCUUS :  HET ZIJN AL HYPOCRIETEN IN DE KERK

Job 8

11  Papyrus groeit alleen op drassige grond, riet alleen maar langs het water; 12  anders zou het eerder verdorren dan het gras eromheen, al tijdens de groei, nog voor het gesneden kan worden.

13  Zoals riet zonder water is de mens die God vergeet; als hij van God niet wil weten, is de hoop vervlogen.

 

Het is niet moeilijk anderen huichelaars te noemen, maar zelf het water ( Gods woorden ) niet ter harte nemen. Zonder water kan de mens niet leven. Wie kan gered worden zonder te behoren tot Zijn gemeente ? Hypocrieten zijn de gevaarlijkste, het waren Jezus moordenaars. Pas op voor zogenaamde teologen. 

 

Mattheus 7

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

2  Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

3  En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

4  Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? (andere vertaling )

 

Huichelaars zijn de eersten, die een kleine zonde bij anderen gaan zien, zelfs Jezus was zonder zonde en de huichelaars kloegen Hem aan. Wij volgen Hem

en zullen dezelfde reacties horen.

Wie moeten zulke mensen erop wijzen op Jezus alleen te zien, wie steeds op anderen gaat kijken , begint zelf scheef te lopen. Wie bij de aankomst van de loopkoers  naast zich kijkt verliest !

Er zijn maar twee soorten van zondaren , namelijk geredde zondaren en verloren zondaren.

 

 

 

ZEVENDE EXCUUS :  DE KOSTEN ZIJN TE HOOG  !

 

Lukas 18

28  En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd.29  En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods,30  of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

 

Nadat de rijke jongeling bedroefd was heengegaan , had Petrus volgende bedenking : Zal het met ons beter zijn ? Wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen !

 

Voor iedereen die Jezus wil volgen hangt er een prijskaartje aan vast. Daarom zijn er velen die bedanken om Jezus te volgen. Wie Hem wil volgen is als een grote boom die men moet ontwortelen. De grootste wortels  betekenen hetgeen wat hen het dierbaarst is, hetgeen waar men aan vast zit. Zelfs je beste vriend kun je verliezen, je job, je zaak, als je Jezus wilt volgen. Velen willen Jezus volgen maar ze stellen grenzen !

Denk maar eens aan de broeders en zusters in de middeleeuwen, hun prijskaartje om Jezus te volgen was de dood op de brandstapel !

 

De belofte : vele malen meer te ontvangen ! Je verliest misschien een vriend,

maar je krijgt vele broeders en zusters erbij !

 

HANDELINGEN DER APOSTELEN

clip_image002

 

Met dit boek zullen wij nadenken over wat de apostelen deden onder leiding van de H.Geest. Wij kunnen zeggen het is een boek dat gaat over de werking van de H.Geest bij het ontstaan van de Gemeente van Jezus Christus. De titel van dit boek is door mensen gegeven, je kunt ook zeggen ” De handelingen van de H.Geest in de gelovigen”.  De schrijver van het boek is Lucas. Lucas was een arts. Hij schreef alles zorgvuldig en concreet op.

 

Hoofdstuk 1

clip_image004

 (1,5) Lukas deelt mede dat hij alles in zijn evangelie heeft opgeschreven wat Jezus heeft gedaan tot de dag van Zijn opname. ( Hemelvaart ).

Uit Zijn discipelen heeft Jezus mensen gekozen als “apostel”.

Grieks apostolos, d.i. gezant, bode, zendeling. Aldus noemt Jezus volgens Luc. 6, 13 <#Lu 6.13> het twaalftal, dat Hij onder Zijn jongeren had uitverkoren: “opdat zij (Marc. 3, 14 <#Mr 3.14>) met Hem zouden zijn, en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken.”

(6,8) Ze moesten wachten om met de H.Geest gedoopt te worden. Het beeld dat Johannes doopte met water, is om duidelijk te maken, dat ze ook zouden worden ondergedompeld worden, maar in Gods Geest.

Het was om duidelijk te maken dat ze

kracht zouden ontvangen om te getuigen.

Dit komt overeen met de wedergeboorte na elke ware bekering, waarbij men  dan de H.geest ontvangt. Andere uitleg brengt veel verwarring en misleiding, en zelfs teleurstelling.

 

ZOALS EEN FIETSLAMP NIET KAN BRANDEN ZONDER DYNAMO, ZO KAN EEN CHRISTEN GEEN LICHT UITSTRALEN  (getuigen) ZONDER DE KRACHT ( dynamis-dynamo ) VAN DE H.GEEST.

Zo zijn er christenen die niet vruchtbaar zijn. Ze getuigen nooit, ze kunnen niet getuigen, ze hebben geen geestelijke kracht ! Veel werk zonder de H.Geest is tevergeefs werken. (10,11) Hier is ook melding gemaakt van de wederkomst van Jezus. Dit was de grote troost voor deze mensen. Hun wereld was ingestort. Een triestige dag. Maar ook wij kennen nog triestige dagen in ons leven.

Ook vandaag is de belofte van Zijn wederkomst nog steeds een troost, wij weten dat Jezus de zijnen komt halen. De satan wil vandaag die troost wegnemen ! Het was een wolk die Jezus verborg, maar ook die hem zal openbaren. De twee mannen herhalen de boodschap van Jezus. Tot hiertoe leren we , niet te tellen, niet verder te staren, maar Hem te verwachten !

(14) Al heeft Jezus de trooster belooft, ze moeten er toch voor bidden. Hier kunnen wij leren dat bidden nodig is om de beloften in werkelijkheid te ervaren.

Zelfs zien wij hier dat de broeders van Jezus nu ook tot geloof zijn gekomen en ook bidden .

 

HET SCHRIFTWOORD DIENDE IN VERVULLING TE GAAN

 

(16,20) Petrus leeft vanuit een zekerheid, dat Jezus terugkomt. Hij haalt een actueel gebeuren aan , namelijk de dood van Judas, de man die ogenschijnlijk van Jezus hield. Judas had zijn eigen keuze gemaakt, hij ging naar zijn “eigen plaats” (v.20) .  

 

Psalm 109

5  En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde.

6 Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand.

7  Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde.

8  Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt;

9  Dat zijn kinderen wezen worden, en zijn vrouw weduwe.

10  En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven, en bedelen, en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen zoeken.

 

Hier over deze psalm gaat het over mensen met bloedschuld. Daar komt een vloek over hen. Duidelijk is dat het hier gaat over Judas. Hij gaat zich verhangen, ze zullen hem een tijd later hebben gevonden, in ontbinding. Op deze grond, bij Jeruzalem, is sindsdien niets op gebouwd.

 

Ps.55

23  Maar Gij, o God, zult hen doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U.

Wij kunnen weten dat deze vloek slaat op de bezittingen, en het nageslacht van Judas ! Alle bezit op oneerlijke wijze verkregen kan door God niet gezegend worden !

 

EEN NIEUWE APOSTEL

 

(21,26) Deze aanstelling gebeurt op een eenvoudige wijze.

 

q  Er werd gebeden. Dit wijst op de ernst van het gebeuren

q  Ze stellen enkel kandidaten naar voor, doch kiezen zelf niet        

q  Ze gaan loten. Het lot viel op Matthias.

q  Geen handoplegging

 

God kent alle harten.

Daarop stellen zij hun vertrouwen.  Ze werpen het lot. Dit is een werkwijze welke op verschillende plaatsen in het O.T. voorkomt.

De wijze waarop de loting plaats had, volgt uit de eigenlijke betekenis van het Hebr. woord gôrâl, steentje, en de uitdrukking: lot werpen. Doorgaans toch bediende men zich van kleine witte en zwarte steentjes; zij werden getrokken uit een vaas, ook wel uit de plooien van een mantel (Spreuk. 16, 33 <#Pr 16.33>), vanwaar de uitdrukkingen: het lot komt er uit (Num. 33, 54 <#Nu 33.54>) en het valt (Jon. 1, 7 <#Jon 1.7>).

Toeval is er niet en nooit. God heeft alles onder controle ook het lot. Wij mogen het niet zien als een loterij zoals de wereld dit invoerde.

 

 

33 Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE. Spr.16

bv : Jona 1

clip_image0066  En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan.

7  Voorts zeiden zij, een ieder tot zijn metgezel: Komt, en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona.

8  Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij?

Andere voorbeelden : Lev.16:8 / Joz.18:6 / 1 Sam.14 :41 .

 

Moet dit nu ook nog in onze dagen zo gebeuren ?  Uit ervaring is geleerd dat men hiermede heel omzichtig moet zijn bij het aanstellen van broeders. De gevolgen kunnen rampzalig zijn voor een gemeente.

In ieder geval moeten het mensen zijn vol van de H.Geest. Wat naar voren komt is dat met het lot, het menselijke aspect zwaar beperkt wordt, en het vertrouwen op God zelf dient gezet.

 

HOOFDSTUK 2

 

(1,4) De Pinksterdag was de vijftigste dag na Pasen. Op deze dag gebeurt iets unieks, ze kunnen het niet goed beschrijven, vandaar het vergelijken wat ze zien en horen. Bij dit gebeuren ontvangen zij de H.Geest, zoals beloofd.

Ze beginnen God te loven in andere talen. In Babel kwam er verwarring in de talen, hier doorbreekt de H.Geest soms dit probleem. De H.Geest werkt hier zelf, Hij is een Goddelijk persoon. Deze mensen waren helemaal afhankelijk van Hem.

Later zien wij nog verder van wat Hij doet als bv :

 

q  Hij onderwijst (Joh.14:26 )

q  Hij Getuigt ( Joh.14:26)

q  Hij oordeelt en overtuigt ( Joh.16:8)

q  Hij leidt ( Joh.16:13)

q  Hij kiest en zendt uit ( Hand.13 :2-4)

q  Hij deelt de gaven uit ( 1 Kor.12 )

 

Gods Geest begon dus in hen woning te maken en ze werden verzegeld met de H.Geest. ( Ef.1:13).

Later gebeurt dit nog, maar niet op zo’n opmerkelijke wijze. Mensen komen tot geloof en ontvangen de H.Geest. ( Joh.3:3,6 / 1Joh.5:1 /  1 Cor.6:19 / 1 Cor.12:13 ).

VERS  5  – 13  Een eigenaardig geluid verzamelde de mensen van Jeruzalem

De apostelen spreken in tongen, talen, iedereen begrijpt hen in hun taal. Ze zoeken zeker zichzelf niet, ze spreken over de grote daden Gods.

Het is de H.Geest zelf die spreekt. De mensen waren buiten zichzelf van verwondering, en begrepen niet wat dit teken te betekenen had. 

Doch er kwam ook scheiding, namelijk  mensen die spotten met het gebeuren . Dit was de werking van de satan. Vandaag valt hij op nog sluwere wijze aan.

Op vele dingen imiteert de satan de werking van de H.Geest. Hij imiteert ook de  genezingen, prediking, profetie enz.

 

Petrus legt HET BELANGRIJKSTE van het gebeuren uit !

 

(14,21) Petrus trekt de aandacht van de mensen, en legt uit voor hen die het gebeuren niet begrepen, en Hij had al de spot gehoord, maar zegt het is nog maar 9 u in de morgen , niemand is hier dronken !

Petrus haalt de profeet Joël aan als uitleg van het bijzondere gebeuren.

Met Pinksteren mogen we weten dat de “laatste dagen” zijn begonnen !

Een vervulling van deze profetie. De laatste tweeduizend jaar zijn begonnen.

 

2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

 

Wij zien dat tot op vandaag nog steeds mensen tot geloof komen, de H.Geest ontvangen  die uitgestort is. Wij maken het herstel van Israël mede als voorbereiding op de dag des Heren. Dan komen de Israëlitische evangelisten, die 144000 die de wereld nog een kans geven.

clip_image010vers 21 Het behoud is voorbehouden voor al wie de naam des Heren aanroept.

Dit wil zeggen alle christenen die de H.Geest hebben ontvangen. Voor men het woord  “christen” gebruikte noemde men hen  ” zij, die de naam des Heren aanroepen ” .

 

Mensen, u liet Jezus onschuldig vermoorden (11,36)

Een harde manier om het evangelie te brengen. De inwoners van Jeruzalem wisten heel goed wat er gebeurd was. De Bijbel is een zwaard, de waarheid kwetst, maar de olie van Gods Geest zalft. De H.Geest was bezig  de mensen te overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel !

Petrus maakt gebruik van de bijbel, en wijst via de bijbel naar Jezus, dit is de beste manier om mensen te bereiken met het evangelie, maar hij bedelde niet!

Mensen kunnen tot inzicht worden gebracht, door uitleg over de profetieën !

Petrus maakt duidelijk dat de mensheid heeft gefaald ! Ze denken nog steeds de God van Israël te kunnen vermoorden of te doen zwijgen.

Jezus is opgewekt !  Dit is de prediking , de taal van de opstanding  van Jezus !

Petrus haalt psalmen van David aan als profetie !

Ten tweede male treft Petrus het volk met Gods Woord :vers 35.

 

Psalm 110

1 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.

 

Petrus toont hier duidelijk aan het volk dat het hier gaat over die JEZUS die ze hadden gekruisigd. DAT MOET U WETEN predikt Petrus.

Mensen moeten in kennis worden gesteld over dit onrechtvaardig gebeuren.

clip_image012

Handelingen 8:30  En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest?

2 Corinthiërs 1:13  Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt, ja, ik hoop, dat gij het volkomen zult begrijpen,

 

 

Wat moeten wij doen, mannen broeders ?

 

(38) Als mensen overtuigd worden, dat ze God door hun handelen hebben verworpen, en zelf dreigen verloren te gaan, zal hun geweten hen wakker maken. Hun hart werd getroffen staat er.  Treffen wij harten van mensen door ons spreken ?

Wat doen ? Zich bekeren,( de waarheid aanvaarden ) zich laten dopen (eerste geloofsdaad) en als gevolg de H.Geest ontvangen. Bekeren is niet veranderen van geloof, maar een bekeringsleven, door Gods wil in de Bijbel dagelijks te aanvaarden.

(41,47) Het was voor deze mensen zeker geen bevlieging, of een kortstondig gebeuren, maar een diepgrondige verandering van hun ganse leven ! 

De eerste gemeenten waren huisgemeenten.  Verschillende huisgezinnen kwamen samen aan huis. Verder ook dagelijks in de tempel.

 Vers 42 toont ons vier punten waaraan een christen zich laat binden

 

1.     Het onderwijs der apostelen (bijbelstudies)

2.     de gemeenschap ( al de samenkomsten )

3.     breken van het brood (avondmaal )

4.     het bidden ( het gebedsleven ).

 

Het vraagt een inspanning en aanpassing van onze eigen wil, aan de wil van de H.Geest, die in de christen leeft.  Volharden betekent hier : standvastigheid, getrouwheid.

 

Exodus 27:2  Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken; de hoornen zullen daarmee een geheel vormen, en gij zult het overtrekken met koper.

 

clip_image014In het oude testament waren er vier hoornen op het altaar om daaraan het offerdier vast te binden. Wij zijn geen dier, dat gedood moet worden om als offer te dienen. Jezus was het laatste offer .

Doch wij worden wel aanzien als een ander soort offer :

 

Romeinen 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

 

Christen zijn is geen ceremonie-godsdienst met vele staatskerkelijke wetten, maar een leven als een voorbereiding om te kunnen regeren met Christus in het duizendjarig vrederijk, en later bij Hem te zijn in het hemelse Jeruzalem !

Christen zijn is een opdracht vervullen : het evangelie te brengen, waardoor zielen kunnen behouden worden ! Er waren mensen die tot het geloof kwamen en die bezittingen verkochten en uitdeelden aan behoeftigen.

 Daarom is vandaag Rome geen beeld van het christendom, maar van een religieus, politiek en economisch, financieel Babel !  (Bel=baal=bezit, Bel-gië ).

 Het Vaticaan noemt vandaag de god van de Islam de ware god!!!

(Openbar.18) 2  En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,

3  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

  

Het verenigd Europa is een oud ideaal, wat nieuw leven is ingeblazen.

clip_image016Het verdrag van Rome bevestigde de vorming  en het begin van het huidige

Europa, welke nog slechts zeer pijnlijk wacht op zijn leider , de Antichrist !

Hierboven zien wij de hoererij !  Hoe pausen en koningen en de elite (kooplieden) de macht over de wereld in bezit namen.

 

Bijgaande tekst over de schilderij :

De Frankische koning Karel de Grote had zijn hele leven nauwe betrekkingen met de diverse pausen uit zijn tijd. Zo werd hij in 754 door paus Stefanus II (III) gezalfd en verplichtte hij zich op grond van de hem toen verleende titel (Patricius Romanorum) de kerk van Rome te beschermen. In 772 riep paus Adrianus I hem te hulp tegen de invallende Longobarden en in de kerstnacht van het jaar 800 werd hij door diens opvolger paus Leo III in de Sint Pieter in Rome tot Rooms keizer gekroond. Op de afbeelding vraagt paus Adrianus Karel om hulp.

Archivo Iconografico, S.A.[1]


 

LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL

clip_image001

 

 

clip_image002

 

Wanneer wij in de Bijbel lezen, ontdekken wij regelmatig de uitdrukking “met hart en ziel”. Wanneer wij nadenken over alles wat wij doen, of wat ons dagelijks nauw aan het hart ligt, dan weten wij wat het betekent, zich met hart en ziel aan iets hechten. Het kan van alles zijn. Het is iets waarvoor wij ons sterk inspannen, opofferen, tijd vrij maken, andere dingen opzij zetten,verzetten of uitstellen, enz. De eerste maal dat dit gezegde in de Bijbel te lezen valt, is zeer opmerkelijk.

 

De 4:29  En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

 

Om God met hart en ziel te kunnen gehoorzamen, moet men Hem eerst vinden in je leven! Het is heel normaal als je iemand niet kent of ziet, dat je dan ook niet gaat houden van die persoon. Niemand wordt geboren met een liefde voor zijn Schepper!

De enige manier om God te vinden in je leven, is naar Hem vragen, maar, met hart en ziel! Je zult God niet vinden in een kerkgebouw, of kathedraal, hoe prachtig het er ook mag uitzien!

Vele kerken lopen vandaag in Europa leeg, en dit is zeer begrijpelijk, de mensen kennen God niet persoonlijk, en je stapt toch ook niet zomaar binnen bij iemand die je niet kent!

Het hart van de mensen klopt voor vergankelijke dingen, rijkdom en genot. Met het hart hier begrijpen wij het emotionele, ons kennen, ons willen, ons verstand, ons zielenleven, enz.

God roept op om Hem te zoeken. Ieder mens heeft een “roeping”!

 

Am 5:4  Want zo zegt de HERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.

Wij leren hieruit duidelijk dat men eerst God moet leren kennen: weten wat Hij zegt, wat Hij vraagt, welke raad Hij geeft, en dit alles staat geschreven  in de Bijbel! Je kunt God niet zien, maar Hem wel leren kennen!

Wie nu de Bijbel niet wil lezen en ter harte wil nemen, zal er toch mee geconfronteerd worden na zijn dood, maar dan jammer genoeg om veroordeeld te worden, en de hemel en heerlijkheid van God te missen. Dan is het leven op aarde zinloos geweest.

Een Godvrezend hart is het begin van echte wijsheid.(Ps.111:10)(Spr.1:7).

10  Het diepe ontzag voor de HERE is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Ieder die ontzag voor de HERE heeft, krijgt van Hem verstand en inzicht. De eer van de HERE wordt voor eeuwig hoog gehouden.

 

GOD DIENEN MET HART EN ZIEL?

 

De 10:12  Nu dan, Israel, wat vraagt de HERE, uw God, van u dan de HERE, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de HERE, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel!

 

Bijbels geloof is een zaak van het hart, niet of nooit dwangmatig, traditioneel, of ceremonieel. Het hart staat symbolisch  voor liefde. God liefhebben is geen normale zaak, God moet eerst ingrijpen in het leven en de geest van een mens, opdat Hij God zou KUNNEN liefhebben met hart en ziel. De mens heeft een nieuw hart nodig!  Een hart dat in de eerste plaats klopt voor God. Koning David bad God om een gezond hart, na zijn zonde van overspel. Een zeer gezonde denkwijze! Een rein hart en een vaste geest! (Ps.51:10). (Lees Ezechiel 11:19).

Dan zal de mens zich inspannen en streven uit zichzelf, om te doen wat God van hem verlangt. Dan zal die mens keuzes maken tussen wat God wil en wat hij wil. Zijn wetten worden als  raadgevingen, benaderd, want het is ons  tot zegen in het leven.

Jes 9:6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Jezus is die wonderbare raadsman, dit wil zeggen, dat Gods woord, de Bijbel de enige betrouwbare raadgever is, die zijn doel niet mist, voor iedereen die zich daaraan blijft vasthouden. Wie andere normen wil hanteren, als de raad der goddelozen, deskundigen, zal wel ondervinden dat  veel afwijkt van de Waarheid, en ondoeltreffend werkt. (Ps.1:1)

 

Ps 86:12  Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos;

 

 

 

Wanneer wij zingen om God te eren dan weet God of  je zingt met hart en ziel, of  dat je zingt  uit gewoonte.

God loven gebeurt uit vreugde en blijdschap. Doch niet iedere dag zijn wij zo blij, de satan is erbij om onze hemelse vreugde weg te nemen. Zing dan toch, en hij vlucht!

 

 

 

Hoe ontstaat vreugde in de mens

om God te loven met hart en ziel?

 

Ps 19:8  De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.

 

Ons leven aanpassen aan Gods geboden, kan veel verdriet en tegenslag doen verdwijnen, en dan komt er een blijdschap in het hart, omdat wij Hem gaan begrijpen ( het verlicht de ogen). Waarom kan God soms helemaal ingaat tegen onze eigen zinnen en gedachten? Hij laat ons wel eens vallen, en wij bezeren ons, maar Hij richt ons opnieuw op en geeft blijdschap en troost in ons hart. Dan kunnen wij Hem loven.

 

Blijdschap door gebed.

23   En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Joh.16

 

Jak 5:13  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

Een belofte en een verhoord gebed kunnen het hart van een christen laten jubelen, danken en loven. Als ons gebedsleven zwak is, dan kan ook de hemelse vreugde niet zo groot zijn, dus ook weinig reden om te loven en te zingen.

 

Blijdschap door verbondenheid.

 

3Jo 1:4  Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

 

De apostel Johannes kon zich verblijden, bij goed nieuws, wanneer hij mocht vaststellen dat al die mensen die door hem tot geloof waren gekomen, rekening hielden met alles wat Jezus had geleerd.

Wanneer  wij mensen bij de Heer mogen brengen, dan is er blijdschap in ons hart, deze blijdschap is niet een blijdschap welke de ongelovige wereld kent, het is een geestelijke, hemelse blijdschap.

Lu 15:10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

 

1Co 12:26  Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.

Ook de apostel Paulus heeft het ook over een verbondenheid  onder de christenen. De eerste christenen deelden verdriet en vreugde, de plaatselijke gemeente is geen organisatie maar een levend organisme!  Al onze lichaamsdelen zijn verbonden met elkaar. De oorzaak van het vele veranderen van gemeente is, dat er weinig echte verbondenheid meer op te merken is.

Hnd 4:32  En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk

 

Het een zijn van hart en ziel, dit is geen beeld van ons hedendaags leven. Onze maatschappij is dermate geïndividualiseerd dat deze overgang, na bekering  zeer moeilijk is geworden. Toch is dit een kenmerk van ware christenen. De H.Geest doorbrak het egoïstisch denkpatroon. De rijke gemeenteleden hielpen de armen, en zo werd de kloof steeds kleiner en de verbondenheid steeds groter!

 

AMEN!

 

R.GAYTANT

Voorganger

GOD EN ONZE ZORGEN

clip_image001

 

Het jaar 2012 is voorbij, we zijn al in goed in 2014, en we zagen al opnieuw angstaanjagende beelden van zondvloedachtige toestanden en troosteloze mensen. Het jaaroverzicht van 2010 met zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en een olieramp door geldwolven ontstaan, waren een vervulling van Bijbelse profetie! (Luk.21:11) Maar voor velen is het de “ver van mijn bed show”!

 

clip_image005

Maar de boodschap vandaag richt zich naar mensen die beseffen dat ook hier zich wel “iets” kan voordoen, de grond kan soms van onder je voeten wegzinken, eerder figuurlijk! We zien de welvaart voor ogen verdwijnen, opzettelijk door superrijke mensen welke de wereldmacht willen nemen, en meer kapitaal bezitten dan regeringen en landen samen! Het geld wordt op subtiele wijze van het volk afgenomen, let maar op de laatste berichten, en we spreken nog niet over het verzwegen nieuws! Het lijkt of Europa wordt stil verkracht!

Sommige mensen roepen luid: Waarom laat God dit allemaal het toe? Dan plots denken ze uit angst nog eens terug aan hun Schepper. Maar, toch zijn er ook nog mensen vandaag die God begrijpen, omdat ze naar Hem luisteren, en Hem beter leren kennen!

En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

De eerste maal dat de mens zeer angstig was, dat was toen hij niet naar God had geluisterd, en deed naar zijn eigen zinnen. De mens werd als gevolg beschaamd

(naakt) (Gen.3:10) Zoals de mensheid zich vandaag gedraagt, ziet de toekomst er helemaal niet hoopvol uit, want de mens leeft precies zoals in de tijd voor de zondvloed, zonder God. God verwacht schuldbelijdenis van ieder mens persoonlijk.

24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen. Spr. 10

clip_image007De mens die leeft zonder rekening te houden met wat God zegt in de Bijbel, leeft met vrees, een angstgevoel dat voortkomt uit een onzekerheid. Hij maakt zich zorgen, want hij kan zijn toekomst zelf niet beïnvloeden. (Jes.57:20) Hij heeft daar geen macht over, ongeloof, machteloosheid, teleurstelling, veroorzaken angst, depressiviteit, en mogelijks zelfmoordneigingen. Men loopt naar leugenachtige waarzeggers enz. Bv. Bij de beurskrach in Wall Street 1929 hadden velen de vrees hun geld te verliezen, en het gebeurde, zelfmoorden waren plots legio! Vandaag vreest men veel meer voor een beurskrach, dan voor Gods aankomende oordelen beschreven in de Apocalyps van de Bijbel. Verdwijnt Amerika als wereldmacht? Toch staat alles voor de deur! Men bewapent zich om te vechten tegen de God van Israël, hun Schepper en Zijn land.

God zegt:

1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.Jac.5

Beloften van God zullen angsten en zorgen wegnemen bij wie gelooft!

Onder de rechtvaardigen begrijpt men, mensen die persoonlijk schuldbelijdenis deden tegenover God. (Niet door de onchristelijke of Babelse biechtpraktijk)

Daarom deed God beloften aan hen die tot geloof zijn gekomen in de Bijbel, Gods woord. God luistert enkel naar zijn aangenomen kinderen, en hen die het willen worden. Het angstgevoel is zeer menselijk, het begint bij de gedachten over bedreigende dingen die men hoort of leest. Onze gedachtewereld, onze geest kan worden beïnvloed door demonische machten. Ook gebruikt de satan de elite rijksten van de wereld om anderen onnodig angst aan te jagen, door valse nieuwsberichten ten einde de wereldmacht te grijpen. Zij staan boven regeringen!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

Een geestelijk kwaad moet geestelijk bestreden worden om doeltreffend te zijn. God maakt duidelijk dat wij op Hem moeten roepen in de naam van Jezus! Een gelovig Bijbels gebed brengt goddelijke rust, en is de enige oplossing. Waarom? Omdat die werking,die bescherming van onze gedachten alle verstand te boven gaat. ( Dr.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste bevestigde dit op wetenschappelijke wijze!)

Gods kinderen zullen ontkomen aan Gods oordelen!

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome,35 als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.Luc.21

Een minderheid van de wereldbevolking zal ontkomen of ontsnappen (escape KJV)aan de plotse oordeelstijd welke over deze wereld komt. Begrijpelijk dat God de onrechtvaardigheid welke heerst over deze wereld niet ongestraft zal laten, en de goddeloze zal laten verdwijnen.(Mal.4:3) Die minderheid, zijn christenen die behoren tot het kleine kuddeke, waarover Jezus sprak.

Daarom roept God tot allen die Hem hebben leren kennen, door Zijn zoon Jezus, waakzaam te zijn! Dit betekent begrip en inzicht te hebben in de Bijbelse profeten, en de tekenen der tijden te kunnen aantonen. Zo zijn er onder de Bijbelgetrouwe gelovigen, mensen met een profetische gave, die de anderen inlichten.

2 Petrus 1:20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

Het “In staat mag zijn” of “waardig” geacht worden.(36)

Welke christen is waardig of zal ontsnappen? Laten we luisteren wat Jezus begrijpt onder dat waardig zijn.

38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Matth.10

Het gaat over christenen die bereid zijn hun leven te geven voor Jezus. Natuurlijk is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, daarom roept Jezus precies op om te bidden daarvoor! De ketters of geuzen van de middeleeuwen,dat waren echte christenen ze waren in staat Jezus niet te verloochenen uit angst! Ze zongen Psalmen en geen opwekkingsliedjes toen ze naar de brandstapels werden gebracht. Zij werden vermoord, omdat ze een Bijbel in bezit hadden en alleen daarin geloofden!

Zoals de moedige weduwe van Hugo Moyart. Ze werd onthoofd met het zwaard, omdat ze toelating gaf om uit de Bijbel te laten spreken in haar schuur. Veroordeeld door de overheid van Ronse in 1568!

Oproep voor 2013

3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Openbar.3

Opnieuw vinden wij hier in deze twee verzen, twee elementen die Jezus aanhaalde in het evangelie van Lukas 21. Sardes betekent een “overblijfsel”, in het Frans: “Ceux qui echappent”. Een overblijfsel van het christendom (Katholiek, protestant, evangelisch) zal in staat zijn om te ontsnappen aan Gods oordelen die over deze wereld komen in het laatste der dagen. ( 1 Cor.15:52)

Het Babelse christendom is niet waakzaam, maar het is traditioneel, rijk en misleidend, en hebben het Bijbelse gezag vervangen door een eigen leer en on-geestelijk gezag. Hun kleren zijn vuil, ( pedofilie) een zondig gedrag, (het verbieden van het huwelijk) leiden een kerk maar zijn niet bekeerd, noch veranderd. Voor die mensen zal Christus komen, als een dief, totaal onverwacht, en dan is het te laat!

Zo zien wij dat er in de toekomst mensen zullen zijn die zeer angstig zullen worden, en anderen die meer en meer hoop zullen krijgen, zonder angsten en behouden zullen worden.

Jezus zegt dat ze bij Hem in “witte” klederen zullen leven, want ze hebben zich bekeerd, dit wil zeggen : en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.(Openbar.7:14) Wie dus wil ontsnappen moet het offer van Jezus aannemen, en geloven dat Jezus zijn zonden droeg en voor wie in Hem gelooft vergaf.

Wees niet angstig leert God ons! Mensen hebben het ervaren,

David,Petrus,Paulus ! waarom u niet?

1 Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijne levenskracht, voor wie zou ik beven? Ps.27

christelijk zijn is God ervaren in je persoonlijk leven. David ervoer God en was niet angstig. Een bovennatuurlijke werking. Hij stond voor Goliath, zonder angst!

25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. Spr. 29

Eenvoudig is het niet, zolang Petrus alleen op Jezus zag, kon hij over het water lopen, maar toen hij naar de golven zag, werd hij angstig, en ging ten onder. Een bovennatuurlijke werking enkel door geloof in Jezus.

9 En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet;10 want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.11 En hij woonde daar een jaar en zes maanden en leerde onder hen het woord Gods.Hand.18

Ook Paulus werd doodsbang, wat menselijk is. Maar God nam zelf die angst uit zijn hart weg, en Paulus ging door en bracht het evangelie verder, en was niet meer bang om te spreken over de Waarheid.

DE WEDERGEBOORTE

clip_image002

 

 

De Bijbelse wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Anderen noemen de wedergeboorte, de doop met de Geest. Hoe je het ook noemt, het is een heilig gebeuren, welke mensen ervaren die Jezus Christus persoonlijk leren kennen! Precies zoals wij naar het vlees geboren waren, en dan is er ook al blijdschap in de familie, doch bij een geboren worden uit God is er blijdschap in de hemel, want de hemel leeft mee met de nieuwe mens van de toekomst.

 

Wie is er dan een kind van God?

 

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te

worden, hun, die in zijn naam geloven;

13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch

uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Joh. 1

 

clip_image004

 

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt wil aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen uit geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te controleren of God niet zou gelogen hebben !

Het  Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Dat Woord, de Bijbel is als een spiegel, en dan ziet een mens hoe ver hij is afgeweken van Gods wil. Hij krijgt berouw en spijt erover, maar ontdekte, dat Jezus zijn straf droeg, en God hem nu barmhartig wil zijn, en hem wil aanvaarden als een aangenomen kind, en belooft hem “eeuwig leven”!

 

 

 

 

clip_image006Een mens KAN  Gods Woord aannemen , als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden (Lucas 24:45)

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid, de duisternis uit zijn hart.Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,van wat God eigenlijk wil. Doch je wordt geen kind van God door naar een Bijbelschool te gaan, of naar een seminarie met filosofische studies te gaan!!!

Het ontrukt de mens aan de duistere machten waaraan hij onderworpen was.

Zijn ziel wordt echt genezen, van geselende gedachten, onvervulde wensen, wereldse begeerten, teleurstelling, en nog vele andere virussen ! (Jes.53:5)

 

Een mens wordt  VER – ANTWOORD – DELIJK !

 

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier tijdens zijn aardse leven. Zijn antwoord kan zijn :

 

A /  Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

      God, en dat alle godheid in Jezus woont ! Ja, dat  Hij mijn  zondestraf droeg.

Of

B /  Ik geloof  niet wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet

dat Jezus  als God op aarde leefde.

Het aannemen van Gods Woord zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God heeft aangenomen op de manier zoals God wil, deze mens  heeft God NU al aangenomen. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag  van CHRISTUS, dan zal Hij  Zijn kinderen verzamelen tijdens de eerste opstanding uit de doden, en zij die nog leven wonderlijk opnemen. (The rapture)

 

40 Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden;41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Mt.24

 

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis wegrukt !

 

Johannes  3 :  5 – 7

Nikodemus was een godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een priester, of kardinaal. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst, voor de andere huichelaars. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart.  Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde  wedergeboren te worden.

Nikodemus, Godgeleerde, moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.  Deze man zal ingezien hebben hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, door zonde en traditie, en zij zich  moesten bekeren !

 

 

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

 

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

 

17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;

het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen 2 Cor.5

 

Zo is ieder mens die beweert christen te zijn, als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping. Een komende nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping. Het begint bij een INNERLIJKE BEKERING.  Een herstel of genezing van het menselijk denken.  Een waterdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid, welke aantoont dat de dopeling aantoont dat hij zal opstaan ten leven.

 

 

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS ?

 

          EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

 

 

Rom.12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus, waarbij de H.Geest in die nieuwe mens is gaan wonen.

Efeze  4 : 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

 

HEBREEEN  4 : 12 – 13

De Bijbel is levendig  , het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de realiteit van het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel ver achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en al de dingen beter begrijpen die hij deed, wat God niet wilde !

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zieleleven van de mens;  vruchten van gewetenloze mensen zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar!

Een goed geweten is sterk afhankelijk van onze bijbelkennis.

 

BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

 

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in”  Christus zijn.

Dit is een uitspraak van onze goddelijke Rechter.

Wij komen dus niet meer als beschaamde zondaars bij de God die onze Vader is geworden,, maar als zijn zonen.Toch blijven wij denken dat wij zondaars zijn, door ons falen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal  anders naar Zijn kinderen!

 

ALS VOORBEELD  :

 

 

clip_image008

 

 

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan  “ WITTE OLIFANTEN “ ! Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten ! Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons voortaan als zijn kinderen !  Niet ieder die tot mij zegt :

 

  HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS. Matth;7

 

Het begint bij de enge poort, dan een smalle weg ten leven.

Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die beweert Christen te zijn komt in de hemel !  Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen.  

Jonge christenen moeten beslissingen nemen om bijvoorbeeld naar hun eigen samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26).

Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak van het hart. Een christenleven is vreugdevol, maar het kent ook zijn lijden, het moet beslissingen nemen.

 

GEEN TWIJFELS MEER  !

 

1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die

uit Hem geboren is. 2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. 3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, 4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.

 

Wie dit verwerpt, maakt God tot een leugenaar, hem wacht de hel.

Liefde is Gods geboden bewaren,en houden van mensen, die ook dat doen. Zo is die liefde zichtbaar in de gemeente

 

 

WAAR ZIJN HENOCH EN ELIA NU?

Waar zijn

HENOCH en ELIA?

 

Henoch werd weggenomen opdat hij de dood
niet zou zien. Elia voer in een storm ten hemel. Toch openbaart de Bijbel dat zij niet in de hemel zijn!
Waar zijn zij dan wel?
Hier volgt de fascinerende waarheid.

 

WAAR IS HENOCH?

 

clip_image002

 

Henoch werd “weggenomen”. Waar ging hij heen? Werd hij rechtstreeks naar de hemel gevoerd? Nee! Jezus zelf zei immers:
Johannes 3:13  En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.
Dit zijn Jezus’ eigen woorden die zeggen dat niemand, behalve Hijzelf, naar de hemel is gegaan! En hoe wist Hij dat? Wel, Hij kwam er vandaan! Maar waar is Henoch dan? Laten wij eens zien wat de Bijbel zegt.

 

Henoch wandelde met God

 

Op 65-jarige leeftijd kreeg Henoch een zoon, genaamd Metuselach.
Genesis 5:21  Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22  En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
Hier was een man die God welgevallig was, iemand die met God wandelde en dus geloof had.
Hebreen 11:5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest.
Niemand kan God welgevallig zijn zonder geloof.
Vers 6  maar zonder geloof is het onmogelijk [Hem] welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Henoch wandelde dus met God. Hij gehoorzaamde God en volgde Hem door het geloof op zijn wegen.
Niemand kan met God wandelen, tenzij hij instemt met Gods wil en hem uitvoert. Amos de profeet zei:
Amos 3:3  Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?
In zijn generatie was Henoch dus de enige persoon van wie wordt vermeld dat hij Gods wegen volgde, ook al kostte het hem vijfenzestig jaar om het wandelen met God te leren!
Maar hoelang wandelde Henoch met God? De Bijbel zegt dat hij met God wandelde, “nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar”. Henoch volgde dus gedurende driehonderd jaar Gods wegen. Merk op dat Mozes niet schreef dat Henoch nog steeds met God wandelt. De Bijbel zegt dat Henoch driehonderd jaar met God wandelde en geen jaar meer! Henoch wandelt dus niet nog steeds met God! Waarom niet? Omdat er staat:
Genesis 5:23  Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar.
Al
de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Niet slechts een deel van zijn dagen, maar al zijn dagen! Als Henoch niet stierf – als hij onsterfelijk was gemaakt – en dus met God zou zijn blijven wandelen, dan zouden zijn dagen meer dan driehonderdvijfenzestig jaar zijn geweest. De Bijbel zegt echter duidelijk dat al zijn dagen precies zoveel bedroegen en niet meer!
Deze uitdrukking, “al zijn dagen”, wordt in hetzelfde vijfde hoofdstuk van Genesis negenmaal gebruikt en betekent steeds dat de betreffende persoon slechts zolang leefde “en hij stierf”. Henoch leefde dus niet meer dan driehonderdvijfenzestig jaar omdat, al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar” waren. Daar hij slechts gedurende die tijdspanne leefde, moet hij vervolgens gestorven zijn!
Genesis 5:24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen [Statenvertaling:nam hem weg].
Betekent dit dat hij niet stierf? Dit is wat sommige mensen achteloos en zonder bewijs aannemen.

 

Wat er werkelijk met Henoch gebeurde

Vergeet niet dat Mozes niet schreef dat Henoch niet stierf. Mozes schreef in plaats daarvan dat “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen [Statenvert.: God nam hem weg]” (Gen. 5:24). Paulus verhaalt hetzelfde als volgt: “Hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen” (Hebr. 11:5).
De Bijbel vermeldt dus dat Henoch niet werd gevonden omdat God hem “opnam” of wegnam. De Bijbel zegt niet dat Henoch naar de hemel ging, toen hij werd weggenomen. In plaats daarvan wordt er gezegd dat hij niet meer werd gevonden.
Henoch werd dus “weggenomen”, maar wat betekent dit woord ‘wegnemen’?
Het oorspronkelijke Griekse woord is metatithemi. De hoofdbetekenis is: naar een andere plaats overbrengen, verplaatsen. Ditzelfde Griekse woord wordt in Handelingen 7:16 vertaald met ‘overgebracht’. Hier lezen wij dat Jakobs lichaam, nadat hij was gestorven, werd “overgebracht” – getransporteerd, vervoerd – naar Sichem, waar hij werd begraven! Dat zegt de Bijbel! Jakob werd vervoerd of overgebracht naar de plaats waar hij werd begraven!
Daarom zei Mozes dat God Henoch wegnam. God verwijderde – verplaatste – hem, zodat hij niet meer was te vinden. God nam Henoch weg en begroef hem!
In Deuteronomium 34:6 lezen wij ook hoe God Mozes van het volk wegnam, waarna hij stierf en door God werd begraven.
Deuteronomium 34:5  Toen stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord. 6  En Hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Bet-peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag.
God verwijderde Mozes, nam hem weg, en ook hij werd niet meer gevonden!
Goedbeschouwd werd Henoch dus niet onsterfelijk gemaakt! Hij werd weggenomen en niet meer gevonden. Al zijn dagen waren driehonderdvijfenzestig jaar! Dat was de levensduur van Henoch.
Genesis 5:24 zegt van Henoch nadat zijn driehonderdvijfenzestig jaar voleindigd waren: “en hij was niet meer”. Als hij in de hemel zou zijn was hij er nog wél. Maar iemand die dood is, bestaat niet meer.
Er is nog een bewijs dat metatithemi (‘wegnemen’ of ‘overbrengen’) niet ‘onsterfelijk maken’ betekent. Dit is te vinden in Kolossenzen 1:13:
Kolossensen 1:13  Hij [de Vader] heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.
Hier zegt de Bijbel dat christenen reeds overgebracht zijn. Maar desondanks sterven christenen nog wel! Zij zijn geen onsterfelijke lichamen, maar sterfelijk vlees en bloed. Ofschoon christenen eens deel uitmaakten van de duisternis van deze wereld, zijn zij nu overgebracht, uit de duisternis verwijderd, naar het licht van het Koninkrijk van God.

 

Zij ontvingen het beloofde niet

Henoch wordt door Paulus (in Hebreeën 11) begrepen onder de vaderen die door het geloof een getuigenis verkregen, maar:
Hebreen 11:39  Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen.
Welk “beloofde”?
Titus 1:2  in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, voor eeuwige tijden [d.w.z. voordat de wereld begon] beloofd heeft.
Henoch is dus één van “deze allen” uit Heb. 11:39 die het beloofde eeuwige leven en hun erfenis nog niet hebben ontvangen. Henoch en alle andere heiligen van weleer zullen het beloofde eeuwige leven ontvangen bij de terugkeer van Christus, in dezelfde tijd als christenen dit verkrijgen (Hebr. 11:40). Dat tijdstip ligt nog in de toekomst!
Daar Henoch het eeuwige leven nog niet heeft beërfd, moet hij wel dood zijn! Dit is precies wat Paulus schrijft in Hebreeën 11:13. Paulus zegt dat Henoch is gestorven!
Hebreen 11:13  In [dat] geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.
Wie waren deze “allen”?
Paulus vertelt het ons: Abel, Henoch, Noach en de aartsvaders en hun vrouwen. Hebreeën 11:1-12 geeft een opsomming van degenen die het geloof bezaten en onder hen wordt Henoch ook vermeld.
Vers 4  Door het geloof heeft Abel…
Vers 5  Door het geloof is Henoch…
Vers 7  Door het geloof heeft Noach…
Vers 8  Door het geloof is Abraham…

Enzovoort.
In vers 13 bewees Paulus vervolgens dat zij de beloften nog niet beërfd hadden, toen hij zei: In dat geloof zijn deze allen [met inbegrip van Henoch] gestorven.
Maar wat betekent dan Paulus’ uitspraak dat Henoch “de dood niet zag”?

 

Aan welke dood ontsnapte Henoch?

Henoch leefde slechts driehonderdvijfenzestig jaar. Wat zou Paulus dus bedoeld kunnen hebben met zijn uitspraak: “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen”? Dit vers zegt nergens dat Henoch niet stierf. Het zegt in plaats daarvan dat Henoch “de dood niet zag”, of, Statenvertaling, “niet zou zien”. Maar wat betekent dat?
Bedenk dat er in de Bijbel van meer dan één dood melding wordt gemaakt. Er is een eerste dood en er is een tweede dood (Openb. 20:6). Welke dood bedoelde Paulus?
De eerste dood is alle mensen opgelegd.
Hebreen 9:27  En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel.
Aan die dood kan geen mens ontkomen. Hij is onvermijdelijk. Deze dood stierf ook Henoch, zoals wij al hebben aangetoond.
Maar Paulus schreef niet over die dood. De zin (in de Statenvertaling) “opdat hij den dood niet zou zien” heeft betrekking op een toekomstige gebeurtenis. Het betreft hier geen gewone verleden tijd, maar een onvoltooid verleden toekomende tijd in een bijzin van doel. De dood waaraan Henoch door weggenomen te worden ontsnapte, is dus een dood waaraan hij in de toekomst zal ontsnappen!
Sprak Jezus over een dood waaraan men zou kunnen ontkomen? Zeer zeker! In Johannes 8:51 zei Jezus:
Johannes 8:51  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.
Hij zal de tweede dood nooit zien, dat wil zeggen, ondergaan! En opnieuw in Johannes 11:26:
Johannes 11:26  en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven [of: zal niet voor eeuwig sterven]; gelooft gij dat?
Aan deze dood kan men ontkomen op voorwaarde dat men Jezus’ woord bewaart en Hem gelooft. Deze dood is niet de eerste dood, omdat de christenen die Jezus’ woorden bewaren wel deze eerste dood sterven. De dood waaraan Henoch dus zal ontkomen moet daarom de tweede dood zijn, de dood die degenen die deel hebben aan de eerste opstanding nimmer zal raken (Openb. 20:6). En Henoch zal aan de eerste opstanding deel hebben omdat hij aan de voorwaarden heeft voldaan!
Henoch had geloof. Hij geloofde God en wandelde met God door Hem te gehoorzamen. Door de woorden van God te bewaren bewaarde Henoch tevens de woorden van Jezus; want Jezus sprak niet uit Zichzelf, maar wat de Vader Hem gebood (Joh. 14:10).
Henoch voldeed dus aan de voorwaarden, zodat hij de dood niet zal zien. De tweede dood zal Henoch nimmer raken, wegens zijn geloof en gehoorzaamheid.

Is David in de hemel?

Als de hemel het loon van behoud is, waar de rechtvaardigen onmiddellijk na hun dood heen gaan, zouden wij verwachten dat van alle mensen zeker David in de hemel is. God noemde David, dé koning van Israël, “een man naar mijn hart” (Hand. 13:22). Verder wordt ons in Handelingen 7:46 verteld dat David bij God genade heeft gevonden. Niettemin werd de apostel Petrus in de eerste preek van de nieuwtestamentische Gemeente ertoe geïnspireerd om te zeggen:
Handelingen 2:29  Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag.
Petrus voegde er vervolgens aan toe:
Vers 34  Want David is niet opgevaren naar de hemelen…
David bevindt zich duidelijk dood en begraven in zijn graf en niet in de hemel! Dat zegt Gods Woord!
In Hebreeën 11:32 wordt David gerekend tot degenen die in het geloof zijn gestorven. Lees vervolgens vers 39 en 40 van ditzelfde hoofdstuk:
Hebreen 11:39  Ook deze allen [en dat sluit David in], hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, 40   daar God iets beters met ons voor had, zodat zij [met inbegrip van David en alle heiligen van weleer] niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.
Over Davids opstanding wordt gesproken in Jeremia 30:9:
Jeremia 30:3  Want zie, de dagen komen [bij de terugkomst van Christus], luidt het woord des Heren, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Here, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Vers 9  maar zij [Israël] zullen de Here, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal.
De tijd van deze gebeurtenis ligt nog in de toekomst. Ezechiël voegt hieraan toe: “… en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn” (Ezech. 37:25). Dit is de – nog toekomstige – tijd waarin David een eeuwige erfenis in Gods koninkrijk zal ontvangen.
Bovendien kan David onmogelijk in de hemel zijn. Jezus zei meer dan 1000 jaar na Davids dood: “En niemand is opgevaren naar de hemel…” (Joh. 3:13). Jezus was in de hemel geweest. Hij wist het!
David zelf wist en beschreef wat er met de mens gebeurt wanneer hij sterft. Hij schreef:
Psalmen 146:4  gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.
In het graf is geen kennis of bewustzijn (Pred. 9:5, 6,10).
Prediker 9:5  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 6   Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. Vers 10  Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.
De doden, zo zegt de Bijbel, wachten op een opstanding (1 Thess. 4:15-17; 1 Cor. 15:50-52; Dan. 12:2).
Het is duidelijk! David is dood en begraven en wacht, tezamen met al Gods heiligen, op de opstanding. Dan zal hij de beloften ontvangen.

 

Twee wegnemingen

Wij kunnen nu Hebreeën 11:5 begrijpen: “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag [zou zien], en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest.”
Dit vers vermeldt duidelijk twee wegnemingen. 1) “Door het geloof is Henoch weggenomen…”: God heeft hem uit het aardse leven weggenomen en in het graf gelegd. 2) “… zodat hij de dood niet zag [zou zien]”: in zijn aardse leven heeft hij geloof getoond met daden en zal daarom na zijn opstanding de tweede dood niet zien of ondergaan. De belofte van eeuwig leven zal voor hem in vervulling gaan.
Wanneer wij dit vers feit na feit bestuderen, zien wij dat Henoch geloof had en werd weggenomen. Deze wegneming – verwijdering, overbrenging – geschiedde op grond van het geloof. Welke overbrenging die in de Bijbel wordt vermeld geschiedt op grond van het geloof? Wel, die waarover wij lazen in Kolossenzen 1:13: de Vader “heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde”.
Dit is een figuurlijke wegneming, een figuurlijke verwijdering of overbrenging uit de geestelijke duisternis van deze wereld naar het licht van het gezin van God – de Gemeente van God – de voorloper van het Koninkrijk van God en Christus. In de verzen 9 en 10 van Kolossensen laat Paulus zien dat hij onophoudelijk bidt dat christenen “de Here waardig wandelen, Hem in alles behagen”. Dit is precies wat Henoch deed. Hij wandelde met God en was God welgevallig.
Henoch werd dan ook, evenals christenen, verlost uit de macht van de zonde en de duisternis waarin hij vijfenzestig jaar lang had geleefd. Hij werd verwijderd (weggenomen) uit de wegen van de wereld en leefde driehonderd jaar volgens Gods wegen, zodat hij bij Christus’ terugkeer het eeuwige leven zal kunnen beërven en niet de tweede dood zal ondergaan.
Door het geloof werd Henoch gescheiden van – verwijderd of weggenomen uit – de wereld, evenals christenen, die geen deel van de wereld uitmaken, ook al leven zij in de wereld.
Henoch werd uit de samenleving van zijn tijd niet alleen figuurlijk weggenomen, hij werd ook letterlijk verwijderd – weggenomen – zodat men hem niet meer vond. God nam hem fysiek weg uit het volk, precies zoals Hij later Mozes wegnam. En God begroef elk van hen zo goed dat geen van beide daarna ooit meer werd gevonden!

 

Een vroegtijdige dood

Wij lazen reeds, dat “al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar” waren (Gen. 5:23). Zie nu eens de lange levensduur van de aartsvaders van voor de zonvloed in het gehele vijfde hoofdstuk van Genesis. Adam leefde 930 jaar; Set 912; Enos 905; Kenan 910; Mahalalel 895; Jered 962; Henoch 365; Metusulach 969; Lamech 777; Noach 950.
De kortste levensduur die beschreven wordt, afgezien van die van Henoch, is de zevenhonderd zevenenzeventigjarige levensduur van Lamech. De langste is de negenhonderd negenenzestig jaar van Metuselach. Henoch leefde daarentegen slechts driehonderdvijfenzestig jaar. Waarom?
Henoch stierf klaarblijkelijk een vroegtijdige dood! Hij maakte zijn normale levenscyclus niet af. Hij werd als het ware in het midden van zijn dagen afgesneden.
Henoch wandelde met God. Bovendien profeteerde hij over de komst van Christus om gericht te houden en de goddelozen te straffen.
Judas 1:14  Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15  om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.
In feite was hij een “prediker der gerechtigheid” zoals Noach (2 Petr. 2:5).
Gods boodschap is evenwel nooit populair geweest. Als dienaar van God wees Henoch ongetwijfeld op het zondige leven van zijn generatie en wekte hij door zijn boodschap hun toom op. Zijn leven was in gevaar. Denk niet dat dit vreemd of ongewoon was. De Hebreeuwse overlevering onthult dat Noach, de achterkleinzoon van Henoch, voor zijn leven moest vluchten teneinde Gods Werk uit te voeren.
“Noach, getroffen door smart dat zij [de mensen van vóór de Zondvloed] zich aldus in ondeugd dompelden, vermaande hen van leven[swijze] te veranderen: maar toen hij zag dat zij, in plaats van zijn raad te volgen, nog bozer [zondiger] werden, trok hij, uit vrees dat zij hem en zijn huisgezin doden zouden, uit zijn land” (Josephus, Joodsche Oudheden,boek 1, hoofdstuk 3, sectie 11; Ned. vertaling uit 1722; gemoderniseerde spelling).
God heeft Henoch in bescherming genomen en vroegtijdig uit het leven weggenomen en wilde niet toelaten dat zijn lichaam werd geschonden of in het openbaar tentoongesteld. God nam zijn lichaam fysiek weg voordat zij het konden schenden.

Een teken van God

God gaf dit teken van fysieke verwijdering als voorafbeelding voor al degenen die later Henochs voorbeeld van geloof zouden volgen. Hij werd fysiek weggenomen uit het volk, op dezelfde wijze als christenen geestelijk uit de wegen van deze wereld worden genomen. De fysieke wegneming of overbrenging (naar Gods toekomstige Koninkrijk) van Henoch was tevens een teken van God dat zijn geloof was aanvaard. God geeft vaak tekens (Jes. 38:1-7).
De vraag kan opkomen waarom God zijn rechtvaardige dienaar Henoch liet sterven. De Bijbel bevat – voor wie ogen heeft om te zien – een necrologie of kroniek van de dood van de profeten en apostelen van God door de geschiedenis heen. Een groot aantal van de grootste mannen uit de Bijbel stierf de marteldood.
God is betrokken bij iemands fysieke welzijn. Maar Hij is nog meer geïnteresseerd in iemands geestelijke staat en eeuwige leven. Henoch moest bereid zijn te sterven voor de waarheid die hij predikte.
Zoals iedere ware heilige wacht Henoch op de opstanding en de terugkeer van Jezus Christus, de Messias.

 

 

 

 

Deel Twee

 

GING ELIA NAAR DE HEMEL?

 

clip_image004

 

Er is u verteld dat Elia naar de hemel ging. Niettemin zei Jezus zelf ruim 875 jaar nadat Elia in een storm werd opgenomen:
Johannes 3:13  En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.
Is hier de Bijbel met zichzelf in tegenspraak? Voer Elia werkelijk op naar de hemel waar Gods troon is, ook al zei Jezus dat dit niet het geval was?
En als Elia nu niet in de hemel is, waar ging hij dan heen?

Welke hemel?

In de Bijbel is sprake van drie hemelen, niet slechts één! En wanneer, zoals Jezus zei, niemand, met inbegrip van Elia, ooit is opgevaren naar de hemel waar Hij vandaan kwam, dan is de hemel waarin Elia werd opgenomen een andere hemel!
Welke was het?
De derde hemel is de hemel van Gods troon, waar Jezus nu is. In Zijn hoedanigheid van Hogepriester van God is Jezus de enige die het recht heeft met de Vader in die hemel te zijn.
Let op waarom!
Hebreen 8:1  De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, 2   de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. 3  Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren. 4  Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren. 5  Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.
Hebreeën 8:1-5 legt uit dat de oorspronkelijke aardse tabernakel van het Oude Verbond, met zijn heilige der heiligen, het zinnebeeld van Gods troon in de hemel was. Alleen de hogepriester – een type van Christus als Hogepriester – mocht daar binnengaan!
De tweede hemel is het uitspansel van dit grote universum, de ruimte met de zon, de maan, de sterren, de kometen en de planeten. Hoe vaak niet treffen wij de psalmist in bewondering aan voor de “hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt” (Ps. 8:4; zie ook Gen. 1:15-17).
Behalve de sterrenhemel zien wij ook dat de atmosfeer, de lucht die deze aarde omringt, hemel wordt genoemd. Vogels vliegen “door de hemel”. Dit is beslist niet de hemel van Gods troon, want in Genesis 1:20 lezen wij “dat het gevogelteover de aarde vliege langs het uitspansel des hemels”. Terwijl Izak Jakob zegende, zei hij: “God zal u geven van de dauw des hemels”, en Mozes zei verheugd: “… zijn hemel sprenkelt dauw” (zie Gen. 27:28 en Deut. 33:28).
Deze eerste hemel, waaruit de dauw komt, is de atmosfeer of dampkring met de wolken en de wind. Ieder van ons ademt op dit moment de lucht van de hemel in!
Aangezien Elia niet naar de hemel van Gods troon kan zijn gegaan, moet hij naar een andere hemel gegaan zijn, want de betreffende tekst luidt:
2 Koningen 2:1  Het geschiedde, toen de Here Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. Vers 11  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.
Naar welke hemel ging hij dan?
Het antwoord zou nu reeds duidelijk moeten zijn! Elia voer “in een storm ten hemel”, niet naar de hemel van Gods troon, maar naar de atmosfeer van deze aarde, de eerste hemel.
Er kan nergens anders een storm zijn dan in de atmosfeer rond deze aarde, de eerste hemel waarin de vogels vliegen. U hebt vast weleens over het grote hefvermogen van een storm gelezen.

Waarom opgenomen?

Wat was de reden van deze ongebruikelijke handeling van God? Waarom nam Hij Elia op in de dampkring? Was het om hem onsterfelijk te maken? Nee! Daar zegt de Bijbel geen woord over! De oude profeten, met inbegrip van Elia, ontvingen geen enkele belofte van onsterfelijkheid voorafgaande aan of los van ons. Zie Hebreeën 11:32 en 39:
Hebreen 11:32  En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuël en de profeten. Vers 39  Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen.
En wij zullen het pas ontvangen wanneer Christus terugkomt.
Vers 40  daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.
Elia werd dus niet onsterfelijk gemaakt – want dat zou hem voorrang boven Jezus hebben gegeven. Maar wat openbaart de Bijbel als de reden voor zijn wegneming? 2 Koningen 2:3 en 5 bevat het antwoord.
Let op wat de zonen van de profeten tot Elisa zeiden:
2 Koningen 2:3  Toen kwamen de profeten van Betel naar Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil. Vers 5  Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil.
De Engelse vertaling van Smith en Goodspeed geeft het als volgt weer: “Weet u dat de Here vandaag uw meester als uw leider zal weghalen?” Christus is het hoofd van de Gemeente in deze tijd zoals Elia het hoofd of de leider was van de zonen of discipelen van de profeten van die tijd. God had Elia als Zijn profeet naar de verdorven koning Achab en diens zoon Ahazia gezonden. God wilde nu dat Elisa Gods werk leidde, aangezien koning Ahazia was gestorven (2 Kon. 1:17-18) en er een nieuwe koning regeerde.
Wat deed God dus?
Hij kon Elia niet temidden van het volk laten blijven nu Elisa het werk leidde. Dat zou gelijkgestaan hebben met zijn diskwalificatie! Aangezien God iemand nooit zijn functie ontneemt wanneer deze zijn taak goed vervult, was het enige wat God kon doen Elia wegnemen, zodat een ander het ambt zou kunnen bekleden.
Dit deed God dan ook. Terwijl Elia werd opgenomen, viel zijn mantel van hem af en Elisa raapte hem op.
2 Koningen 2:12  En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. 13  Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan.
Hij kwam in het bezit van Elia’s mantel, het kenteken van zijn ambt, en wordt zijn opvolger.
Gods doel met het wegnemen van Elia was hem te vervangen door iemand anders die gedurende een nieuwe generatie Elia’s functie in Israël zou bekleden. Dit werk moest aanvangen onder een nieuwe koning, want Ahazia was zojuist gestorven. En Elia was al op leeftijd. Om Elia dus niet in de ogen van het volk te diskwalificeren, nam God hem weg van de zonen der profeten en het volk en liet daarbij de mantel, symbool van het ambt van Elia, in de handen van Elisa vallen. Zo beschermde God de naam en opdracht van Zijn profeet.

Hoe opgenomen?

Na bij Jericho de Jordaan te zijn overgestoken werd Elia opgenomen in een storm in wat een strijdwagen met paarden van vuur leek. De hevige wind rukte de mantel van de profeet af, terwijl men hem in de lucht zag opstijgen. De volgende verzen duiden ook op de opvolging.
Vers 9  En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide: Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. 10  En Elia zeide: Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden.
De belofte van Elia dat Elisa een dubbel deel van Gods geest zou krijgen als hem door God zou worden toegestaan Elia te zien terwijl hij werd opgenomen, betekende dat Elisa de leider, het nieuwe hoofd van de zonen der profeten zou zijn.
Na in de lucht te zijn opgestegen werd Elia uit het zicht van de nieuwe leider weggedragen, voorbij de horizon.

Waar ging Elia heen?

Dit is voor veel mensen het grote probleem!
Hij voer niet op naar de troon van God. Dat heeft Jezus gezegd! Toch kon hij niet eeuwig in de lucht blijven.
En God zei niet dat Elia op dat moment moest sterven. Als hij gestorven was, dan had Elisa zijn nieuwe functie kunnen aanvaarden zonder de wegneming van Elia, want wij weten dat Elisa na zijn taak te hebben vervuld in zijn ambt stierf.
2 Koningen 13:14  Elisa lag ziek aan de ziekte, waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam tot hem en weende over hem en zeide: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! Vers 20  Daarna stierf Elisa en men begroef hem.
De zonen van de profeten, die wisten dat hun meester zou worden weggenomen, wisten ook dat Elia op dat moment niet zou sterven. Daarom vreesden zij dat de geest van God hem had neergeworpen “op een van de bergen of in een van de dalen” (2 Kon. 2:16). Elisa wist dat God Elia voor vallen zou behoeden, maar op hun aandrang stond hij toe dat een aantal mannen hem ging zoeken – doch tevergeefs.
Elia was weg!
En waarheen? De storm die God gebruikte kon hem niet buiten de atmosfeer van de aarde voeren. De Bijbel vertelt ook niet dat Elia in de lucht werd achtergelaten!

Het antwoord ontvouwt zich

Deze wonderlijke gebeurtenis met Elia vond plaats in een tijd dat Josafat koning was van Juda. Elisa was Elia opgevolgd tijdens het koningsschap van Josafat.
2 Koningen 3:6  Koning Joram [van Israël] trok te dien dage op uit Samaria en monsterde geheel Israël. 7  En hij zond tot Josafat, de koning van Juda, deze boodschap: De koning van Moab is van mij afgevallen; trekt gij met mij tegen Moab ten strijde? En hij antwoordde: Ik zal optrekken, ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. 8  Ook vroeg hij: Langs welke weg zullen wij optrekken? En hij antwoordde: In de richting van de woestijn van Edom. 9  Zo ging de koning van Israël op weg met de koning van Juda en de koning van Edom [was toen nog aan Juda onderhorig]. Maar toen zij zeven dagreizen rondgetrokken hadden, was er geen water voor het leger en de lastdieren die hen volgden. 10  Toen zeide de koning van Israël: Ach, voorzeker heeft de Here deze drie koningen geroepen om hen in de macht van Moab te geven! 11  Maar Josafat vroeg: Is hier geen profeet des Heren om door hem de Here te raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zeide: Hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia’s handen goot. 12  En Josafat zeide: Bij hem is het woord des Heren. Daarop gingen de koning van Israël en Josafat, en de koning van Edom naar hem toe.
We zien dus dat Elisa profeet geworden is tijdens het leven van Josafat. Josafat wordt na zijn dood opgevolgd door zijn oudste zoon, met eveneens de naam Joram.
2 Koningen 8:16  In het vijfde jaar van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël (Josafat was toen koning van Juda) werd Joram, de zoon van Josafat, koning van Juda. 17  Hij was tweeëndertig jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde acht jaar te Jeruzalem.
2 Kronieken 21:1  Josafat ging bij zijn vaderen te ruste en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids; zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. 2  Zijn broeders, de zonen van Josafat, waren: Azarja, Jechiel, Zekarja, Azarjahu, Michael en Sefatja. Deze allen waren zonen van Josafat, de koning van Israël [Israël betekent hier, zoals op enige andere plaatsen (hoofdst. 12:6; 28:19,27) niet het noordelijke, maar het zuidelijke rijk].
3  Hun vader had hun vele geschenken gegeven, bestaande uit zilver, goud en kostbaarheden, benevens vestingsteden in Juda; maar het koningschap had hij gegeven aan Joram, want deze was de eerstgeborene. 4  Toen Joram het koningschap van zijn vader aanvaard had en zich krachtig gevoelde, doodde hij al zijn broeders met het zwaard en ook enige oversten van Israël. 5  Joram was tweeëndertig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde acht jaar te Jeruzalem.

Er komt een brief van Elia!

Inderdaad, tijdens deze verdorven regering van de Joodse koning liet God Elia een brief schrijven die hij naar de koning liet brengen!
De inhoud van de brief vindt men in 2 Kronieken 21:12-15. Een deel ervan luidt: “Omdat gij niet gewandeld hebt in de wegen van uw vader… maar gewandeld hebt in de weg der koningen van Israël… ja, omdat gij ook uw broeders, het gezin van uw vader, hebt gedood, terwijl zij beter waren dan gij… zult [gij] aan een ernstige ziekte lijden…”
Elia was op de hoogte van de levenswijze van Joram, zoals het doden van zijn zes broers. Uit de wijze waarop de brief is gesteld wordt duidelijk dat Elia hem schreef nadat deze gebeurtenissen hadden plaatsgevonden, want hij spreekt erover als over gebeurtenissen uit het verleden en over de ziekte als over iets toekomstigs. Twee jaar nadat de koning ziek werd, stierf hij na slechts acht jaar te hebben geregeerd (2 Kron. 21:18-20).
Dit betekent dat Joram ongeveer zes jaar koning was toen hij de brief ontving. Dat is zes jaar na de dood van zijn vader Josafat, tijdens wiens leven Elia ‘van het toneel verdween’. Elia schreef deze brief meer dan zes jaar na zijn ‘hemelvaart’. Waarschijnlijk was het tien jaar.
God gebruikte Elia om de boodschap aan Joram over te brengen, omdat hij in de dagen van de vader van de koning de profeet van God was, en de zoon wandelde niet in de wegen van zijn gehoorzame vader, Josafat.
De brief die hij door anderen liet bezorgen werd als de zijne herkend – een bewijs dat men wist dat hij ergens in leven was. Hoeveel langer hij nog leefde, openbaart de Bijbel niet. Maar aangezien “het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven”, moet Elia later gestorven zijn. Zie Hebreeën 9:27. Alle mensen die uit Adam geboren zijn, met inbegrip van Elia, moeten sterven, want wij lezen: “Evenals in Adam allen sterven” (1 Cor. 15:22).
Jakobus 5:17  Elia was slechts een mens zoals wij…
Hij was onderworpen aan de menselijke natuur en aan de dood! Elia de profeet, die evenals wij sterfelijk vlees was, is gestorven. Hij is beslist een van de profeten (Hebr. 11:32) die in het geloof zijn gestorven zonder het beloofde te hebben verkregen (vers 13 en 39).
Elia was sterfelijk, onderworpen aan de dood en na te zijn opgenomen in de dampkring bracht hij de resterende jaren van zijn leven door op een niet nader geïdentificeerde plaats op aarde, waar hij leefde zoals iedere mens, voordat hij een natuurlijke dood stierf.

 

Was Elia op de berg?

Maar hoe zit het dan met de verschijning van Mozes en Elia bij de verheerlijking van Jezus op de berg? Het verslag van deze gebeurtenis is te vinden in Mattheus 17:1-9, Markus 9:2-10 en Lukas 9:28-36.
Mattheus 17:9  En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt.
Een gezicht of visioen is geen materiële werkelijkheid, maar een bovennatuurlijke voorstelling die door de ogen wordt waargenomen. Mozes stierf en werd begraven (Deut. 34:5-6). Hij en Elia waren nog steeds dood in hun graf, maar in een visioen werden zowel zij als Jezus gezien in de heerlijkheid van de opstanding – een gebeurtenis die Mozes en Elia nog niet hebben bereikt (Hebr. 11:39). Het visioen werd aan de discipelen geschonken nadat Jezus over de heerlijkheid van de onsterfelijkheid in het toekomstige Koninkrijk had gesproken.

 

Een komende Elia

De enige overblijvende tekst die de mensen misschien nog voor een raadsel zet is Maleachi 4:5-6:
Maleachi 4:5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 6  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.
Deze weinig begrepen profetie heeft betrekking op de tijd vlak voor Gods ingrijpen in de menselijke aangelegenheden, een gebeurtenis die in de profetieën ‘de Dag des Heren’ wordt genoemd.
Jezus sprak over deze profetie in Mattheus 17. Hij toonde aan dat het werk van Johannes de Doper een voorafgaande vervulling van Maleachi’s profetie was:
Mattheus 17:10  En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? 11  Hij antwoordde en zeide: (17-12a) Elia zal wel komen en alles herstellen, 12  (17-12b) maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. 13  Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had.
Ook Lukas werd geïnspireerd om over het werk van Johannes te schrijven. Een engel zegt tegen Zacharias, de man van Elisabet die Johannes zou baren:
Lukas 1:17  En hij [Johannes de Doper] zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.
Lukas zei dat Johannes “in de geest en de kracht van Elia” was, niet dat hij letterlijk Elia was. Elia was eeuwen tevoren gestorven. Johannes de Doper was evenwel begiftigd met dezelfde geest die de Elia van weleer ertoe had geleid de ogen van Israël op de ware God te richten, en wel voor praktisch hetzelfde doel.
Er zal evenwel nog een Elia komen, zei Christus nadat Johannes reeds gestorven was. Precies zoals Johannes de Doper de voorloper was van Jezus Christus bij Zijn eerste komst, zo zal er vóór de grote en geduchte Dag des Heren nog iemand komen als voorloper van Jezus Christus bij Zijn tweede komst. Hij zal, evenals Johannes, in de geest en de kracht van Elia komen om de opdracht uit Maleachi 4:5-6 te vervullen, “opdat Ik niet kome”, zegt God, “en het land treffe met de ban”.
De wereld van de dagen van Christus erkende Johannes niet als iemand die in de kracht en geest van Elia kwam. En evenmin zal de wereld van vandaag diegene erkennen die God zendt in de geest en de kracht van Elia, kort voor de verschrikkelijke Dag des Heren, wanneer de Jezus Christus van het Nieuwe Testament in het wereldgebeuren zal ingrijpen om de regering – het Koninkrijk – van God op aarde te vestigen.
De Bijbel is heel duidelijk! Elia ligt dood in het stof der aarde in afwachting van de opstanding van de rechtvaardigen. Enkele jaren nadat hij in de storm werd weggenomen, ging Elia naar het graf, maar hij zal worden opgewekt om voor eeuwig te leven!