ENGELEN ONTDEKKEN

ENGELEN ONTDEKKEN IN DE BIJBEL!

clip_image001

Wanneer wij, over engelen spreken dan is het of wij beginnen te dromen. Wij hebben nog nooit een engel gezien. We hebben als kind nog wel eens gehoord over een engelbewaarder of een beschermende engel. Doch wanneer wij in de Bijbel lezen, dan krijgen wij een beter begrip over wat een engel dan wel mag zijn. Wij als mensen willen altijd een beeld vormen als wij spreken over iets. Een engel stellen wij voor als een mensbeeld met grote vleugels.

Een beschermengel, is bijbels.

13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? Hebr.1

Heeft ieder mens een bewaarengel? Het is dus zo, dat iedere wedergeboren christen, een engel hem beschermt, die engel is werkzaam als een dienende geest. Joden geloven dat er vier engelen zouden zijn. Ze worden uitgezonden op het bevel van God, om zijn kinderen bij te staan indien nodig of in enig gevaar dat hen kan overkomen.

Ze kunnen een opdracht of een aanwijzing van God overbrengen. Hun opdracht zal nooit buiten de Bijbelse principes functioneren.

1 Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. 2 Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen,

3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, Hebr 2

Mozes ontving de tien geboden door bemiddeling van engelen. Dus zegt de Hebreeënschrijver moeten wij ernst maken met wat ze zeggen. Dus engelen kunnen signalen doorgeven in opdracht van God.

Dit zijn trouwe hemelse engelen.

Aardse engelen.

Dit zijn geen geesten, doch soms mensen, en dienen bekeken te worden zoals in het boek Openbaring, waarin geschreven werd aan de engel van de gemeente te …

De gemeente van de eindtijd moet zeer waakzaam zijn voor aardse engelen die spreken.

13 Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. {}2 Cor.11

Mensen die door God aangesteld zijn om het evangelie te verkondigen zijn als aardse engelen.Zij die verkondigen en niet aangesteld werden door God, zijn de schijnpredikers, misleidende engelen. Op deze manier doet de satan zich voor als een engel des lichts. Om deze te herkennen is voldoende persoonlijke bijbelkennis nodig, en dan is men in staat deze te onderkennen. Voorgangers die de neiging vertonen om de wereldkerk, Babel, te steunen en aan te sluiten, zijn uiterst gevaarlijk voor de christenen.

Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

clip_image002Dus let op met het woord “engel”, welke ook een mens kan zijn.

2 Corinthiërs 12:7 en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

Hier zegt Paulus twee zaken, eerst dat hij een ziekte heeft, die hem nederig houdt, en iemand waarvan hij slagen heeft gekregen als in Efeze.

ZOU GOD ENGELEN ZENDEN VOOR DE KOMST VAN JEZUS?

Deze vraag is uitermate van belang. Wanneer wij kijken in de Bijbel, dan zien wij dat God actief bezig is wanneer er oordelen komen over de aarde.

Als voorbeeld nemen wij Gen.19:1-13 en Lukas 17:28!

Hier stellen wij vast dat God omwille van Lot, engelen zond ter bescherming en met een boodschap

Een aankondiging van Gods oordeel over Sodom. Wij lezen dat ze aten bij Lot en Lot had ze herkent als “engelen”. In vers 5 stellen wij vast dat de inwoners van Sodom die heren niet hadden herkent, als zijnde gezondenen van God zelf ! Ze waren bezeten van onreine geesten, ongezonde seks, homofilie enz.!

Lot wilde zijn dochters offeren, om deze engelen te beschermen. Deze mensen wilden nog meer kwaad doen omdat ze zich geen wetten laten stellen. Het gaat hier over de wet van God die deze zaken verbied!

Ze werden agressief! Let op mensen hoe zij zich gedragen, kleden zich uit, kunnen slaan met buitengewone lichamelijke kracht, zijn in staat tot te moorden enz.

Doch de engelen sloegen ze met blindheid van klein tot groot. Een eerste oordeel dus.

De engelen gaven Lot de opdracht zijn familie op de hoogte te brengen van het komende oordeel welke zij zouden uitvoeren over Sodom. Maar men lachte met Lot. (v.14)

Wij stellen vandaag vast dat men het met homofilie niet zo nauw neemt, zelfs huwelijken sluit men. Wetten worden in hun dienst gesteld, en homo’s worden verkozen. Brussel, hoofdstad van Europa, is als Sodom gelijk, Gods oordeel kan men plots verwachten.

Ze waarschuwen Lot, en gebieden hem zijn huis en de stad te verlaten! Vluchten m.a.w.

In vers 16 staat dat Lot talmde! Treuzelde en aarzelde! Je huis en al je bezittingen te verlaten is ook niet zo eenvoudig.

Die engelen grepen hen vast om ze weg te leiden. Wat een bescherming heeft Lot hier gekregen, je ziet hoe God toch houd van zijn kinderen ook als ze treuzelen en zich als zwakke gelovigen dragen.

Lot verliet de stad en kwam niet om en ging naar Soar.

De vrouw van Lot (v.26) kon niet nalaten, haar liefde voor haar huis was groter, dan de liefde voor God en werd ongehoorzaam als Eva, nog eens om te zien toen het oordeel losbrak, en stierf.

26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen:27 zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.

28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. 30 Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug.

32 Denkt aan de vrouw van Lot!Luk.17

Wij mogen engelen verwachtende zijn, daar waar het nodig zal zijn. Jezus haalt de dagen van Noach aan en het oordeel over Sodom. Al lijkt dit voor de wereld een dwaasheid.

Het is een ware bemoediging om aan deze dingen te denken in onze dagen,waarin wij in een sfeer leven waarbij de wereld bijna overal geterroriseerd word.

HOE KUNNEN WIJ DIE ENGELEN of BOODSCHAPPERS HERKENNEN?

Om deze dingen te kunnen onderscheiden is het wel nodig dat wij in de Bijbel nagaan, hoe het er vroeger aan toe ging.

17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Jacobus1

Hier kunnen wij vaststellen dat God niet veranderd is. Dus is Hij vandaag dezelfde als in de tijd van de schepping. Hij gebruikte engelen en ook nu, of de wereld dat gelooft of niet!

1 Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen. Maleachi 3

Hier staat “bode” wat engel is in het Hebreeuws. Zou God geen boden zenden voor de tweede komst

Naar de wereld?

5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. Mal.4

Deze bode is hier de profeet Elia. De eerste maal was het Johannes de doper de boodschapper ook werd hij niet herkend. 11 Hij antwoordde en zeide: (17-12a) Elia zal wel komen en alles herstellen, {} {}

12 (17-12b) maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden.

13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. Gods volk

Matth. 17

Israël herkende ook Jezus niet als hun Messias!. Dus het herkennen van de engelen of de boodschappers is van belang in onze tijd. Integendeel de ware boodschappers werden vermoord en afgewezen. Zo zal het ook zijn in de dagen die voorafgaan aan de wederkomst des Heren!

God stuurt boodschappers of engelen voor Hij ingrijpt :

7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

8 De leeuw heeft gebruld; wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken; wie zou niet profeteren?

Amos 3

Kenmerken om de boodschappers te herkennen.

clip_image004Wij nemen Elia als voorbeeld.

Te herkennen aan zijn kracht.

– over de natuur ( 1 Kon.17:1 )

– uitspreken van oordelen (2 Kon.1:10,12)

– opwekken van doden ( 2 kon.4:32)

Te herkennen , de geest van Elia.

– Leiding door de engel des Heren ( 2 Kon. 1:3,15)

– De Here spreekt met hoorbare stem ( 1 kon; 17:2 19:13)

– Hij wijst altijd naar de Here, nooit naar zichzelf! ( 1 kon 18:21)

– Geen vrees voor mensen of een leger.

– Ze brengen mensen terug bij God.

– Ze zijn zeer getrouw aan het Woord.