MOORDEN VLOEKEN EN LIEGEN

VLOEKEN,LIEGEN,MOORDEN…

clip_image002

Iedereen in ons land hoorde over een bloedbad te Dendermonde. Iedereen had het op de lippen, tranen in de ogen, woede en een onbeantwoorde grote vraag: Waarom? Christenen kunnen zich ook vragen stellen: Wat zegt een liefdevolle God? Weet God waarom? Ook God diende het kind Jezus te beschermen voor Herodes, de kindermoordenaar. Wij luisteren even naar God, die sprak door de profeten destijds, Hij sprak tot Zijn volk Israel door de profeten, en later door Jezus Christus.

De profeet Hosea:

1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om. 4 Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! 5 Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder. 6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

GOD WAARSCHUWT ook vandaag

Het eerste wat de profeet laat horen tot het volk is, dat God kwaad werd op Zijn volk, en zal optreden. Israel was opnieuw afgeweken van Gods wetten en geboden. Wij kunnen dezelfde opmerking maken over ons land, ons volk. Ons land heeft overduidelijk God vergeten! Elk land dat de ware God vergeet, komt in gevaar en zware moeilijkheden.

Ps 9:17 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

Ps 9:17 (9–18) De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.(STV)

Wij moeten vaststellen dat God vandaag hetzelfde zegt tot ons in Vlaanderen. God kijkt en hoort vloeken, liegen, ziet moorden,stelen en echtbreken! Het lijkt wel een dagelijks “normaal” gebeuren, iedereen wordt gewoon aan dit soort van berichten.

God is ook een vader. Wanneer een kind niet wil luisteren naar zijn vader op aarde, dan krijgt het in een “normaal” gezin of school, straf!

Spr 13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon;

maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg

Waar men deze regel van God niet wil toepassen, daar is de opvoeding waardeloos en risicovol! De gevolgen van een opvoeding zonder Gods Bijbelse regels, eindigt vroeg of laat met groot verdriet voor de ouders, voor de kinderen, voor de maatschappij, voor het land!

Nergens zal de burger nog veilig kunnen zijn, zelfs niet als kind in een kinderopvang, of een ongeboren kind, want men pleegt daar abortus! Kan het nog erger?

Waarom een bloedbad?

2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken!

Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad.

Een bloedbad, waarom?

God geeft natuurlijk wel een antwoord op deze vraag. De profeet Hosea schrijft duidelijk drie redenen op hoe het komt dat dergelijke gruwelijke bloedbaden zich voordoen in Dendermonde en in andere landen.

Er is geen trouw aan de woorden van God. Inderdaad moeten wij vaststellen dat men niet trouw is gebleven aan wat God heeft gezegd tot de mens, Israel niet, en de volkeren niet, ook de Roomse kerk niet, die dacht in de plaats van Israel en God te zijn gekomen. “Christelijk” is een hol woord geworden, omdat men de Bijbel, Gods woord niet verder als het enige gezag van God heeft aangenomen. God sprak door de Bijbel, maar de mens wist en weet het veel beter dan God vandaag! De mens maakte eigen humanitaire regels.Helaas en wee!

Geen liefde werd er geleerd, deze liefde zoals in spreuken 13 aangehaald. Een vader mag geen straf meer geven, en de onderwijzer moet zwijgen en maar toezien! Inderdaad is dit een attitude van haat en niet van liefde. Een wereld op zijn kop.

Geen kennis Gods!

Inderdaad is de mens ver afgedwaald van de wil van God. De wil van God is te vinden in de Bijbel, de enige weg. (Joh.14:6) In het verleden verbood men de Bijbel, met alle gevolgen vandien. Vandaag zijn er meer en meer goddeloze landen, die de Bijbel verbranden zoals China; zoals Rusland, die de God van de Bijbel opnieuw verbieden en tegenwerken. Bijbels worden vervalst of als een product aanzien! Het is niet te verwonderen dat het wereldwijd slecht gaat met de mensheid, en zijn bestaan.

Inderdaad staat men met de mond vol tanden, als gruwelen gebeuren zoals in Dendermonde. Een mond vol “Waarom” maar de levende God zegt: driemaal Daarom! Daarom treuren de getroffen mensen en het volk dat meeleeft.

Bekering, “change”, is het enige antwoord, anders gaat het van kwaad naar erger. Enkel de wederkomst van Jezus brengt verandering!

De maatschappij gaat ten gronde door gebrek aan kennis Gods

De profeet Hosea maakt duidelijk dat het volk Israel ten onder gaat door niet te willen luisteren naar God zelf. Het is voor alle andere volkeren niet anders.

Hoe worden onze kinderen opgevoed? Zonder Bijbelkennis, zonder geestelijke gezonde voeding, zonder principes of raad die God ons geeft.

Men verwerpt de Bijbel, de enige waarheid, en men heeft principes en leefwijzen aangenomen welke vandaag slechte vruchten voortbrengen, wilde kindermoord!

Omdat Israel ook Gods wetten had vergeten, sprak God tot hen, en zei, dan zal ik ook uw kinderen vergeten! (Hos.4:6)

Is er hoop voor de toekomst?

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.Openbar.9

Mensen die slachtoffer zijn geweest van bloedbaden, hopen terecht dat het nooit meer zou gebeuren. Brengt de overheid een oplossing? Neen.

Wij lezen dat in de oordeelstijd, de mens zich toch niet wil bekeren of veranderen van gedachten tegenover God.

Men wil niet stoppen om “boze geesten” te aanbidden. Wij moeten weten dat achter elk afgodsbeeld en elke vorm van afgoderij, demonen schuilen en meteen een gevaar vormen voor de afgodsdienaar en aanbidder. God wil onzichtbaar blijven, en verbied een beeld te laten maken van Hem, Hij openbaarde zichzelf door Jezus Christus!

God laat toe dat demonen schade en allerlei kwaad toebrengen aan iedereen die afgoden dient. Afgoden zijn ook alles wat een mens van de ware God afhoud en in de duisternis laat.

Het bloedbad in Dendermonde kent slechts slachtoffers, de moordenaar inbegrepen. Bijna zeker is deze jonge moordenaar een korte tijd overweldigd door boze geesten.

Veiligheid? Bescherming?

Wie is leeft vandaag nog in veiligheid?

Hoe kun je nu beschermd worden tegen kwade praktijken en tegenslagen zoals in het bloedbad in Dendermonde?

Het opvolgen van een Goddelijke raad is de enige weg en kosteloos!

De apostel Paulus schreef het volgende:

13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, Col.1:13

Het gezond verstand leert al dat men geen politieagent of camera kan plaatsen aan ieder station, aan iedere kinderopvang, aan ieder huis met huwelijksproblemen, aan elk grootwarenhuis, aan elke dancing, omwille van uw veiligheid.

Jezus Christus, de zoon van God, is de enige oplossing voor veiligheid.

Hij kan verlossen uit de macht der duisternis, uit de onwetendheid waar vele vragen met “waarom” onbeantwoord blijven. Een kind van God, een Bijbelgetrouw christen, werd overgeplaatst in een Goddelijk beschermde situatie, zolang hij Gods regels nastreeft.

Het is van groot belang ons vertrouwen, ons geloof te stellen op Gods woord alleen, in onze dagen welke werden geprofeteerd dat ze zouden komen.

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.(2 Tim.3)

Deze “zware tijden” zijn kwaadaardige tijden, moeilijk te besturen, moeilijk te begrijpen tijden. Dit zijn onze dagen die bijna twee duizend jaar geleden werden geprofeteerd.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Ps.46

Amen!

Wie deze boodschap las en ook de bescherming van God wil krijgen en meer uitleg wil, stuurt een eenvoudige mail naar : biblespace@hotmail.com Dat de Heer de lezer zegene!