OVERWIN ONTMOEDIGINGEN

clip_image001

clip_image003

Ieder mens kent in zijn leven wel eens een ontmoediging of teleurstellingen in zijn leven. Of je gelovig bent of niet, deze dingen overkomen je. Een mens zonder ontmoedigingen in zijn leven moet nog geboren worden!

Deze morgen ga ik niet spreken over de oorzaken van ontmoedigingen, dit is een andere boodschap. Deze morgen gaat het erover teleurstellingen te overwinnen, niet in eigen menselijke kracht maar in kracht die God aan de mens kan geven.

Ieder mens kan Gods kracht ervaren, maar dan moet men op God vertrouwen dat hij u die de kracht wil geven. Vele mensen zoeken hun kracht in allerlei therapieën en bepaalde oosterse overtuigingen die hen zouden moeten helpen, en soms gaan ze nog dieper in de put gaan zitten.

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; Psalm 1

Ro 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Het is een werkende kracht van God, een kracht waarin God zelf Zich werkzaam betoont, tot verlossing uit alle noden en ellenden, die zelfs van de dood redt en ten slotte zaligheid schenkt aan een ieder die gelooft.

Een ernstige ontmoediging vormt een zielennood. Je bent ontmoedigd en om dat verdriet te overbruggen of te verwerken, zoekt men een oplossing. Een oplossing in eigen kracht, of naar eigen inzicht kan zijn vluchten in alcohol of drugs of medicatie. Het kan ook iets anders zijn dat de satan voorstelt: Yoga, uw werk, uw hobby, alleen zijn en vluchten van de maatschappij. Op deze wijze reageert de goddeloze.

Kracht.

De Griekse filosofen stelden bij de mens al geestelijke krachten vast, naast de lichamelijke krachten. De Grieken ervaarden goddelijke krachten en demonische krachten.

Wanhopig en moedeloos worden is iets voor de ongelovigen, of zwakke christenen, omdat ze geen enkele geestelijke kracht hebben. Menselijke kracht is beperkt! Hierop speelt de satan ook op in, zoals met occulte genezingen. Bv: Magnetiseurs of de genaamde strijkers, valse predikers..

Waar halen christenen dan de Goddelijke overwinningskracht?

Hoop geeft kracht!

Jes. 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Christenen hebben een hoop, een verwachting op de komst van Jezus. Ons vertrouwen op de Here geeft geestelijke kracht, nieuwe moed. Deze Goddelijke kracht is dus afhankelijk van onze ingesteldheid en vertrouwen.

Wie de wederkomst van Jezus uit het oog verliest, verliest zijn toekomstperspectief, maar ook put hij geen nieuwe kracht meer, hij wordt uitzichtloos. God geeft kracht, zoals de arenden om op te vliegen, langzaam maar krachtig! Het wordt een hoogvlieger!

Trouw en ervaringen geven kracht!

Ri 16:6 Toen zeide Delila tot Simson: Vertel mij toch, waardoor uw kracht zo groot is, en waarmee gij gebonden zoudt moeten worden om u te bedwingen.

Ri 16:15 Zij zeide tot hem: Hoe kunt gij zeggen: Ik heb u lief, terwijl uw hart mij niet toebehoort? Nu hebt gij mij reeds driemaal bedrogen en mij niet verteld, waardoor uw kracht zo groot is.

Ri 16:17 zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zeide: Geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een nazireeer Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens.

Ri 16:19 Daarop liet zij hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem.SAMSON

Simson had buitengewone lichamelijke kracht, dit door zijn gelofte.

Zijn lang haar is een symbolisch beeld van zijn trouw.

Simson bleef trouw aan zijn gelofte en aan zijn gegeven woord. Zijn trouw was oorzaak van zijn bovennatuurlijke kracht, die God hem gaf. Christenen die de Here trouw blijven, zijn christenen die Gods krachtige werkingen hebben ervaren in hun leven.

Ps 18:25 Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk,

Ps 18:25 (18-26) U bent trouw tegenover wie U trouw is en iemand die zuiver leeft, wordt door U op dezelfde manier tegemoet getreden.

Het ontvangen van geestelijke kracht is zoals bij Simson afhankelijk van onze trouw aan Gods woord.

Simson liet zich verleiden door het mooie van de wereld en zijn begeerten, op die manier verloor hij zijn kracht die God hem gaf.

Het is een gevaar wanneer wij andere dingen, belangrijker vinden dan de dingen die God van ons verwacht, dan zullen wij Gods kracht minder ervaren. Bv: door minder verhoorde gebeden, en nieuwe ontmoedigingen.

Heb 10:39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

Wie zijn vertrouwen stelt op Jezus, en kijkt naar Hem, ervaart zijn kracht!

28 Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.

29 En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was.

30 En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mij aangeraakt? Marcus 5

Deze vrouw, die in Jezus geloofde, ervoer de kracht van God in haar leven. Ze was sterk ontmoedigd door haar kwaal. Hoewel het hier gaat om een lichamelijke genezing, is dit ook geldig voor wie moedeloos is en geen levenszin meer heeft. Zij werd genezen door geestelijke kracht te hebben ontvangen van de Heer. Ze was aan het goede adres!

27 Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

28 Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. 29 En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. 30 Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! 31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?

Het wegzinken van Petrus was een beeld van ontmoediging. Zijn ontmoediging kwam toen hij niet verder op Jezus zag, maar op de wind en de gevaarlijke golven. Wanneer wij zouden zien naar de zonden van elkander, dan zullen wij ontmoedigd worden. Wij moeten blijven kijken naar Jezus. Hij zal zijn hand uitstrekken!

Engelen kunnen u kracht geven!

Lu 22:43 En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.

Toen Jezus zelf in de olijfhof was daags voor Zijn dood, had Hij kracht nodig om te kunnen verwerken datgene wat op Hem afkwam.

Het zweten van water en bloed toonde aan dat Hij lichamelijk verzwakte, maar ook geestelijk bad Hij opdat de beker Hem zou gespaard blijven! God stuurde een engel uit de hemel om Hem kracht te geven! Als Jezus bad om kracht, waarom zouden wij niet mogen bidden om kracht?

Ook wij kunnen soms problemen hebben om ontmoedigingen te overwinnen. Als het nodig is stuurt God wel een engel!

Het gebed kan een christen kracht geven

Jak 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Ps 145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

Wie met een eerlijk hart roept op de Here die zal geholpen worden en kracht ontvangen.

Mt 25:21 Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

Ook God kan ontmoedigd worden, maar dat is erger!

26 En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid?

27 Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Mat.25