DE WEDERGEBOORTE

clip_image002

 

 

De Bijbelse wedergeboorte gaat vooraf aan ons bewustzijn. Anderen noemen de wedergeboorte, de doop met de Geest. Hoe je het ook noemt, het is een heilig gebeuren, welke mensen ervaren die Jezus Christus persoonlijk leren kennen! Precies zoals wij naar het vlees geboren waren, en dan is er ook al blijdschap in de familie, doch bij een geboren worden uit God is er blijdschap in de hemel, want de hemel leeft mee met de nieuwe mens van de toekomst.

 

Wie is er dan een kind van God?

 

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te

worden, hun, die in zijn naam geloven;

13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch

uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Joh. 1

 

clip_image004

 

“ HEM AANNEMEN “ zoals er staat, betekent Jezus aannemen, Gods Woord aannemen met blijdschap (Marc.4:16) Men moet het aanvaarden als een kind (Marc.10:15). Dit wil zeggen dat men, wat God zegt wil aanvaarden of geloven. Wij gaan het bestuderen uit geloof, en niet bestuderen om te zien of het wel waar is, of om te controleren of God niet zou gelogen hebben !

Het  Woord neemt men helemaal aan, en niet slechts wat men goed vindt daaraan!

Dat Woord, de Bijbel is als een spiegel, en dan ziet een mens hoe ver hij is afgeweken van Gods wil. Hij krijgt berouw en spijt erover, maar ontdekte, dat Jezus zijn straf droeg, en God hem nu barmhartig wil zijn, en hem wil aanvaarden als een aangenomen kind, en belooft hem “eeuwig leven”!

 

 

 

 

clip_image006Een mens KAN  Gods Woord aannemen , als God het toelaat. ( Joh.3:27). Er is dus een ingreep van God nodig. Het verstand moet geopend worden (Lucas 24:45)

Wie de Bijbel heeft aangenomen, met hart en ziel, die verdrijft de onwetendheid, de duisternis uit zijn hart.Hij brengt licht in zijn hart, door kennis te krijgen,van wat God eigenlijk wil. Doch je wordt geen kind van God door naar een Bijbelschool te gaan, of naar een seminarie met filosofische studies te gaan!!!

Het ontrukt de mens aan de duistere machten waaraan hij onderworpen was.

Zijn ziel wordt echt genezen, van geselende gedachten, onvervulde wensen, wereldse begeerten, teleurstelling, en nog vele andere virussen ! (Jes.53:5)

 

Een mens wordt  VER – ANTWOORD – DELIJK !

 

Ieder mens die Gods woorden heeft gehoord, moet antwoord geven aan God.

Dit doet hij hier tijdens zijn aardse leven. Zijn antwoord kan zijn :

 

A /  Ik geloof in Jezus, het vleesgeworden woord, als Zoon van de levende

      God, en dat alle godheid in Jezus woont ! Ja, dat  Hij mijn  zondestraf droeg.

Of

B /  Ik geloof  niet wat in de Bijbel staat, Ik geloof niet in Jezus. Ik geloof niet

dat Jezus  als God op aarde leefde.

Het aannemen van Gods Woord zal later door God beantwoordt worden.

De mens die God heeft aangenomen op de manier zoals God wil, deze mens  heeft God NU al aangenomen. Het zal echter voor iedereen openbaar worden op de dag  van CHRISTUS, dan zal Hij  Zijn kinderen verzamelen tijdens de eerste opstanding uit de doden, en zij die nog leven wonderlijk opnemen. (The rapture)

 

40 Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden;41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Mt.24

 

Hier zien wij een duidelijk verband tussen de mens die God heeft aangenomen, en God die dan zijn kinderen aanneemt en naar huis wegrukt !

 

Johannes  3 :  5 – 7

Nikodemus was een godsdienstleraar, zoals bijvoorbeeld bij ons een priester, of kardinaal. Nikodemus ging ‘s nachts tot Jezus en wilde niet gezien worden uit angst, voor de andere huichelaars. Al ging hij in de duisternis toch kwam er licht in zijn hart.  Ook voor Nikodemus was het een voorwaarde  wedergeboren te worden.

Nikodemus, Godgeleerde, moest leerling worden, opnieuw van nul beginnen.  Deze man zal ingezien hebben hoever ook zij al waren afgedwaald van de waarheid, door zonde en traditie, en zij zich  moesten bekeren !

 

 

EENMAAL GEBOREN EN DAN TWEEMAAL STERVEN = VERLOREN

 

TWEEMAAL GEBOREN EN EENMAAL STERVEN = BEHOUDEN

 

17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;

het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen 2 Cor.5

 

Zo is ieder mens die beweert christen te zijn, als een zaad nog in de aarde zodat na een bepaalde tijd openbaar zal worden of hij behoort tot de oude schepping of tot de nieuwe schepping. Een komende nieuwe schepping begint bij de mens.

Nieuwe mensen worden vandaag al geschapen voor de komende nieuwe schepping. Het begint bij een INNERLIJKE BEKERING.  Een herstel of genezing van het menselijk denken.  Een waterdoop verandert de mens niet. Het dopen is een gevolg en een eerste stap van gehoorzaamheid, welke aantoont dat de dopeling aantoont dat hij zal opstaan ten leven.

 

 

WAT IS ER BIJ DE NIEUWE MENS ANDERS ?

 

          EEN WAKKER GESCHUD GEWETEN.

 

 

Rom.12 : 2

Er komt een dieper bewustwording van wat God wil met U persoonlijk.

Er is een levende relatie ontstaan tussen u en Jezus, waarbij de H.Geest in die nieuwe mens is gaan wonen.

Efeze  4 : 21 – 24

Christenen zijn de toekomstige nieuwe mensen, helemaal anders. De “oude mens “ is onderworpen aan het moraal verderf, en staat onder invloed van misleidende geesten. Christenen staan onder invloed van Gods Geest.

 

HEBREEEN  4 : 12 – 13

De Bijbel is levendig  , het spreekt tot de harten van de mensen. Het is krachtig wil zeggen, je kunt het toetsen aan de realiteit van het leven, het heeft steeds gelijk. De wetenschap loopt de Bijbel ver achterna.

Het is Krachtig, het houdt gezag in. Iemand die de Bijbel begint te lezen zal zijn geweten aanspreken, en al de dingen beter begrijpen die hij deed, wat God niet wilde !

Het is scherper dan een zwaard.

Het kan heel duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad, dat leeft in de gedachten van de mensen. Het is duidelijker dan het geweten van de mens.

Het geweten is te onderdrukken, en behoort tot het zieleleven van de mens;  vruchten van gewetenloze mensen zijn schering en inslag vandaag.

Het geweten is dus beïnvloedbaar!

Een goed geweten is sterk afhankelijk van onze bijbelkennis.

 

BEWUST ZIJN VAN HET ZOONSCHAP. ROM.8:15-16

 

Ieder kind van God is zich welbewust dat hij een aangenomen kind van God is.

In vers 1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die “in”  Christus zijn.

Dit is een uitspraak van onze goddelijke Rechter.

Wij komen dus niet meer als beschaamde zondaars bij de God die onze Vader is geworden,, maar als zijn zonen.Toch blijven wij denken dat wij zondaars zijn, door ons falen. Doch God kijkt vanuit zijn hemel helemaal  anders naar Zijn kinderen!

 

ALS VOORBEELD  :

 

 

clip_image008

 

 

Wij gaan tien minuten stil zijn, en aan alles denken wat u wilt, uitgenomen zult gij niet denken aan  “ WITTE OLIFANTEN “ ! Probeer maar , u zult vaststellen, dat dit niet gemakkelijk is, en dat u toch de blijvende neiging zult hebben te denken aan de witte olifanten ! Zo is het ook dat wij blijven denken zondaars te zijn in de ogen van God. God ziet ons voortaan als zijn kinderen !  Niet ieder die tot mij zegt :

 

  HERE, HERE, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, MAAR DIE DOET DE WIL MIJNS VADERS, DIE IN DE HEMELEN IS. Matth;7

 

Het begint bij de enge poort, dan een smalle weg ten leven.

Bij mensen die bekeerd zijn, komen er zichtbare veranderingen.

Niet iedereen die beweert Christen te zijn komt in de hemel !  Er zijn de nodige beslissingen die in het leven moeten worden genomen, die het leven van iemand veranderen.  

Jonge christenen moeten beslissingen nemen om bijvoorbeeld naar hun eigen samenkomsten te gaan. ( Hebr. 10:25-26).

Zij kennen een echt verlangen, het is geen belangstelling alleen, het is een zaak van het hart. Een christenleven is vreugdevol, maar het kent ook zijn lijden, het moet beslissingen nemen.

 

GEEN TWIJFELS MEER  !

 

1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die

uit Hem geboren is. 2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. 3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, 4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.

 

Wie dit verwerpt, maakt God tot een leugenaar, hem wacht de hel.

Liefde is Gods geboden bewaren,en houden van mensen, die ook dat doen. Zo is die liefde zichtbaar in de gemeente