LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL

clip_image001

 

 

clip_image002

 

Wanneer wij in de Bijbel lezen, ontdekken wij regelmatig de uitdrukking “met hart en ziel”. Wanneer wij nadenken over alles wat wij doen, of wat ons dagelijks nauw aan het hart ligt, dan weten wij wat het betekent, zich met hart en ziel aan iets hechten. Het kan van alles zijn. Het is iets waarvoor wij ons sterk inspannen, opofferen, tijd vrij maken, andere dingen opzij zetten,verzetten of uitstellen, enz. De eerste maal dat dit gezegde in de Bijbel te lezen valt, is zeer opmerkelijk.

 

De 4:29  En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

 

Om God met hart en ziel te kunnen gehoorzamen, moet men Hem eerst vinden in je leven! Het is heel normaal als je iemand niet kent of ziet, dat je dan ook niet gaat houden van die persoon. Niemand wordt geboren met een liefde voor zijn Schepper!

De enige manier om God te vinden in je leven, is naar Hem vragen, maar, met hart en ziel! Je zult God niet vinden in een kerkgebouw, of kathedraal, hoe prachtig het er ook mag uitzien!

Vele kerken lopen vandaag in Europa leeg, en dit is zeer begrijpelijk, de mensen kennen God niet persoonlijk, en je stapt toch ook niet zomaar binnen bij iemand die je niet kent!

Het hart van de mensen klopt voor vergankelijke dingen, rijkdom en genot. Met het hart hier begrijpen wij het emotionele, ons kennen, ons willen, ons verstand, ons zielenleven, enz.

God roept op om Hem te zoeken. Ieder mens heeft een “roeping”!

 

Am 5:4  Want zo zegt de HERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.

Wij leren hieruit duidelijk dat men eerst God moet leren kennen: weten wat Hij zegt, wat Hij vraagt, welke raad Hij geeft, en dit alles staat geschreven  in de Bijbel! Je kunt God niet zien, maar Hem wel leren kennen!

Wie nu de Bijbel niet wil lezen en ter harte wil nemen, zal er toch mee geconfronteerd worden na zijn dood, maar dan jammer genoeg om veroordeeld te worden, en de hemel en heerlijkheid van God te missen. Dan is het leven op aarde zinloos geweest.

Een Godvrezend hart is het begin van echte wijsheid.(Ps.111:10)(Spr.1:7).

10  Het diepe ontzag voor de HERE is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Ieder die ontzag voor de HERE heeft, krijgt van Hem verstand en inzicht. De eer van de HERE wordt voor eeuwig hoog gehouden.

 

GOD DIENEN MET HART EN ZIEL?

 

De 10:12  Nu dan, Israel, wat vraagt de HERE, uw God, van u dan de HERE, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de HERE, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel!

 

Bijbels geloof is een zaak van het hart, niet of nooit dwangmatig, traditioneel, of ceremonieel. Het hart staat symbolisch  voor liefde. God liefhebben is geen normale zaak, God moet eerst ingrijpen in het leven en de geest van een mens, opdat Hij God zou KUNNEN liefhebben met hart en ziel. De mens heeft een nieuw hart nodig!  Een hart dat in de eerste plaats klopt voor God. Koning David bad God om een gezond hart, na zijn zonde van overspel. Een zeer gezonde denkwijze! Een rein hart en een vaste geest! (Ps.51:10). (Lees Ezechiel 11:19).

Dan zal de mens zich inspannen en streven uit zichzelf, om te doen wat God van hem verlangt. Dan zal die mens keuzes maken tussen wat God wil en wat hij wil. Zijn wetten worden als  raadgevingen, benaderd, want het is ons  tot zegen in het leven.

Jes 9:6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Jezus is die wonderbare raadsman, dit wil zeggen, dat Gods woord, de Bijbel de enige betrouwbare raadgever is, die zijn doel niet mist, voor iedereen die zich daaraan blijft vasthouden. Wie andere normen wil hanteren, als de raad der goddelozen, deskundigen, zal wel ondervinden dat  veel afwijkt van de Waarheid, en ondoeltreffend werkt. (Ps.1:1)

 

Ps 86:12  Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos;

 

 

 

Wanneer wij zingen om God te eren dan weet God of  je zingt met hart en ziel, of  dat je zingt  uit gewoonte.

God loven gebeurt uit vreugde en blijdschap. Doch niet iedere dag zijn wij zo blij, de satan is erbij om onze hemelse vreugde weg te nemen. Zing dan toch, en hij vlucht!

 

 

 

Hoe ontstaat vreugde in de mens

om God te loven met hart en ziel?

 

Ps 19:8  De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.

 

Ons leven aanpassen aan Gods geboden, kan veel verdriet en tegenslag doen verdwijnen, en dan komt er een blijdschap in het hart, omdat wij Hem gaan begrijpen ( het verlicht de ogen). Waarom kan God soms helemaal ingaat tegen onze eigen zinnen en gedachten? Hij laat ons wel eens vallen, en wij bezeren ons, maar Hij richt ons opnieuw op en geeft blijdschap en troost in ons hart. Dan kunnen wij Hem loven.

 

Blijdschap door gebed.

23   En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Joh.16

 

Jak 5:13  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

Een belofte en een verhoord gebed kunnen het hart van een christen laten jubelen, danken en loven. Als ons gebedsleven zwak is, dan kan ook de hemelse vreugde niet zo groot zijn, dus ook weinig reden om te loven en te zingen.

 

Blijdschap door verbondenheid.

 

3Jo 1:4  Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

 

De apostel Johannes kon zich verblijden, bij goed nieuws, wanneer hij mocht vaststellen dat al die mensen die door hem tot geloof waren gekomen, rekening hielden met alles wat Jezus had geleerd.

Wanneer  wij mensen bij de Heer mogen brengen, dan is er blijdschap in ons hart, deze blijdschap is niet een blijdschap welke de ongelovige wereld kent, het is een geestelijke, hemelse blijdschap.

Lu 15:10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

 

1Co 12:26  Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.

Ook de apostel Paulus heeft het ook over een verbondenheid  onder de christenen. De eerste christenen deelden verdriet en vreugde, de plaatselijke gemeente is geen organisatie maar een levend organisme!  Al onze lichaamsdelen zijn verbonden met elkaar. De oorzaak van het vele veranderen van gemeente is, dat er weinig echte verbondenheid meer op te merken is.

Hnd 4:32  En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk

 

Het een zijn van hart en ziel, dit is geen beeld van ons hedendaags leven. Onze maatschappij is dermate geïndividualiseerd dat deze overgang, na bekering  zeer moeilijk is geworden. Toch is dit een kenmerk van ware christenen. De H.Geest doorbrak het egoïstisch denkpatroon. De rijke gemeenteleden hielpen de armen, en zo werd de kloof steeds kleiner en de verbondenheid steeds groter!

 

AMEN!

 

R.GAYTANT

Voorganger