SORRY, GOD!

clip_image002

 

 

clip_image004

 

Excuses worden gebruikt om u tot zwijgen te brengen, het is precies een hand voor ogen te houden omdat men het licht niet verdraagt, of denken als de struisvogel !

Wij behandelen tien excuses welke men vindt in Gods woord.

 

EERSTE EXCUUS : GEEN TIJD, VANDAAG NIET !

 

Hier wil de onbekeerde ontsnappen aan uw blijde Bijbelse boodschap. U kunt daarmee instemmen of u kunt het Woord gebruiken om toch een antwoord te geven en de ernst van uw boodschap te onderstrepen !

Morgen kan het voor die mens telaat zijn.

 

1 Beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren.

( Spreuken 27 )

 

6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7  De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

( Jesaja 55 )

 

Lukas 12

19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.

20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

 

Zo zien wij hoe God erover denkt. Wij moeten weliswaar niet aandringen, maar toch een kort antwoord weten te geven, dit om de ernst  aan te tonen als God spreekt. Op het kerkhof liggen enorm veel verloren zielen, de behouden zielen wisten het voor ze stierven, en ze zijn met weinigen. Ze zullen opstaan als Jezus. Weet wel : Je ligt er vlugger dan je denkt !

 

 TWEEDE EXCUUS  :  HET IS TE LAAT, IK BEN TE OUD!

twijfelaar

 

 

Ezechiel 33

19  En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven.

 

Leeftijd speelte geen rol om behouden te worden. Het grootste gedeelte van je leven kan wel voorbij zijn, maar de leeftijd mag geen excuus zijn. »Ik verander niet meer van geloof ! » Je kunt niet veranderen van geloof, wel van godsdienst !

 

Matth 20

6  Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen: Waarom staat gij hier de gehele dag werkloos?

7  Zij zeiden tot hem: Omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard.

 

Het loon als Jezus komt zal evenveel zijn als de anderen !

 

DERDE EXCUUS : “Ik ben niet in staat om Jezus te volgen ! Ik twijfel aan mijzelf “

 

Matth 19

Mattheüs 19:22  Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.

De rijke jongeling wilde ook Jezus volgen, maar was niet in staat. Dit is ook een beeld van ons rijke westen. Hier moet men gebondenheid vaststellen aan de materiele welvaart.

25  Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?

26  En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Jezus stelt mensen in staat Hem te volgen, maar dwingt nooit of bedelde niet ! Hij dwong de rijke jongeling niet. De bezittingen zijn een beeld van de zondemacht, waaraan de jongeling gebonden was. Jezus riep hem niet terug. De vrije wil van de rijke was er niet !

De aangeslagenheid bij de discipelen kwam omdat zij nog zagen naar de mensen in aanzien.

 

24  Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, 25  de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.

 

Wanneer u zo iemand ontmoet, hier staat een belofte dat Jezus hem in staat zal stellen tegen het falen, en hem onberispelijk zal doen staan. God is het die in mensen werkt, dit is pas godvruchtigheid, vruchten die God in de mensen laat voortkomen.

 

 

 

 

VIERDE EXCUUS : IK HEB GEEN REDDER of VERLOSSER NODIG !

 

Wie zoiets zegt  heeft geen zondebesef, weet niet wat met zonde bedoelt wordt en zoekt ook geen vergeving. Hoe overtuig je zo’n mens van het tegendeel ?

Hier is overtuiging van zonde nodig. Dit zijn de moeilijksten.  Ze denken : ik ben niet zo slecht, ik doe geen kwaad, en ben een goed mens.

Men kent het verschil niet meer tussen goed en kwaad. (Jesaja 5:20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.)

 

 

18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 3

 

Wij zullen proberen zijn toestand uit te leggen. Wie bv : 1 x per dag  iets doet wat niet in overeenstemming is met Gods gezag, zondigt. Leeft hij 70 jaar dan staat hij daar met een zondeberg van 25000 zonden, en dan nog zeggen geen vergeving nodig te hebben !

Ook al deed hij maar 1 zonde, hij kan de hemel niet binnen zonder het bloed van Christus !

 

Joh. 3

35  De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.

36  Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Wij moeten de mensen tot gehoorzaamheid brengen aan het woord. Daarom is het vandaag heel moeilijk, want de mensen willen vrij zijn, niet verder gebonden zijn, ( bv: huwelijken ) corruptie is bloeiend. Plichten zijn ouderwets, christenen hebben het al moeilijk met hun christenplichten ! In Hem geloven, dat doe je niet alleen met de mond, maar met je hele hart. Het verandert  je hele leven.

 

 

VIJFDE EXCUUS : GOD IS LIEFDE, GEEN GEVAAR.

 HUWELIJK

Matth 22

12  En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde.

13  Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. 14  Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

 

Wie niet van harte heeft gelooft in het offer van Jezus is niet bekleed. Bij de bekering moeten de zonden met berouw en van harte beleden worden.  Wie slechts gerintresseerd was of is zal “verstommen” !  Gaat naar de hel ! Voor eeuwig niet bij God wonen !  Daarom let op voor hen die vandaag de alverzoening leren, of die leert dat er geen hel is !

 

2 Petrus 2

4  Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

 

Engelen waren volmaakte schepselen, en toch vielen er af ! Ze zondigden ze werden ongehoorzaam aan God, door hoogmoed.  God zal ook geen mens sparen die ook in ongehoorzaamheid blijft leven !

Wij moeten de mensen wijzen op een gevaar die ze in feite niet kennen, ze beseffen niet hoe ernstig hun situatie is, in ruzie te leven met God !

 

ZESDE EXCUUS :  HET ZIJN AL HYPOCRIETEN IN DE KERK

Job 8

11  Papyrus groeit alleen op drassige grond, riet alleen maar langs het water; 12  anders zou het eerder verdorren dan het gras eromheen, al tijdens de groei, nog voor het gesneden kan worden.

13  Zoals riet zonder water is de mens die God vergeet; als hij van God niet wil weten, is de hoop vervlogen.

 

Het is niet moeilijk anderen huichelaars te noemen, maar zelf het water ( Gods woorden ) niet ter harte nemen. Zonder water kan de mens niet leven. Wie kan gered worden zonder te behoren tot Zijn gemeente ? Hypocrieten zijn de gevaarlijkste, het waren Jezus moordenaars. Pas op voor zogenaamde teologen. 

 

Mattheus 7

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

2  Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

3  En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

4  Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? (andere vertaling )

 

Huichelaars zijn de eersten, die een kleine zonde bij anderen gaan zien, zelfs Jezus was zonder zonde en de huichelaars kloegen Hem aan. Wij volgen Hem

en zullen dezelfde reacties horen.

Wie moeten zulke mensen erop wijzen op Jezus alleen te zien, wie steeds op anderen gaat kijken , begint zelf scheef te lopen. Wie bij de aankomst van de loopkoers  naast zich kijkt verliest !

Er zijn maar twee soorten van zondaren , namelijk geredde zondaren en verloren zondaren.

 

 

 

ZEVENDE EXCUUS :  DE KOSTEN ZIJN TE HOOG  !

 

Lukas 18

28  En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd.29  En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods,30  of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

 

Nadat de rijke jongeling bedroefd was heengegaan , had Petrus volgende bedenking : Zal het met ons beter zijn ? Wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen !

 

Voor iedereen die Jezus wil volgen hangt er een prijskaartje aan vast. Daarom zijn er velen die bedanken om Jezus te volgen. Wie Hem wil volgen is als een grote boom die men moet ontwortelen. De grootste wortels  betekenen hetgeen wat hen het dierbaarst is, hetgeen waar men aan vast zit. Zelfs je beste vriend kun je verliezen, je job, je zaak, als je Jezus wilt volgen. Velen willen Jezus volgen maar ze stellen grenzen !

Denk maar eens aan de broeders en zusters in de middeleeuwen, hun prijskaartje om Jezus te volgen was de dood op de brandstapel !

 

De belofte : vele malen meer te ontvangen ! Je verliest misschien een vriend,

maar je krijgt vele broeders en zusters erbij !