JEZUS GENAS OP SABBAT,WAAROM?

 

 

 

 JEZUS GENAS OP SABBAT? WAAROM?

clip_image002Joh.5:1-18

1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzataheet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en  misvormden. 4 5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6  Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u

gezond worden?’ 7 De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is  er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is

sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’

12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen

waren.  14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15  De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen

hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en  daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te  doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn  eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

 

Dit is nogmaals een voorbeeld die Johannes ons voorlegt en duidelijk toont dat niet het

WONDER op zich het grootste belang draagt, maar het RESULTAAT ervan.

Het wonder: de genezing van de lamme, zoals er al zovelen waren en nog zullen komen.

Het resultaat: geestelijke rust Het stukje heeft vanaf het begin af al een symbolische betekenis.

De locatie zelf houdt al iets verborgen.

De schaapspoort was namelijk een kleine opening in de stadsmuur om de schapen erdoor

te laten van op het veld naar binnen in de stad, en de schapen moesten eerst gewassen

worden in het tweedelig bad. Het bad was omgeven door vier zuilen en 1 zuil scheidde

het bad in twee delen. De schapen moesten gewassen worden voordat ze geslacht en geofferd werden, daarvoor was het bad bestemd.

De mensen van hogere klasse gingen niet langs daar, weet je wel, die zieken liggen daar,

dat wassen van die schapen is ook niet echt een mooie bezienswaardigheid…

Maar Jezus komt langs daar binnen, met redelijk wat aanhangers die wilden luisteren wat

Jezus allemaal zei. Jawel, het Lam komt binnen langs de schaapspoort!

Zoals reeds door Johannes aangehaald werd in het eerste wonderteken, dat water en

bloed een symbolische gelijkenis hebben zien we hier iets heel merkwaardig.

De zieke mensen hadden de kans om genezen te worden als ze in het bad afdaalden

wanneer het water in beweging kwam.

Zijn wij ook niet in het water gegaan om geestelijk genezen te worden?

Hier in deze passage wordt het wonder niet in de spotlight gezet, maar eerder het conflict

tussen Jezus en de Joden omwille van de genezing op Sabbat.

De rustdag die Jahweh had ingesteld voor zijn volk is hetgeen wat Johannes ons wil doen

naar kijken in zijn schrijven hier.

 

6 Ik ga liggen, val in slaap  en word wakker – de  H EER beschermt mij.

7 Ik vrees de tienduizenden niet  die mij aan alle kanten omringen.Ps.3

 

Omsingeld door tienduizenden en toch in een diepe slaap, zegt de psalmist.

Ben je nu zeker dat je goed zal slapen vannacht wetende wat er morgen allemaal op je af

zal komen? Dit is een beproeving!

We zijn allemaal wel wetende dat God ons leidt in ons leven, dat hij ons beschermt

enzovoort, maar ga je vannacht echt goed slapen, wetende dat je morgen naar de dokter

moet, wetende dat je morgen een belangrijk examen moet afleggen, wetende dat je

morgen een moeilijke opdracht zal krijgen op het werk………

Wetenschappers zeggen dat het niet de duur van de slaap is die telt, maar hoe diep je

slaapt dat belangrijk is. De REM slaap, rapide-eye-movement- slaap, is het belangrijkst.

De Schrift leert ons dat er een REM slaap is voor de ziel.

Hebr. 4 zegt dat er nog steeds een belofte van kracht is om in Gods rust in te gaan.

En dit is een rust die verre boven de rust gaat die gepaard gaat met relaxatietechnieken

en diep ademen.

En daar gaat deze passage namelijk over.

Het is een conflict over de sabbatdag, in Gods ogen een dag van groot belang.

Het is een rustdag, je mag niet werken. En de Joden zien de lamme werken, hij draagt zijn

matras en dat breekt de regels van de sabbat, maar Jezus zegt in vers 17 eigenlijk, Mijn

werk, is wat de sabbat maakt!

De Heer geeft de lamme een kosmische sabbatdag, waarnaar de wekelijkse sabbatdag

Eigenlijk maar een voorafspiegeling van is.

Jezus heeft het over een rust die de dagdagelijkse rust ver te boven gaat, een grote

vrede, mag je wel zeggen. Mijn werk is de sleutel tot deze rust, tot deze innerlijke vrede, zegt Jezus.

Wees eens eerlijk voor jezelf, ervaar je deze rust?

Als je gaat slapen, kom je echt tot rust, en ik bedoel niet alleen fysiek.

Als je naar je ziel kijkt, zie je soms geen wallen onder de ogen ervan?

Zo dom als dat beeld wel zou lijken, toch denk ik dat iedereen wel weet wat ik wil zeggen.

Ik denk dat iedereen voor zichzelf wel weet hoe fit en uitgeslapen zijn hart is.

Ik denk dat iedereen, mezelf incluis, sneller weet hoe rusteloos ons hart is.

Wat is die sabbatsrust en hoe ontvangen we het?

Laten we kijken hoe Jezus de lamme, die rust geeft.

Het doel dat Jezus hier wil maken, is dat Hij werkt op de sabbat! Omdat Zijn werk de basis

is van de sabbat!

Jezus verteld ons niet dat we de wet moeten overtreden, Hij wil ons duidelijk maken, dat

het Hemzelf is die de sabbat heeft ingesteld, dat Hij de Heer is over de sabbat! Hij is de

ingang van die sabbatsrust. Wij kunnen rusten omwille van Zijn werk!

En kijk even hoe Jezus handelt met deze lamme man.

Het eerste wat we zien als Jezus bij de lamme komt is dat Jezus ziet waarin deze lamme

vertrouwt. Die lamme, lag bij het bad, zoals vele andere zieken daar aanwezig.

Het was bijgeloof dat de zieken voor zichzelf opgemaakt hadden, dat er een engel

neerdaalde om het water in beweging te brengen. En als ze dan in het water geraakten,

zouden ze genezen.

Voor hetzelfde geld was er wind en bewoog het water daardoor, maar dit is niet het punt.

Het punt is dat deze lamme ettelijke malen geprobeerd heeft in het water te raken, maar

telkens was er hem iemand voor, voor 38 jaar lang al.

Jezus komt naar hem toe en ziet iets in hem, die bij iedereen te vinden is.

De lamme is een perfect voorbeeld van hoe we allemaal zijn.

Iedereen van ons kent valse rust, valse vrede, valse hoop en zo verder…

Jezus komt bij de lamme en Hij ziet hem in deze situatie, zoals hij ons allemaal in deze

situatie vind.

En wat doe Jezus? Hij komt tot bij de lamme. De man vraagt Jezus niet om genezen te

worden, hij vraagt totaal niets aan de Heer. Hij weet zelfs niet wie Jezus is. Deze man zit

verwikkeld in zijn eigen wereldje van hoe hij zal genezen worden.

Jezus komt tot hem en wat doet Hij? Hij wil deze man opwekken om veranderd te worden.

Eerst vind Jezus de lamme in een staat van valse rust, valse hoop, vals vertrouwen.

Maar dan ten tweede komt Jezus en wekt hem op tot verandering.

Jezus stelt hem een vraag.

Wil je genezen worden? Iedereen denkt nu bij zichzelf, nogal wiedes!

Zo een domme vraag! Waarom vraagt Jezus de persoon als hij wil genezen worden?

Jezus zou deze vraag niet stellen zonder bedoeling. Jezus merkt iets op bij de lamme.

Deze man wilde niet genezen worden. Deze man was alle hoop verloren of was misschien

bang om genezen te worden.

Het was niet alleen een verlamming van zijn lichaam, maar ook een verlamming van zijn

wil.

Vele mensen kennen ook dit gevoel, als ze ziek zijn dat ze bang worden om terug

genezen te worden.

Vele mensen zijn bang om terug op hun eigen benen te moeten staan, bang om terug

hun verantwoordelijkheden op te nemen, die ze vroeger konden ontwijken omdat ze ziek

waren.

Wat Jezus hier moet doen is, een interventie! En Hij vraagt, Wil je beter worden?

Bij wijze van spreken geeft Jezus zijn vrije wil terug, om een keuze te maken.

Hij wekt de lamme man zijn verlangen terug op om veranderd te worden.

 

Ten derde

Welke reactie krijgt de Heer van deze man? Niet veel.

Hoe reageert de man?

Ik heb al zoveel jaar geprobeerd in het water te geraken en het lijkt me nooit te lukken.

En dat is alles wat Jezus van deze man in respons krijgt.

De man stond niet op, hij zag niet dat dit de Messias was, dat dit de grootste mogelijkheid

was in zijn leven om te genezen. Hij staat niet op en zegt, nu geloof ik in de almachtige,

hij komt niet tot inkeer! Geen schuldbekentenis, niets!

Hij weet zelfs niet wie Jezus is!

Dat zien we als hij bij de leiders van het volk komt en ze vragen hem wie hem genezen

heeft, hij weet het niet.

Deze man is niet echt slim. Het enige wat hij toegeeft is dat zijn vals vertrouwen vals is.

Al wat hij toegeeft is dat hij hulpeloos is! Al wat hij zegt is: wat ik aan het doen ben, helpt

niet!

Het werkt niet!

En dat is al wat Jezus nodig heeft. Wat wil je nog meer?

De Heer vindt ons in een staat van valse hoop, vals vertrouwen, valse rust, valse

innerlijke vrede,…

Het doet er niet toe, Hij komt tot ons.

Hij ziet dat we zelfs niet willen veranderen, en we weten niet wie Hij is, en Hij wekt ons

terug op om veranderd te worden. En wat Hij als antwoord krijgt van ons is dat het op de

oude manier niet lukt.

De lamme is hulpeloos en heeft geen hoop, geen vertrouwen, hij kent geen rust…

Totaal wanhopig is deze persoon. Het lukt hem niet, zelfs depressief zou ik durven

zeggen.

En Jezus zegt, dat is al wat ik nodig heb, dat is wat ik verwacht.

En Hij geneest de man.

Geloof begint meestal zonder veel zekerheid, en kennis. Alles waar geloof mee begint is

Jezus Woord aanvaarden. Hem geloven op Zijn Woord.

Maar daarmee is de kous nog niet af.

 

Ten vierde

We zien dat Jezus later nog terugkomt tot bij de man en zegt hem, niet meer te zondigen.

Jezus zegt, je wilde genezen, je bent genezen maar zondig niet meer.

Dit is voor ons juist hetzelfde, Verwacht de Heer niet juist hetzelfde van ons?

Als Jezus voor het eerst tot ons kwam, zeiden wij ook, ik weet eigenlijk niet wie je bent,

maar ik ben hulpeloos! Er moet iets met me gebeuren want zelf kan ik het niet.

Ik ben ten einde raad en ik wil doen wat je zegt Heer.

En Jezus zegt, dat is alles wat ik moet weten.

En van zodra de Heer in ons aan het werk gaat, komt Hij terug tot deze man en zegt,

weet je, je hebt me je probleem voorgelegd, dat je ziek was. Maar er is nog een groter

probleem!

Ik heb je lichamelijke vrede gegeven, maar als je die diepgaande sabbatsrust wil ervaren

moet je afhandelen met zonde, leef niet meer voor jezelf maar leef voor Mij zegt de Heer.

En alleen op die manier zul je die innerlijke vrede ervaren.

Maar wat de persoon in kwestie ermee doet, is niet echt duidelijk in dit verhaal.

Ik ben er niet van overtuigd dat deze man het verzoek van de Heer aanneemt.

Wat hij wel doet is gaan klikken bij de Joodse leiders.

We weten helemaal niet met zekerheid als deze man gered is.

Wat leren we hieruit?

De clou van het verhaal.

Hoe ontvangen we die innerlijke rust, die vrede?

Ten eerste Eerst moet je je zonden erkennen, toegeven dat je zondig bent.

De Heer wilde deze man zijn zonden erkende, Hij wilde deze man laten zien dat hij zondig

was. Om het iets duidelijker voor te stellen

Ken je het gevoel, als je begint in te dommelen en de telefoon gaat de ene kant van de

hersenen zegt, je moet opstaan, de telefoon gaat. De andere kant van je hersenen zegt,

je bent niet wakker, je kunt die telefoon niet horen.

En je weet als je terug wil in een deftige slaap wil geraken, dat je zult moeten opstaan en

de telefoon opnemen, je moet terug helemaal wakker worden om dan terug goed te

kunnen slapen.

Op een of andere manier zegt Jezus, weet je waarom je je soms zo onwaardig voelt, zo

slecht voelt, altijd tekortkomen omdat je vertrouwd op je eigen kunnen.

Je let op alle kleine dingen die je verkeerd doet, je bent niet goed genoeg, je liegt, je bent

niet eerlijk, je bent niet liefdevol, je bent niet rein van hart…

Maar er is één zonde die schuilgaat onder al die andere zonden die je niet echt bekend

hebt, en dat is de zonde van het vertrouwen in je eigen kunnen.

Het is een vals vertrouwen, je eigen redder te zijn.

Jezus zegt, je moet komaf maken met zonden! Je moet zien dat je al al die tijd voor jezelf

leefde, in sommige gevallen, zelfs al bent je heel gelovig en je gebruikt je gelovigheid om

Jezus ver weg van je te houden.

We gebruiken onze goed gelovigheid om ons te verdedigen tegen wat de wet zegt.

En de wet zegt, je mag niet op eigen kunnen vertrouwen.

Je moet komaf maken met zonde als je die innerlijke vrede wilt ervaren.

De Schrift zegt dat de weg naar die sabbatsrust eerst voorafgegaan wordt door het

wakker worden van je zonde.

Met andere woorden, de weg naar die rust is het harde werk van berouw.

Je kunt niet wakker worden van zonde, als je niet ziet wat je zonde is.

Maar, en dit is het meest belangrijke.

De manier hoe je deze rust, deze innerlijke Godsvrede ontvangt is door het zien waar je

eigenlijk echt werkt, en waar je echt rust in hebt. En dan te rusten in het werk van Jezus.

Wat moest die man doen om genezen te worden?

Één ding! Hij moest toegeven dat het vertrouwen die hij had vals was.

Wat hebben wij nodig? Één ding, we moeten toegeven dat we zelf niets kunnen,

Alles wat we uit onszelf willen bereiken is vals vertrouwen.

Alles draait om Jezus! Iedereen vind dit natuurlijk vanzelfsprekend.

Christus is nodig om christen te zijn! Hem en niemand anders kan daarvoor zorgen.

En de Schrift zegt, als je wil verenigd worden met Jezus, want Hij leeft voor jou, wordt

alles wat Jezus is een deel van ons.

Hij wil dat we worden zoals Hem, wij dienen een weerspiegeling te zijn van Hem hier op

aarde.

Jezus zegt, de basis van jouw sabbatsrust, is Mijn werk. En wat kwam Hij doen?

Ons de wet leren, te sterven voor ons, te leven voor ons.

Hij kwam voor ieder van ons een perfect leven leiden, hier op aarde.

Wanneer Johannes Jezus doopte zei Johannes, waarom doop ik U eigenlijk? Zou het niet

omgekeerd moeten zijn?

Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier

Gods gerechtigheid vervullen.

Jezus zegt, Ik ben hier om een perfect leven te leiden, om te wet te vervullen, iedere

belofte te volbrengen, doen wat de profeten hebben gezegd.

En dat moment, dat je wordt verenigd, door geloof in Hem, wordt al Zijn gerechtigheid

jouw deel!

Juist zoals je met iemand zou trouwen, die enorm veel geld heeft, ik heb daarvan niet het geluk, maar juist zo op die manier wordt dit geld op de gezamenlijke rekening gezet

en wordt het deel van de partner ook jouw deel.

Zijn gerechtigheid wordt ook ons deel.

Wat is nu een groot verschil tussen een religieus persoon en een oprecht bekeerde

christen?

Religieuze mensen en christenen kunnen allebei zonde toegeven, soms doen we dingen

verkeerd en doen we niet de wil van God, maar er is een enorm groot verschil tussen

zonde belijden en bekeerd worden van zonde. Iedereen kan zonde belijden!

Het is de bedoeling dat we proberen NIET meer te zondigen! Je kunt iedere dag je zonden

bij de Heer brengen, en Hij zal het je vergeven. Maar het is de bedoeling om met volle

inzet te voorkomen dat dit nog gebeurt! Dat gebeurt ook door de werking van Gods

Geest!

 

 

Br. Timothy Gaytant