HET ZONDIGE HART

clip_image002

 

 

 

clip_image004

 

Hoe langer iemand Bijbelgetrouw christen is, hoe beter hij begrijpt hoe zondig hij wel is van aard. De Bijbel is het enige Goddelijk gezag op aarde! Er gaat geen dag voorbij, of wij moeten toegeven dat wij in overtreding komen met Gods wetten, hetzij bewust of onbewust, wetend of onwetend. Het menselijk hart (denken) is onbetrouwbaar en onstandvastig. Hoe meer je de Bijbel leest hoe beter je dit gaat begrijpen.

Een mens vervalt heel vlug tot afgoderij, dit is een vorm van overspel, tegenover God. Afgod, alles wat je weghoud van God. Vandaag noemen ze dat vreemd gaan. Zo is het ook voor gelovigen, naar een andere vreemde god kijken, van een andere god voorhouden dan uw Schepper. Vandaag gaan wij even kijken naar  Israël welke voor ons tot voorbeeld staat opgeschreven.

 

Exodus 32

 

Welke waren  de redenen waarbij Gods volk overging om opnieuw afgoden te dienen?

 

De lange afwezigheid van Mozes.

 

Wij vinden hier een tekort aan geduld.  Een tekort aan geduld is een tekort aan volhardingskracht. Alles gebeurt op Gods tijd. Wij willen altijd dat alles gebeurt op de tijd die wij willen. Wij plannen veel en wensen dan ook dat alles gebeurt zoals wij het hebben voorzien. Israël komt hier in een tijd dat zij hun geduld verliezen. Ze willen niet meer wachten op de boodschapper van God, Mozes.

 

clip_image005Ook vandaag bespeuren wij al een gelijkaardige instelling bij de christenen. Christenen wachten op de wederkomst van Jezus.  Sommige christenen verliezen hun geduld en hun hoop. Je hoort soms christenen zeggen, het kan nog honderd jaar duren eer Christus terugkomt, en ze beginnen te verzwakken en worden gelijk de wereldse mensen in hun gedragingen. Echtscheidingen, verzuimen van samenkomsten, Bijbelkennis verzwakt erg,  of hebben slechts de schijn hebben van christen te zijn. Gemeenschap is noodzaak vandaag, hetzij in huisgemeente of gemeente.

Voorbeeld.

Al zijn wij met weinigen, zolang we samenkomen is er warmte. Je kunt het met niets beter vergelijken als met de kolen in een kachel. Vroeger kon men ’s Morgens  nieuwsgierig gaan kijken of er nog vuur was. Dan vond men soms nog enkele kooltjes die nog rood waren. Maar ze lagen altijd samen. De nacht was voorbij, de morgen was er!

 

 

 

 

Hun geduld is op!

 

Hebreeën 6:12  opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven.

 

Hebreeën 6:15  En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen.

 

Jakobus 5:7  Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.

 

Jakobus 5:8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

 

Als geduld verdwijnt, dan is het hart vatbaar voor afval en een zondig leven.

 

 

Een andere reden waardoor het volk overging naar de afgoderij:

 

Niet volledig gebroken met het verleden.

 

Het beeld van Egypte is een prachtig symbolisch beeld van de wereld. Wanneer wij tot geloof gekomen zijn, is er  begonnen met alle wereldse gewoontes welke strijdig waren met de bijbel of Gods woord gestopt. Wij reinigden onze huizen, van allerlei occulte symbolen voorwerpen, allerlei afgodsbeeldjes, en vroeger een zegen over ons wonen.

Er kwam een grondige herstructurering in het gezinspatroon. De zondagen werden anders. Hobby’s maakten plaats voor de samenkomsten, en kwamen op andere dagen.  

 

Doch er blijft altijd een gevaar, dat oude gewoontes, of zonden durven terugkeren. Wanneer mensen tot geloof komen, en niet voldoende veranderen, dan is de satan erbij om de mens te trekken naar zijn verdorven wereld, hij kent onze zwakheden.

Je moet de dronkaard die tot geloof kwam, niet  naar de herberg zenden om te evangeliseren! Hebzucht is voor hem een troef. Wie wil er niet veel hebben? Bekering is niet iets van een dag van de doop, het is een bekeringsleven welke is begonnen!

 

Oude gewoontes voorbeeld :

1 Toen het volk aan het klagen was, was het kwaad in de oren des Heren; de Here hoorde het en zijn toorn ontstak, waarop het vuur des Heren onder hen ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde.

2  Toen kermde het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Here; daarop doofde het vuur.

3  Daarom gaf men aan die plaats de naam Tabera, omdat onder hen het vuur des Heren had gebrand.

4 Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld; ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden: Wie geeft ons vlees te eten?

5  Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook.

 

 Nog een andere reden dat men tot afgoderij overging : Falen als Aaron.

 

Geen weerstand kunnen bieden. Het volk drong aan om opnieuw een eigen god te maken en te dansen. Net zoals de Mariabeelden vandaag.

Aaron gaf dus toe aan de wil van het volk. Hetzelfde gebeurde in het Babelse christendom, als bijvoorbeeld de hemelvaart van Maria. Dit is wel een grote leugen en het Vaticaan weet dat heel goed. Doch onder druk van het volk heeft men dit slechts in 1958 in een dogma gezet.

 

Aaron diende hard op te treden en te reageren zoals was opgegeven :

Exodus 12

1 ¶ En de Here zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte:

2  Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn.

3  Spreekt tot de gehele vergadering van Israel als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.

4  Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte.

5  Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.

6  En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering.

 

Zoals Aaron zijn er vandaag tal van gemeenteleiders die veel door de vingers zien, en spreken naar de mond van het volk of gelovigen, om hun heilig aantal te behouden.

 

clip_image007

 

Israël vervalt tot afgoderij en tot zonde.

 

De Here wordt voorgesteld als een kalf!

Een Egyptische manier om een god te dienen. Met andere woorden was dit niets anders dan God dienen, maar op hun eigen manier. De manier hoe God het hun had gegeven werd verworpen. Het lijkt zeer gevaarlijk “kerk” te gaan spelen. Het christendom heeft veel overgenomen van andere afgodendiensten.

Dus wie God wil dienen op zijn eigen manier, is in feite niets anders dan een naakte kalfdanser van Egypte.Hij vereert dingen die God niet vroeg.

Oude gewoonten : bv : kerstbomen hebben niets met het christendom te maken!

 

Immoraliteit.

6  En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken; daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven.

 

Vreugde te bedrijven is duidelijk minnekozen. Hetzelfde werd gebruikt in Gen 26

8  Toen hij lange tijd daar geweest was, en Abimelek, de koning der Filistijnen, eens door het venster keek, zag hij, en zie, Isaak was aan het minnekozen met zijn vrouw Rebekka.

 

De vleselijke begeerten komen graag terug.

 

 Mattheüs 15:19  Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

 

Schaamteloosheid

Dit vinden wij onder de vertaling van “ de vrije teugel”.

Ex.32

25  Daar Mozes zag, dat het volk teugelloos was, want Aaron had het de vrije teugel gelaten, tot spot voor hun tegenstanders, 26  ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: Wie is voor de Here? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten.

 

Hieronder moet men begrijpen dus het naakt dansen. Het  doet me denken aan een schrijver David Wilkerson, die destijds een visioen had, waarbij hij zag dat men zou gaan naaktdansen in de kerken. Tot nog toe is dat niet het geval, men sloopt de kerken, doch het kan nog steeds gebeuren, bijzonder in de wereldkerk, welke de kerk

Van de boze zal zijn. Leeg staande kerken worden opgekocht voor allerlei doeleinden.

 

DE VOORBEDE VAN MOZES;

 

 

10  Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken.

11  Toen zocht Mozes de gunst van de Here, zijn God, en hij zeide: Waarom, Here zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat Gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand?

12  Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Tot hun onheil heeft Hij hen uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt.

13  Denk aan Abraham, Isaak en Israel, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten.

14  En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.

 

 

Mozes bad voor het volk. Hij deed beroep op de belofte van God. Het is dus wel heel duidelijk, dat Gods toorn komt als deze van een man die als het ware werd bedrogen en hij het zag.Het oordeel werd afgewend.

Hier is Mozes de voorspiegeling van de komende redder : Jezus !

Jezus bad niet alleen, Hij gaf zijn leven, opdat wij niet in het oordeel zouden komen.

 

 

Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.