BEGRAVEN OF CREMEREN

 
 

BEGRAVEN OF CREMEREN, WAT WIL GOD?

 

 

 

clip_image002

Crematie deed zijn intrede in Europa in 1874, dit is meer en meer toegenomen het afwijken van de Bijbel, de gezagsbasis van het christelijk geloof. In België is crematie slechts toegelaten sinds 1932. Best begrijpelijk daar de katholieke leer niet Bijbelgetrouw is, en derhalve eigen heidense regels opstelt, die dan ook niets met ware christendom meer te maken hebben. Lijkverbranding werd gevonden bij de Babyloniërs, Romeinen, e.a. maar nooit in Israël. De ongelovigen en traditioneel religieuzen steunen de lijkverbranding, met allerlei redenen die voordelig zouden zijn voor de betrokken personen. Hun houding is goed te begrijpen, daar deze mensen geen aandacht willen geven aan wat er is na de dood ! Hoe staat de Bijbelgetrouwe kristen tegenover zulk een praktijk, welke in onze dagen meer en meer toegepast wordt ? Een christen aanvaard enkel het gezag van de Bijbel, dit is de wil van God.

WELKE WAARDE SCHENKT GOD AAN ONS MENSELIJK LICHAAM ?

18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 1 Cor.6

God leert dat een mens zijn lichaam niet mag gebruiken zoals men dat zelf wil !  Ook niet om het te binden aan een ander lichaam buiten het huwelijk (hoererij) Dit wijst er ons duidelijk op dat ons lichaam enkel gebruikt mag worden in overeenstemming met Gods wil. Tatoeages aanbrengen, lichaamsdelen verminken om welke redenen dan ook.  Let op de verkoop van lichaamsdelen, ons lichaam levend verbranden als protest tegen de overheid is niet toegelaten. HET LICHAAM van een wedergeboren christen IS EEN TEMPEL VAN DE H.GEEST EN WIJ ZIJN NIET VAN ONSZELF! Gij zijt gekocht en betaald ! Een kristen zal eerbiedig omgaan met zijn lichaam, want hij heeft Gods wil gevonden daarover. Ons lichaam is er om God te verheerlijken! Het is een tempel van Gods Geest geworden, bij de wedergeboorte.  Ons lichaam moet altijd in de eerste plaats ten dienste staan van de HERE, want het is van HEM !

GODS PLAN MET ONS LICHAAM .

Het opstandingslichaam

35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 36 Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, 37 en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. 38 Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39 Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. 40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.

Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.1 Cor.15

 

God heeft een plan met het lichaam van ieder mens, maar bijzonder met Zijn kinderen! Wanneer men het lichaam verbrand, is dit als het verbranden van zaad, en dan zaaien, vruchteloos. Toch zal dan de goddeloze opstaan, enkel voor het laatste oordeel, en niet met een verheerlijkt lichaam! Hem wacht de tweede dood leert God!

HET LICHAAM VAN DE WEDERGEBOREN CHRISTEN ZAL EENS IN HEERLIJKHEID OPGEWEKT WORDEN ! Paulus spreekt heel duidelijk dat het lichaam gezaaid dient te worden, en dit met de normale bedoeling begraven. Het wordt vergeleken met de lijken van vogels en vissen, die geen  toekomst hebben. Er is geen opstanding van dieren ! Vers 44 toont ons duidelijk dat het lichaam van een kristen verandert zal worden naar onvergankelijkheid, indien hij tijdens zijn aardse leven de Geest heeft ontvangen door geloof! Vers 51 toont dat deze lichaamsverandering een “geheimenis” is voor de ongelovige wereld maar voor ons een blijdschap.  Wij mogen dus zeggen dat wij ons zelfde wezen zullen hebben, wij krijgen dus geen ander lichaam, doch een lichaam, dat de aanwezigheid van God zal kunnen verdragen, dus niet van vlees en bloed. Christenen zullen na de dood elkander herkennen zoals we nu zijn.

HOE STAAT EEN BIJBELGETROUW CHRISTEN TEGENOVER EEN LIJKVERBRANDING ?

Het is ondenkbeeldig, dat een christen dit stilzwijgend een crematie zou kunnen goedkeuren  voor zover dat het van hem afhangt, daarom kan ook een testament belangrijk zijn.  Een ongelovige bewijst  dat hij niet gelooft in wat God zegt in Zijn Woord ! Hij denkt eenvoudig dat alles voorbij is na de dood, helaas! Gods Woord geeft een duidelijk een negatief signaal voor wat betreft het verbranden van menselijke lichamen. Wij nemen verschillende teksten die ons zullen aantonen dat God crematie als een oordeel of straf ziet. Algemeen staan alle teksten over lijkverbranding in een negatieve context in de ganse Bijbel.

1 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Moab, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft.  2 Daarom zal Ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Kerioth verteren; en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin.Amos.2

God toornt over de mensen die hier de koning van Edom verbranden, ja het gaat hier over een verbranding met het gebeente mee. Wij mogen als kristen geen  medewerking verlenen wanneer er beslist moet worden over crematie. Wij, zijn kinderen halen ons hier geen vloek op het hoofd.

 OPENBAR.2O

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

De zee gaf de doden, lijken dus en geen …as ! Opmerkelijk is dat dit gebeurt bij een opstanding ten oordeel, het laatste oordeel!  Een verbranding is reeds een vorm van oordeel. Het laat toch goed vermoeden dat er een verschil bestaat tussen doden “met gebeente” en doden waarvan “het gebeente is vermorzeld of verbrand”. (Jes.26:19). Christenen komen niet in het laatste oordeel, welke een heen wijzen zal zijn naar de tweede dood, de hel!

clip_image004

PSALM 34:21

Van Jezus werden de beenderen niet verbroken, van de anderen wel, dit houd wel een soort zegen in, voor de gestorvenen. Dit was geen toeval. Deze profetie kwam aan het licht. Opmerkelijk bij dit gedeelte. Dat de Joden schrijven dat God een beentje zal gebruiken van de top van de ruggengraat, om het gehele lichaam te herscheppen voor de opstanding. Dat “heilig” beentje, aldus de Joden zou niet te vernietigen zijn, ook niet bij algehele verbranding.  Dat God 613 geboden gaf aan Mozes, met daarin het getal 6 (mens) het getal 13 (God). Het lichaam van een mens bestaat uit 248 organen en 365 beenderen samen 613.Vermoedelijk ligt daar ook een reden dat de Joden veel aandacht geven aan hun begraving.

Wij verwijzen  naar JACOB

29 Toen de tijd naderde, dat Israël sterven zou, riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem: Indien gij mij genegenheid toedraagt, leg dan uw hand onder mijn heup, (en zweer) dat gij mij liefde en trouw zult bewijzen: begraaf mij niet in Egypte. 30 Want ik wil bij mijn vaderen liggen, vervoer mij daarom uit Egypte en begraaf mij in hun graf. En hij zeide: Ik zal doen naar uw woord. 31 Daarop zeide hij: Zweer het mij dan. En hij zwoer het hem. En Israël boog zich aanbiddend neder aan het hoofdeinde van het bed.Gen.47

Hier lezen wij dat Jacob zijn zoon doet zweren om zijn beenderen niet in Egypte te laten begraven !Dit is een aanwijzing naar de ernst van het begraven, laat staan dat hij zou vragen om verbrand te worden !

GEN.34:5 Hier zien wij dat God zelf Mozes heeft begraven.  Ook zien wij dat wanneer iemand, een gestrafte werd gehangen, hij dezelfde dag diende “begraven” te worden. Nergens staat er in de bijbel dat er begraven “moet” worden, maar ook de Joden nemen Gods voorbeeld als wet.

LEV.21:9 De dochter van een priester, welke ontucht of overspel had gepleegd werd bestraft met een verbranding.

NUM.16:35  Opnieuw een straf van God met verbranding voor mensen die op onheilige wijze reukwerk geofferd hadden. Mensen die God willen dienen op hun eigen wijze, naar eigen goeddunken, en het gezag van de Bijbel naast zich leggen, zijn religieus maar niet gelovig! Bedenk het Vaticaan!

II KON.23:16-2O en 1 Kon.13:2

De Hervormingen van koning Josia waren grondig, hij liet de graven openen om de beenderen van de afgodenpriesters op te graven en te VERBRANDEN. Dit was een vervulling van een profetie van de “Man Gods uit Juda”. Hier zien wij crematie als een straf van God, ook na de dood!

Bijkomende info:

Verbranden of begraven?
Terug naar het Romeinse heidendom. Volgens sommigen zouden de geesten (manes) van de doden leven in de onderwereld, al hadden de Romeinen ook een idee van een soort onderwereld, die ze Elysium noemden. Pluto (Grieks: Hades) zou de onderwereld regeren. In de begintijd waren crematies gebruikelijker, maar op den duur onder invloed van het christendom  won de begrafenis aan populariteit. Tegen de derde eeuw was het de standaardprocedure geworden. Bij crematies werd het lichaam verbrand op een brandstapel; de as werd verzameld in bijvoorbeeld aardewerken potten. De armste mensen werden begaven in een doodskleed, rijkeren in loden doodskisten. Wettelijk moesten Romeinen buiten een bepaalde gewijde zone rond het bevolkte gebied worden begraven (reden: hygiëne  door ons pas in de 19e eeuw weer ontdekt!). Begraafplaatsen vond je meestal bij elkaar liggen langs de kant van de weg bij het verlaten van een stad. Op Romeinse graven kon men nog wel eens lezen: Hodie mihi, cras tibi (heden ik, morgen gij).

 

Ecclesia Veurne – De Rank Geraardsbergen

Ronny Gaytant ,Voorganger

http://biblespace.org/.

6 gedachten over “BEGRAVEN OF CREMEREN”

  1. Cremeren is properder,ben je al eens in Italie geweest op een kerkhof?daar steken ze de kisten op mekaar in een muur,en ook bij ons,maar in de grond,en als het regent stinkt het,je moet eens naar Alveringhem op het kerkhof rond de kerk:het stinkt,en alles loopt in het grondwater.en daarom vindt ik het goed dat er meer en meer gecremeerd wordt,en dit allen uit hygieniche reden.Het heeft niets met religie te maken.Er is te veel volk op de wereld.Waar moeten ze de mensen nog begraven..Best niet voor het grondwater. uit as werdt gij geboren,en tot as zult gij wederom verdwijnen.Groetjes Vera M

    Op 14 april 2013 11:34 schreef BIBLESPACE – GERAARDSBERGEN – VEURNE

    1. In 1830 bij het ontstaan van ons land België, stond de doodstraf op het cremeren, waarom vandaag niet meer? DE eerste koning van Belgie was een protestant die in de Bijbel geloofde!
      De Egyptische Farao’s hadden meer geloof in het hiernamaals, dan onze westerse religieuzen! Slechts ongelovigen geloven niet in een hiernamaals, maar ze hebben nooit de zin van het leven begrepen!

  2. Beste Vera,u bent op de verkeerde site .U gelooft zelf niet dat Jezus God is ,laat staan over cremeren of begraven want u hebt me zelf gezegt dat Jezus ,engel; Michael is in de hemel,en dat is leer van de Jehova

  3. God bepaalt alles,zelf wat je zal eten,,drinken of doen,,zelf het besturen van iedere beentje in je lichaam.Alles is van hem en hij zelf heeft zich voor een iedere gegeven aan het kruis en ons vrijgekocht met zijn bloed en als die nu niet wilt dat we ons cremeren,hewel begin er niet aan.Vele denken te kunnen leven zonder God en betreden wetten met de voeten.Zelf de regering pompt het in. En als u in een brand geraakt of je familie verbrand je zonder je eigen wil,zal God je dat niet aanrekenen.

Reacties zijn gesloten.