DE DROOM VAN DE WERELDGESCHIEDENIS

clip_image006.gif

DE DROOM VAN NEBU­KADNESSAR.

 

WIE WAS NEBUKADNESSAR ?(Daniel 2)

clip_image002

 

Hij was de zoon van Nabopolassar,  de stichter van het Nieuw-Chaldees rijk of Babylonische rijk in 606 v.Chr. Nebukadnessar versloeg de Farao van Egyp­te, veroverde Syrië en Palestina. Jeruzalem werd verwoest en bezet. ( Jer.46:27-28 )

 

WELKE GODSDIENST HAD HET BABY­LONISCHE RIJK ? (v.2-18)

clip_image004

Het was gewoon afgoderij. Goden als “Isjtar”, “Mar­duk” die ook de naam van “Bel” of “baal” krijgt. Vele afgoden als Krijgsgoden, liefdesgoden, goden die in getallen werden uitgedrukt enz…

Al deze goden worden vandaag opnieuw levend, eigenaardig, ze zijn nooit helemaal verdwenen, hun symbolen vinden wij terug, zoals vroeger in de staatskerk, het nieuwe Babel! De koning wil zijn droom begrijpen en richt zich tot de “geestelijken” van zijn land, die aan het hof werken. Wie wordt nu bedoelt met deze mensen ?

clip_image006Er waren en zijn er de verschillende soorten :

DE MAGIEERS.

Dit zijn de bezweerders, strijkers, of vandaag de magnetiseurs genoemd. Komt opnieuw voor in onze alternatieve geneeskunde. Het zijn oproepers van demonen.

DE  ASTROLOGEN.

Deze zijn de toekomstvoorspellers aan de hand van de hemellichamen. De horoscoop is daar een produkt van, en is nog zeer in trek bij ons, te lezen in allerlei kranten, en velen geloven in deze sprookjes.

DE GELEERDEN.

Dezen worden ook wel de wijzen genaamd. Alsook bijvoor­beeld de Egyptische geleerden met hun toverkunsten en toverspreuken, een soort magiërs in feite.

 

Chaldeeën’ worden genoemd, ertoe geleid dat deze term, vooral in de hellenistische tijd (Kaldaioi), de betekenis kreeg van (geleerde) waarzeggers en astrologen, uitmuntend in het voorspellen van de toekomst vooral op basis van voortekenen aan de hemel, waarin de Babylonische waarzegkunst zich in het 1ste millennium v.C. steeds meer specialiseerde.

 

DE CHALDEEEN.

 

Dit was een religieuze priesterklasse die zich met allerlei duistere en occulte praktijken

bezig­hielden.  Bv : De genaamde “witte magie” om demonen uit te drijven.

Wichelen en pendelen, kaartleggen, belezen enz…

Deze mysteriegodsdienst is ook de ondergang van Babel geweest.

 

Zie Jesaja 47:11-15. 11 Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt. 12 Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan. 13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. 14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten.

In Israël dienden al dit soort mensen gedood te worden bij wet.

 

Opmerking.

De priesterklasse van de Chaldeeën is later uitge­weken tot in de streken dichtbij Rome. Dit had voor gevolg een grote invloed op het christendom, zoals vele ceremonieën en occulte praktijken, door Grieken en Romeinen overgenomen. Vele afgoden werden ook veranderd van naam.

Petrus spreekt soms over Babel en bedoelde heimelijk, daarbij het toenmalige Rome omwille van dit feit. Ook het boek Openbaring wijst overduidelijk in deze richting.

 

                                      HET DANKGEBED VAN DANIEL.

clip_image008 

 

 

 

 

 

(19,23) Daniel is dankbaar. Hij looft God, want hij is ook gered van deze angsten om te worden omgebracht. Wat merkwaardig is, is het feit dat Daniel een “nachtgezicht” (visioen, een gezicht bij bewustzijn)  krijgt tegenover dat de ko­ning een “droom ” heeft gehad.

 

DANIEL REDT ZIJN GODDELOZE NAASTE !

 

 (24,29) Daniel redt de levens van al de “geestelijke ongelo­vigen” die bij het volk in aanzien waren en nog burgerlijke eretitels droegen. Daniel toont aan dat ze niet in staat waren de droom te achterhalen. De God van Daniel toont wel verborgenheden aan de zijnen.

 

 

DE DROOM EN DE UITLEG.

HET BEELD ( zie schets )

 

clip_image010

 

Opmerking vooraf.(31,45)

Het beeld mogen wij niet voor ogen houden als een “kaartbeeld” maar wel als een “tijdsbeeld” van de toekomst aan Daniel getoond.

 

HET BABYLONISCHE WERELDRIJK.

 

(38)  Het gouden hoofd, een van de gekende symbolen van Babylon het goud, de leeuw en de draak. Dus gouden leeuwen als symbool zijn Babylonische kenmerken. Zij vonden ingang in de hele wereld. Daniel 7:4 haalt de parallelle teksten aan met de dieren. Landen vinden hun symbolen in dieren.

Bv. : België let op “bel” (baal) zijn leeuw, doch ook zijn haan. ( Vlaanderen en Wallonië ).

God had zijn volk gewaarschuwd voor dit rijk, doch het luisterde niet en wilde niet luisteren, zoals vele ongelovigen ook niet willen luisteren naar de God van Israël, schepper van hemel en aarde!

JEREMIA waarschuwde het volk voor de wegvoering in Ballingschap. Jeremia werd gedwongen naar Egypte te gaan.

EZECHIEL werd naar Babel gevoerd. Hij profeteerde ook de latere ondergang van alle Israël-vijandige volkeren.

DANIEL werd gevangen genomen tijdens de belegering van Jeruzalem, werd later daarna  ” eerste-minister ” van Koning Nebukadnessar.

 

 

HET PERZISCHE WERELDRIJK.

                 

(39) Cyrus van Perzië (Iran) maakte plots een eind aan het Babylonische rijk. Dit wereldrijk was wel wat kleiner. Het zilveren gedeelte van het beeld, toont misschien de minder in aanzien, waarde of grootte aan.

Dan komt de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. De profeten NEHEMIA en EZRA keren terug en bouwen ook de stadsmuren. ESTER was toen koningin van de Perzische koning AHASVEROS.

In Daniel 7:5 vinden wij de beer Perzië (Iran, Elam) met nog 3 ribben in zijn muil. Dit waren vermoedelijk de drie grootste steden van het Babylonische rijk, namelijk Babylon, Ehbatana en Borsippa.

 

HET GRIEKSE WERELDRIJK

 

clip_image012

 

 

 (39b) Alexander de Grote begint zijn grote veroveringen. Zijn rijk is van koper/brons. Dit vers zegt over dit koninkrijk, dat het de hele toenmalige wereld beheerst. Doch zijn filosofen hebben wel veel invloed gekregen in de wereld. Ook ons westen kent de Griekse denkwijzen, welke anders zijn dan de Joodse. Bij de Grieken was de handenarbeid minderwaardig, dan hen die ander werk deden, bij de Joden was dat gelijk in waardigheid.

Daniel 7:6 spreekt over de vier koninkrijken uit Alexanders rijk. Het dier is de panter, welke heen­ wijst naar een snelle legermacht.

 

HET ROMEINSE RIJK

 

.clip_image014

 

Daniel 2:33,40

Het ijzerharde Rijk kende al een scheuring  in 364 n. Chr. in een Oost en West-Romeinse rijk. Opnieuw lag de godsdienst aan de basis. Het westen met Rome en het Oosten met Constantinopel (Orthodoxe christenen).

Keizer Constantijn verhuisde zijn zetel van Rome naar Constantinopel onder druk van de machtige heidense (Babylonisch-Islamitisch) families te Rome !

De geschiedenis heeft later aangetoond dat Oost en West als gescheiden in onmin bleven. De kern van het westen ver­plaatste zich naar Amerika, de kern van het Oosten naar boven toe hetzij Rusland, mogelijks door een pestepidemie. De koude oorlog, en het politiek vechten tussen het communisme en kapitalisme wereldwijd bleef duren tot op  vandaag, maar blijft dit zo? Ja het blijven twee benen, symbolisch niet meer te herenigen.

Het ijzer spreekt van het karakter van het R.R. Het was hard meedogenloos, onmenselijk en niet sociaal. Deze kenmerken van hardheid beginnen wij vandaag opnieuw te zien, doch het zal niet meer zijn wat het was.

 

NA DE BENEN KOMEN DE VOETEN EN DE TENEN.

 

 (41,42) Opnieuw een nieuwe grondstof bij het ijzer namelijk het leem of klei.

” en ten dele zal het broos zijn “!

Een andere vertaling geeft ” zal gebroken worden “, welke wijst naar het einde. De tien tenen zijn een huwelijksverbond van 10 landen? (zie Dan.7:7 en Openbar.17:12)

Wij leven in de tijd van de geboorte van het laatste wereldrijk. Geografisch kunnen wij kijken naar vijf landen uit het West-Romeinse Rijk, en vijf uit het Oost-Romeinse Rijk, welke de benen waren. Doch wanneer wij vandaag de machtsontwikkelingen zien, en de strijd hierbij, bedenken wij ook de rijkste landen, momenteel G8. Anderzijds is er een blokvorming van politieke macht. Wat betekenen de symbolen ijzer en leem?

 

                           WAT IS HET LEEM EN WAT HET IJZER?

 

Wij zien dat deze staten van Europa hun macht willen uitbreiden in de wereld. Europa lijkt wel de zwakke schakel. Het M.O. lijkt sterker door het oliewapen. Zijn het symbolen voor rijk of arme staten?  De oorzaak van de scheuring in Oost en West is diepgaand geweest en zijn basis was godsdienst.

In de geschiedenis zien wij dat er twee wereldgodsdiensten zijn geweest die Jeruzalem overheersten ene maal het christendom en andermaal de Islam.  Als deze godsdiensten zich verzoenen, krijgen wij een ander beeld, dat van een verbond. Kan de huidige paus, nu de rol van de antichrist vervullen? Hij lijkt engelachtig, sympathiek, en zet stappen in die richting, met politieke steun. In ieder geval heeft laten weten dat ook zijn god Allah is!

 

                                      WAT GEBEURT ER VANDAAG ?

 

(43) Deze religies zullen een compromis maken, trouwen als het ware niet uit liefde, maar omwille van de wereld­macht zullen zij vreedzaam naast elkander leven. (geschreven in 1996)

De onsamenhangendheid tussen ijzer en leem symbolise­ren de verdeeldheid.

Onze westerse landen zijn overspoeld van Islamieten, ze worden niet terugge­stuurd door de overheid omwille van de komende wereldmacht onder leiding van de antichrist.

Jean Monnet was de grondlegger voor deze tienstaten­bond, door inzicht dat er eerst op economisch vlak eenheid kon komen, later door geldsystemen, dan zou het politiek mogelijk worden en later militair, waaraan men vandaag naarstig werkt!

Napoleon en Hitler waren de voorlopers volgens Gods plan !

Vandaag  november 1997 moeten wij tevens vaststellen dat het IJZER een beeld kan zijn van de rijke landen en het LEEM de arme landen kunnen zijn.  Anders gezegd landen met een sterke munt en landen met een zwakke munt. Wat met de Euro? Sadam wilde destijds overgaan van de dollar naar de Euro, dat kostte hem zijn leven. Khadafi wilde een gouden Dinar…idem, enz.

Alles gaat zo snel dat wij nu de snelle wind van de mondialisering zeer sterk voelen. Denk aan de NWO. Dus ook een wereldmunt, als bv. Een mogelijk samengaan van de Euro en de  U.S. Dollar? Of wil de Amerikaanse dollar van de Euro gewoon af? Of wil men goudgeld voor de superrijken en een biochip voor de rest? Vele “blinden” zouden blij zijn wanneer al die plastiekkaarten verdwijnen.

 

WAAR VALT DE STEEN ?

WIE IS DE STEEN ?

 

(44-45) In de dagen van deze koningen (10), begon de God des hemels een koninkrijk oprichten. ( Israel 1948 ?)

Jezus zal dus een wereldrijk oprichten dat zal blij­ven bestaan ! Hij is de rotssteen!

Dat koninkrijk zal NIET MEER onder vreemde heerschap­pij komen ! ( lees vers 44 )

De steen valt op de tenen van het beeld. Israël kan de steen zijn, die onverwachts valt op de voet van deze tienstatenbond met de Antichrist als leider, die hun verbond breekt en bedriegt halverwege de verdruk­king. Dit kan een massavernietiging zijn van de heidenen, want het ganse beeld verdwijnt helemaal  Zou dit eens een holocaust kunnen zijn voor al de heide­nen, die Jezus niet kenden ? (35)

 

clip_image016