PROFETEN VOOR ONZE TIJD

PROFETEN VOOR ONZE TIJD

De profeet Jesaja, zoon van de kleine profeet Amos, speelde in zijn kinderenjaren bij de tempel te Jeruzalem, groeide op en werd tenslotte profeet als zijn vader, door Gods genade. De naam Jesaja betekent: “Jahweh heeft gered.” Wat heeft een man door God gebruikt ons te zeggen, welke ongeveer 700 jaar voor Christus leefde? Wanneer wij in het boek Jesaja iets lezen, dan dien je traag en opmerkzaam te lezen! Hij profeteerde over de twee komsten van Jezus op aarde, eerst als kind, en in hetzelfde vers nog ook als de komende Vredevorst:

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jes.9

Dat laatste is dus ook nog niet vervuld, en is de ware hoop van iedere Jood, die zucht naar vrede met al zijn buren. Geen wapenstilstand, maar een grondige vrede, een herschepping!

JESAJA SPREEKT OVER OORLOGSDREIGING

Wij nemen enkele verzen uit het hoofdstuk 33 onder ogen, en zoeken biddend wat de Heer ons hier wil tonen vandaag. Het eerste vers trekt alvast onze aandacht, omdat wij vandaag een gelijkaardige tijd krijgen.

Wee, verwoester, die zelf niet verwoest zijt; verrader,

die zelf niet verraden zijt; als gij voleindigd

hebt te verwoesten, zult gij verwoest worden; als

gij gereed zijt met verraden, zal men u verraden.

De profeet begint met een “wee” of vloek uit te spreken in Gods naam, over deze verwoester of verderver. Hij bedoelde hier in zijn tijd de Perzen, het Assyrië, welke toen een grootmacht was geworden. Het werd groot al verwoestende, vechtende en verradend. Het is een verrader, iemand die verbonden sluit en plots zijn beloften breekt, een onbetrouwbaar land van karakter. Het huidige Iran of Elam zoals men in de profetieën kan lezen, is zeer onbetrouwbaar en strijdlustig geworden. Het sluiten van een verbond met dit land is gevaarlijk.

Ook de profeet Daniel schreef over Perzië, het huidige Iran het volgende:

Er zullen nog drie koningen in Perzië opstaan, en de vierde zal een grotere rijkdom bezitten dan alle eerdere. Als hij door zijn rijkdom macht verworven heeft, zal hij alles en iedereen opzetten tegen het Griekse rijk.Dan.11,2

Het oude Perzië is vandaag langzaam herrezen zoals Daniel profeteerde. Inderdaad het olierijke land heeft meer en meer macht gekregen door zijn olieverkoop. Het wil ieder land ophitsen tot een grote strijd. Het bezoekt geregeld verschillende buurlanden, bijzonder lang geleden was het bezoek aan Egypte. Wij begrijpen dat hij zich richt en wil vechten tegen het westen, Israël inbegrepen, Het westen met zijn Griekse beschavingswortels!

Ook de komende antichrist, wie het ook mag zijn, zal het verbond met Israël verbreken, verraden, halverwege de tijd van de zevenjarige wapenstilstand, welke in het M.O. zal komen. Vandaag worden opnieuw de ogen van de media gericht op Iran, welke zich wil grootmaken met kernwapens. Met raketten als pijlen beschreven in de Bijbel. Het land dat samen met anderen, Israël van de kaart wil vegen. (Ps.83)(Ezech.37)

Wij kunnen best begrijpen dat Israël scherp en waakzaam toeziet op het dreigen met oorlog en de grootspraak van zijn vijandige buren, welke geruchten van oorlog laten horen. (Matth.24)

Jesaja ten strijde!

De profeet Jesaja begrijpt ook de ernst van de oorlogsdreiging van Assyrië, en gaat nu bidden tot zijn God Jahweh. Het gebedswapen is sterker dan een kernwapen! Ook christenen bidden pas veel meer in tijden van hun angst, machteloosheid, kommer en zorgen! Doch het bidden ontstaat ook door een zoeken om de profetieën te begrijpen. Ook door het begrijpen van de tekenen der tijden, wij leven vandaag in de eindtijd. Dat wat ook de Farizeeërs niet konden onderscheiden. Ook schijnchristenen en religieuzen hebben voor profetie geen belangstelling. Christenen moeten helder van geest zijn, waakzaam (a.v.) zijn, zoals Petrus schreef:

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en

wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 1 Petr.4

Wat bidt de profeet?

Isa 33:2 HEERE, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht; wees hun arm allen morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid.

De profeet is terecht angstig, hij volgt het gebeuren, maar vertrouwt op zijn God. Ook vandaag zijn er veel Bijbelgetrouwe christenen die het wereldgebeuren volgen, en onderzoek doen in de Bijbel, en soms zijn ze ook angstig, door klein geloof, voor wat kan komen. Soms verdrietig..(Pred.1:18) Maar….ze vervullen Daniels profetie! (Spr.11:9)

Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.Dan.12

Ook vandaag vinden wij berichtgeving welke de mensen de schrik op het lijf willen jagen. Wat doet u ermee? Hoe overwint gij uw angst? De profeet bad : Wees ons genadig! Wees barmhartig! Wees er sterk van overtuigd, dat Jesaja het bad met hart en ziel, en dit was geen aangeleerd schietgebedje! Hij bad in vertrouwen, dat was zijn kracht, zijn gebed werd verhoord, en Juda werd gered. Als Israël begint te bidden in onze dagen, dan zal de wereld zien dat God Zijn volk niet heeft verworpen!

Ook Paulus kende ervoer dit! Luister: Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Rom.1,16

“Wij wachten op u!” Wij wachten op de Messias! (Jes.33:2)

Met andere woorden wij vertrouwen alleen op u, schrijft Jesaja! Hier vinden wij wat ook Bijbelgetrouwe christenen moeten doen in onze dagen. Wij beleven toch dagen van een komende algemene opgezette economische wereldcrisis, welke opstandigheid en vechten veroorzaakt, bij het volk, tot men zal hopen op een wereldleider als verlosser! Een plan van de NWO.

Christenen dienen te bidden als deze profeten, ongelovigen moeten Jezus, de Messias leren kennen, dit is de enige hoop voor hun behoud en redding.

Als de hoop of verwachting door veel onzekerheid wordt weggenomen, dan is er geen toekomstperspectief meer, dat is een satanisch plan. Voor wedergeboren christenen ligt dit anders, zij zijn de overwinnaars in Christus en hebben wel een toekomst, in heerlijkheid! Zij verwachten de Messias iedere dag. (Cfr. onze laatste Bijbelstudie)

De profeet vraagt God om de arm te willen zijn van het volk. Hij bedoelde hun grote sterkte en hun hulp! Soms wordt er in het Vlaams gesproken over iemand die een “lange arm” heeft, iemand met grote invloed die helpt!

Een zeer bekende Joodse Bijbeluitlegger Rashi verwijst hier op de oorlog van Gog en Magog, en dit klopt met het hedendaags gebeuren, waarbij er vandaag enorm veel belangstelling bestaat onder wakkere christenen. Het is de best bezochte studie op onze site: http://biblespace.org/.

Voor Jesaja gaat het hier over de tijd der benauwdheid. De vijand is op komst om te vernietigen. Maar ook is de Messias op komst! Dit tekent goed onze tijd!

In zijn volgende hoofdstuk laat Jesaja weten dat Gods toorn komt over alle volkeren, bijzonder over Edom of Esau, Jordanië, Palestijnen! Andere uitleggers beweren dat de nakomelingen van Edom te vinden zijn in het gebied rond Washington D.C.

Toen hij het schreef kon hij niet weten hoe het er vandaag aan toegaat. Hij vertrouwde dat zijn God hem en zijn volk zou bijstaan, en dat gebeurde ook. De tranen van Israëls vijanden, zullen dan een groot meer kunnen vullen! Dit wijst naar de grote verdrukking, de laatste gruwelijke wereldoorlog, waarvan Jezus sprak:

21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoalser niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.22 En indien die dagen niet ingekort werden, zougeen vlees behouden worden; doch ter wille van

de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Wie dit las of hoorde kan bidden, voor open deuren in die landen die de God van Israël, hun schepper niet kennen. Want, God is een verterend vuur voor al wie niet uit het geloof in Hem, in Jezus leeft!

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.Openbar.3

R.GAYTANT Voorganger