HET HUWELIJK GERED

clip_image002

 

 

 

clip_image004

 

 

 

Deze avond zoeken wij in het betrouwbare woord van God, wat Hij zegt over problemen in het huwelijk, en wat wij daarover kunnen vinden. Inderdaad het huwelijk in onze dagen staat onder zwaar vuur, en geen enkel huwelijk is daar vrij van. Wedergeboren christenen beseffen heel goed waarom dit nu zo is. De maatschappij wijkt af van de oude vaste waarden, beter gezegd waarheden die buiten de Bijbel niet te vinden zijn. Het huwelijk vernietigen is op ,lange duur Gods schepping vernietigen. Vrijheid betekent niet alle begeerten de vrije loop laten. Er zijn grenzen ook voor het huwelijk. “Alles moet kunnen” is een leugen!

 

Voor de jeugd is het in onze dagen bijzonder moeilijk geworden om hun “ware” liefde te vinden, maar een “vinden” met Gods wil is noodzaak. Huwen kan ook zonder God erin te betrekken, maar dan is het ook zonder zegen, of slechts de zegen van een sterveling.  Onze dagen bewijzen dat er geen zegen rust op huwelijken gesloten zonder de Bijbel te raadplegen, te beleven, en te volgen. De Bijbel, welke de ware stem van God is.

De vele echtscheidingen vandaag bevestigen dat er iets fundamenteels fout loopt. Het niet meer huwen en gewoon samenwonen is al een scheiding voorbereiden.

Tranen en verborgen verdriet tekenen onze hedendaagse maatschappij, er is slechts maar een weg terug:

 

Terug naar de Bijbel!

 

Waar liggen de problemen?

 

Het bijzonderste probleem:

Huwen doet men met drie, en niet met twee. Een gezond triootje! God wil de derde partner zijn, en haat iedere echtscheiding. Hebreeën 13:4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Maar niet iedereen dacht aan God toen hij trouwde, iedereen dacht wel aan de slaapkamer!

Abraham door menigeen gezien als de vader van het geloof, was ook getrouwd, en had ook problemen, zoals velen. ( Abraham =Vader der menigte).

 

Wij gaan een van zijn persoonlijke problemen analyseren en zien wat wij kunnen leren. Het zal natuurlijk geen oplossing zijn voor alle huwelijksproblemen, want deze kunnen zeer uiteenlopend zijn van aard.

Wij beperken ons deze avond tot dit voorbeeld.

 

GEN.20

1 Abraham nu brak vandaar op naar het Zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur, en vertoefde als vreemdeling in Gerar.  2  Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had : Zij is mijn zuster, liet Abimelek , de koning van Gerar, Sara weghalen.  3 ¶ Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd.  

4  Abimelek nu was niet tot haar genaderd . En hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden?  5  Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan.  6  En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen;  daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. 

7       En nu breng de vrouw van deze man terug , want hij is een profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt , weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. 8 De volgende morgen vroeg riep Abimelek al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis, en de mannen werden zeer bevreesd. 

clip_image0089  Voorts riep Abimelek Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons aangedaan, en waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden .   10  Ook zeide Abimelek tot Abraham: Wat hebt gij beoogd, dat gij dit deedt ? 

11  Toen zeide Abraham: Ik dacht: wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats ; zij zullen mij doden om mijn vrouw . 

12  En bovendien is zij werkelijk mijn zuster; zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij tot vrouw geworden. 

13  Toen God mij uit mijns vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar:  Dit zal de liefdedienst zijn, die gij mij bewijzen zult: zeg van mij op elke plaats, waar wij komen: hij is mijn broeder. 

14 Toen nam Abimelek schapen en runderen , slaven en slavinnen, en schonk die aan Abraham, en hij gaf hem zijn vrouw Sara terug . 

15  En Abimelek zeide: Zie, mijn land staat voor u open, vestig u, waar het u goeddunkt .

 

Het huwelijk van Abraham en Sara.

 

Zij waren gehuwd in Ur, een stad in Babylon, het huidige Irak. Het land was heidens en vol afgoderij, traditionele godsdienst.  Wij kunnen zeggen noch God noch zijn gebod was er. Dit koppel was blijkbaar gehuwd voor God die Abraham riep.

De vrouw van Abraham was mooi en zeer aantrekkelijk. Dit feit op zichzelf was een toekomstig probleem, bijzonder in een maatschappij die geen regels meer kende. Wij kunnen het goed vergelijken met onze samenleving op dit moment.

Pas gehuwd en God roept Abraham naar een land dat hij niet kende, en niet wist waar hij zou belanden. Abraham en Sara geven beiden gevolg aan de roeping van God.

Nu dienden ze op eigen benen te staan, want ze hadden vader en moeder en familie verlaten. Ze zijn op zichzelf aangewezen, wat goed is, en zoals ieder huwelijk bij zijn begin.

 

 

 

Abraham diende nu te vertrouwen op God. Zo is dit met ieder huwelijk welke wil standhouden, het dient rekening te houden met wat Gods zegt, en dit is te vinden in de Bijbel. Een huwelijksleven zonder Gods Woord is als varen op volle zee zonder kompas.

Het huwelijk vraagt afspraken, er zijn taken voor de man en evenwaardige taken voor de vrouw, maar wel “in de Here”.

 

 

Het probleem van Abraham.

 

clip_image010

 

Hij wist dat zijn vrouw mooi was, en had angst haar te verliezen in het land waar hij aankwam. De beschaving was niet ver gevorderd, zodat men wel de man vermoorde in het ergste geval, omwille van de vrouw. Er waren geen regels of wetten die het huwelijk beschermde.

Wij vinden hier een angstprobleem welke het huwelijk van Abraham zou kunnen vernietigen. De gedachte van Abraham achtervolgde hem, en in plaats van zijn vertrouwen te stellen op God, zoekt hij om het zelf wel op te lossen. Vertrouwen op zichzelf, is vertrouwen op een mens, niet tot zegen!

 

Dit is de gedachtegang van allen die leven zonder God, maar ook wedergeboren gelovigen falen ook eens op dit vlak. Abraham sprak er over met Sara.

Hij stelde haar voor (vers 13) dat zij overal zou zeggen waar ze terechtkwamen dat hij haar broeder was. Zij was wel zijn halfzuster. Doch een leugen om bestwil moest nu redding brengen, zo dacht nu Abraham, als vandaag een katholiek.

Er komt nu een tweede probleem, Abraham liegt en leert liegen uit angst.

 

Wij kunnen vaststellen dat wanneer wij onze eigen middelen gebruiken om onze problemen op te lossen, dit niet altijd tot zegen is, integendeel.

Ook Sara komt nu met dit probleem te zitten, en kan zich niet meer veilig voelen en rustig. Ook zij komt tot besef dat wat Abraham zegt en doet wel een zeker gevaar kan inhouden, maar ze volgt hem en doet wat hij vraagt.

In feite diende zij dit niet te doen, en dan had men nog een probleem erbij.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er toen veel afgoderij was. Occultisme en onreine vruchtbaarheidsgoden, seksgoden hadden veel aanhang, en vormden een zware druk op de huwelijken.

 

Abraham had wel het probleem ingeschat, maar niet goed aangepakt. Er kunnen zich problemen voor doen, waar men best op God vertrouwt. Voor Gods kinderen gebeurt er niets buiten Zijn wil, indien de wil van zijn kinderen ook de wil van God kan onderschrijven.

Abraham kon het probleem niet wegnemen. Zo moeten wij begrijpen dat er problemen kunnen zijn waaraan men ook niets kan doen. Dit was nu van bij de geboorte, doch buiten schoonheid, kunnen er nog vele andere problemen zijn als slechte karaktertrekken van de mens. Doch daar kan aan gewerkt worden. Daar kan God aan werken, voor God is alles mogelijk, maar niet bij de mens!

 

 De koning Abimelech laat Sara weghalen.

 

Vers 2 maakt al duidelijk dat Abraham zelf had verteld dat Sara zijn zusters was. Ook Sara had gezegd dat hij haar broeder was. De koning gebruikt zijn macht.

Wat Abraham nu meemaakt zal hem heel verdrietig hebben gemaakt. Doch hij dacht ook aan zijn leven. Hij stond nu machteloos tegenover het gebeuren. Zijn laatste toevlucht zal nu zijn God zijn geweest die hem had geroepen. Hij zal zeker gebeden hebben in zijn nood.

Wij leren dat een kind van God bepaalde gevaren wel ziet aankomen, maar te laat bidt, en door zijn eigen ingrijpen moet lijden. Hij heeft wel een machtig wapen, bidden, dat het hart van God raakt en vertrouwt dat Zijn God welke men op Zijn woord mag nemen!

Het is het ervaren van gebedsverhoring welke iemand geestelijk sterk maakt.

God heeft wel alles begrepen en de zwakheid van Abraham gezien, zoals onze zwakheden, maar na gebed grijpt hij in.

 

GOD GRIJPT IN!  ABRAHAM KRIJGT SARA TERUG!

Vers 3

clip_image012God grijpt in via een droom welke Abimelech had.  Hij droomde dat hij als ten dode was opgeschreven.

God had dus niet toegelaten dat de koning gemeenschap met haar had, hij werd ziek.

Het doet ons diep nadenken dat God ook bezig is met zulke dingen. Hij beschermde Abraham, Hij had een bepaald doel met Abraham in zijn leven. De koning ging in overspel, zijn ziekte was dus geen toeval.

Zo zien wij dat het van belang is een kind van God te zijn. ( Vers 7 want hij is een profeet)

God redde dus het huwelijk van Abraham.

 

Besluit :

Wij zien dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben.  Het ligt niet altijd in de macht van de mensen om hun huwelijk te beschermen.

Zij die willen luisteren naar de raadgevingen die God geeft maken duidelijk wel meer kans om te slagen. Er kunnen zovele oorzaken zijn die een huwelijk kunnen laten vastlopen, en ontrouw veroorzaken, daarom is er Gods zegen nodig. Gods zegen werkt slechts als men luistert en doet wat Gods zegt, slechts dan is er garantie.