IK BEN HET LICHT

 
 

JEZUS: IK BEN HET LICHT

DER WERELD

 

 

 

 

 

clip_image001

 

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld.” Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Joh.8:12

14  Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.15  Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 16  Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.Matth.5

Wij leven vandaag in een duistere, onzekere en gevaarlijke wereld. Een wereld die langzaam ten onder gaat door gebrek aan kennis van God! (Hos.4) Zo bedoelde ook Jezus hier Israël, in zijn afvalligheid van de waarheid. Wie Jezus niet wil volgen of blijven volgen die blijft in de Egyptische (wereldse) duisternis! 

Ogenschijnlijk heeft de wetenschap bijna haar menselijk toppunt bereikt, doch in werkelijkheid kent ze de gevolgen van zondigheid, hetzij duisternis, en het niets weten van haar toekomst! Deze onrechtvaardige wereld is werkelijk oordeelsrijp geworden, en Gods rechtvaardige apocalyptische oordelen staan voor de deur! Er is toch hoop voor Gods kinderen: Gods koninkrijk komt met vrede en gerechtigheid!

JESAJA WAARSCHUWDE!

Jesaja zag goed het verschil tussen licht en duisternis! Weten of niet weten! Winnaars of verliezers. Wij nemen Jesaja 8:19,23

19 Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen: Vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn God vragen? zalclip_image003 men voor de levenden de doden vragen? 20 Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. 21 En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig; en het zal geschieden, wanneer hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien; 22 Alsclip_image003[1] hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door donkerheid.

Licht en duisternis hebben te maken met de toekomst! Vandaar dat er zoveel nieuwsgierigheid aan de dag gelegd wordt ook vandaag, door alle lagen van de bevolking, van wereldleiders tot de werklozen. Men ziet bijna het verschil niet meer tussen paranormale waarzeggerij en Bijbelse profetie. Angst en onzekerheid bij het volk leidt tot opstandigheid. En voor hen die niet willen luisteren naar Gods woord, is er geen “dageraad”, dat wil eenvoudig zeggen geen toekomst meer!

Men zal verstoten zijn tot angstwekkende duisternis, of super angstig zijn voor de toekomst. Vele mensen hebben angst voor diepe donkerheid, let op de reactie van kinderen.

GEEN ANGST VOOR WARE CHRISTENEN!

clip_image005Vooraleer Gods oordelen over de wereld komen, zal Jezus Zijn gemeente opnemen of heimelijk ontvoeren ! (rapere rapture)  Wees erbij, de tijd is kort! Dit betekent dat allen die Jezus volgden op de voet, dat deze mensen niet zullen komen in Gods oordelen! Wat een blijde boodschap!

Doch voor hen die achterblijven, voor hen die niet tot een levend geloof in Christus zijn gekomen, ongelovigen, zij zullen Gods zware oordelen ondergaan, en groot verdriet kennen, bijzonder hen die eens werden verlicht, (het evangelie hoorden) , maar het licht, Jezus, de Zoon van God schuwden of afwezen.

GEEN LICHT BETEKENT SLECHT INZICHT, GEESTELIJK BLIND ZIJN!

8  De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? 9  Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; 10  maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Joh.11

De discipelen begrepen Jezus niet. Hij nam opnieuw een ernstig risico in hun ogen, om gestenigd te worden in Bethanië. Doch Jezus volgde wil de wil van zijn Vader. De wil van God volgen, brengt licht en verstandigheid in deze wereld. De ongelovige wereld leeft in de diepe duisternis, je hebt verlichting nodig om niet te vallen. Het licht, kennis van God moet IN hem zijn.

Wie altijd zijn eigen wil en begeerte volgt, zijn eigen levensovertuiging, en zijn denken laat beïnvloeden door gedachten en denkpatronen welke afwijken van het licht, de Bijbel, die wordt vroeg of laat zwaar teleurgesteld. Zijn denken is zondig of met andere woorden zijn denken, zijn levensovertuiging kan zijn doel niet bereiken!

ONGELOOF KENT OOK GEVOLGEN

“stoot hij zich” zegt Jezus, met andere woorden, die mens verliest zijn geestelijk evenwicht en twijfelt. Ook de apostel Petrus schreef heel duidelijk: Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 2Petr.3:17  

Ware christenen kunnen dit voorkomen, doch zij dienen constant de wil van de Vader te zoeken, in de Bijbel, ook al lijkt dat soms erg tegen hun eigen inzicht en wil.

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Mathh;7,21

clip_image007Christenen kunnen ook vallen en zich pijnlijk bezeren, door toch maar soms hun eigen wil en begeerte door te drijven.  Jona deed ook niet de wil van God, hij wilde gewoon niet doen, wat God vroeg, hij kende drie dagen diepe duisternis. Hij verloor zijn geestelijk evenwicht. Drie dagen waarin het leven hem bijna niet onleefbaar werd, in de buik van deze monsterachtige grote vis! Een mens kan vernesteld geraken in zijn eigen veroorzaakte moeilijkheden, net als Jona. Maar God was hem toch genadig, na zijn gebed.

 

OLIE NOODZAAK VOOR LICHT!

De kandelaar stond in de tabernakel te branden ook tijdens de nacht. Het was als een “waakvlam” zou men kunnen denken. Iedere dag werd de zuivere olie aangevuld. (Ex.27) Wedergeboren christenen zijn een tempel van de H. Geest geworden. Hun licht moet ook blijven branden. Welke olie gebruiken zij? Wat is hier het symbool van de olie? Bedenk dat men het manna in de woestijn, ook plette tot olie. De Bijbel moet men geloven diep onderzoeken, kennis vermeerderen en toepassen. Die wetenschap, die olie, heeft men nodig, De dwaze maagden hadden een tekort aan oliereserve, en bleven achter in de duisternis. Zo zijn de christenen die vandaag niet verder geloven in de opname! Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.(Ps.119)

Joh.1:9  Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht,

was komende in de wereld.

Als wij eens zien hoe de kandelaar werd gemaakt, in gelijkenis met een amandelboompje, zes lichtdragers uit de middelste, beeld van Jezus, en zo kunnen christenen ook een licht zijn. De amandelboom bloeit het eerst van alle bomen, een beeld van Jezus opstanding als eersteling. De amandelboom werd ook soms een waakboom genoemd. Dit kwam voort uit een gezicht van de profeet Jeremia, toen God tot hem sprak :

11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 12  Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen.

God zal erover waken dat zijn woord in vervulling gaat!

De kandelaar is een beeld van onze levende hoop, dat God al zijn beloften zal vervullen. De kandelaar, ook de vuurkolom, is symbolisch een wakend licht, wie dit licht kent, weet dat de wederkomst van Jezus nabij is, want hij heeft inzicht gekregen in het profetisch woord van God.

Vandaag bereid de wereld zich reeds voor om het komende echte merkteken van de antichrist aan te nemen, die het aanneemt is een verloren ziel! Die het aanneemt, is iemand die het licht heeft verworpen.

Men kan de beste lampen kopen die men wil, doch zonder elektriciteit, willen ze niet branden. Een kandelaar zonder olie of een kaars, brand niet. Een christen zonder vervulling van de H. Geest, brengt geen licht, getuigt dan niet.

De kandelaar had zuivere olijfolie nodig.

clip_image00920 Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.(Ex.27)

Bijbelleraars zijn als de verkopers van olie. Deze olie moet heel zuiver zijn. De Bijbeluitleg of exegese, moet goed en betrouwbaar zijn, en er mag nooit worden afgeweken. Verkeerde uitleg, met bijbedoelingen, (wereldkerk) en een valse Bijbel, doet de olie aan kwaliteit sterk verminderen, en zal veel meer stinkende en verblindende rook dan licht brengen. De satan wil de hoop, de blijde verwachting van de christenen breken door valse uitleg! Zoals : geen hel, geen opname, enz.

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.Matth.24

Goddelozen hebben een aards leven, doch geen olie, geen eeuwig leven, een zielenleven maar geen geestelijk leven. Plots komen ze in een strik. Ze komen vast te zitten, ze hebben hulp nodig, maar er is maar één iemand die nog kan helpen: Jezus.  Zonder Jezus aan te nemen, is er geen hulp. Bedenk de vele zelfmoorden en het falen van de maatschappij in ons Vlaanderen. Zelfmoord door pesten, bij de jeugd, het is een bewijs van het falen van een on-Bijbelse algemene opvoeding!

“School met de Bijbel” is noodzakelijk aan het worden!

R.GAYTANT, Voorganger

http://biblepace.wordpress.com/.